Zdravie v horoskope SR na rok 2014

Horoskop na rok 2014
podľa astrológa Mgr. Miroslava Kostelnika

ID-100121651

obrázok so súhlasom sattva / FreeDigitalPhotos.net

Nie je jednoduché v súčasných spoločenských podmienkach urobiť výklad tendencií, ktoré v roku 2014 v našej spoločnosti budú prevládať. Jedným, nie nedôležitým astrologickým postupom, je spracovať celkovú konšteláciu v náväznosti na predošlé roky a spoločenské dianie, ktoré v nich prevažovalo. Takisto je potrebné uvedomiť si tendencie, ktoré vládli v horoskope „narodenia“ Slovenska o polnoci roku 1993 a porovnať ich s konšteláciami aktuálneho solárneho horoskopu. Je možné využiť aj metódu tranzitov hlavne pomalých planét, lebo tie majú určujúci vplyv na vytvorenie a priebeh jednotlivých dôležitých udalostí. Postupov je teda viacero, no nakoľko astrológia nie je metódou vešteckou, ale náukou poukazujúcou na vytvárané tendencie a možnosti, ktoré z nich vyplývajú, ani interpretácia nedosahuje charakter pravdivosti, len zvýšenej pravdepodobnosti, že sa veci udejú tak a nie inak. Urobiť dostatočne validný výklad horoskopu jednotlivca je o čosi jednoduchšie, lebo sa pri ňom ráta s menším počtom zdanlivo irelevantných faktorov. Osobnosť jednotlivca sa vyvíja omnoho jednoznačnejšie, nakoľko množstvo vplyvov je obmedzené jeho sociálnym zástojom v relatívne blízkom okolí.

Teda aj horoskop roku 2014 sa bude uplatňovať a rozvíjať aj na základe toho, ako sa naplnili predispozície minimálne

toho najbližšie predchádzajúceho. Solárny horoskop SR na rok 2013 (dominantným prvkom soláru je poloha Slnka, ktorá je rovnaká, ako bola v čase zrodu republiky) predpokladal a ponúkal možnosti spomaliť „búrlivé rozvojové“ tendencie, prevaha zemského živlu ponúkla isté obmedzenia, počas ktorých bolo možné a potrebné naplánovať ďalšie kroky v celospoločenskom vývoji. No už samotné slovo pozastaviť sa vyznieva priam „bohorúhačsky“ a plánovať priveľmi „retardovane“ na to, aké bombastické ciele vytyčujú naši „vládni“ činitelia. Namiesto hľadania skutočných východísk z „krízy“ a racionálneho rozplánovania udržateľných platforiem hľadajú v tzv. voľnotrhovom chaotickom kapitalistickom hospodárstve skôr spôsob, ako z širokých más vytĺcť čo najviac peňazí na plátanie deficitových dier v rozpočte, splácanie efemérnych, umelo vytvorených dlhov, pričom získané zdroje zvyčajne rozhadzujú na nepatričné miesta. Samozrejme, mysliac tým predovšetkým na vlastný prospech, nie blaho celej spoločnosti. Horoskop sa vyznačoval množstvom protichodných aspektov, pričom tie, ktoré mali napäťový charakter boli výrazne vyvažované ponukou riešení pomocou harmonických. Ascendent (východný bod) horoskopu sa nachádzal v komunikabilných Blížencoch, väčšina planét nad horizontom, čo ponúkalo mnoho racionálnych, objektivizovaných spôsobov, ako sa dohodnúť a rozhodnúť narábať s ekonomickými potenciálmi. Žiaľ, ponuku sme nevyužili a ak aj, tak skutočne minimálne.

 

Solár roku 2014 je oveľa nekompromisnejší, ba nesie v sebe i prvky výrazných rizík výbuchov na fyzickej i sociálnej úrovni. Poloha ascendentu v Škorpiónovi má výrazne napäťový, ba až psychotický charakter. Energia znamenia je spojená s tendenciou k totálnej premene. Pluto, vládca znamenia, nemá rád kozmetické úpravy. Krajnosť jeho pôsobenia je spojená s totálnou regeneráciou prostredníctvom krízy, počas ktorej je potrebné prejsť symbolicky smrťou, aby novonarodená entita (človek, firma, štát) mala úplne iné vlastnosti, než tá predošlá. Doteraz v našej histórii sa iba dvakrát objavila takáto ponuka, a to v rokoch 2006 a 2010. Stačí len pozrieť do informačných zdrojov, aby človek pochopil, čoho sa riziká pôsobenia Škorpióna v tých rokoch týkali i ako sa tenzie stupňovali. Pokiaľ pochopíme, že zmeny na politickej scéne sú len súčasťou veľkolepých hier na koalíciu a opozíciu, na pravičiarov a ľavičiarov, prijmeme, že zmeny, čo sa udiali, mali poväčšine len kozmetický charakter, podstata sa nezmenila. Solárny horoskop roka 2006 v sebe nesie relatívne málo napäťových faktorov, ten z roku 2010 sa „nervozitou“ priam hemží. Nesporne najbohatším na disharmonické faktory je však, okrem horoskopu narodenia SR (o ňom istý astrológ povedal: „Keby sa ma rodičia opýtali, ako sa bude toto dieťa vyvíjať, moja odpoveď by bola – puberty sa nedožije!“) práve ten, v ktorom dominuje koncová štrnástka. Vládca horoskopu Pluto (vládne Škorpiónovi) má na starosti podsvetie. Symbolicky i fakticky. Nachádza sa v solári na rok 2014 v Kozorožcovi v tesnom spojení so Slnkom a Merkúrom a v širšej konjunkcii aj s Lunou. Pritom je toto stélium (skupina planét) napäťovo kvadratúrami spojené s Marsom, Uránom a v provokatívnej opozícii s Jupiterom.

Niektoré planetárne prepojenia sa opakujú, vyskytli sa aj v radixe (koreňovom horoskope z r 1993) republiky, ich sila je teda pomerne veľká. Sú to žiaľ práve tie, ktoré v sebe nesú charakter násilenstva, potláčania nespokojných prejavov zatiaľ tvárnych más (reprezentovaných Lunou) silovým spôsobom. Médiá nás, zrejme pre „pokoj“ kolektívnej duše, o takýchto udalostiach neinformuje, alebo nenáhodne, teda náročky dezinformuje. Práve výbuchy masového hnevu, namierené proti „normotvorcom“, majú v horoskope na tento rok dominanciu. Táto tendencia sa potvrdzuje i v direktnom horoskope.

Saturn v prvom dome soláru upozorňuje na stupňovanie krízy (nielen ekonomickej, ale hlavne hodnotovej), na riziká hospodárskej stagnácie, stupňovania chudoby, nejednotnosti medzi vládou a ľudom, na nedostatok pracovných príležitostí, zvýšenie zločinnosti, úpadku vlády. To je len nepatrný výpočet obmedzení, ktoré vo svojom batohu „pán času a karmy“ nesie.

Päť planét v dome komunikácie v Kozorožcovi hovorí o potrebe serióznej a zodpovednej komunikácie, rozhovorov (to, čo sme nezvládli v minulom roku), ktoré by mali viesť k racionálnym štruktúrovaným východiskám. Pluto sedí v tejto pätici v strede, z jednej strany obklopený Lunou (ľudom, …) a Slnkom (hlavou štátu, vládou, štátnou mocou, …), z druhej Merkúrom (obchodníkom, inteligenciou, mládežou, novinármi, …) a Venušou (umelcami, literatúrou, humanitou, porozumením, …). Obávam sa, že ako podsvetím odchovaný obsedantný manipulátor nebude mať veľa ohľadov voči ich náležitým požiadavkám.

V tranzitovom horoskope prechádza Saturn dlhodobo domom hodnôt, financií, kde sa stretne vo februári s Plutom. Astrologické príručky hovoria o tomto stretnutí dosť jednoznačne – obmedzovanie, poroba, potláčanie, pri pasivite ešte väčší tlak, masové ničenie, katastrofa, nezamestnanosť.

Tranzitujúci Pluto sa už nejaký čas kontaktuje so Slnkom republiky, prvý raz sa k nemu priblížil v čase vynorenia sa goríl z temnôt ekonomickej džungle. Podľa astrologických kníh je konjunkcia Slnka s vládcom temnôt spätá s mrzačením ducha národa, útlakom (aj keď širokými masami ťažko vnímateľným, lebo podsvetná ríša sa nemieni zviditeľňovať – Pluto stojí v kvadratúre voči Lune), chudobou, nasadzovaním vojska a polície, zneužívaním moci, diktatúrou, víťazstvom primitivizmu a brutality. Tieto slová sa možno niekomu zdajú byť priveľmi expresívne, no vnímavejší jedinci ich vnímajú ako reálne obrazy skutočnosti.

Urán sa kontaktuje od mája 2012 s Lunou, čo vyvoláva nepriazeň aj voči parlamentu a zvyšuje predpoklad náhlych kríz a zlých zmien v spoločnosti. Okrem toho tvorí kvadrátny vzťah voči Slnku horoskopu Slovenska, čím stupňuje nepokoj, umožňuje zlú prípravu zákonov, straty priateľstiev, stranícke spory. V konečnom efekte má tendenciu spôsobiť pád vlády, vypuknutie stávok, povstaní.

Mars prejde začiatkom januára, v návrate v tretej dekáde apríla a ešte raz v polovici júna cez Jupitera v prvom dome radixu a tranzitujúci Jupiter sa stretne s Marsom v desiatom dome v júni. Sú to aspekty kritické pre politiku, financie a hospodárstvo, „právo“ sa ich prostredníctvom vymáha násilnými formami, zvyšuje sa potenciál nasadenia vojska a polície, dochádza k právnej neistote – boj sa vyhrocuje proti určitým zákonom alebo vláde.

Na tomto mieste si dovolím ešte jednu poznámku. Ak sa dívame na spomínané aspekty tranzitujúcich planét a opýtame sa, ktorým smerom sú napätia orientované, mali by sme si uvedomiť, že i vo svete archetypálnych energií možno uplatniť zákony pána Newtona. Pôsobenie síl je vzájomné!

Možno sa v pretlaku spomínaných negativít ktosi opýta: „Niečo pozitívne v ponuke nemáš?“ Odpoveď je vždy naporúdzi. Všetky spomínané „pretlaky“ nás nemusia pretlačiť, ak ich nebudeme potláčať, ani sa nimi nenecháme zatlačiť do kúta, ale prijmeme ich nie ako utláčateľov, ale ako výzvy k pozitívnym zmenám. Lebo v horoskope nemajú nikdy dynamické aspekty negatívny charakter, ak ich človek prijme a snaží spracovať. Ide len o to, nakoľko je spoločnosť nastavená vnímať vysielané „frekvencie“, nakoľko ich vie interpretovať, integrovať a nájsť pozitívne východiská. Žiaľ, môžem na základe poznania spoločnosti konštatovať – sme natoľko popletení propagandistickým „mozgomiškárením“ moci, natoľko vyvedení z normy spektakulárnymi nezmyslami ponúkanými médiami, natoľko obalamutení sľubmi typu: nikto ti nedá viac, ako ti ja môžem sľúbiť, že naše zoznamovanie sa so skutočnosťou bude naďalej metodicky znemožňované tými, čo nemajú o zásadné zmeny žiaden záujem, a teda výsledok výziev sa opätovne nemusí dostaviť. Pomocníkom isto bude aj už spomínaný Saturn. V spojení s Plutom síce zohráva značne negatívnu úlohu, no jeho do októbra trikrát opakovaný harmonický trigón s Marsom nám ponúkne dosť síl k prekonaniu prekážok a dosiahnutiu želaného stavu.

V solárnom horoskope je jedinou „neporušenou“ energiou sila Neptúna v dome rodiny, vlasti. Upozorňuje, že práve táto sféra by mala byť pre nás tým posvätným miestom, o ktoré sa v ťažkých chvíľach môžeme kedykoľvek oprieť, lebo rodina a vlasť je aj naším duchovným domovom, a zaň vždy stojí zato postaviť sa!

Horoskop SR na rok 2014

V predošlom príspevku o roku, ktorý je pred nami, som o ňom nepísal príliš pochvalne. Mal som pred očami množstvo napätí, vyplývajúcich z dynamických aspektov medzi planétami a dôležitými bodmi horoskopu. Na obrázku ich vidíme ako prepojenia červenou farbou. Je ich nemálo a koncentrujú sa predovšetkým na Slnko (krúžok s bodkou v strede) a jeho bezprostredné okolie (na obrázku vľavo dole). Napäťové planetárne prepojenia od nás žiadajú veľa úsilia na riešenie, preto ich radšej nazvime dynamickými. Ak ich prijmeme ako úlohy a robíme všetko pre ich zdolanie, prežívame čas naplnený rôznorodými aktivitami. Ak však nie, môžeme sa dočkať ich tenzného pôsobenia, ktoré sa má tendenciu v istom čase somatizovať, zmeniť na ochorenia rôzneho druhu podľa toho, ktoré planéty – archetypy – a v akých znameniach – energetických poliach – nás „premôžu“.

Okrem planetárnych prepojení si budeme všímať i ďalšie dôležité miesta kozmogramu – napríklad domy, ktoré sa životnej pohody priamo či nepriamo týkajú, ich vládcov atď.

Dôležitým bodom horoskopu, spojeným aj so zdravím, je ascendent, začiatok prvého domu. Nachádza sa na siedmom stupni Škorpióna a v jeho blízkosti je aj karmický uzol, potvrdzujúci jeho spoločenskú dôležitosť. Pripomína nám, že by sme mali konečne obrátiť svoje zraky zvonku dovnútra, aby sme mohli urobiť dôkladnú analýzu našich doteraz získaných skúseností a podieľať sa na premenách, ktoré by nám umožnili pochopiť aj duchovné hĺbky nášho života. Vládca znamenia Pluto stojí v silnej konjunkcii so Slnkom a Merkúrom v Kozorožcovi a vyžaduje nielen duchovnú premenu, ale takisto zmeny v štruktúrach spoločnosti, ktoré kryštalizovali v ostatných dvadsaťjeden rokoch. Teda nás zrejme čaká rok veľkých podstatných zmien. Ako sa k nim postavíme? Nebudú pre nás nerozlúsknuteľným orieškom? Budeme mať dosť vôle na vnútornú analýzu a premenu?

Škorpiónska energia je spojená nielen s premenou, regeneráciu, ale i so zbavovaním sa toho, čo je pre nás nepoužiteľné. Z hľadiska tela je spojená s oblasťou panvového dna a orgánmi, ktoré v tejto „temnej podsvetnej ríši“ organizmu vládnu. Samozrejme, nakoľko je to oblasť spätá s kvantom rôznych tabu, mnohým sa o nej ťažko hovorí. Orgány močovopohlavného a vylučovacieho systému sú síce obsiahnuté vo vtipoch a vo vulgárnom slovníku spodiny, ale do tém bežného hovoru sa takmer nedostanú. Pritom jedny i druhé patria k životne dôležitému sortimentu zdravia. Bez vylučovania by došlo k zahlteniu organizmu jedovatými splodinami a pohlavné orgány nám predsa zabezpečujú „nesmrteľnosť“ odovzdávanej genetickej informácie. Takže práve sem bude nasmerovaná veľká časť energie, ktorá sa môže odraziť v zhoršení funkcie spomínaných orgánov. Rizikové sexuálne správanie – Pluto z tretieho domu, spôsobujúceho zvedavosť a túžbu dozvedieť sa kadejaké novoty, je v horoskope dynamicky prepojený s Marsom a Uránom, jedným v dome „vnútorných nepriateľov“, nezvládnutých nevedomých popudov, druhým spomenutým v šiestom dome, týkajúcom sa zdravia a práce.

Oproti Plutovi stojí provokujúci Jupiter, ktorý napätia stupňuje. Znamenia, v ktorých sú planéty umiestnené, ukazujú na miesta, kde sa bude mať tendenciu nepriaznivá sila somatizovať.

Pluto s veľkou skupinou ďalších planetárnych energií sa nachádza v „rodnom“ Kozorožcovi, spojenom s oporným systémom – kosťami, kĺbmi (predovšetkým kolenami), ale aj s ochrannou funkciou kože a so žlčníkom. Ak teda stratíme oporu v samých sebe, ak nebudeme ochotní rozbúrať vykryštalizovanú rigiditu štruktúr, ktoré sme vo svojom spoločenskom živote prijali, začne sa náš oporný systém rúcať a hnev s bezmocnosťou sa prejaví zvýšenou „žlčovitosťou“ reakcií a poškodením žlčníka a žlčovodu (zápaly, kamienky, …).

Pri vládcovi horoskopu Plutovi stojí Slnko, majúce na starosti oči, chrbticu, srdce a celý srdcocievny systém, takisto ohrozený „smútkom a hnevom“ z neschopnosti podieľať sa na premenách životných hodnôt, ktoré sú v kríze už pekných pár rokov. Inerváciu a elektricitu srdca majú na starosti Merkúr s Uránom, obaja v napäťových väzbách, takže zdravie srdca a osrdcovníka je vo zvýšenom ohrození. Riziko arytmií či infarktových kolapsov nemusí byť spojené len so skupinou obyvateľstva sledovanou lekármi.

Agresivita celej konštelácie sa dokáže odraziť aj na zvýšení nebezpečenstva úrazov, poranení hlavy, poškodení mozgu – Urán sa nachádza v „egoisticky zápalistom“ Baranovi – takisto na zápalových ochoreniach obličiek, nadobličiek – Mars tranzituje partnerskými Váhami.

Štvoricu znamení spojených s ohrozeným zdravím dopĺňa Rak s Jupiterom. Sila znamenia sa sústreďuje v žalúdku, hornom tráviacom trakte, pľúcach, u žien v prsiach, maternici a pohlavných orgánoch.

Tí, čo poznajú zákonitosti astrológie si iste všimli, že poškodenými sú predovšetkým kardinálne znamenia, predstavujúce prvotnú základnú energiu (sú spojené so začiatkom ročných období), spojenú so zmenami, novými štartovacími métami s potrebou dať impulz novotám.

Ak uprednostníme ego (Baran) pred partnerstvom (Váhy), spôsobíme problémy v rodinnom živote a najbližších sociálnych vzťahoch (Rak) i v možnostiach spoločenskej sebarealizácie (Kozorožec). Tendencia ísť hlavou proti múru alebo neochota prijať impulzy k akcii bude poškodzovať orgány hlavy. Baranská agresivita pri uprednostňovaní ega pred ostatnými spôsobí v nás i našom okolí neurózy tráviaceho traktu, poškodí račie rodinné a váhovské partnerské vzťahy, čím oslabí funkciu obličiek ako akumulátora energie a detoxikátora, čo sa v konečnom efekte dokáže prejaviť aj na zhoršovaní nášho spoločenského statusu pre zhoršené nachádzanie opôr v sebe i ostatných.

Interpretácie disharmónií v kardinálnych znameniach má viacero možností. Všetky však veľmi presne odrážajú a mapujú súčasné spoločenské pomery, ktoré nás gniavia neúnosným tlakom.

Zodpovednosť za zdravie spoločnosti teda nespočíva na chátrajúcej zdravotníckej starostlivosti, ktorá sa dostala pod mocný vplyv „bielej mafie“, ale je v našich rukách a v schopnosti a ochote prijať individuálnu i kolektívnu zodpovednosť, ako som to pritakal veľakrát.

Napriek všetkému tu napísanému želám čitateľom denných horoskopov, a nielen im, v novom roku veľa chuti pustiť sa do nastolených úloh, prijať výzvy k posunu vpred a tešiť sa z nového svetla.

Autor: Mgr. Miroslav Kostelnik – astrológ, terapeut

Prednášky s Mgr.Kostelnikom

Prednášky na CD od Mgr.Kostelnika

Ezofest-Deň zdravia – Mgr. Miroslava Kostelnika môžete stretnúť aj na najväčšom ezoterickom festivale v Košiciach

Horoskopy od astrológa Mgr. Kostelnika

Plagáty – Body zdravia – Mgr.Miroslav Kostelnik

Ďalšie články od Mgr. Miroslava Kostelnika

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
4 864 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme