Predíďte civilizačným chorobám !!! SAHADŽA „SPONTÁNNA“ JOGA

Jestvuje mnoho druhov jogy. Jedna z nich je tá, ktorú v roku 1970 vytvorila Šrí Matadži Nirmala Dévi – praktický a pochopiteľný meditačný systém, pomo­cou ktorého ľudia môžu nielen predísť civilizačným chorobám, ale zbaviť sa dokonca mnohých ochorení. Sahadža jo­ga znamená niečo ako vrodená, spon­tánna joga – je určená pre každého.

Podstata celého procesu sahadža jo­gy v sebe zahŕňa vzostup kundaliniliečivej sily umožňujúcej optimálnu funkciu ľudskej bytosti, ktorá sídli v krí­žovej kosti – energetickými centrami or­ganizmu a jej prestúpenie vrcholom na­šej hlavy.

arztsamui

obrázok so súhlasom arztsamui / FreeDigitalPhotos.net

Nervový systém človeka vyjadrujú po­dľa učenia sahadža jogy tri hlavné ka­nály:
Kanál ľavej strany sa stará o náš emocionálny život a minulosť. Z neho dostáva informácie naše podvedomie. Problémy s ľavým kanálom môžu spô­sobovať pasivitu alebo citové extré­my.
Pravým kanálom je zas ve­dená naša aktívna energia. Dominancia pravej strany ve­die k nafukovaniu ega, agre­sívnemu správaniu a extrém „pravostranného správania sa“ môže spôsobovať srdco­vé ochorenia. Sú­časné stresujúce prostre­die zapríči­ňuje u mno­hých ľudí pravostrannost‘
.
Zatiaľ kým spomí­naný ľavý a pravý ka­nál obsahujú sympa­tický nervový systém, ktorý používame na vedomé fyzické, du­ševné a emočné činnosti, stredný kanál s parasympatickým nervovým systémom riadi činnosti systému nezávislého od našej vôle: napr. tlkot srdca. Práve týmto stredným kanálom vystupuje po prebu­dení kundalini nad vrchol hlavy. Možno ju dokonca cítiť – obyčajne ako chladný vánok nad hlavou.

Milióny jemných síl víriacich naším te­lom sa sústreďujú v energetických cen­trách nazývaných čakry. Hlavných čakier je v organizme sedem a každá je určená na riadenie určitého telesného systému, dohliada na jeho dokonalú funkciu. Pre telesnú a duševnú pohodu človeka je dô­ležité pochopenie, čo na jednotlivé čakry pôsobí dobre a čo im škodí. Ich citlivosť a činnosť ovplyvňuje každá myšlienka i čin. Prvotnou úlohou pri sahadža joge je teda vyčistenie čakier od hrubých blokád.

Keď systém správne funguje, liečivá sila kundalini prechádza šiestimi hlavný­mi čakrami, vystupuje k vrcholu hlavy a vychádza von cez siedme energetické centrum. Praktiky sahadža jogy sú účinné pri odstraňovaní blokád v čakrách a vo vyrovnávaní energií spomína­ných kanálov. Pomocou jednoduchej me­ditácie a nenáročných techník môže človek na sebe pracovať zvnútra a napĺňať sám seba ži­votodarnou silou. Dokáže zvý­šiť rovnováhu svojho centrál­neho nervového systému, uvoľ­niť napätie a duševne sa zota­viť, zlepšiť svoje schopnosti sústrediť sa a komuniko­vať.

O priaznivom vplyve sahadža jogy je vypra­covaných množstvo štúdií. Z účinkov z ob­lasti medicíny možno spomenúť pozitívny vplyv na čin­nosť orgá­nov, detoxikačných a syn­tetických funk­cií pečene a obličiek. Po medi­tácii je organizmus rýchlejšie schopný zbaviť sa únavy a zregenerovať sa. Na základe skúmania a poznania účinkov sa­hadža jogy bola už v roku 1986 založená pri OSN Spoločnosť pre sahadža meditá­ciu. V indickom meste Vashi je dokonca nemocnica, kde lekári diagnostikujú a liečia pomocou sahadža jogy.

Naučiť sa jednoduchú meditáciu a me­tódy očisťovania je najlepšie v kolektíve skúsených sahadža jogínov. Potrebný je bezprostredný kontakt s ľuďmi, ktorí prebudenie kundalini zažili. Počas skupi­nových meditácií sú vibrácie silnejšie a čistenie čakier ]e rýchlejšie a efektívnej­šie. Centrá Sahadža jogy na Slovensku sa nachádzajú v Bratislave, Skalici, Trnave, Banskej Bystrici, Žiari nad Hronom, Zvo­lene, Svite a Humennom. Vstup je voľný. Informácie možno dostať na telefónnom čísle 0907342817.

autor: Zuzana Bhutaniová

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
4 764 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array