Kniha o ľuďoch, láske, zdraví… Kniha o nás – Dar svetla – Askal

Do rukou se mi dostala nádherná knížka Dar svetla – Askal. Věřím že patří právě sem, četla jsem ji jedním dechem, našla i nějaké odpovědi na mé otázky, které jsem hledala uvnitř sebe, přeji vám abyste našli v ní to, co vám má dát a být předáno.

NOVÝ VĚK

Victor Habbick

obrázok so súhlasom Victor Habbick / FreeDigitalPhotos.net

Kalendář Mayů končí datem 21. 12.2012. Je to datum, které vytvořilo pradávné učení moudrých kmene.
Toto datum mělo symbolizovat přechod Země na novou vibrační úroveň. Každá doba, každý systém vytváří zákonitosti, které vedou buď k rozkvětu, nebo rozkladu příslušné epochy.
Doba, která nyní přichází, je ve vesmírném rámci tvoření nazvána dobou Světla. Láska je opět přítomna na planetě Zemi. Vždy, když dochází k průchodu galaktickou branou, je tento jev provázen erupcemi jak na Slunci, tak na Zemi. Moře, oceány mění svůj tvar, pevnina bývá přeskupována. Změny v galaktických polích jsou provázeny změnami na planetě Zemi.
Pokud v této době není přítomna Láska, planety zanikají, vyhasínají a opouští svá uskupení, aby mohly vznikat nové a nové formy.
Vaše sluneční soustava prochází obrovským přerodem, kdy žádná z planet vaší soustavy nezůstane na svém místě ani v zaběhlém řádu. Planeta Země se v roce 2014 stává Sluncem pro novou galaxii. Všechny formy života na Zemi jsou nyní podrobovány změnám, které obyvatelům umožní zůstat v kontaktu s mateřskou planetou. Všechny ostatní systémy této sluneční soustavy jsou rovněž podrobovány zkoumání a přetváření na novou formu vyšší světelné vibrace, která vás vývojem bude provázet.
Je mnoho informací, mnoho vizí, mnoho „vyvolených“. Pravda je však jen jedna. Země není určena k zániku. Změní se pouze forma projevu veškerých rostlinných i živočišných forem. Vše je propojováno fotonovým paprskem s ostatními „stanicemi“ hvězdami vesmíru.
Celá tato složitá etapa má jen jeden účel. Převést celou vaši sluneční soustavu bezpečně do dalšího vývojového pásma planetárního nekonečného vědomí. Pokud je zde přítomna Láska, celý proces proběhne bez nebezpečného přetrhání vláken fotonového propojení. Vibrace Lásky je nejsilnější veličinou vesmírných projevů.
Připojit se může každý z vás, komu není lhostejný osud obyvatel této nádherné planety. Spojí-li se vědomí lidí v jeden okamžik, okamžik prozření, smete vaše síla veškeré nebezpečné (černé síly), nízké vibrace do tzv. červí díry. Zde probíhá neustálý výběr jedinců vracejících se odčinit v rámci galaktického procesu vše, co svojí činností způsobili.
Tzv. kolektivní vědomí dělá nejvíce práce v transformaci a učení duší. Protože, kdo se násilí a zlovůle lhostejně zúčastňuje, byť i jen tím, že nic nedělá, stává se součástí „kolektivní viny“. Celé zástupy duší jsou pak inkarnovány ve skupinách na místa, kde prožívají opačnou zkušenost. To je zkušenost duší, které v té době byly jejich utrpením zkoušeny.
Tento koloběh proměn může zrušit pouze Láska.
Proto se nyní na planetu Zemi vrací tolik duší dychtivých zúčastnit se přechodu na vyšší vibrační úroveň celého rámce Stvoření.
Proto se vám zdá, že vidíte jemněhmotné energie. Ano, váš pobyt zde na Zemi probíhá současně v několika dimenzích. A naplňováním a přeměnou transformačního pole se různé stupně prolínají.
Nevědomí vašeho století, kteří mají vládu a moc, se za každou cenu snaží udržet dění pod kontrolou. Je to stejné, jako když mravenec přemlouvá slona, aby ho nezašlápl.
Změna, kterou nyní procházíte, se dotkne každého jednotlivce bez ohledu na rasu, vyznání, místo pobytu a společenské postavení.
Jste ve vibračním pásu Lásky. Proto všechny změny přichází postupně a tak budete bezpečně provedeni galaktickou branou.
Jakýkoliv pokus o snahu navrátit starý pořádek je předem ztracen.
Milujte a děkujte za každý den, za osvobození se ze závislosti na strachu, bídě, utrpení. Milujte a děkujte Bohu, že ve své neskonalé moudrosti dal možnost všem galaxiím celého všehomíra po přesně cyklické době transformovat stávající systém.
Kniha vychází pod autorským jménem Askal.

Život je nádherný, krásný, žijte tento život naplno každý den, máte tu možnost……..

Autor: André

Zdroj: http://s-andre.blog.cz/


DAR SVĚTLA – Askal

Kniha, kterou právě držíte v ruce, byla psána channelingem (diktát shůry).
Když jsem ji dopsala a přečetla, moje první slova zněla : „To se nedá číst“.
Nedá tak, jak jste zvyklí číst beletrii.
Pokud dokážete číst básně – přečtete i tuto knihu. Po troškách – srdcem…

OBSAH

DÍL I.

 • Já jsem
 • Jak vést a vychovávat děti nové doby
 • Děti
 • Základy výchovy dítěte od 0-12 měsíců
 • Věk 12 měsíců – 3 roky
 • Tušení souvislosti
 • Věk 3-5 let
 • Věk 6-8 let
 • Věk 9-12 let
 • Věk 13-15 let
 • Věk 16-18 let

DÍL II.

 • Lidé nové doby
 • Lidé
 • Partnerské vztahy naší doby
 • Proměna mužské energie a k čemu slouží
 • Ženy

DÍL III.

 • Projev mé vůle aneb jak měnit stávající
 • Myšlenka a realita
 • Kde a jak vzniká nemoc
 • Lékaři a léčitelé
 • Jak zlikvidovat zlo
 • Církev a svatostánky postavené k uctívání Boha
 • Úřady a uspořádání

DÍL IV.

 • Planeta Země
 • Moře
 • Mezihvězdné galaktické války
 • Cesty
 • Láska
 • Jak by váš svět uzdravila láska
 • Blíže k vibracím lásky
 • Jak pracovat s láskou

DÍL V.

 • Nový věk

Doslov
Poděkování

Kéž i Vám přispěje moudrost dávných věků
k porozumění tajů přírody, vesmíru.
Kéž Vás provází pokora a úcta k již stvořenému.

ZASTAVENÍ

Každá kultura, politické či společenské uskupení má v této době svá pravidla. Obvykle není možné zkušenosti jednoho národa přenést jinam. Nyní dostáváte do rukou knihu, která celý tento světový trend mění. Není závislá na pravidlech islámu, křesťanství, buddhismu… Není závislá na pravidlech a omezeních té které kultury. Je to kniha moudrosti. Té vesmírné, všeobjímající. Pravidla výchovy, která zde naleznete, můžete uplatnit kdekoliv na světě.
Slova – Láska, Mír, Porozumění, Přátelství, Tolerance… můžete skloňovat v kterémkoliv jazyce. Stále přinášejí vůni vašeho domova. Vůni čisté boží lásky…

Nepřijímejte za vlastní a nepodporujte myšlenku ani neposilujte energii myšlenky, že svět se žene do záhuby. Nevytvářejte si na Zemi černou energii smrti a zániku světa. Věřte, že se rodí nová Země Světla, a vytvořte si v sobě tuto krásnou představu světa. Jste přesyceni majetkem, zlem, sobectvím, ničením a zabíjením. Tak se těšte na novou Zemi. Jako se těší matka na dítě před porodem. Také se nesoustředí na bolest při porodu. Ani vy se nesoustřeďujte na těžké doby, co jsou tu, ale koukejte jen a jen na dítě, co se narodí. Připravte mu cestu, usnadněte mu příchod svojí radostnou vizí. Energií, kterou vládnete, energií lásky. Vytvořte si v mysli svoji Novou planetu a zavřete oči před bolestí, která její zrod provází. Nadechněte se a jděte na to.
Světlo, které vytvoříte svým jednáním, se neztratí!

DÍL I. – JAK VÉST A VYCHOVÁVAT DĚTI NOVÉ DOBY

Já jsem.

Já jsem svobodnou bytostí vesmíru. Mám právo na lásku. Znám a respektuji přírodní zákony tak, jak byly vytvořeny mým otcem Stvořitelem.
Každý, kdo se těmto zákonům zpronevěří, dobrovolně souhlasí se svým odchodem do světů, které Bůh určí (podle míry vyspělosti každé duše). Inkarnační procesy, kterými jste dosud procházeli ve snaze získat nepoznané, nedostačují, a proto jsem zvolil nový způsob výuky.
Každá duše se vyvíjí v lásce a harmonii. Pokud je prostředí, kde působí, natolik znečištěno smogem, hlukem, magnetizmem přesahujícím únosnou mez, má právo být na vlastní žádost přemístěna jinam.
Energie dítěte, nově zrozeného na této planetě, je do tří let plně propojena se zdrojem světla a lásky. Dítě je chráněno před nepříznivými vlivy. Může do tohoto věku plynule komunikovat s Bohem. Jeho prostřednictvím přichází na planetu Zemi informace. Doporučuji proto s těmito dětmi zacházet velmi ohleduplně. Jsou schopné vám v jednoduchých vzorcích odpovědět na všechny vaše otázky. Znají řešení problému globálního oteplování i politické situace. Vědí o obnovitelných zdrojích všech druhů energií a umí používat sílu moří. Pomohou vám vyřešit i likvidaci nepřeberného množství odpadků, které vaše civilizace produkuje. Jsou dávnými avatary se schopností propojení na domovskou planetu.
Planeta Země není určena k zániku jako mnoho jiných nebeských těles. Člověk neustále prodělává změnu v genetickém rámci stvoření. Proto bude i jeho vnější vzhled uzpůsoben nově vzniklým podmínkám. Vše, co během několika let postihne planetu Zemi, je mým dílem. Tak jako mohu ovlivnit dění kdekoliv ve vesmírných galaxiích, tak mohu ovlivnit i řád věcí příštích zde na Zemi.

JAK VÉST A VYCHOVÁVAT DĚTI NOVÉ DOBY

Děti věků 2000 a dál jsou děti Nové doby. Jejich vědomí je plně ukotveno v lásce. Jedinou komunikační schopností je cit. Psaní, čtení bude vždy zaostávat za jejich schopností intuice, tvořivosti, hravosti, dovádění a skotačení. Jsou hudebně nadané a vše, co ladí s harmonií přírody, je přitahuje. Jsou hloubavé, vědoucí. Duše si pamatuje svůj původ i své stvoření. Jsou to děti Lásky.
Je to dar Lásky, která se vrátila zpět na planetu Zemi po dlouhém období bezútěšnosti a oddělení od energií Boha. Jejich projev nepodmíněné lásky mírní naučené modely chování dřívějších generací. Jsou spontánní, hravé, nekonečně upřímné a bezelstné ve své lásce. Vaše chování, pokud nevychází z lásky, je pro ně tak deprimující, že vás budou neustále uvádět v úžas svými záchvaty vzteku a zuřivosti. Neví, co je být zlý – jsou zoufalé svojí bezmocností, když neumíte pochopit, co sdělují srdcem.
Nehněvejte se, nekřičte a už vůbec se nesnažte tyto děti trestat. Máte Lásku vtělenou do jejich malých tělíček. Lásku, která dokáže změnit váš ubohý svět plný zloby, nenávisti a závisti.
Jsou léčivým elementem vaší doby. Hýčkejte a opatrujte jejich tělesné schránky, vyrostou z nich velmi silné osobnosti.
Vždy jednají z lásky. Žádný váš model chování je nikdy nepřinutí jednat jinak. Z lásky k Bohu ztratí raději svůj život, než by ublížily.
Některé státy se již snaží vytěžit z geniality těchto dětí mocenskou výhodu. Umí teleportaci, telekinezi, jsou jasnovidné a jasnoslyšné. Mají mnoho schopností, které budou objevovat v průběhu svého života. Jakýkoliv model chování, který je vaše společnost učí ve snaze získat výhody pro sebe, se obrátí v obrovskou vlnu sebedestrukce.
Vychovávejte a veďte tyto děti pouze v lásce. A ony vám spolu se mnou uzdraví planetu. Jsou vaším každodenním zrcadlem. Zase a znovu vás přijdou obejmout, když jste smutní, zase a znovu vás překvapí vcítěním se a nesmírnou moudrostí, s kterou k vám dokážou přistoupit. Nic víc než nepodmíněná láska vám při výchově nepomůže.
Ony vědí, znají odpovědi i na to, co je pro ně správné a co ne.
Nad potravinami pro ně nevhodnými jen zakroutí hlavou. Nebojte se, k výživě jim stačí velmi malé množství potravy. Umí si říci dost. Velmi důrazně a s Láskou.
Učte se, učte se vy od nich.
Celá staletí jste neznali, co je to Láska. Stala se pro vás jen slovem bez pocitu. Dnes se ve vašich dětech opět vrátila mezi vás. Vaše srdce roztají pod jejich úsměvem. Buďte vděčni vašim dětem, ve velmi krátké době změní váš materiální svět.
Změní, protože tak je dáno řádem stvoření.

DĚTI

Děti jsou světlo i Bůh v jednom. Dětská duše je prosta všech závazků a slibů, ví a zná jen jediné. Lásku. Láska Boží je zářivým drahokamem každé doby i každého věku. Informační pole i napojení všehomíra umožňuje těmto maličkým bytostem při každém spánku přecházet do jiné dimenze bytí. Dal jsem jim schopnost bránit se násilí a schopnost transformovat svůj organizmus v závislosti na míře znečištění prostředí, kde žijí. Umí se dorozumívat se zvířaty, vodou i mnoha dalšími živly. Nikdy svého výsostného postavení nemohou zneužít. Násilí a boj je jim naprosto cizí. Jejich největší předností je smích a láska. Jsou tak úžasné, hravé a milující… jejich živelný projev ovlivní všechny v okolí. Přinášejí poselství lásky, ohleduplnosti a pokory. Znají veškeré spojitosti fungování vesmíru. Milujte je, važte si jich, naučí vás žít v radosti a lásce.

Základy výchovy dítěte ve věku od 0-12 měsíců

Narodil se vám malý zázrak. Do slova i do písmene. To nejsou děti takové, jaké jste znávali. Tyto děti mají plné vědomí souvislostí. Již několik dní po narození odstraňujeme blánu z jejich očí. To, nač dříve mimino potřebovalo tři měsíce, na to stačí těmto dětem tři týdny. Vidí, slyší, vnímají. Je zbytečné pitvořit se a šišlat.
Máte vedle sebe velmi vyspělou bytost, ke které prosím přistupujte stejně, jako když pracujete se svým nadřízeným. Ptejte se, co by rádo. Ptejte se, zda má hlad či žízeň, a respektujte jejich potřeby a přání. Váš jazyk by měl být v prvních dnech a měsících spíše posunkový. Hodně vám pomohou jasné barvy a vibrace meditační hudby. Pokud vládne disharmonie, nebude dítě k utišení. Na bezesné noci vám stoprocentně zabere zvuk zpěvu ptáků. U některých dětí budete muset přijmout, že máte malého vegetariána. I sebemenší podvrh masa třeba ve formě paštiky se setká s výrazným projevem nevole. Jiné děti naopak ohrnou nos nad zeleninou a další zase nad ovocem. Změňte své zvyky a návyky. Toto je jiná generace dětí. Přichází z planet (mnohdy zcela odlišných) a jediné, co bude všechny spojovat, je láska. Ke všemu a ke všem. Pokud tyto děti nebudete hýčkat – zemřou. Umí se velmi dobře bránit a prosadit v duchovní rovině. Zdeformujete-li je, budou na rodiče útočit, protože cítí, že mají zůstat tak, jak jsou – v harmonii. Ne chybná výchova, ne špatná výživa, ale nedostatek lásky a porozumění způsobují u nich nerovnováhu v chemických procesech, ve fungování jejich těl. Máte doma malý zázrak. Přizpůsobte se novému. Rodí se do světa, který jste bez ohledu na kulturu či vyznání zničili. Nikdo z vás neví, jak zastavit pustošení přírodních zdrojů. Odpovědní krčí rameny a vesele na úkor ostatních bezostyšně kradou, co se ještě ukrást dá.
Já jsem vše stvořil. Mně patří i kvítek poslední rostlinky, mně patří vír na vodě i úsměv stařečka. Já vím, kdy vyjde slunce, a umím vládnout životu. Děti, které vám nyní posílám, jsou vaše spása. Nová stvoření nového věku. Bez ohledu na to, zda se rodí v palácích nebo nejnužnějších příbytcích, mají stejné schopnosti. Ukázal jsem vám cestu. Vytyčil jsem vám milníky. Nikdo nemá výhodu moci, zbraně nebo postavení. Všichni všude na celém
světě dostáváte do rukou mým prostřednictvím drahokamy. Jak s nimi naložíte, taková vás čeká budoucnost. Ony žijí jen tady a teď a každé byť sebemenší odchýlení od lásky znamená jejich postupný zánik po celém světě, na celé planetě. Buď přetvoří tento svět do světa lásky, nebo nebude. Přizpůsobit se „civilizační deformaci“ nemají v programu.

Věk 12 měsíců – 3 roky

Roční děti mají schopnost chodit mnohem dříve, než jste byli zvyklí. Rovněž poznávání barev, které bylo typické pro děti ve věku tří let, je nyní posunuto. Vaše děti již v roce a půl jsou schopny nejen barvu poznat, přesně určit, ale i pojmenovat. Opět hledejte názornost – žlutá nemusí být nutně žlutá, ale dítě vám ukáže na slunce. Modrá je jako voda a zelenou pojmenuje „táva“ (tráva).
Vaši maličcí vás budou neustále překvapovat. Co je velmi důležité – a to ve výchově neopomínejte – poznají vaše rozladění, poznají, když lžete. Pokud váš venkovní projev bude jiný, v nesouladu s tím, jak se cítíte – budou reagovat velmi podrážděně. Nezapomínejte, jejich schopnost vnímat energetická pole je pro ně stejnou samozřejmostí jako pro vás úsměv. Již ve dvou letech, pokud je necháte přirozeně vyvíjet, jsou schopny mluvit jak „svým“, tak vaším jazykem.
Děti všech generací budou větší a mohutnější. Již jsou uzpůsobeny pro nový vývojový cyklus. V tomto věku se nemusíte obávat infekčních nemocí. Pokud nebude oslabena a oslabována jejich psychika, jsou schopny se vypořádat s většinou nemocí. V tomto období je velmi důležité, abyste jim naslouchali. Umí vylaďovat své prostředí, a tak se nezřídka setkáte s přáním, ať jejich postel povlečete modře, šaty maminky by měly být žluté apod. Pro vás nesmyslné požadavky.
Tyto děti snáze absorbují homeopatické a alopatické léky. Harmonizace potravou a dechovými cviky vám přinese mnohem rychlejší uzdravení, než dosud používané léky produkované vaším farmaceutickým průmyslem Znečištěné životní prostředí, pokud jim vytvoříte láskyplné zázemí, pro ně nepředstavuje hrozbu. Vidí malé částečky prachu a popílku a umí je světlem svých očí likvidovat. I malé miminko, bude-li uzavřeno v místnosti, kde je větší obsah jemu nebezpečných částic, je ve chvilce dokáže zničit.
Co je pro vaše děti nejdůležitější? Častý pobyt na čerstvém vzduchu, nejlépe v lese nebo u vody, dostatek slunečního svitu, láskyplné zacházení a možnost svobodného projevu. Již nyní, když čtete tyto řádky, přemýšlejte, kde můžete vysadit nové stromy a jak vyčistíte parky ve vašem okolí. Tady žádná výmluva neobstojí, pokud necháte umřít „váš“ les, zahynou i vaše děti. Již jen zpěv ptáků, plody, které si můžete natrhat, radostné vnímání krásy vůkol vás, přinese radost do života vás všech.
Ochrana přírody není jen úkol pro Indiány žijící v odlehlých částech světadílů. Není to jen amazonský prales či bolivijský národní park. Je to vaše zápraží, je to pohled z okna domu nebo bytu, kde žijete. Jen vaše tady a teď ovlivní život váš i vašeho dítěte.

Dětem v tomto věku nesvědčí prostředí počítačů a svět disharmonie. Jejich svět je světem harmonie. Obsah čtených sdělení pronášených milujícím hlasem zanechá nesmazatelnou stopu v jejich vývoji. Již žádné neosobní magnetofonové nahrávky či hlas oblíbeného herce z CD přehrávače. Osobní chvilka s živou bytostí v jejich blízkosti vytvoří pevné pouto pro budoucí rozvoj duše dítěte.
Ve věku tří let již jednáte s dospělou bytostí a jen ukazujete břehy, ve kterých se váš potomek může vymezovat. Cesta jeho vývoje není vaší cestou. Jste tu proto, abyste mu umožnili zdravý a přirozený vývoj. Duše tříletých dětí má plnou stopu vědomí, odkud přichází a jaký je její úkol. Nebraňte jí, ale udělejte vše pro to, aby své poslání naplnila. Pamatujte – jen láska ví, co je odpuštění, jen láska ví, co znamená nesoudit a neposuzovat, jen láska ví, že všechny děti jsou mé a já je poslal k vám do školy života. Proto blahořečte každému dni, kdy se s nimi můžete radovat a těšit. Jen Já určím, kdy a kde se jejich zkouška ukončí.

TUŠENÍ SOUVISLOSTI

Řešení krize všech politických uskupení států světa spočívá v přijetí odpovědnosti každého jednotlivce za své konání. Jen pokud člověk žije v souladu s prostředím, do kterého jsem ho umístil, je přímým vykonavatelem mé vůle. Ptáci, rostliny, zvěř, lesy a voda jsou hierarchicky na stejné úrovni jako člověk. Jen vaše zkreslená představa nadřazenosti rasy z vás dělá nebezpečné stroje – predátory. Dal jsem vám do srdce lásku. Lásku ke všemu stvořenému. Jako nechcete slyšet můj hlas, tak nechcete vidět, co pácháte svojí lhostejností a sobectvím. I mezi zvířaty se najde jedinec, který je nadmíru agresivní. Jeho agresivita většinou pramení z bolesti. Je zraněn, opuštěn, sám – proto vzniká a vyvíjí se nenávist. Jen váš přístup, vaše vnímání života vás izoluje od ostatních ke zranění, bolesti a nelásce… Pokud destrukce přejde k agresivitě, jste nebezpeční svému okolí. V okamžiku, kdy přijmete mé poselství – „neexistuje nic jiného než láska“, vaše osamělost, smutek a zloba se rozplyne v esenci mé lásky a vy se ve stejné minutě můžete začít radovat a smát.
Já jsem. Jsem jedno se vším a ve všem. Ať zvíře, zpěv, potok, voda, bouře, hvězdy, hlas, milost, ticho nebo vůně, ať cokoliv projeveného spatříte – j s e m to j á. A za vším j e můj otisk lásky. Kdykoliv máte možnost změnit svá rozhodnutí a jednat z vyšší vibrace – lásky. Neomezuje vás čas ani prostor. Jen vaše rozhodnutí. Dal jsem vám sílu a moc jednat. A kdykoliv mohu svůj úmysl změnit. Proč?
Vaše omezené vnímání světa vychází z předpokladu, že kromě Země není jinde života. Omyl. Vaše tělo s miliardami buněk je jen mikrokosmem v makrokosmu. Jako fungují vaše orgány, fungují i další a další mechanizmy makrokosmu. A celé tohle dění, vznikání a zanikání má svůj řád. Nenapodobitelnou strukturu mého vědomí. Vědomí všech souvislostí. Teď a tady. Oáza klidu a tichého soustředění. V okamžiku, kdy v klidu usednete nerušeni okolím, ozve se váš/můj vnitřní hlas, který vám klade nekonečné množství otázek a přináší i mnoho odpovědí. A lidstvo si zase a znova klade otázky: „Kdo jsem já?“, „Proč tu jsem?“.
Až dokážete vpustit lásku do vašeho srdce a celí se v lásce rozplynete, naleznete pravou podstatu bytí. Pak bude jedno, jaké dítě držíte ve své náruči. Buďte láskou všemu a všem a budete doma všude, kde se objevíte. Protože ne jazyk, ale láskaje to, co spojuje všechny tvory této planety. Planety Země. Až pochopíte své poslání, poslání srdce, stanete se součástí daleko větší soustavy, kde opět vše podléhá kosmickému řádu bytí. Já jsem Tvořitel a tato slova dostáváte darem, darem lásky. Světlo, které vám v této těžké době svítí na cestu. Všichni jste vyvolení. Záleží jen na vás, na každém jednotlivci, kterou cestu si zvolíte. Spojuje vás kolektivní mysl. Spojuje vás kolektivní vědomí. Co se děje na druhém konci zeměkoule jednomu z vás, děje se každému z vás. Proto je tak důležité žít v harmonii, lásce, ve štěstí a s úsměvem.
Trpí-li na kontinentu Afriky obyvatelé hlady, trpí hlady každý z vás – i když se to projeví jen jako chvilkový pocit. Možná nestrádáte fyzicky, ale zcela jistě strádáte nedostatkem lásky. Vaše frustrace, nenaplnění, obavy, zmatek i strach pramení z nerovnováhy. Vše, co jsem stvořil, plyne ve vyvážené formě bytí. Na jedné straně vah je láska, na druhé nenávist. Teplo – chlad, černé – bílé, vše tvoří rovnováhu. Radost a láska má nejvyšší vibrační frekvenci. Proto jste se mohli setkat se zprávou: „Dobro již nad zlem zvítězilo“. Ano, tak se tedy chopte svého vesla, volantu, odpovědnosti a pomozte frekvencí lásky celou planetu Zemi přenést do nejvyššího vibračního pole, kam již dávno patří.
Matička Země vám již mnohokrát zachránila život. Bojovala na straně druhů, které se nerovnováha pokusila zničit. Vždy, zase a znovu vytvářela podmínky pro přežití nejposlednějšího z vás. Zaslouží si vaši lásku. Je spojena s vaším vědomím, je spojena vašimi slzami. Bez matky nejste ničím, bez matky Země nemůžete žít. Informace, genetické kódy, symboly, znaky, prastará tajemství hvězd – to vše je ukryto v jejím lůně. V lůně každé matky, každého nového zrození. Nejste jí povinováni úctou ani životem. Ona sama disponuje dary, o kterých se vám ani nesní. V jednom jediném okamžiku má možnost zničit vše, co miliardy let vznikalo. Ona je Láska. Je neoddělitelnou součástí mého tvoření. Je projevem neprojeveného. Proto každý váš neuvážený čin, který matce Zemi ublíží, ublíží zpátky zase jen vám.
Vezměte si mraveniště plné pilných mravenečků, co se honí a starají, aby vychovali a uživili svá další pokolení. Zákon reprodukce. Zákon všehomíra. Přijde člověk a velkou botou zničí, co s velkým úsilím několik měsíců vytvářeli. Zavládne hemžení, chaos, zmatek a strach, ale i zvýšené úsilí vrátit věcem zpět jejich řád. Tak je to i s člověkem a jeho spojením s matkou Zemí. Když necitlivě ublížíte člověku, matka Země vytvoří opět nový řád. Takový je vesmírný zákon. Nové tvoří nové. Staré je překonáno a přesto zůstává, aby se opět a opět projevilo, až nastanou vhodné podmínky.
Ale vraťme se zpět k vašim dětem. Pamatujete si – „nové vytváří nové“. Tak vaše tříleté děti budou vytvářet nová pravidla pro vás i vaše předchozí generace. Pravidla, která změní váš současný přístup k životu a přesto se zase budou vracet k prazákladům všeho, co již bylo projeveno. Tady a teď. Proto neexistuje nic jiného než vaše tady a teď. Přítomnost prožívaná v lásce.

Věk 3-5 let

Děti v tomto věku dostávají základ vzorce chování ke společnosti. Čím méně zákazů, čím více objasnění pravidel hry, tím lepší spolupráce. Děti jsou velmi zvídavé, mají tisíce otázek „proč?“. Není chybou říci: „Nevím, pojď, budeme hledat odpověď společně“. Člověk vytváří složitosti tam, kde matka příroda připravila jednoduchá řešení. Vše vzniklo v sedmi dnech, tak proč hledáte tolik složitostí? Vaše vztahy v rodině se odvíjí od pozornosti, kterou věnujete dítěti. Dopřejete-li si teď dostatek času na jeho všetečné otázky, vytvoříte základ budoucího úžasného komunikačního modelu. Ten malý capart si dobře pamatuje, že „nevím“ znamená hledání dalších originálních řešení. Žádná známka hlouposti, omezení, nadřazenosti či podřízenosti. Pouhé nevím. Nevím znamená – hledej dál… Vesmír nabízí nekonečně mnoho řešení.
Buďte opravdoví. Pro své pochybnosti, smutek, lítost a radost hledejte slova. Vyjadřujte se tak, jak to cítíte ve svém nitru. Neposuzování je největším darem jak vám, tak vašim dětem. Nic není správné ani špatné, prostě je to takové, jaké to je. Co je
pravda? Měřítkem pravdy je její účinnost. Pokud jakékoliv obecné sdělení najde dostatek posluchačů, kteří s ním souhlasí a jsou ochotni takto také jednat, stává se pravdou. Obecně platnou poučkou pro ostatní. Vy sami vytváříte pravidla hry. Vy sami přistupujete na zákazy, příkazy, výnosy, vyhlášky a zákony… To vše je obecná pravda. Ale účinnost má pouze v případě, když se pravdou řídí většina.
A tady máte vaše děti. Dítě tří až pětileté je schopno svým objektivním nezatíženým vnímáním rozmetat vaše pravdy jak zrnka písku ve větru. Takhle pomíjivá je vaše realita. Vaše myšlení se musí ubírat směrem: „O mé potřeby je vždy a všude postaráno, děkuji“. Nemáte práci? Vaše vyšší já se vás snaží přimět změnit cestu, na které tak urputně lpíte. „Ve vesmírném řádu má vše své místo.“
„Děkuji za práci, která plně pokryje potřeby mé rodiny a umožní mi nejvyšší rozvoj v optimálním čase.“
Co je tváří v tvář těmto skutečnostem důležitějšího než úsměv dítěte. To hřejivé pohlazení lásky. Tady a teď. Ještě dnes pohlédněte do očí dětem, které potkáváte. Ještě dnes si uvědomte, co jste svojí lhostejností, nevšímavostí a leností způsobili. Vidíte věrné odrazy vašich utrápených osobností. Vidíte malé dospělé, kteří se bojí projevit. Schovávají se před vámi, klopí oči. A zkuste vydolovat jejich úsměv. Ten obraz jste vy. Změňte teď hned sebe sama. Ta malá náruč potřebuje váš úsměv, vaše pohlazení, ať jste kdekoliv. Jste to vy a vaše malé já, se kterým se tenkrát zacházelo stejně. To, co máte dát dětem, je láska. To, co jim dáváte po celém světě, je váš strach, vaše zloba, vaše nespokojenost, vaše únava a vaše nenávist. Vzpamatujte se a probuďte svá vědomí opět tam, kde vznikala. Z lásky jste byli stvořeni, moje láska vás provází vesmírnými věky. Jakým právem dáváte dětem celého světa něco jiného, než jsem pro ně určil.
Děti tohoto věku potřebují kromě všeobjímající lásky pravidla hry, kterou s vámi mají sdílet. Přesně, jednoduše vysvětlená. Umí a znají univerzální zákony, které jsem Já stanovil. Znají právo silnějšího, právo volby. Dokáží velmi jednoduše popsat své potřeby. Přežijí v jakýchkoliv podmínkách, kde se vyskytuje sluneční světlo. Mají schopnost absorbovat z prostředí nejdůležitější živiny pro svůj růst. Pobyt v panelových budovách, pokud chcete udržet jejich pozornost, by neměl přesahovat délku devíti hodin denně. Potřeba sdílet prostor s dalšími „obyvateli“ planety Země – zvěří, ptáky a rostlinami je u dětí obrovská. Přírodní zákony přetrvávající miliardy let jsou vhodné a použitelné i pro říši světa lidí.
Pětiletým dětem možná ještě budou vyhovovat vaše školky a školy, ale určitě jim nebude vyhovovat prostředí, které pro ně chystáte. Tyto děti bez čisté vody a čistého vzduchu nedokážou žít.
Přestože mají schopnosti, které by mohly v dospělosti využít i k záchraně přírodních zdrojů, může se stát, že je vaše neznalost zničí dříve, než dospějí.

Je jen na vás a vaší každodenní odpovědnosti, co právě nyní uděláte. Nezajímá vás, kam se vyváží odpadky, které vaše rodina produkuje? Ale mělo by. Recyklace je pro vás cizí slovo? Proč třídit plasty a biologický odpad? Jdu ještě dál. Proč vůbec plasty vyrábět a používat, když jsem vám dal tolik jiných možností. Svým chováním, tržním chováním přimějte obchodníky, ať přestanou blokovat informace, které si za své peníze koupili.
Jedním z vašich nejzákladnějších práv, která jsem vám dal, je právo na život, na informace, které ke šťastnému a spokojenému životu vedou. Proč posloucháte hrstku šílených vědců, politiků a umělců? Proč vůbec nasloucháte slovům, která neslouží vašim nejvyšším zájmům? Jste šťastní a bohatí? Vy i vaše děti? Pak je vše v pořádku a můj záměr se naplňuje. Dal jsem každému tvoru této galaxie stejné právo. Právo na život v čase a prostoru, který potřebuje. Pro každého tvora jsem dokázal vytvořit potravu a učinil ho závislým na ostatních souvislostech, které ani není schopen dohlédnout.
Já odpovídám za vše. Jen Já jediný. Nikdo z vás nikdy nemůže mé dílo zničit. Můžete se pouze pokusit změnit nepatrnou část skutečnosti, jejíž jste právě teď součástí. A proto mi věřte – pro každého z vás je tady dostatek místa i potravy, abyste mohli šťastně a spokojeně žít. Vaše vědomí ovlivňují pouze omezení, která jste si sami vytvořili – televize, rádio, filmy – nahrazování skutečných prožitků těmi umělými. Vraťte se zpět, zpět do dětských let. Proto vám dnes a denně spolu s narozením každého nového dítěte připomínám, oč se vlastně připravujete. Jako každá nová rostlinka, mladý stromek těm starším stále připomíná vesmírný koloběh bytí, i Já vám každodenně ve vašich dětech připomínám, na co si nechcete vzpomenout. Tři až pětileté děti jsou ještě plné vděčnosti za každodenní prožitek. Vychovávejte je v úctě a lásce.

Věk 6-8 let

Tento věk přináší nesrovnatelná specifika.
Malý človíček je konfrontován s izolací, kterou mu způsobují dospělí. Je vytržen ze svého důvěrně známého prostředí rodiny, nucen trávit stále více času s cizími lidmi. Pravda, že jedno dítě by mělo vychovávat pět dospělých, je zde postavena na hlavu. Sdružování nestejnorodých bytostí do míst zvaných škola, bere možnost volného pohybu, hravost, radost z tvůrčí práce a přirozeného projevu.
V takzvaně vyspělých civilizacích nosí tašky s učením na zádech. V raném věku to dětem způsobuje těžké deformace páteře. Mizí přirozený projev – potřeba vyměšování se řídí zvoněním a přestávkami. A co jídlo a pití? Tyto nádherné bytosti, bez ohledu na jejich individualitu, nutíte jíst školní stravu.
Lenost a vaše pohodlí, nezodpovědnost a hloupost, kterou jste upřednostnili ve svém chování, vás přinutila postupovat proti všem zákonům, které jsem vymyslel.
Dítě 6-8 let má vyrůstat ve velké rodině sourozenců, babiček, tet a strýců, dospělých. Pokud se tyto světy budou prolínat, neztratíte ze zřetele jejich přirozený, spontánní projev a šťastný smích. Jen tak budete odpovědně postupovat při rozhodování o každodenních maličkostech ve vaší práci.

Neškodit a neubližovat. Pamatujte – každý má dost prostoru, aby mohl šťastně a spokojeně žít. Nevytvářejte nic, čím tuhle rovnováhu porušíte.
Vaše dítě se v okruhu lásky několika generací učí ohleduplnosti, přirozeně vnímá potřeby druhých a citlivě na ně reaguje. Ví, že květiny je třeba zalít, pokud dlouhé sucho způsobí, že usychají. Ví, že pokud nebude rostlinám věnovat svoji péči, nebude mít co jíst.

Tohle vás učím Já. Úctě, lásce, ohleduplnosti. Kdo vás zavaluje a zaplavuje věcmi, které nepotřebujete? A proč jste to dopustili? Kdo, když ne vy a právě teď máte možnost tohle změnit. Vše je jen nabídka a poptávka. Nic nepoptáváte – vše jsem vám dal. Vše, co k životu potřebujete. Jen nenasytnost druhého vytvořila nerovnováhu a teď se rozpíná a ničí váš prostor. Prostor, který jsem vymezil vám a vaší rodině. Ustoupíte?! Proč? Za chvilku nebude kam ustoupit.
Pravidla jsou jasná. Jen v lásce a ohleduplnosti ke všemu, co jsem vám zapůjčil, můžete klidně a zdravě žít. Jakmile jednou porušíte moje pravidla, porušili jste rovnováhu. Je jedno, za co se schováváte. Je jedno, čím se snažíte ohlušit svá svědomí. Existuje jen tady a teď. Vy máte vše, ale pokud jste se rozhodli žít na úkor druhého, znovu opakuji: „To nejde.“
Vy jste Já a Já jsem vy. Za svoji nenasytnost platíte tím nejcennějším, co máte. Darem života.
Vaše dítě zemře. A zemře proto, že jste nedokázali zastavit toho, kdo z vašeho ukrojil větší díl. Už rozumíte slovu odpovědnost? Už rozumíte, proč vaše dítě nemůže vychovávat ten, kdo vlastní dítě také odložil do jiné školky, školy? Pět dospělých dokáže pokrýt energetický potenciál jednoho dítěte. Vy jste se vzdali práva rozhodovat o tom, co je krví vaší krve.

Ve školách jeden dospělý učí dvacet, většinou i třicet dětí. Co je může naučit? Dobrovolně jste se zbavili cílené lásky. A pak říkáte: „Proč bůh tohle dopustil?“. Ne Bůh – vy a vaše lenost. Pohodlnost převážila nad odpovědností a zdravým rozumem.

V této době již dítě umí pomáhat mladším. Umí projevit ohleduplnost starším rodu. Číst a psát ho můžete naučit. A k informacím z internetu, pokud s ním budete rozmlouvat, přistoupí stejně jako k jinému informačnímu zdroji. Mnohost a četnost jazyků ho neznepokojuje, všechny děti žijí stejně. Pokud přijmete osobní odpovědnost a dáte svému stejně lásky jako každému jinému dítěti – nebudou rozdíly. Protože stejné násobí stejné. Pak bude opravdu jedno, zda-li se dítě narodí v Africe, Asii nebo v Evropě. Kolektivní vědomí udělá neviditelnou práci za vás.
Systém školství, tak jak jej vytvořila vaše společnost, je nejhrubším projevem arogance vůči vesmírným zákonům. Kde v přírodě vidíte rodiče, kteří rozhodují za osmi až patnáctileté děti? Ne, jsou jim pouze vlídnými rádci a společníky. Nejste nic výjimečného, dal jsem vám dar lásky. Ale neumíte s ním zacházet. Láska vás má vést, když rozhodujete ve prospěch vašich dětí. Láska vám umožňuje vytvářet podmínky vhodné pro život vás všech. Vzdali jste se dobrovolně daru, který vás odlišoval od ostatních živočichů. Každá z živočišných ras hýčká a opečovává svá mláďata. Jsou zárukou přežití rodu.
A co děláte vy?
Miliony dětí umírají hlady. Další jsou nelidsky týrány. Za tichého souhlasu vás všech. Chlubíte se „svými objevy“. Umělé oplodnění, změna genetického kódu, klonování… Na celé planetě denně umře víc než 100 000 dětí. A vy to můžete změnit. Svým jediným rozhodnutím. Tady a teď. Tady a teď můžete něco udělat.
Nezapomeňte – myšlenková síť. Je-li živena a podporována láskou, nezná hranic a omezení. Každý jste avatarem v rozhodování o věcech příštích. Žijete jen v tomto okamžiku. Ano, možná děláte rozhodnutí, která mají ovlivnit budoucnost. Ale jakou budoucnost? Když ovlivnit můžete jen teď a tady. V budoucnosti své rozhodnutí stokrát změníte. Protože teď a tady vyžaduje jiný přístup. Ale vaše děti umírají hlady.
Sedíte v automobilu, který vás denně, naprosto nesmyslně, převáží z místa na místo, abyste si vydělali peníze na zakoupení věcí, které k životu nepotřebujete. Toto je skutečnost, kterou jste si vytvořili. Vzdali jste se práva být šťastnými, spokojenými a milovat své děti bez rozdílu rasy, pohlaví, národnosti či kontinentu.
Ale osmileté dítě se vám umí připomenout. Když mu nedáte, co potřebuje – lásku, zničí okno vašeho vysněného bytu, ukradne, co nehlídáte. Ono vám jen vrací to, co jste do něj vložili. Nezájem, ignoranci, lhostejnost. Jako je oko do duše okno, tak dítě je vaším odrazem.

V tomto věku děti bez problému vnímají odlišnosti jazyků. Jsou schopny se naučit dva až tři rozdílné jazyky, aniž by je to jakkoliv zatěžovalo. Mají přesně vyvinutý cit pro to, co je správné a co nikoliv. Jejich potřeba se oblékat vyplývá spíš z vaší potřeby se zviditelnit. Dětem je jedno, co mají na sobě. Raději méně než více. Jsou schopny regulovat tělesnou teplotu.
Mnohé z nich mají telekinetické schopnosti. Vidí ostatní v termobarvách, dokáží v mysli plynule odezírat přání druhých. Přemístění v prostoru jim nedělá potíže. Pokud je naučíte číst, tu schopnost, kterou máte vy, mnohonásobně rozvinou. Obsah knihy dokážou přečíst dotekem ruky, nohy… Pozor, toto je naprosto běžná schopnost každého dítěte, které se teď narodí. Jsou geniální ve svých projevech. Ale jsou nesmlouvavé, pokud jim nedáte životně důležitou esenci – lásku.

Věk 9-12 let

tomto období dětem prokážete největší službu, umožníte-li jim cestovat a poznávat co nejširší okolí. Jsou schopny zařazovat a třídit informace počítačovým způsobem. Nejsnáze zařazují odlišnosti jak mentální, tak etnické. Jsou pak schopny respektovat rozdílnost kultury vývojové linie. Běžně používají dva až tři jazyky a plynule vyjadřují svoje pocity. Projevy agrese jsou utlumeny šíří podnětů, které se k nim v tomto období dostávají. Velmi intenzivně prociťují sociální vazby v rodinách a rozpory mezi generací rodičů a prarodičů inteligentním způsobem eliminují.
tomto věku se tvoří základ jejich budoucího zaměření. Nyní jsou schopny sdělovat, jaká profese by je, až dospějí, bavila. Čím chtějí přispět k všeobecnému pokroku. Jejich projev je čitelný, dobře srozumitelný. Učí se ovládat svoji sílu. Nyní je nejvhodnější jakékoli fyzické cvičení zaměřené na dechové aktivity. Zklidňují se, meditují, zkouší ovládat své mentální schopnosti. Někteří jedinci v tomto věku levitují a dokážou vědomě provádět techniky „astrálního cestování“. Lásku, úctu, odpovědnost, pochopení, toleranci a sounáležitost skloňují ve všech pádech.
Nyní nastává největší střet s prostředím, kde vyrůstají. Projevuje se jejich „stravovací odlišnost“. Vyrůstá-li dítě v čistě vegetariánském prostředí, místa, kde se běžně konzumuje maso, nebude ochotno přijmout. Rozhodně své miláčky nenuťte přijímat vaše stravovací návyky. Prohlubujte toleranci k odlišnostem jedince. Dítě musí pochopit, že u stolu s osmi lidmi každý může mít na talíři něco jiného.
Přejídání v této době vede k nenapravitelnému poškození buněk. Děti snáze snáší hlad a půst než přejídání. Jakékoliv zásahy do výživy dítěte ve věku od 9-12 let vedou k jeho pomalému umírání. Dopřejte dětem dostatek vody, zeleninových a ovocných šťáv. Jsou důležité pro vytváření jemných spojení světelných vláken, která jim umožní nepřerušit kontakt s vědomím Stvořitele.
Úkoly, které v tomto období dětem zadáte, budou řešit s lehkostí, hravostí a originalitou. Vazby, které vznikají mezi kamarády na druhé polokouli, mají kořeny, které ani nepřízeň osudu nedokáže zničit. Pokud teď jejich rozvoj podpoříte, získáte děti, kterým nebude lhostejné, zda se kácí pralesy či znečišťuje ropou moře. Vždy dokážou na správném místě a ve správný čas zasáhnout ve prospěch vás všech. Jsou výjimečné ve své schopnosti vciťování se a ujímání se slabších a méně zdatných jedinců jakékoliv generace.
Znovu platí – nenechávejte tyto děti vyrůstat bez lásky, vytvořili byste si nepřátele, kterým nestačíte.

Věk 13-15 let

Děvčata v tomto věku jsou plně schopna zastat jakoukoliv činnost příslušející zralé ženě. Jsou velmi citlivá, vnímavá a začínají vyhledávat informace týkající se rozmnožování a zachování druhu. Potřeba sdíleného prožitku je nadřazena všem ostatním zájmům. Potřeba zalíbit se a zaujmout je zde na prvním místě. Dřívější „puberta“ se u dětí nového věku neprojevuje. Jsou velmi vstřícné, a pokud s nimi zacházíte jako se sobě rovnými, projevují se uvážlivě a hledají harmonická společenství. Pokud těmto dětem neposkytnete prostor pro vyjádření potřeb a přání – zničí vás. Jejich mentální sílaje na úrovni účinku atomové zbraně. Pouhým pohledem očí dokážou paralyzovat objekt, na který zaměří svoji pozornost. Tady více než jindy platí – láska, láska a zase láska. Dívky hledají objekt, o který mohou pečovat a chránit ho v živočišné i rostlinné říši.
U chlapců se začíná projevovat touha ochraňovat a zabezpečovat. Mají velmi široký záběr pro získávání informací.
I tady je velmi důležitá kompenzace aktivit pohybem. Děvčata nezřídka tančí až bláznivě často a rychle. Potřebují spojení s harmonií přírody. Hoši budou vyhledávat přírodní hudbu. Tóny hromu, blesku nebo bubnu okouzlí nejednoho z nich. V této době vzniká široká škála projevů hlavně v umělecké oblasti. Je třeba rozvíjet rukodělné schopnosti a děti směřují k tomu, naučit se technikám, které tento projev umocní.
Pravidelné měsíční krvácení děvčat (tzv. menstruace) není zapotřebí. Fyzické tělo není třeba oslabovat touto formou. Dívky se učí ovládat techniku početí, přirozeného zabránění oplodnění, pokud není žádoucí pro zachování rodu. V tomto věku jsou to projevy spíše něžné, přátelské – seznamující.
Projevy tantrického předávání energií jednotlivců si vysvětlíme až v bloku věnovanému osmnáctiletým.
Nemějte obavy. Fyzické předpoklady k předčasnému otěhotnění u těchto dětí nejsou. Jejich hry jsou opravdu hrami, které je učí poznávat doteky, vůni druhého/opačného pohlaví.
Jak hoši, tak děvčata se v této době projevují spontánně. Hry a zábava jsou plny nově objevovaných možností ze sdíleného projevu. V jejich světě dozrává potřeba mít poblíž sebe někoho blízkého. Zkouší propojovat společné vnímání a umocňovat hloubku vzájemných prožitků. Je to doba psýché.
Hledají cestu k zvládnutí svého poslání, cestu k naplnění přání duše. Mají velmi silné sociální vazby a potřeba dát společnosti to nejlepší, co v nich je, je upřednostněna před zájmem jednotlivce.

Hoši svoji potřebu ochraňovat rozšiřují i mimo své teritorium, myslím teritorium rodiny. Hledají oblasti svého zájmu. Vymýšlejí a hledají nové světy, kde chtějí prosadit „svůj řád“. Své vědomí vnímání pravidel bytí.
Otázka úkolu rodiny, společenství, bytí se zužuje pouze na vytváření zázemí pro jejich přirozený projev. Omezují svoji potřebu cestovat a objevovat nové, ale prohlubují své cítění a vnímání souvislostí. Není neobvyklé, že vyhledávají odlehlá místa, která navštěvují maximálně ve dvou nebo ve třech. Zkouší techniky projevu, které se jim v pozdějších letech budou hodit. Věnují se lovu, rybaření, cvičí koncentraci a pohybovou dovednost. Jsou velmi vnímaví k celospolečenským jevům. Komunita, ve které se pohybují, díky jejich schopnosti koncentrace na přání a potřeby druhých, neuvěřitelně prospívá. Jejich podprahová duchovní činnost je v této době rychle posunuje ve vývoji vpřed. Pokud se jejich činnost, vědomé úsilí zaměří na přírodu, stávají se dobrými hospodáři. Rozmlouvají jak se živočišnou, tak s rostlinnou říší. Znají potřeby stromů, rostlin i zvířat ve svém okolí.
Tyto děti jsou darem budoucnosti. Střežte si svoji blízkost, přihlížejte a učte se.

Věk 16-18 let

Máte před sebou dospělého jedince. Je schopen se srozumitelnou formou domluvit kdekoliv na světě. Ale jen jedinci v této době cestují. Pro většinu mladých lidí je prioritou zakládání vlastních rodin nebo starost o strádající děti. Projevy jejich lásky přesahují běžnou úroveň chápání lidí vaší doby. Výrazy jako sex, znásilnění, chtíč, zneužití neznají.
Pokud nenaleznou harmonii srdce, žádný svazek neuzavřou. Vibrace lásky je tak silná, že přitáhnou partnera i z velké dálky. Vzhled a tělesná dispozice v měřítku jejich hodnocení vůbec není důležitá. Vaše děti hledají svítící fotonové paprsky duší. Hledají „svoji“ vibrační úroveň. Partner, kterého hledají, přesně doplní vývojovou úroveň jedince, jež doposud nebyla plně rozvinuta. Jako kolečka soukolí mechanického stroje přesně zapadají při otáčení, tak přesně zapadá jejich výběr. Neexistuje dualita. Svazek těchto dětí vytváří jednotu. Jejich protějšek přesně zrcadlí potřebu pochopit nebo rozvinout právě hledanou schopnost. Přesně jako puzzle na své místo, zapadá potřeba splnit svoji touhu prostřednictvím schopností druhého.
Chodí za vámi pro radu. Objevují a hledají jeden druhého. Vytváří silová pole lásky. V tomto ovzduší vzkvétá mír a rozvíjí se celá planeta.
Většina dětí je schopna rozkrýt genetické kódy svých planet a tak hledají pomocí tantrické lásky kódy k nejvyššímu vědění. Znalost těchto technik sdílených v páru jim umožňuje galaktické putování. Světy, které objevují, jim mnohdy dají impuls pro vytváření nových mezigalaktických vazeb. Již nehledají přátele ve vedlejším městě, ale ve vzdálené galaxii. Jejich touha objevovat nepoznané projevy jejich tělesné schránky hraničí až s posedlostí.
Jako jste dříve dávali přednost milování před prací, zájmy, koníčky, tak oni dnes propadají tantře. Energetické milování, míšení energetických polí čaker se dá přirovnat jen k něžnému vrnění narozeného mláděte. To není radost, to je slast sdílení. To jsou okamžiky vášnivého propojení s láskou Stvořitele. K lásce, kterou jsem učinil základní esencí všeho stvořeného. Bytost, která projde procesem splynutí duší v jedno stvořené, nikdy nevyvolá válku. Nikdy nesáhne k projevu agrese vůči svému okolí. Duše stvořená v lásce, je láska sama.
Máte se co učit. Vaše děti jsou vaším zrcadlem.
Pokud teď pochopíte, jak jsem se pokusil zachránit váš svět pomocí vašich dětí, poznáte nekonečnost vesmírného tvoření. Poznáte záměr vašeho Stvořitele a stanete se součástí úžasného plánu mnoha bytostí a mnoha galaxií. Váš malý, omezený svět může být tím nejúžasnějším dobrodružstvím všech dob. Dejte svému projevu lásku. Učte se od svých dětí. Ony vesmírné dokonalosti dosáhnou a dopřejí vám, abyste mohli alespoň přihlížet, jak láska a pokora vládne stvořenému.
Za vším stojím Já a moje vůle. Miluji nenarozené stejně jako ty živoucí. V mém uvažování není život, smrt, zánik druhů. Je jen forma přerodu, transformace zrozeného do jiného vyspělejšího procesu bytí.
Tady a teď. Otázky a odpovědi. Moje bytí. Na vše dostanete odpověď, umíte-li správně zformulovat otázku. Jsem tu stále s vámi. Připusťte, že existuji a uslyšíte mé odpovědi. V nejvyšších horách stejně jako na Sahaře. Pro chudého i bohatého. Stále vás povedu k lásce.

DÍL II. – LIDÉ NOVÉ DOBY

LIDÉ NOVÉ DOBY

Často se pozastavujete nad tím, co je to „nová doba“. Máte svá pravidla, morálku, pracovní řád, právo, ústavu, školy, směr, kterým se ubíráte… A teď najednou lidé nové doby.
Nová doba znamená nové vibrační (frekvenční) pásmo. Lidé nové doby – jsou lidé, u kterých není přerušena energetická linie spojující fyzickou materii se Stvořitelem. U vás, kdo se nyní nacházíte na planetě Zemi, byla vědomě přerušena ta linie, která vás činila nesmrtelnými, tvůrčími, láskyplnými. Vaše nynější DNA je tvořena 2 vlákny. Ale nebylo tomu tak vždy. V době, kdy vaše DNA měla mnohem více vláken jste byli nesmrtelnými bytostmi.
Láska, kterou již nové bytosti mají plně zakotvenu ve svém stvoření, vám opět umožní nalézt a využívat schopnosti, které rezonují dílem Stvořitele.
Vy ostatní, kdo jste na planetě Zemi a byli jste zrozeni před rokem 2000 své schopnosti bytostí Světla získáte až opětovným návratem. Jedině láska projevená a sdílená spolu se Stvořitelem může tento stav změnit.
Často diskutujete na téma inkarnace a co to vlastně je. Seslal jsem vám již mnoho učitelů, některé jste upálili, jiným jste díla zničili. Vždy je to o vás jednotlivcích. Tak jako je v každém z vás vložena informace počátku, tak je v každé situaci, kterou svým chováním ovlivňujete, vložen i prvotní záměr – konec. A vy jste počátkem, dějem, tvůrcem i zánikem.
Vím, teď je to pro vás možná složité, ale již mnoho učitelů právě nyní vysvětluje můj záměr. Protože se vždy v každé době
našla skupina bytostí, která se pokoušela můj záměr zmařit, změnil jsem tvůrčí přístup a vytvořil pojistky, aby k podobnému zneužití nemohlo ve stvoření všehomíra docházet. Inkarnace znamená opakování.
Děj – záměr zrození je do nekonečna opakován, dokud se nevrátíte tam, odkud jste vzešli. A protože každý konec je vždy počátkem nově vzniklého, jste vlastně neustále v pohybu vraceni do jiných a jiných situací, které si vybíráte. Vybíráte sami v okamžiku nového začátku, podle vás smrti… A protože tento koloběh nikdy nekončí, nikdy nekončí ani vaše potkávání se s osobami blízkými.
Pokud bytost Světla ve světlo nevěří, přestává být Světlem. Pokud člověk, který z Boha vzešel, v něj nevěří, přestává být Bohem. Vše jsem stvořil Já, ve veškerém Stvoření je Boží jiskra. Popíráte-li Boha, popíráte sami sebe, celý svět, vesmír, vše.
Všichni, kdo poznali nebeskou lásku, se – vaším slovníkem – stali osvícenými. Podle mého pouze jsou. Vy ostatní – nejste nic.
Vezměte si příměr z vašeho každodenního života.
Ráno vstanete do slunného rozjásaného dne. Den zpívá písněmi mnoha tvorů, které jsem obdaroval. Každé stvoření má dar, kterým vyniká nad jiné. Někdo zpívá, jiný maluje, další, již jen svým zjevem léčí, další inspiruje mysl ostatních atd… Vše, co pochází z dobra lásky, je boží dílo a je určeno pro radost, rozkvět, potěšení, blaho, úsměv, smích. K užitku a dobru ostatních. Tak tvořím Já!
Ale vy, říkáte si veličenstvo člověk, nic z této krásy nevidíte. Mysl jste zahltili představou povinnosti a po ránu vidíte Již zase musím do práce, děti brečí, prší, ujel mi autobus, vlak, tramvaj, nestartuje mi auto…“ A už se vám ta překrásná realita mění v šedivou denní/noční můru. Ale je to jen vaše představivost, co si s vámi hraje. Je to jen můj tvůrčí záměr vytvořit nekonečné pole možností pro váš rozvoj, vývoj, vaše potěšení.
Jak poznáte, že je něco jiné? No přece když nastavíte opak. Aby bylo něco černé, vznikla bílá. Abyste poznali smutek, vznikla radost. Tak můžeme pokračovat donekonečna projeveného: málo/ hodně, dobro / zlo, plné / prázdné, vaše / mé…

KONEC KARMY

Nechám ego
Ať si rozpouští svoje vásany
Chybné představy

Neztotožňuji se s nimi
Neztotožňuji se s egem
Nejsem jím
Pouze Jsem

SLUNCE A MĚSÍC

Chtěl bych být se sluncem
Chtěl bych s ním být pořád
Chtěl bych být s Tebou
Chtěl bych Tě napořád

Vždycky se ukážeš
A pak zase odejdeš
Je mi pak smutno
Scházíš mně

Chtěl bych Tě napořád
Svítíš však jinému
Jsem rád, že mi přijdeš svítit
Alespoň na chvilku

Budu se těšit
Až po noci přijde den
A po zimě
Přijde zase slunce

Bylo by bláhové
Slunce chtít pořád
A mít jen den

Musí být tma
Aby bylo světlo

Musíš odejít
Abys mohla přijít
A proto jsem spokojen
Že odcházíš
Budu se těšit
Až zase přijdeš

Je to dobré Příště snad
Budeme spolu napořád
Až slunce spojí se s měsícem

Až se spojí světlo a tma
Až se spojí bílá a černá
Bude rovnováha
Bude co bylo na počátku

Dokud budete svět, který tvořím, poznávat myslí – nic jste nepoznali. Vaše analýzy – tabulky, měřidla, pravdy, lži, výmysly, dogmata… Jak úsměvná hra v očích Stvořitele. Jen láska vám umožní přiblížit se duchem k pravé realitě. Ale přesto to stále není realita. Všichni můžete být Bohem, když pochopíte lásku, přesto nikdo nejste Bohem.
Já Jsem jediný tvůrčí prvek všehomíra.
Já Jsem jediné ukazující pravidlo tvoření. Vy všichni, kdo vznikáte díky mé tvůrčí síle, jste povinni láskou svému Stvořiteli. Máte ji pevně zakódovánu ve svém bytí, ve svém projevu. Když popíráte Lásku, popíráte Boha, když popíráte Boha, popíráte Lásku. Spojené nádoby, jedno ve všem a vše v jednom.
Váš příměr: „Každá kapka vody v moři má vlastnost mořské vody, přesto žádná kapka nebude nikdy mořem.“ Tak jako každý z vás má božskou jiskru v sobě, nikdy nemůže být Bohem.
Já Jsem. Jsem-jsme. Bůh a lidé jedno jsme.
Já Jsem a sděluji vám všem:
Život je tak rozmanitý jako Já sám. Jeho forma je tvořena mírou zkušenosti vaší duše. Dokud nenaleznete jednotu těla, duše, ducha – jak chcete nalézt jednotu vědomí, mysli a srdce. Hmota v pravdě neexistuje! Všechno je duchovní i tzv. „hmota“.
Vraťte se ke mně, tak jako se vracíte do svých příbytků. Jsem všude, nač se podíváte. Jsem prstýnkem na vaší ruce, jsem vázou na vašem stole, jsem sluncem jarní oblohy, studeným deštěm, jsem zpěvem ptáků, kaluží u vašich nohou…
Jak dokážete říct: „Bůh neexistuje“? Když beze mě nejste ničím. Bez mého přičinění pranic není. Ne církve, kostely, vyčleněné skupiny „vyvolených“, ale vaše každodenní existence je mým projevem. Úsměv ženy, když hledí na milovaného muže – víte, co to je? Láska.
Chcete tvrdit, že to si nezasloužíte? Muž, který otevře dveře a s úsměvem přepustí své místo staršímu… Víte, co to je? Láska.
Chcete tvrdit, že zrovna vy nemůžete nic ovlivnit? Čerstvě narozené kůzle, kotě, pes, kterému jste pomohli do života, ten vděčný pohled mláděte se nedá zapomenout. Tohle je Láska.
A vy mi tvrdíte, že co řekl váš politik, učitel, soused, rodič je důležitější? Bláhoví. To jediné důležité nemáte dál jak na špičce svého nosu. To jediné důležité je Láska. A milovat můžete teď hned a cokoliv. A tím, jak milujete, jste šťastni, usmíváte se, zklidňujete se, zjišťujete, že není kam spěchat. Tím vším se přibližujete Bohu. Bohu všude, tedy i ve vás. Protože jen když jsme spolu za jedno – jedno jsme. Tak pravím vám.
Jsem pro vás zdrojem světla v dobách temnot, jsem zdrojem informací, kdykoliv položíte otázku, jsem láskyplnou ochranou, když se potácíte slabí a vysílení. Jsem neomezeným zdrojem energií, když všechny vaše zdroje selžou.
Jakákoliv přírodní katastrofa není žádnou katastrofou. Vše, co z přírody vychází, v ní také končí. Požáry pralesů pohnojí půdu a umožní další růst. Ropa, která nekontrolované vtéká do moří, hnojí mořské dno. A tak jako umírají lidé při záplavách, povodních, požárech, umírají zvířata a ptáci. Přirozený koloběh, přirozená rovnováha. Žádný z vás si nedokážete představit sílu mého záměru, dokud nepochopíte sílu Stvoření. Nic nikomu nemůže ublížit, protože vaším projevem je Láska. Láska v nekonečném měřítku vědomí Boha obsahuje lásku partnerskou, přátelskou, mateřskou, k rodině, vlasti, národu, k práci, k bližnímu svému, Lásku k sobě samému… Vlastně láskaje vaším jediným projevením.
Nekonáte-li z lásky, nekonáte vůbec. Do otisku vědomí všeho-míra se zaznamenávají pouze skutky tvořené láskou. Proto si můžete být jisti slovy: „Zlo nikdy nemůže zvítězit, když láska již dávno zvítězila.“ Zlo je jen disharmonie – jedna nota mezi miliony dalších.
A proč byste měli být zlí, když láska přináší nekonečně mnoho možností.

Spěcháme za svými cíli, ale spěch se zrychluje, cíle narůstají, mění se, utíkají a my za nimi. Nikdy je nedoženeme, protože vlastně spěcháme za láskou. A tak ji hledáme – u druhých, partnerů, dětí… ale pravá láska, někdo tomu říká Bůh, je v nás samotných od počátku věků. To je to pravé Doma s velkým „D“, které stále spěcháme najít a vrátit se „tam“. Kam? Do původního stavu. Cítíme, že čas se krátí, matička Země už neunese naše hříchy, naše chyby, omyly. A když se nám propadne půda pod nohama, cítíme, že jsme ztraceni. Nebudeme už mít místo, plácek, kde bychom si hráli tu svoji žabomyší válku. Jsme jako zvířata, jako ptáci, co utichnou před bouří nebo zemětřesením, aniž by ještě samo začalo. I my jsme teď ztichlí, vyděšení. Naše opory se hroutí. Jedna po druhé. Krystalizují se pravé hodnoty, vztahy, láska. O hmotu se již nelze opřít. Když ne z lásky, zachraňme planetu alespoň ze strachu. Ano, ze strachu o sebe sama. Buďme jako těžce nemocní, kteří před smrtí začínají hledat spásu. Modleme se za naši planetu, přejme jí dobro, děkujme jí za její krásu, za to, že nás nese. Za to, že má květy, že má vůně, stromy, lesy, potoky, hory, vítr a slunce. Modleme se, ať nás nese vesmírem dál na té naší pouti za světlem v nás. Ať nám poskytne čas na naše vlastni poznání já. Když dáme Zemi svoji lásku, získá velkou sílu.
Stojíme již na velmi křehkém ledě zvaném Země. Má velkou sílu se obnovit. Ale pro koho? Pro likvidátory? Nebo pro rozumné bytosti? Možná už se blíží ozvěna našich činů, možná to bude rána. Modleme se, ať nepřijde v zimě. Ať jsme připraveni na smrt, na odchod. Říkáme: „Bůh žehnej naší zemi“. Žehnejme jí my. My jsme On a On jsme my. Buďme klidní a vyrovnaní, věřme Bohu lásce a čekejme. „On“, nás nezklame.
Světlo všem bytostem. ÓM!

PROČ PLÁČETE, KDYŽ VÁM NĚKDO UMŘE?

Jsme jako jablka
Na stromě, co zasadil Bůh
Když dozrajeme
Bůh si nás utrhne
My ale říkáme
Že umřeme

On si bere jen co je Jeho
On zasadil ten strom
Ne já, ne ty
My nejsme ani ten strom
A už vůbec nejsme ten sadař
My jsme jen jablka

Proč pláčeš, když někdo zemře? Proč pláčeš, když někdo dozraje? Co je ti do toho, že si ho sadař utrhl? Koukej jen na to, jak zraješ Ať to také stihneš uzrát včas. Až sebere Tě Sadař …

LIDÉ

Člověk je veličina, kterou jsem stvořil poslední den své práce. Příroda, moře, skály, květena, vše v té době již mělo svůj řád. Jen člověk se neustále řádu vymykal. Stvoření bez tvoření. Máte všechny schopnosti svého otce Boha. Ale pasivně pobíháte životem sem tam. Nerozumně užíváte, co se vám nabízí, aniž byste byli ochotni cokoliv darovat. Přitom misky vah mají být vyvážené. Dávání i braní má být v rovnováze.
Má práce a práce mého učitele ve vás spočívá v neustálém rozpomínání se. Bůh vás učí používat veškeré vaše schopnosti. Schopnost milovat. Milovat sebe, bližního svého. Učí vás lásce k ostatním bytostem vesmíru, lásce k přírodě. Lásce, lásce, lásce…
Láska je stvoření – stvoření je láska. Vaše řeč je jiná než řeč zvířat a přestojí vaše domácí zvířata rozumějí. Snižují frekvenci své vibrace až na úroveň vašeho kmitočtu a pro vaši radost popřou sami sebe. Pro lásku.
Radost, smích, konání, které vychází z lásky, to vše by měly být priority vašeho života. Proč násilí a války. Boj o moc pod záminkou blahobytu pro všechny. Člověk dostal do vínku vše, co potřebuje, ode mě. Vše ostatní je opravdu blahobyt. Nehodný konání v lásce. Chci-li víc, než mi náleží, okrádám druhé. Proč? Za každým takovýmto chováním je touha po moci. Nenasytnost tohoto konání vede k nerovnováze. Nerovnováha = disharmonie = nemoc. Proto je vaše společnost tak nemocná. Neví a nechce vědět, co znamená rovnováha. A vychýlením se od osy rovnovážného systému dokážete spustit mnohem víc, než si uvědomujete.
Stejný systém rovnováhy funguje v celém makrokosmu. Vy a každý tvor zde na zemi je stvořen v rovnovážném systému mikrokosmu. Pokud bude narušena rovnováha, vzniká chaos. Chaos pokaždé umožní seskupení nového pořádku – po řád ku – řád – a opět je zde nový proces vývoje. Vývoje člověka, mikrokosmu, makrokosmu.
Stvoření je dokonalé. Není v něm nejmenší chyby, neustále se vyvíjí v nové a nové modely a formy podle přesně daného řádu. Každý z vás, kdo se pokusí nastolit nový řád, může být úspěšný. Má-li dost trpělivosti (tak miliardu vašeho pozemského času). Ostatní, co se pokusí řád všehomíra porušit, zaniknou bez náhrady.
Zkoumejte a rozvíjejte vše, co máte na dosah, ale pouze a jen ve jménu Lásky, jen tak bude vaše dílo úspěšné. Každá jiná činnost skončí neúspěchem.
V současné době (je rok 2010) se Země připravuje k dovršení procesu změny související s postupným vývojem vesmíru. Vesmír tak, jak vy ho vnímáte, je plný nekonečných možností a neustále mění seskupení, tvář a formu. Země se nyní řadí mezi pás planet, které jsou určeny pro přechod do vyšších dimenzí. Až bude tento proces ukončen, stává se vaše planeta sluncem pro další galaxie. Proměna tváře matky Země je velmi rozsáhlá. Ve vašem světě ke změnám patří jak změněné klimatické podmínky, tak změna forem projevu lidských bytostí, změna buněčného systému všech živočichů planety Země.
To, že jste zaregistrovali – změny v klimatu, velká horka, extrémní chlad, rychlé střídání teplot, zimy, povodně, náhlá ochlazení, nečekané erupce, propady půdy, zvýšená vulkanická činnost, to vše souvisí s přechodem k novému řádu. Toto jsou pouze změny vnějšího charakteru. Mnohem důležitější jsou ty změny, které se odehrávají uvnitř vás. Vás, míněno všech živých tvorů a bytostí planety Země.
Jádro, kmen, matečná buňka lidských tvorů vznikla před mnoha miliardami let. Jako každá buněčná forma se postupně časem vyvíjela, rozvíjela, měnila…
Transformací buněčné tkáně na světelnou vám byl umožněn život i na jiných planetách, než je planeta Země. Máte schopnost metamorfózy, fotosyntézy i schopnost cestovat v čase. Ve vesmíru se vše odehrává v jednom jediném okamžiku. Teď. Teď a navždy jste součástí božského. Není žádné vaše, naše, tvoje – jsem jen Já. Vždy a ve všech projevech všehomíra.
Ve všech galaxiích, na planetách, v současnosti, minulosti, budoucnosti stále jsem to jen Já. Vše ostatní se odehrává jako sen ve vaší mysli.
Pokud vystoupíte z Jednoty, stáváte se nekonečně mihotavou molekulární částicí všehomíra. Jako částice nejste schopni sami dokázat nic, co by podstatně měnilo tvář Bytí. Jedině v jednotě se Stvořením (jedině v Bohu) je vám umožněno zasévat nová zrnka myšlenek, nová zrnka podnětů, nápadů, nové formy života. Neboť vše, co pochází z lásky – je Láska sama.
Je mezi vámi mnoho těch, co hledají a nalézají jen své vlastní pravdy a polopravdy. Je mezi vámi mnoho těch, co si připadají malí, slabí, opuštění. Nikdy jsem vás neopustil, to pouze vy stojíte před horou a říkáte: „Nevidím“. Pláčete osamělostí, zatímco vás objímá má náruč. Jen vaše ego, strach, obava vám brání přijmout moji lásku. Touha po výjimečnosti, být něčím jiným než ve skutečnosti jste, vám brání spolu s ostatními vědomými sdílet nádhernou přítomnost boží Lásky.
Je mezi vámi mnoho těch, co chtějí pomáhat ostatním. V čem? Každá lidská i zvířecí bytost má právo volit si sama svoji cestu poznání.
Vše jsem vám dal, pomáhejte si navzájem vzpomenout si na nejkrásnější představu vaší reality a nezapomínejte, že pro každého se hodí něco jiného. Volnost, svoboda, právo, čest, morálka, zákon…
Co je proti lásce, víře, naději, pravdě, svobodě. Neposuzovat, nehodnotit, nerozkazovat, nepředělávat… Co zkusit jen být. A každé ráno děkovat Bohu, že smíme sdílet to nádherné kouzlo lásky, milosti a radosti tvoření spolu s ním. Jak bláhové jsou moje děti. Jak bláhová a naivní představa, že dopustím zničení tohoto světa. Tohoto nádherného Tvoření, které je celé mým dílem.
Každý, komu jsem dovolil se na tomto díle podílet, je plně rozhodnut podporovat Boha v jeho síle a záměru. Jen tak se může naplnit realita. Jen tak vzniká nový život, nová forma příběhu psaná vaším Stvořitelem.

A PARTNERSKÉ VZTAHY VAŠÍ DOBY?

Jsou dávno překonány. Nač uzavírat sňatky posvěcené úřední mocí či církví.
Láska je jediným společným jmenovatelem. Pokud jste oba jedno tělo, jedna duše a společně se vyvíjíte, krásně druhému zrcadlíte obraz duše. V době, kdy vaše láska dospěje a vy získáte přítele/přítelkyni na celý život, toužíte poznat a rozvinout jinou část své duše. Správně, zřejmě potřebujete jiné zrcadlo. Rozvod? Zbytečně ničíte společné dílo a s nenávistí jeden druhému ubližujete… Cesta poznání je cesta života. Já jsem vám připravil mnoho zkoušek, mnoho možností. Proč tolik povyku, provází-li láska vaše konání. A děti, které vzešli ze společného svazku?
Nahlížejte naprosto stejně. Kolik partnerů, tolik podnětů. To, co je jedině důležité, může dát každý z vás. Kdykoliv, komukoliv.
Láska. Láska je a bude navzdory vašim proměnám. To vaše sebelítost, ublíženost, zklamání, nenávist, vaše ego staví mosty mezi rodiče a dítě. Dítě vzešlo z lásky. Bez lásky nic nevznikne ani nemůže zaniknout. Já jsem vám je dal. Tak jako vše ostatní kolem. A jen Já a Láska rozhodnu, kdy si je vezmu zpět. Jakým právem bráníte jeho svobodnému projevu? Jakým právem určujete, že vy jste lepší rodič než ten druhý a bráníte dětem se s druhým stýkat?
Sami svým bytím určují směr své cesty, čím více podnětů, tím zralejší jedinec. Ne vy – Já – Já láska – určím, kde cesta vývoje duše projde transformačním procesem a jak se dál bude odvíjet jemné předivo mého záměru.
Já, Já jsem – je jediným určujícím pravidlem stvoření. Jen Já, Já jsem – má sílu změnit stávající, ale pouze a jen ve jménu lásky.

PROMĚNA MUŽSKÉ ENERGIE A K ČEMU SLOUŽÍ

Ve vašem systému se často stává, že ženská a mužská energie vzájemně zaměňují své role. Dominantní chování žen nezřídka způsobuje zjemnělé a tzv. zženštilé chování mužů.
To vše způsobuje napojování fotonů na vaše stávající buněčné uskupení.
Úloha muže Nové doby spočívá v ochraně nových hodnotových systémů. Je fyzicky uzpůsoben k ochraně slabší konstituční formy ženy. Obsahem jeho bytí nemá být fyzický projev síly, ale využívání klidné síly Boží. Ochranou v Novém řádu se myslí klidné uspořádání dne. Dodržování řádu, na kterém se zúčastnění dohodnou. Moudrou laskavostí nahrazuje předchozí projevy agresivní síly, které provázely dřívější výchovu. Je rádcem a učitelem, oporou Nových dětí. Učí se pracovat s láskou jako všichni okolo něj. Je důsledný a trpělivý v hledání nových informací a při zkoušení nových technik i technologií. Svoji rodinu vede moudrostí, důsledností, tolerancí a láskou v době nových poznatků.
Je oporou komunitě, ve které se uvolí žít.
Nová doba přináší i nové vazby a nové formy pospolitosti. Často objevíte širší uskupení tvořené mnoha rozdílnými generacemi, kde se lidé schází pouze při společném díle nebo jídle a jinak každý upřednostňuje malé místnosti pro soukromé meditace či odpočinek.
V těchto komunitách, kde bývá více žen, je mužům předurčeno stanovovat řád, kterým se seskupení dobrovolně řídí.
Veškerá rozhodování jsou podřízena vůdci, který přebírá odpovědnost za zdroje potravy i za její dostatek. Muž určuje, která z žen se stává hlavou velkých rodin. Často se vedení ujímá nejstarší.
Zrod nového pokolení je čistě záležitostí jednotlivců, kteří se rozhodnou, zda ve společenství chtějí zůstat a společně své děti vychovávat v pospolitosti strýců a tet, nebo se rozhodnou odejít a žít zcela samostatně.
Vaše doba se velmi provinila na ženách všech ras. Dosavadní vývoj, kdy mužská síla zcela bezohledně zneužívala své fyzické síly pro degradaci ženství, je nenávratně zničen. Přesto zmrzačená těla žen (interrupce, hysterektomie) ještě dlouhou dobu nebudou schopna zaplnit mezeru v genetickém kódu zrození.
Proto přechod do jiné formy bytí umožní i zrod zcela nových bytostí. DNA lidí se promísí s jinou formou projeveného tak, aby nový člověk (člověk Nové doby) byl schopen následovat záměr boží.
Ke schopnostem dětí Nového věku patří obnova tkání. Mohou změnit opravdu mnoho z hrůz, které generace po staletí prováděly.
Apeluji ne na váš rozum, ale na vaše cítění. Mysl, která byla ovlivňována, manipulována a přeměňována, ztratila svoji původní schopnost následovat duši.
Pokud chcete pochopit Nový věk, musíte využívat vaši intuici, cítění lásky, které sice zakrnělo, přesto nikdy zcela nevymizelo. Rozum se bude bránit a vše nové odmítat. Intuice, hlas srdce vám napoví a povede v této úžasné době plné proměn a nových objevů. Nezapomeňte, že na to nejste sami. Celá planeta, fauna, flóra, voda, vše prožívá tu nádhernou změnu spolu s vámi.
Obracejte se na své neviditelné pomocníky – víly, anděly a skřítky, kteří spolu s vámi prochází proměnou tváře Matky Země.
Časem se pro vás vaši průvodci stanou viditelnými. Některé z vašich dětí je vidí již dnes. Jen jsou zmateny projevy nižších vibrací, které se v této době prolínají s vaší realitou. Věřte, že mohou vidět bytosti, které jsou vašim očím zatím skryté. Dejte jim svoji lásku – ony pak s důvěrou přijmou své schopnosti. Učitel a žák – role, která se nyní bude prolínat. Vzájemně si budete učiteli i žáky.
K tomu vám dopomáhej Bůh.

ŽENY

Ženy mají obrovský podíl na změnách, kterými lidstvo prochází.
Vždy byly a jsou předurčenými pokračovatelkami rodů. Ve všech galaktických systémech a uskupeních je ženám dána schopnost reprodukce a tím pádem i schopnost ovlivňovat budoucí četnost generace.
Některé civilizace úkol žen pochopily, ženy byla uctívány a chráněny, vzývány a oslavovány. Vaše civilizace roli žen znevážila a v rámci Stvoření se snažila o její vyhubení. Nikdy v tak velkém rozsahu nedocházelo k jejich vraždění, upalování, ničení a plenění.
Degradace ženské síly dospěla tak daleko, že ženy ubližují jedna druhé a tím pádem samy sobě. A snaží se o své sebezničení.
Planeta Lásky – jak byla dříve Země nazývána, se stala jednou z nejméně navštěvovaných planet galaktického uskupení.
V době transformace máte opět možnost vrátit ženskou energii tam, kam náleží – do čela zrození. Záleží nejen na ženách, ale i na přístupu vás všech, jak tento proces skončí.
Rozkol byl způsoben nepochopením božího řádu. Už v době ledové, přežívaly jen malé skupiny lidí. Boj o přežití změnil výsostné postavení žen na nutnost zachování společenství. Zde je počátek hlubokého propadu. Zde docházelo k zneužití ženy tím nejhrubším způsobem. Zde se Láska odvrátila a odešla daleko od Boha.
Nejtěžší období, kterým planeta Země procházela, trvalo 7 galaktických let. Nyní máte znovu možnost se navrátit zpět. Zpět ke kráse, lásce, životu.
Nepromarněte svoji šanci. Probuďte opět hluboko ukrytý plamínek lásky ve vašich srdcích. Milujte své blízké, děti, rodiče, přátele. Pečujte o zdroje pitné vody, ochraňujte přírodu, zvěř, ptactvo, vše, co vám bylo svěřeno. Bez vás, bez lásky ženy vaše planeta zahyne.
Stačila jedna z vás. Jedna jediná a dokázala láskou zvrátit jistý zánik planety Země. Co teprve, když spojíte své síly do jednoho láskyplného proudu energie, která obtočí vaši pianem a pomůžete jí se přenést do nového proudu Nového věku.
Vy ženy, od nepaměti dárkyně života, rozpomeňte se na vaši část božství ukrytou uvnitř – na lásku – a pomozte ve všech rovinách, ve všech úrovních pomozte prosadit lásku do rozhodování vašich mužů. Na úřadech, v státních institucích, v každém posledním obydlí povzneste lásku, kam patří. Do čela všech rozhodnutí.
To, co lidstvu, lidem, vašim dětem škodí, budiž smeteno z povrchu zemského. Milujte sebe sama, milujte své rodiny, své partnery, své děti tak, jak umí jen láska.
Uvěřily jste, že svět je bolest, že zrození dětí musí provázet bolest, že život přináší bolest.
Pak tedy dnes uvěřte, že život je radost, pokud žijete láskou. Zrod nového života je provázen radostí, pokud žijete s láskou. Svět vám bude vracet jen to, co do něj vložíte. Vaším nejvyšším vkladem je Láska.
A vy jste ty, kdo stály u zrodu. Rozpomeňte se a začněte jednat. S láskou.
K tomu vám pomáhej Bůh.

DÍL III. – PROJEV MÉ VŮLE, ANEB JAK MĚNIT STÁVAJÍCÍ

PROJEV MÉ VŮLE, ANEB JAK MĚNIT STÁVAJÍCÍ

Dnes jsem dostal skvělý nápad poradit vám lidem, jak změnit stávající struktury starého nefunkčního řádu. Vždy, když vzniká něco nového, ať na úrovni lidského, nebo zvířecího vědomí, je prvotní chaos. Všemu velkému, všem velikým objevům předchází destrukce. Jen nejste-li spokojeni se stávajícím a rozboříte staré, může na tomto místě vzniknout cosi nového. Tak se i vaše společnost dostává k totálnímu kolapsu řádu. Mocenské struktury zemí světa nedokážou potlačit svobodně vzrůstající vůli člověka. Již nestačí potírat zlo vojenskými prostředky. Protože ti, co tak činí, škodí sami sobě.
Demokracie je především dialog. Schopnost slyšet obsah sdělení druhého a na základě dohody najít kompromis. Moc je síla, síla je moc, když je něčeho moc, pak vzniká nemoc. Nemoc je NE MOC. Každá věta obsahuje i řešení. Pokud něčeho není moc, není ani nemoc. Můžete chtít prosadit svoji pravdu za každou cenu, ale již jsme si vysvětlili, že vaše pravda není mojí pravdou. Jiné zákony platí v zemi, která leží u moře, a jiné v zemi, která je obklopena pískem.
Jak vzniká moc?
A teď mám na mysli vládní moc. Pár jedinců se domluví, opatří si dostatek moci, ve vašem světě moc = peníze a za peníze si koupí vaši loajalitu. Takže když peníze zbavíte jejich moci, zbavili jste se i své závislosti.
Co potřebuje člověk k životu? Napište si dlouhý seznam toho, co potřebujete k životu. Máte?
Tak a teď vyškrtejte vše, co vás naplňuje radostí. Teď vše, kdy máte pocit, že strádáte. Teď vše, co si nemůžete schovat do kapsy. A co vám zbylo?
Měla by zbýt – láska, voda, sluneční svit a potrava. Víc opravdu nepotřebujete. Přestaňte vytvářet zbytečnosti, které vás prodejní řetězce nutí kupovat. Vyměňte se sousedem službu za službu a zaměřte se jen na to, co je pro život důležité. Poptávka vytváří spotřebu.
Vaše mysl dokáže zázraky. Představíte-li si vaši zahradu plnou rozkvetlých květin, ptáků a včel – budete je mít. Představíte-li si silnice bez aut, kde se můžete prohánět na koních – můžete je mít. Jako mávnutím kouzelného proutku začnou z vaší ulice mizet auta, přibývat stromy. Jen pracujte. Pracujte s láskou pro blaho všech. Pak najednou zase pochopíte, že to je jen a jen vaše rozhodnutí. Proč má vaše rodina čtyři auta? Vždyť se ani nevidíte. Jedním autem můžete svézt i souseda. Proč on je věčně spokojený, usměvavý a vy jste uštvaný a nešťastný? Bude vám vyprávět, jak nemá práci, a tak se odstěhoval na chatu, chalupu – ven z města. A najednou zjistil, že je daleko soběstačnější, než býval. To není návrat zpět do doby kamenné. To je návrat k původním hodnotám harmonie. Jen rezonuje-li harmonie vědomí se stvořením, můžete vytvářet zázraky.
I vámi formulovaná věta: „Prosím, neumím najít lepší řešení, děkuji ti, že vše zařídíš ku prospěchu všech zúčastněných“, vnese do vašeho života zázraky.
Lidé dnešní doby často hledají odpověď na otázku: „Co dál? Jak mám vlastně žít? Stále pracuji a přesto mi zůstává tak málo času na radost, děti, hru, lásku“. Stále naplňujete kolotoč chtění, tohle musím, potřebuji, nemám, dostanu… Ale jen uvědoměním si opravdových hodnot získáte to, co marně hledáte. Klid. Klid, lásku, porozumění, harmonii. Jemnou vibraci zastavení. Jen když ztišíte svoji mysl (musím, chci, mám…), přijde ticho. Prapůvodní esence, základ jednoty. Dualita vznikla až oddělením lidí od původního záměru. Abych poznal opak, vytvořil jsem dualitu.
Člověk dnešní doby má k dispozici vše, co vytvořil, včetně mých projektů a plánů. Jen hlukem arogance, jen nárůstem ega odstranil harmonii. Neváží si ničeho, co je v souladu s božským. Původní vzkaz Ježíšův byl – prozřete. Jak umím já, může umět každý. Neváhal obětovat lásku k lidem, aby naplnil mé přání. Z vašeho hlediska byl údajně umučen na kříži. Z mé lásky vzešel a ke mně se vrátil. Jako každý z vás, kdo připustí moji existenci, může poznat návrat k Jednotě Bytí.
Absolutno je absolutní. Světy, které vás rozdělují, světy odlišností vnímání jsou jen nástrojem pro tvoření v lásce.
Každý z mých pomocníků dostal nelehký úkol. Ač neviděl a nevěděl, měl tvořit. Je to velmi obtížné. Obzvláště mysl člověka ráda přijímá jen vjemy, které může potvrdit pěti smysly – hmatem, čichem, zrakem, sluchem a chutí. Na nejdůležitější smysl – intuici – se jaksi pozapomíná.
Jsem. Já Jsem. Jsem dokonalost božího království. Není jiného nade mne a Já rozhoduji o stavu věcí příštích. Nevyroste květina na kraji pole, pokud k tomu nedám požehnání. Nevyroste člověk ve své velikosti, pokud nedostane mé požehnání.
Jděte a opět tvořte v lásce a s láskou. Vše, co na zemi najdete, jsem vám svěřil do rukou. Ne k ničení, ale k životu v harmonii a lásce. Jen ten, kdo život ztratí, aby druhého zachránil, jen ten je hoden mého jména. Neboť všichni jedno jsou/jsme. Dám vám ještě jednu šanci.
Pomni člověče: „Blahoslavený budiž ten, kdo neviděl a přesto uvěřil.“ Vaše srdce je stvořeno pro lásku, jedině láska smí rozhodovat ve věci života a smrti. Nikdo jiný. Láska se nyní vrátila na planetu Zemi, aby mi pomohla v nelehké době planetárního přeskupování. Zemi jste připravili k zániku. Natolik jste dokázali zničit její přirozené schopnosti regenerace, že jde do souboje nebeských titánů velmi oslabena. To, co může Matce Zemi, vaší Matce Zemi pomoci, je uvědomění si souvislostí sepětí jednoho s druhým a každého s každým. Děje-li se bezpráví tady a teď jednomu z vás, děje se to samé mnohonásobně zvětšené i nedaleko od vás.
Vězte, že síla lásky je nejvyšší silou vesmírného pohybu. Jestliže kdokoliv na planetě Zemi dá život za lásku, mnohonásobně násobí sílu lásky zde. Duše, které v době válečných konfliktů umíraly a odcházely z vašeho bytí – se nyní ve velkém vracejí, aby vám pomohly překonat strach z neznámého. Celé řady generací provázené strachem z hrůz válečného utrpení (hlad, mor, znásilňování…) nyní přicházejí očistit zlo stvořené strachem z bolesti, utrpení – z nepochopení.
Nyní více než kdy dříve otevřete svá srdce a objímejte, radujte se, smějte se a milujte… Milujte své bližní, ale i rostliny, stromy, ptáky, hvězdy. Milujte vnitřním zrakem a intuicí. Poezie života vás obklopuje. Vaše fantazie dokáže mnohem víc než tupě sledovat televizní obrazovky. Vytvářejte svět, ve kterém můžete žít v lásce a harmonii. Jen jednota všeho se vším vám pomůže zvětšit prostor, který teď tolik potřebujete. Jen vzájemná láska, ne vzájemné utrpení, vás vrátí k jednotě. Dualita je překonána. Nyní nastává ten správný čas pro každého z vás, abyste uchopili krásu svého bytí a vydali se s úsměvem zpět k Bohu.
Zlo se pokusí zneužít duchovních nauk a touhy lidí po nich a po poznání, aby lidi dále ovládalo. Navlékne se do Ježíšova kabátu, ale uvnitř bude tma a touha ovládat dál. Stane se tak ve chvíli, kdy lidé budou již přesyceni a zklamáni materiálními touhami.
Jen láska a Já můžeme změnit stvořené. Jen láska a Já můžeme změnit stávající. Jen láska a Já dosáhneme plného kosmického vědomí v jednom jediném okamžiku.
Tento okamžik rozhodne o vašem osudu. Tento okamžik je důležitým mezníkem vývoje planety Země. Tento okamžik rozhodne o osudu každého z vás bez výjimky. Není vám dána možnost volby.

Vzhledem ke zkušenostem z galaktických projevů všehomíra jsme převzali odpovědnost za dílo svého Tvoření.
Není vina a trest. V našich podmínkách nic takového neexistuje. Pro nás vše, co bylo stvořeno a je spjato s planetou Zemí, má stejnou hodnotu. Blíží se den, kdy rozhodneme, co a jak dál. Blíží se den, kdy naše rozhodnutí pocítí každý z vás. Jedině Láska může rozhodovat o životě a smrti. Jedině Láska zná hranice, které lidská duše nedokáže překročit. Jedině Láska ví, jak dojít naplnění a jednoty s otcem Bohem.
Ještě ve svých srdcích nic necítíte?
Ještě stále trváte na žebříčcích hodnot, které vaše společnost nastavila jako jediné správné? Ještě pořád jste ochotni obětovat sebe sama pro výdělek druhých? Ještě vám nestačily zkušenosti z dob minulých? Ještě každý z vás netouží po radosti a lásce?
Tak zapojte srdce, probuďte intuici, vzpomeňte si, odkud přicházíte… A že vás tu je – z mnoha planet i galaxií.
S přibývajícím se zrychlením otáčení vaší zemské osy, se začnou přitahovat vibračně stejní jedinci. Začnete objevovat „známé a příbuzné“ ze „svých“ galaxií. Několik hvězd, několik planetárních systémů sem na zemi vyslalo své zástupce. Ti všichni se začnou rozpomínat. V okamžiku, který určím Já sám, budete vědět, jaký byl váš původní záměr, když jste souhlasili s odchodem na planetu Zemi.
V jednom jediném okamžiku síla lásky probudí vaše vědomí společného úkolu tak, abyste dokázali zapojit to nejlepší, co je ve vás ukryto. Jen pomocí aktivace všech vědomí najednou dokážeme probudit sílu nutnou k přechodu na novou dimenzi bytí. Jste požehnanými lidmi nového národa. Jste nyní vědoucími plamínky nové doby. Každý z vás, kdo čte obsah a rozumí srdcem, je „ten vyvolený“. Je vás mnoho, proto předávejte má sdělení ostatním.
Vibrace provázející nyní vaše konání je přesně určována a směrována do míst, kde jsou oči, co vidí, uši, co slyší, a srdce, které cítí…
Jsem s vámi.

MYŠLENKA A REALITA

Svými myšlenkami tvoříte svoji realitu. Připustíte-li nedostatek základních potravin – bude nedostatek potravin. Proč u vás prší a soused přes ulici má zahrádku suchou? Kdo z vás řekl „a nezaprší a nezaprší“? Skutečnost vaší reality může být tvořena silou vaší myšlenky. Může a nemusí. Záleží na síle, s jakou je záměr vytvořen.
Spánek, usínání, vaše představy, sny, lucidní snění, pohyb v čase a prostoru…
Jistě zajímavá témata. Ach, jak je mysl úžasná. Co rozmanitých forem a stále nevidíte konce. Je to stejné.
Když se díváte na rozkvetlou louku, nenapadne vás říct: „určitě znám všechny květiny“. Neexistuje žádná, se kterou jsem se dosud nepotkal. Tak i vaše sny, představy – jsou součástí dalších nekonečných spletitostí nereálného bytí. Pro projevené existují jasná pravidla. Pokud nejsou dodržena, zůstává snění sněním a realita realitou.
Ano, duch, duše a tělo jedno jsou a pak ještě spousta dalších maličkostí musí dokonalosti nebeského tvoření předcházet.

KDE A JAK VZNIKÁ NEMOC

Ve slově nemoc je slovní hříčka – Ne moc.
Je-li něčeho moc, vzniká nerovnováha. Nerovnováha tekutin, šťáv, hlenu, slizu…
Všechny systémy léčení se zaobírají tím, jak ulevit od bolesti. Pokud jste pozorně četli celou knihu, pak víte, že bolest (strach, nenávist) je pouze opačná (nižší vibrace) síly (lásky, porozumění). Bolest vám říká – zastav, člověče. Odpočiň a dopřej sluchu své duši.
Kde se přepínáš, jaká část tvého těla není v rovnováze? Co potřebuješ změnit, aby ses opět vrátil k harmonii?
Ale jak můžete slyšet svoji duši, když popíráte lásku. Popíráte Boha.
Každá buňka vašeho těla zná kód zdraví, i ta sebemenší částice zná kód zdraví. To co potřebuje – je impuls.
Nejúčinnějším lékem i lékařem jste vy sami. Požádejte – zeptejte se svého těla, co potřebuje, a pak tento impuls sledujte a naplňujte. Sami znáte nejlépe odpověď na všechny otázky. Vaše mysl, vaše ego vás zavádí od lásky. Každá otázka by měla začínat: „Ve jménu lásky, co potřebuji, abych opět nastolil kód zdraví ve svém těle?“ Odpověď: „Bůček“ zcela určitě pochází z ega – nižší vibrace vašeho já.
Uvědomte si, že není přirozené v řádu tvoření, aby jedinec požíral druhého jedince. Pokud jíte maso, které jste si sami obstarali, pak v okamžiku skonu vám zvíře odevzdá s láskou i svoji sílu. Vědoucí, kteří žili v souladu s přírodou, používali rituál odvedení duše. V dnešní době je třeba se vrátit k původním znalostem. Příšerná útočiště týraných zvířat, kterým říkáte stáje, nemohou dát nic jiného než nemoc, stres, bolest.
Nedali jste lásku, péči rostlině, zvěři, bylinám. Co chcete, aby ony předaly vám?
Dávání a braní. V mém řáduje vše v rovnováze. Dáváš – dostaneš. Nedáváš, bereš – pak se nediv Jedině rovnováha a harmonie ducha, těla, mysli může přinést úspěch.
Proč existují zázračná uzdravení?
Proč dva jedinci se stejnou diagnózou a stejným způsobem léčby mají tak rozdílné výsledky?
Protože neexistuje stejné, dal jsem vám pestrost, nekonečné možnosti. Na nerovnováhu má vliv prostředí, vztahy, bydlení, stravování. Každý jste svého štěstí strůjce.
Když vás každé ráno bolí záda a vy jste navštívili tucet lékařů, snědli již 20 druhů léků, a nic nezabírá. Poradím vám.
A co postel?
Vždy hledejte příčinu své nemoci v nejbližším prostředí. Nejčastěji bývá projevem fyzické nerovnováhy psychická příčina. Nesoulad na pracovišti, hádky v rodině, strach ze ztráty zaměstnání, nedostatek podnětů pro činnost a následná apatie.
Vaše tělo je tvořeno 80 % z tekutin. Leckdy pro odstranění nejvážnějších projevů nemoci stačí přidat několik litrů vody denně a problém zmizí sám.
A opět vaše jednání má provázet láska. Nemocí vaše duše volá po pozornosti. Strádá, touží po vyjádření, inspiraci…
Nechte ostatní, ať se trápí, souží, naříkají. Vaším projevem budiž láska. Láska a světlo.
Světlo, které prozáří všechna zákoutí, světlo, které vnese zpět soulad do stvoření.
Vašimi léčebnými prostředky je harmonie. Harmonie barev vám opět pomůže nastolit rovnováhu. Nemoc znamená – uber. Ne – moc. Bylin, léků, práce – ne-moc. Pak budete zdraví vy i vaši blízcí.

LÉKAŘI A LÉČITELÉ

Kam se ztratila pradávná učení a moudrosti starších kmene uchovávaná po věky věků z generace na generaci? Kdy sít, sklízet úrodu, kdy mají byliny největší účinek, kdy přidáním jedné rostliny změníte účinek celé bylinné směsi?
Šamanské obřady a rituály vzývající božstva a povolávající déšť, hojící zranění a umožňující bezbolestné porody. Co zbylo? Možná pár knih, možná bezzubý stařec u ohně a jeho vyprávění. Lidé dnešní doby potřebují mnohem méně. Potřebují jen uvědomit si svůj původ. Neboť ve spojení s božským mizí i nemoci všeho druhu. Veškerý projev ve hmotě řídí mysl. A je-li mysl chorá – je i tělo nemocné.
Proto víc než cokoliv budete potřebovat hudbu – harmonickou, prvotní tóny bytí, abyste dokázali skládat novou DNA. Více než cokoliv jiného budete potřebovat klid. Příjemné prostředí živé přírody umožní naladění vyššího já na boží vibrace.
Veškerá jádra rostlin, veškeré buněčné struktury obsahují základ informace stvoření. Ne genetické mutace a mrtvá strava. Ale jádra plodů oživí vaše mrtvá či umírající těla. Pohyb na čerstvém vzduchu, jednoduchá strava, mysl v harmonii – to je vaše nynější šance pro život. Žádný člověk ani živočich, ani rostlina nemůže fungovat bez vody. Voda tvoří 80% všech informací, které vaše tělo potřebuje k růstu. Voda nezmizela a nikdy nezmizí z povrchu zemského. Matka Země to prostě nedovolí.
Součástí Stvoření jsou i různé úmluvy a dohody a každý, kdo se ve Stvoření ocitne, nemůže jednat jinak. Člověk nové doby nepotřebuje lékaře. Snadno odstraníte zdravotní a životní pojišťovny, když přestanete využívat jejich služeb. Jste součástí mého dokonalého díla Božího. Jste součástí úžasného kolosu Bytí. Jste schopni sami sobě cokoliv udělat. Můžete tvořit i ničit. Že si vědomě ničíte tělo, víte již dávno. Proto přestaňte poslouchat lenost a dejte sluch lásce. Láskaje nejvyšší vibrací tvoření. Pokud dáte svůj hlas lásce i lásce ke své osobě, zvolili jste život. A život nikdy neznamená zánik. Naopak. Život je i mnoho jiných forem. Zdraví. Staňte se tím, čím chcete být. Jen Já jsem vám umožnil dokonalou buněčnou proměnu. Jen Já jsem vám ukázal cestu z nemoci ven.
Jak chcete, aby vás uzdravily byliny spálené sluncem letní oblohy pod ozářeným nebem. Vibrace zloby a násilí se dotýká i jich. Kyselé deště, zničená suchem spálená zem.
Každý váš pohled z okna doprovázený slovy: „Zase sucho, ta zem je vyprahlá na souš“, právě vytvořila tato realitu. Vaše důvěra provázená slovy: „Věřím, že vše je tak, jak má být. Bůh zajistí dostatek vody/vláhy/potravy/slunce/chladu… pro nás, pro všechny. Tak se staň,“ tvoří zcela jinou realitu.
Vše je vůle boží. Vše spočívá ve vašem záměru. Splním vám jen to, oč žádáte. A vy s láskou vnímejte každou zkušenost.

JAK ZLIKVIDOVAT ZLO?

Jak zlikvidovat zlo a nešvary, které se dnes na planetě objevují? Jednoduše – nebuďte lhostejní. Právě jsem vám vysvětlil velikost pole lásky. Ukážu vám práci v poli vědomí. Co sledujete a čtete ve vašich sdělovacích prostředcích? Co vidíte na ulicích, v úřadech, ve školách? Násilí, vloupání, vraždy, krutost, beznaděj, hrubost, zoufalství… Ale to je jen jedna strana!
Vytvořte tlak na ty, co vám tohle pole informací podsouvají a konzumujte/kupujte/odebírejte/pouštějte pouze to, co vidět chcete a o čem vědět chcete.
Vše ve Stvoření je v rovnováze. Aby byla vidět jedna strana, je vytvořena i druhá – dobro/zlo, teplo/zima, nenávist/ láska, násilí/naděje… Jste stvořeni v rovnováze. Je-li velký přísun negativních informací – cítíte se zle, jste nešťastní, deprimovaní, útoční… Na tento stav má vliv hudba určitého tónu, oblečení v barvě nižších vibrací, přizpůsobíte i stravu svému „nejnižšímu“ naladění a divíte se, že vaše utrpení nemá konce.
Řešení je jednoduché! Vy jste tvůrci své reality.
Vypněte televizi, přelaďte rádio, kupte si jiný deník, oblečte si pastelové barvy a vyrazte do přírody – mezi stromy, za zpěvem ptáků, zurčením potůčků… Nic takového ve vaší blízkosti již není? Vše jste dokázali zničit? Pak padněte na kolena a proste Boha o milost. Dal jsem vám každému dostatek půdy, vody i slunečního svitu, dostatek čistého vzduchu i lásku ostatních tvorů. Nic víc k životu v Bohu nepotřebujete. Padněte na kolena a proste o odpuštění. A hlavně si vzpomeňte na to, co jste zapomněli. Když vezmete poslední zbytek hlíny, země, rašeliny, zasadíte do truhlíku květinu, strom, rostlinu a s láskou ji zaléváte a pečujete o ni. Ve stejném okamžiku může vzniknout několik miliard podobných oáz a útočišť na celé planetě. A malé tvoří velké, stejně jako velké podporuje malé.
I malý záměr, malá láskyplná myšlenka pro dobro všech má velikost božího záměru.
A dojde naplnění.
Naučte se, každý jednotlivec, takto uvažovat a vytvoříte planetu Lásky. Planetu, kde nenávist, bolest a utrpení nemá místo. Planetu, která vás bude milovat a ochraňovat stejně jako vy ji. Pokud jste prošli zázrakem Stvoření, nikdy nebudete malí (abyste nic nedokázali), vždy jste Boží součástí, vždy jste dílem lásky, vždy máte přístup ke všem informacím, vždy jste v mé náruči a vždy mohu jedním jediným paprskem pomoci uskutečnit váš záměr.
Tak tvoří Láska.
Jestli jste dopustili utrpení – budete trpět. Jestli jste svojí nečinností přispěli k válce – budete trpět. Veškeré vaše utrpení pochází z toho, že nevíte, co je láska. A nikdy ji ani nepoznáte. Máte mnoho možností napravit své jednání a chování, ale žádnou možnost poznat lásku. Na to, abyste se mohli vrátit zpět ke Stvoření k Lásce, prožijete tolik utrpení, kolik jste ho vydali.
A jen láskou stoupáte výš – cesta je dlouhá a mnoho sil je třeba. Máte nekonečně mnoho možností vše pochopit. Z lásky jste vzešli, k lásce se vracíte. Vše, co zažíváte, jsou pouze lekce, které si vybíráte. Cesta je odnikud nikam, nikde nemá konec ani začátek.
Váš prožitek je pouze teď a tady.
A další teď a tady vás posune o malý krůček dál. Kam dál? Když konec neexistuje. K dalšímu poznání.
Vaše bytí může být nekonečně krásné a šťastné. Bez hodnocení (dobré – špatné). Prostě zážitek teď a tady. A příště jinak. Proč ne? Rozhodující je pocit. Pocit štěstí, uspokojení, radosti. A co je pocit? Pocit je emoce. Něco, co můžete kdykoliv změnit. Kdo? Jen a pouze vy!! Tak do toho. Ať se vaše nejbližší realita odvíjí od konání v lásce a radosti. Pro naplnění pocitu bezstarostnosti, volnosti, lásky a štěstí. A třeba bez televize, drahých věcí (které stejně vyhodíte), bez smogu z aut. Umíte přece tvořit a ve vaší realitě je možné vše. Tak se přepravujte něčím, co nesmrdí, nespotřebovává benzin, naftu. Tvořte. Tvořte v lásce pro dobro své i všech ostatních. K tomu vám pomáhej Bůh.
Vždy jsem při vás, je-li třeba uvést do života nové myšlenky. Vždy poznám, jsou-li opravdu „nové“. Vše je stvořeno a vše se neustále opakuje. Tak objevujte, stále objevujte. Je to vzrušující – tak do toho. Jen tak jste zajedno s Bohem.

VELKÉ „NIC“

Chci napsat ticho beze slov
Chci napsat láska beze slov
Chci napsat štěstí beze slov
Bůh beze slov
Nelze
Ani to Nic neumím napsat beze slov
Je to nanic

Psát beze slov?
Mluvit bez řeči?
Však víš co myslím
Na co slova
Na co řeč
Na co písmena?
Na co touha
Na co zklamání
Na co láska
Na co nenávist?

Znáš to
Když jsi zamilovaný
Když se ti narodí syn
Když ti umře přítel
Když poznáš sílu Ducha
Když, když
Pak nemáš nic
A máš všechno
Cítíš nic
A máš všechno
Čas se ti zastaví
Jsi v tom
Jsi v něm
Jsi v nic
Jsi v Bohu

Byls tam
Jdeš tam
Jdeš domů

CÍRKEV A SVATOSTÁNKY POSTAVENÉ K UCTÍVÁNÍ BOHA

K uctívání památky Ježíše
Ve jménu Boha zahyneš, ve jménu Boha jsi upálen, ve jménu Boha trpíš a hladovíš, ve jménu Boha přibíjíte na kříž Ježíše a pak ho oslavujete a vzýváte. Ve jménu Ježíše.
Nikomu jsem nedal právo takto jednat, nikdo nemá právo vystopovat mým jménem – ten jediný, komu jsem tak dovolil, je Láska.
Nikdo ve jménu Boha nebude konat násilí na druhém.
Nikdo ve jménu Boha neodejme, co jiného jest.
Mnohem upřímnější a kratší cesto má poděkování prostého lidu za seslaný déšť, za uzdravení dítěte. Mnohem větší cenu má letmé poděkování ve stínu stromů, když si uvědomíte každodenní krásu, kterou vás obklopuji. Poděkujte, pohlaďte, usmějte se, podejte pomocnou ruku potřebnému. Pak jste u mne. Jsem s vámi v každém okamžiku lásky.
Proč kostely, kazatelny – nařízení, opatření, přikázání. Bůh jen pro někoho. Zlovůle, zlomoc a zlořád následuje církev. Stopadesátkrát odříkaná modlitba k Panně Marii pronášená ústy bezvěrče nikdy nenajde naplnění. Ale srdce plné lásky vždy dojde k odpuštění. Modlete se, scházejte se, zpívejte, vzývejte a objímejte dílo Boží ve všem, kde spatříte lásku.
Bůh dává nekonečně mnoho možností projevu. I zde je třeba hledat svobodu. Hinduismus, islám, křesťanství, judaismus… Mnoho je jmen božích, ale jen jeden Bůh.
Mlátíte přes hlavu a řinčíte zbraněmi, že druhý se modlí špatně?
Opět se schováváte za mé jméno, pak vězte, že království Boží nikdy nespatříte. Bůh je Láska.
To vaše je touha po moci, to ve vás je zlo chtíče, to váš strach vám zaslepuje oči. Ten, kdo vás chválí, slouží a pomáhá vám poznat to nejkrásnější, co je ve vás. Ten je pravý posel boží.
Kdo z ochozů káže, co je dobré a co ne, nemluví mým jménem. Já dal každému svobodu, aby si vybral, zda chce žít v lásce, klidu, míru, spokojenosti a hojnosti – či jinak. Já nezavírám dveře před nikým.
Mé srdce není jako vaše. Já Jsem. Jsem Láska. Bůh Jediný. Tak pravím vám.

ÚŘADY A USPOŘÁDÁNÍ

Člověče, dobrovolně se zbavuješ práva svobodně rozhodovat o svém životě. Nasloucháš autoritám, které ti do života vnáší chaos a nerovnováhu. Dávat a brát. Brát a dávat.
Co dostáváš za to, že pravidelně pracuješ na cizím? A leckdy proti zájmu celku. Co by v případě tvé činnosti udělala láska? Jsi pouhým zaměstnancem a tvá činnost nebude nikomu chybět? Pak je na čase práci změnit. Slyšíš? Láskaje nejvyšší vibrací stvořeného. Jen to, co pochází z lásky, nemůže zahynout. Necháváš druhé rozhodovat o tom, jak budeš žít. Druzí určují, kde můžeš bydlet a co budeš jíst (respektive za kolik a na co máte). Něco je špatně? Tak to změň. Dal jsem dost všem. Není třeba okrádat, aby jsi se měl lépe. Když víc dáš, víc dostaneš. Pracuješ poctivě, přesto si neodpočineš a s bídou vyjdeš? Ty jsi viníkem. Ty a nikdo jiný. Dal jsem ti možnost se svobodně rozhodnout. Slovy: „Děkuji, Bože, že má práce uživí / povede k blahobytu mě i moji rodinu.“ Uděláš mnohem víc pro změnu stávajícího stavu, než když jsi ovládán strachem. Vždy jsem s tebou. Jen se rozpomeň. Jsem – Já jsem. Žádné problémy. Žádné obavy, strach. Jen láska. Láska je důvěra, poděkování, objetí, pohlazení. Komu svědčí motivace strachem. Těm, kdo již dávno zapomněli pravidla rovnováhy. Těm, kdo neví a neznají obsah slova láska. Pracují přece pro blaho bližních. Kážou ve jménu Boha.
Ne – pro vás, vám, tobě jsem dal lásku. V očích tvé matky, dítěte, partnera/partnerky – tam mě hledej. Jsem v tvém srdci. Ne v hlavě, ne v kázáních, na papírech. Jsem s tebou a nikdy tě neopustím. Poděkuj a s láskou pohleď kolem sebe.

DÍL IV. PLANETA ZEMĚ

PLANETA ZEMĚ

Jak nedokonalá je vaše představa o pramáti, která si vzala na starost vaši planetu – planetu Zemi. Každá buňka ve vašem těle je důležitou součástí neuvěřitelně dokonalého systému informačního pole. Její zánik znamená pouze přeskupení stávajícího, aby mechanizmus i nadále fungoval bezchybně. Staré je neustále nahrazováno novým.
Tak i planeta Země je součástí nekonečných vesmírných proměn. A jako stavba buňky – i stavba matky Země odpovídá jejímu účelu ve složitém vesmírném systému. Země prochází svými cykly: zrodu – dospívání – přípravy na transformace – transformací. Nepoužívám slovo smrt – smrt = zánik. Ne přeměna. Vše, co jsem stvořil, prochází přeměnou – proměnou ke stále dokonalejší formě, až opět dosáhne počátku. Z pohledu Boha – vše zaniká jen proto, aby bylo zrozeno (přetransformováno) na vyšší úrovni. Každou planetu provází život organických forem. Jako ve zkumavkách vašich laboratoří vytváříte různá prostředí a zkoumáte chování buňky, tak i Já vytvářel různá prostředí a zkoumal stvořené.
Naivní lidská představa života druhu homo sapiens. Naivní představy o zrodu opic a jejich přeměně v druh homo sapiens…
Tak to vůbec není! Bůh je vše. A v jádru tvoří další a další dělení na menší a větší, pokaždé jinak propojované částice boží dokonalosti. Tak vzniká forma. Potom je ještě mnoho forem pro projevení života. Forma lidského tvora má 21 polí, ve kterých postupně vzniká život. Život, který je určen a pevně spjat s planetou Zemí. Tak jak vaše matka dovolí, tak budete žít. Nikdy to nebudete vy, kdo bude matce určovat, jakým směrem se má ubírat její vývoj. Ale vždy to bude přesně naopak. Matka určí, kterými změnami projde člověk, kterými savci, ptáci a ostatní druhy.
Je pouze a výhradně v její kompetenci, aby změnila klimatické podmínky natolik, že umožní vyhynutí druhu.
Všechny tyto procesy jsou projevem její vůle a nese za ně plnou odpovědnost Stvoření. Přeskupování ledovců, rozšiřování pouští, velké vegetativní skoky a objev „nových“ druhů, které dříve na planetě nebyly. To je alchymistická práce matky Země, která pouze využívá schopností svého Stvořitele. Čím dříve pochopíte, že velké je otisknuto v malém a naopak, tím dříve si uvědomíte svoji odpovědnost k stvořenému.
Nic nevznikne bez mého souhlasu. Nikdy nic nemůžete objevit, tak abych nebyl součástí objeveného.
Vždy jsem se usmíval, když jsem slyšel: Bůh neexistuje. A kdo jste potom vy? A z čeho jste vznikli?
Vejce nebo slepice, slepice nebo vejce – a co bylo na počátku… Na počátku je Bůh, a protože neexistují hranice, které by mohl vymezit někdo jiný, neexistuje ani konec. Jsou pouze proměnné.
Tak navzdory vašim vědeckým objevům, říkám, vše už tady bylo. Nemáte větší právo na život než cokoliv jiného ve vaší blízkosti. Pro mě je stejně důležitý váš papoušek, vaše kočka, květina ve vašem pokoji – jako vy. Všichni máte svůj prostor ve stvořeném. Narušením této rovnováhy vznikne chaos, který vede k proměně a přeměně řádu v jinou formu. Vyšší nebo nižší? Ne, v jinou formu. A protože se nacházíte v poli nekonečného prostoru, vzniká nekonečně mnoho možností. Každý z vás je tvůrcem i Tvoři tělem – jste přece mojí součástí.
Váhu a schopnost přežít má však pouze to, co souzní s božím přáním.
Jsem – Já Jsem – Jsem láska.
Cokoliv učiníte s úmyslem ublížit, poškodit, získat prospěch, zabít – tvoříte na jiném konci. I to vznikne. Ale pouze pro vaše poučení. Cokoliv stvoříte s úmyslem ublížit či pouze získat výhodu, vytvořili jste jako svůj učební materiál. A nenechte se mýlit. Učit se můžete celé své bytí. A Bytí, jak víme, prochází mnoha formami.
Raději tvořte v lásce. S úctou a láskou pracujte na svém poli. Prožívejte radost, užívejte krásy, výskejte v úžasu nad novými možnostmi vašeho nekonečného života.
S láskou pohlížejte na chyby druhých, neboť nejsou chybami – jsou jen činem, lekcí, která umožní vašemu druhu vystoupit o kousíček výš a dál.
Zanechte svá trápení a utrpení – to je ta druhá strana – ale pusťte se s láskou do tvoření. Tvořte svoji realitu, šťastné domovy, klidná zákoutí, čisté prameny. Úsměv, láska, pochopení, pokora vás bezpečně dovedou až ke mně.
Vše ostatní je jen kolotočem vaší nemocné mysli, kde roztáčíte stále znova své představy utrpení, samoty, opuštěnosti, zoufalství a nenávisti.
Teď již víte. Víte, že tvůrcem jsem Já. Víte, že jste mojí neoddělitelnou součástí. Víte, že tvořím v lásce. Víte, že i vy můžete tvořit v lásce. Víte, že jen na vás a pouze na vás záleží, zda rostlina, živočich, stromy, moře a potoky najdou po vašem boku své místo. Víte, že nemůžete nic zničit, aby to současně nedalo učební lekce vám. Přistupujte k života, k zázraku stvoření se stejnou úctou a láskou, jako to dělám Já. Ano – učiním jen to, co si přejete. Buďte velmi opatrní při prosazování svých přání…
Jsem – Já Jsem. Jsem láska, jsem nekonečnost vesmíru, jsem nekonečno věků. A vy stále tvrdíte, že Bůh neexistuje? Ještě máte odvahu to tvrdit?
Ano, Ty, co jsi dostal do rukou mé stránky. Ty, který jsi dopustil, aby země strádala nedostatkem vody. Ty, který jsi dopustil, že se rodí znetvoření tvorové. Ty, který zavaluješ zemi nekonečným množstvím odpadků. Ty, který jsi zapomněl, co znamená obsah slova láska. Ty, který nevíš, co je milovat a pro lásku nasadit svůj život. Ty, který jsi zapomněl, že nic není Tvé, vše jsem Ti jen ze své nekonečné lásky zapůjčil. Ty, který ubližuješ svým dětem i bližnímu svému. Ty, který se nestaráš o své dříve narozené bratry a sestry. Ty, který ničíš vše, čemu jsem dal život před vámi. Ano, Ty, který popíráš Boha a přesto v něm chceš žít. Tobě nyní odkazuji poselství dalších slov:

„Bez lásky nenajdeš života nikde ve vesmíru“.
„Bez lásky nebudou kvést květiny v Tvé blízkosti ani stromy na Tvé zahradě“.
„Bez lásky nenajdeš vodu, která se ukrývá Tobě na dosah“.
„Bez lásky nepoznáš blízkost druhého člověka, který by život s Tebou sdílel“.
„Bez lásky nepočneš nový život“.
„Bez lásky zahyneš Ty i vše, co je ti dnes milé“.
„Probuď své vědomí, probuď své srdce, toto poselství je poselstvím každému živému tvoru této planety v této době. Šiř a předávej sdělené“.

Bůh dal lidem DESATERO, teď jim dá nová přikázání
Cti matku svou i otce svého, jakož i ostatní, kteří pomáhají tvému růstu.
Nezáviď a konej dobro i těm, co ti ublížili.
Milovat Boha je dnes boží vůle. Buď dáno písmem pět mých modliteb.
Ježíš, posel Boží dnes žije. Lidé ho poznají a stráví s ním modlitby.
Člověk uzná mé boží bytí odlitím dnešního symbolu srdce. Jediná bytost není hodna ničení symbolu boží lásky.
Čekejte na příchod Spasitele, dáte mu slávu a já ho představím lidem.
Dám nová jednání prospěšná všem lidem – soucit, hravost. Bolest, ztrátu nahradí láska. Potřebu lásky doplníte dáváním péče druhým.
Miluj Boha i jeho posly, raduj se, láska otevře tvoje srdce. Otevři domov radosti a lásce.
Poslouchej jen Boží hlas v tobě. Lidem lásku dávám, nechte ji růst ve svých srdcích.
10) Miluj Boha, dal Ti ráj na zemi. Měníš-li přikázání Boží, čekej Boží trest. Nová doba dá teď možnost plošně uzdravit váš svět. Můj hlas tě konáním vede k milosti Boží.
Modlitby:
Dávám Ti, Bože, do opatrování své děti. Ber potřeby člověka do své náruče a ochraň ho Boží láskou. Prosím o pomoc a lásku Boží, jinou nechci. Buď láska Tvá.
Prosím odpusť mi, Bože, strach, který cítím. Nech lásku otevřít mé srdce. Dej klid a mír duši mé. Jen Boží láska mi dá odpuštění. Jiné nechci, stůj při mně.
Bože pošli mi Tvoji milost / lásku / odpuštění / radost… a pomoc Boží vírou k mému spasení. Dej klid mé duši a milost péče Tvé, mému srdci. Miluji Tě, buď mou láskou. Nechci jinou jen Boží lásku. Amen.
Otče, buď k nám truchlícím milostivý a dej nám sílu stanout před Tvojí tváří. Ať láska Tvá je vyprovází k Svaté Trojici. Amen.
Mému osamělému srdci dej lásku Boží. Prosím, Bože, pošli do mého srdce lásku k dětem. Nová bytost mé srdce uzdraví. Buď vůle Tvá, jediná. Amen.

PLANETA ZEMĚ – pokračování

Planeta Země je tvořena spletí potoků, potůčků, rybníků, řek, moří a oceánů, které svým dokonalým předivem vyživují vše živé. Zde se nerovnováha projevuje nejvíce.
Bytosti světla – víly, dévy a skřítkové udržují vodní toky průzračně čisté a živé. Jejich nekonečné úsilí lásky je neustále narušováno vámi lidmi. Řekl jsem, že vše je součástí dokonalého tvůrčího procesu. Jedna strana vyvažuje druhou. Vaše necitlivé hospodaření umožňuje nerovnováhu.
I mezi vámi jsou vědmy, bytosti, které znají řeč lásky umožňující propojení s jemnější vibrací tohoto světa. Dopřejte jim sluch. Jako národy jste si vytvořily státní uskupení a posloucháte hlasy hlav států (královen, králů, prezidentů). Ale zanikl hlas moudrých. Hlas druidů, šamanů a vědem. Hlas vědoucích.
Každý národ, který žije v souladu se svým prostředím, dostává informace pomocí světelného toku myšlenek. Každý šaman, každá vědma má hluboké znalosti zákonitostí života přírody. Ví, rozumí a domluví se se strážci vodních zdrojů. Tyto bytosti byste měli vzývat a jim se klanět. Jen rovnováha v přírodě vám umožní život na zemi. Každý živočich zná sílu Měsíce, sílu Slunce, sílu větru i sílu vody – ale jen vaše matka, Matka Země, ví, co je v jakém okamžiku třeba. Děkujte jí každý den a proste, ať jste součástí její moudrosti, ať vám umožní spolu s ní se podílet na harmonii stvoření.

MOŘE

Moře příběhů, moře osobností, moře krásy, moře věků. Pak také moře jako milující součást vašeho věku. Je plné harmonie, zvuků, paleta krásy barev a rozmanitosti druhů. Moře – zdroj a zásobárna potravy pro mnoho generací.
Útočiště mnoha milionů obyvatel této nádherné planety – planety Země. Prastaré útočiště návštěvníků jiných světů. Informační pole pro mnoho badatelů, dobrodruhů, ale i mezigalaktických návštěvníků. V moři je obsaženo celé lidské vnímání hmoty. Každá maličká sebenepatrnější myšlenka má svoje pokračování v hmotě. A kde jinde vyčistit a rozpustit vše, co by mohlo ublížit „druhu“, než v tom obrovském rezervoáru vody.
Vždy si umím poradit se vším. Proto i tahle „pojistka“ funguje. Ta nedozírná oblast oceánů, ty obrovské plochy moří, každičká oáza řeky, říčky, potoka, rybníku, to vseje zde pro vaši práci s vědomím. Vědomí všehomíra, vědomí hmoty. Jen když poznáte velké, můžete vyčlenit malé. Pokud jste zůstali ve vnímání malí – nikdy nedohlédnete velikosti Boha. Neboť Bůh je vše okolo vás, ve vás a ve všem projeveném.
Ochraňujte svá moře, oceány a všechny vodní plochy. Ochráníte tím své sny. Neboť v materii není život. Tam je ulpívání. Život je neustálá přeměna, pohyb, volnost v čase i prostoru…
Život je ve vás. Vše, co kolotá, vře, duní, krvácí, vše, co vás nutí k pohybu, změně, radosti a lásce.
Takový je život. Vždy nestálý, neklidný, plný proměn. Jen proto ho tolik milujete. Protože vytváří obrovská pole možností.
Seskupení lidských ras přináší mnoho možností na polích objevů. Květiny, ptáci, vše má své přirozené prostředí. Prostředí, ve kterém jeden bez druhého nepřežije. I člověku jsem vytvořil vhodné podmínky pro život v lásce. Lidská nenasytnost a bezbřehá touha objevovat, zanáší člověka až za hranice teritoria, která jsem pro život tohoto druhu vymezil.
Všichni máte stejné právo tvořit, vymýšlet, přemisťovat, přenášet, mísit a objevovat… Jen láska by měla být průvodcem tohoto konání. Ne osobní moc a touha po nadvládě.
Matka dokáže vyléčit své dítě z jakékoliv nemoci, když v lásce nabídne svůj život za jeho. I vy, když dokážete darovat z lásky, uzdravíte druhé. Jak jednoduchá pravidla, jak jednoduché rovnice. Jen je-li váš úmysl provázen láskou ke všemu bližnímu, můžete dojít naplnění svého záměru.

MEZIHVĚZDNÉ GALAKTICKÉ VÁLKY

Kolik hrůz, zloby, nenávisti, bolesti se zase chystáte posvětit? Čím? Svojí lhostejností, leností, nezájmem. Každý z vás, v každém okamžiku můžete ovlivnit zlo.
Jak? Svým přístupem. Pokud již zlo vstoupilo do vaší reality, nemůžete dělat, že se vás to netýká. Dobře víte, že největší silou všehomíra je láska. Pošlete tedy katanům (vrahům, lupičům, politikům) tolik lásky – soucitu, ať si dokážou uvědomit zrůdnost svého chování. Jen když tvoříte v lásce, jste ve spojení s Bohem. Místo nenávisti – lásku, místo bolesti – radost.
Ženy, posilte svojí láskou ženu všude tam, kde trpí její přirozená důstojnost. Muži, vzpomeňte si na své začátky, kdy žena po vašem boku byla bohyní a pro vás bylo ctí ji ochraňovat a hýčkat. Za milost lásky, za dar života jste ji nosili na rukou.
Nyní se vracíte zpět a přesto jdete vpřed. Vpřed vibračním polem energie Lásky – té nejvyšší energie. Zpět ve vzpomínkách na vše krásné, co opět obnovíte. Začněte každý sám za sebe. Mluvte s ostatními o svých zážitcích a prožitcích. Radujete se – milujte.
Jen láska vám dá křídla vzletět výš a výš. Jen láska vám dá schopnost zapomenout na křivdy a utrpení. A sílu jít dál, vzpomenout si, čím jste byli – dokonalým výtvorem božské mysli. A protože Bůh je dokonalost, i jeho výtvor je dokonalý. Nic nemůžete vylepšit, jen zradíte jeho dílo. Každý člověk – tak jak je – je dokonalým tvorem božím. Jen jeho cesta se možná ubírá jinudy, než Bůh zamýšlel. Ale je tolik možností, jak se opět vrátit zpět. Vždy si můžete vzpomenout, vždy se můžete obrátit.
Jsem tady a vítám vás doma.

CESTY

Každá duše si volí svůj osud, inkarnaci, reinkarnaci, dharmu, karmu… Odpuštění, vina, trest, láska.
Bezbřehá je vaše cesta. Kolik fantazie dokážete vložit do svých představ, jen abyste omluvili své jednání.
Tisíciletí, staletí, miliardy let… Tak projdete lesem a najednou vidíte houbu. Docela malou houbičku, která tam ještě před chvilenkou nebyla.
Není nic, co by již nebylo stvořeno. Vše, co vám dávám, je otiskem paměti projeveného. Nemůžete vynalézt nic nového – protože to prostě nejde.
Tok světelných vláken vašich myšlenek spočítat nelze a všechny jsou uchovány v centrální mysli. V každém okamžiku vašeho bytí jsem s vámi.
Bůh zde není jen pro někoho a nemusíte si ho zasloužit. To jediné, co vás přivede ke mně, je Láska.

PŘEVTĚLENÁ KAPKA

Oj, oj dostala
jsem tělo
Dostala jsem hmota
Dostala jsem úkol
Nahoře už nemohu být
Musím k Zemi
Musím dolů

Padám
Letím zrození
Vidím Zemi
Bum!
Přistála jsem

Kde to jsem?
Na nějaké rostlině
Co mám vlastně dělat?
Hledám svůj úkol
Zapomněla jsem ho

Mám někam jít
Neumím chodit
Něco vymyslet
Neumím myslet
Co mám vlastně
Na Zemi, co dělat?
Snažím se to objevit
Hledám
Nenalézám Čas běží
Začínám si zoufat

Náhle cítím teplo
Vyšlo Slunce
Je krásně
Mě ale zabije
Mě vypaří
Volá mě už zpět
Zpět k sobě Nahoru

Že bych už splnila svůj úkol?
Ale jaký?
Zklamala jsem
Stávám se párou
Letím vzhůru
Letím smrt
Letím domů

Jsem zpět
Jsem nahoře
Byl to jen okamžik
Tam dole na Zemi
Tady už čas zase není
Mým úkolem bylo
Zavlažit tu rostlinku
To mě tam dole
Ale vůbec nenapadlo…!

… Odpočinu si
Utříbím zážitky
Srovnám myšlenky
Uklidním se, než
Asi zase spadnu dolů

Držte mi palce
Ať příště pochopím víc
Držím palce i vám
A snad jednou všichni
Přestaneme vypadávat z nebe
Kam vlastně kapky patří

Nebo ne?

LÁSKA

Tuto kapitolu píše Láska sama.
Na počátku života byla láska. Láska vás provázela prvními krůčky. Byla s vámi ve škole, vyrůstala a provázela vás prvními milostnými zkušenostmi. Přetvářela a upevňovala vaše vědomí sebe sama. Postupně s vámi dozrávala v lásku partnerskou, časem se měnila spolu s vámi v pevná přátelství.
Porozumění, pochopení, pozornost, pokora, vděk, úcta, soucit, sounáležitost, asertivita, blízkost, cítění, důvěra, energie, harmonie, intuice, jistota, komunikativnost, laskavost, milost, nauka, péče, radost, trpělivost, touha, vděk, zanícení.
To vše jsou slova vyjadřující proměny lásky. Láska skloňovaná v každém pádu každého okamžiku. Každý jste pocítil přítomnost lásky. V matčině úsměvu, v otcově pohlazení, v moudré radě prarodičů, v káravém přístupu učitelů, vychovatelů, v pohledu milence, v láskyplném výkřiku milenky, v pláči dítěte, v uznání spolupracovníků, v pohlazení moře, ve vánku na pobřeží, ve zpěvu ptáků, či v ovinutí kočky kolem vašich nohou. Takové jsou projevy i proměny lásky.
Láska vás provází celým životem. I v okamžiku, kdy ji nevidíte a žehráte na osud, i v tomto okamžiku vás provází moje Láska. Láska starostivého otce provázející vnímavé či nezvedené dítě.
To vše jsem Já, to vše je Láska.
Láskaje v úsměvu vašeho dítěte, když se s rozzářenýma očima dívá na krásy kolem sebe.
Láskaje v pohledu rodičů, který vás provází, když odcházíte. Láskaje v dechu milenců, když usínají v objetí.
Láska vás provází při přechodu do jiných světů.
Není jiné důležitější esence, než je láska.
To, co celý život hledáte, je láska. Milujte. Milujte tak, jak jsem vám dal do vínku. Vše kolem sebe, vše ve vás. Jen tak naleznete štěstí a smysl života. Jen tak budete nádhernou součástí Boží vůle. Jen tak zůstanete se mnou, v mé náruči, v mé lásce.
Jen tak překonáte všechny útrapy a nesnáze vašeho světa fantazie.
Nic než láska. Láska a já, láska a vy, láska, láska a zas jen láska…

JAK BY VÁŠ SVĚT UZDRAVILA LÁSKA

Stále větší a větší procento lidí se zamýšlí nad tím, jak změnit podmínky, ve kterých žijí. Nechybí bydlení, potraviny, zaměstnání.
Chybí něco – něco, proč člověk stále není spokojený. Ano, v jeho životě chybí láska. Ta nepodmíněná, čistá, radost dávání, čirá radost bytí.
Být jen tak.
Nemusíte být jiní ani hubenější, menší, větší, tlustší, bohatší, mladší, starší… Ne, právě teď, takoví jací jste, jste hodni lásky. A začněte tím, že ráno otevřete oči a pozdravíte. Pozdravíte nový den (může být i plný překvapení), přidáte modlitbičku (každá modlitba je vlastně vyjádřením vděčnosti). „Děkuji ti, Bože, otče, univerzum, přírodo za to, že mohu s láskou prožít tento den.“
Víte, zkuste si představit, že vedle sebe máte milující bytost. Zná vaše problémy, ví, jak strádáte, přihlíží, když se radujete. Je stále s vámi. A neustále vám nabízí otevřenou náruč. Jsem tady, opřete se, když klopýtáte, jsem tady, otřu vám slzy, když pláčete. Jsem tady – nikdy na nic nejste sami. Ano, jsem tady. Jsem Láska, jediná esence Bytí, kterou nikdy nezničíte. Jsem prazákladní esence všehomíra obsažená v každém atomu, buňce, nanočástici.
Jsem. Abeze mne není život. Je jen forma projeveného. Můžete mě zkoumat, krájet, vysoušet, klonovat, vždy vám uniknu. V mých očích jste malé děti, které si hrají, a Já jim to s láskou dovolím.
Církev napáchala ve vašem vědomí nenapravitelné škody. I navzdory práci církve Bůh existuje. Bůh je Láska a láska Bůh je všude kolem vás.
A teď vám tato esence lásky prostřednictvím této knihy říká:
„Člověče, máš právo na život v radosti, lásce a blahobytu.“ Navzdory ekonomické situaci tvého státu – ty, člověče, máš právo být bohatý a šťastný.
Protože jak šťastný je člověk, tak šťastná je jeho rodina (jeho blízcí) a jak šťastná je rodina, tak šťastný je národ. A jak šťastný je národ, tak dobrým je sousedem.
Z lásky – z nedostatku lásky pramení všechny vaše problémy. Ale Já vám teď říkám. Jsem tady, jsem všude kolem vás, berte plnými hrstmi a nezapomínejte na potřebné.
Ne peníze, ale vaše láska vrátí stařečky ze sociálních zařízení, domovů důchodců a z nemocnic zpět k plnohodnotnému života. Vychovávali vás s láskou, dali vám to nejcennější, co můžete od života dostat. Dali vám lásku, patří do vašich rodin a vy jim lásku oplácejte každodenním láskyplným chováním. A ne návštěvou jednou za měsíc v termínu vyplácení důchodu, jak se mnohde děje.
Věnujte peníze, apelujte na své vlády, ať daně, které platíte, smíte rozdělit do sociálních zařízení, která péči a starost za vás přebírají. Ať si můžete vybrat, jakou činnost a koho chcete podporovat. Také financujte školy, které vychovávají řádové sestry, nebo zdravotníky, kteří se profesionálně o nemohoucí postarají. Dejte z rozpočtů peníze penzionům na krátkodobý pobyt, než rodina uzpůsobí podmínky pro důstojné stáří svého seniora. A také současně vytvořte mechanizmus, který vám umožní tato zařízení kontrolovat a volně navštěvovat. A pomáhejte. Pomáhejte všude, kde je vaše ruka zapotřebí. V práci, kterou uděláte pro druhé, se vám vrátí láska. Ten úžasný pocit, že konáte užitečnou činnost. A věřte, že obzvlášť v dnešní době je lásky všude zapotřebí.
Já Jsem, je nekonečnou součástí vašeho života. Láska vás provází od kolébky po věky věků. Každý paprsek myšlenky má otisk v lásce. Jen tak se vytváří kolektivní mysl.

Pokud se kdekoliv připojíte k nižší vibraci, vzniká celá plocha negativních zážitků a vjemů. Taje živena strachem, bolestí a strachem z další bolesti.
Jedině, když svoje obavy odevzdáte Bohu, jedině tak můžete podpořit lásku. Každá vaše myšlenka, která podporuje přirozenou, mnou danou krásu, je správná.
Chcete pomáhat? Pomáhejte. Chcete uzdravovat? Uzdravujte. Chcete snít? Sněte. Můžete vše, co chcete. Pokud pomáháte, přesahujete svým chováním do energetického pole druhého/druhých. Požádejte, ať se vše děje ve prospěch všech zúčastněných a v souladu s Boží vůlí.
Jen tak ochráníte myšlenku od nižších vibrací (prospěchu, ovlivnění jednání dané osoby apod.).
Práce lásky je každodenní naplňování záměru Stvořitele. Nelze se odchýlit. Vše ve vás jásá a zpívá láskou. To štěstí, které uvnitř sdílíte, toužíte předat ostatním. Síla lásky, síla Boží je tak velká, že ji jedinec nemůže chtít jen pro sebe.
Nezapomeňte, že stejná síla stvořila tento svět.
Silou lásky obnovíte vykácené a napadené lesy. Jen si v představách, jak na plátně kina, vymodelujte tu nejúžasnější představu zdravého lesa plného zvěře, ptactva a čistých hlubokých studánek. A po 42 dnů se k své představě vracejte. Představte si, že jste malíř a kocháte se každým detailem listu, větvičky, kamínku na cestě. Přidejte houby, rostliny a kapradí ke studánkám. A požádejte bytosti vod, ať vám studánku opatrují… V krátké době v realitě narazíte na místo, které jste právě vytvořili.
Jiný z vás bude mít nápad, jak zlikvidovat hory odpadu, který produkujete. Další se zaměří na zanedbávaná a opuštěná zvířata. Někoho zaujme práce s dětmi. Všichni potřebujeme lásku. Čím víc dáte, tím víc dostanete. Takové jsou zákony universa. Pomozte všem mrzoutům, stěžovatelům najít to, co je na nich krásné. Láska dokáže vyloudit úsměv i na tváři smrti.
Láska je Bůh, Bůh je láska, vy pocházíte z Boha, jste tedy láska.
Každý za sebe. Snažte se. Nejlepší motivací je pochvala. Pokud druhého nemůžete pochválit, raději mlčte. Kdo chce, hledá řešení, kdo nechce, hledá výmluvy.
Každý z vás je dokonalost Božího díla. Važte slova. Bůh je u zrodu všeho stvořeného a jeho projevem je dokonalost. Pokud člověk svým úsilím nerespektuje boží harmonii, vzniká disharmonie. Tvoříte-li v disharmonii, otravujete svá těla i duše jedy. Toxiny způsobují vaše omezení a často způsobují fyzické formy odumírání.
Geneticky modifikované potraviny. Proč? Když jsem vám dal zdravé jádro. Máte dostatek. Nerovnováha vzniká špatným hospodařením. A vaší leností a pohodlností.
Jak můžete nechat umírat lidi kousek od vás? V dnešní době internetu a satelitních přijímačů se pyšníte, jak rychle umíte zpracovávat informace. A nevidíte týrané dítě v sousedství? Hladovějící matky s dětmi v tzv. rozvojových zemích? To vy jste jim sebrali možnost utrhnout si ovoce ze stromu, napít se čisté vody. Přímo u vás doma je milión zbytečností, které k životu vůbec nepotřebujete. Sedněte si a vytvořte jiné, lepší podmínky i pro ty, co dnes vidí jen zoufalství a bídu. Vytvořte pro ně novu realitu. Pošlete jim svoji lásku a podporu. Každý den představu blahobytu o něco vylepšete. Jen tak zmizí pole nenávisti, bolesti živené strachem.
Zrovna vy, ano vy, můžete vylepšit podmínky podvyživených děti kdekoli na světě. A vůbec nemusíte opustit bezpečí svého domova. Věnujte jim svoji lásku, svoji pozornost. Pokud dokážete 42 dní sledovat myšlenku vašeho záměru – stane se.
Mnozí z vás uvažují v rovině trestu. Zvláště malé děti rozhořčeny bezprávím často říkají: Já bych jim ukázal,“ pod vlivem filmů i, já bych ho zabil/zmlátil.“ Známe to všichni.
Nikomu z nás nepřísluší soudit. Bůh je láska a vy jste jeho součástí.
Proto veškeré vaše konání budiž provázeno láskou.
Květina potřebuje čas a péči, aby ze semínka vyrostla do plné krásy. Člověk ve svém projevu potřebuje čas, aby se zbavil špatných návyků. Vaše děti potřebují čas, aby si vůbec nějaké návyky vytvořily.
Každý den jinak. Nic nemusí být stejné a vaše pravda je dobrá (nebo je pravdou) jen pro vás.
Kdo chcete soudit, co je dobré a co zlé. „Je to takové, jaké to je –“
Učte se porozumění, lásce, soucítění. Poslouchejte jen ty, kteří vás vedou k blahobytu a prosperitě nejen v materiálním světě. I kdybyste měli deset domů, čtyři auta, luxusní jachtu – bez lásky nejste ničím. A začněte u lásky k sobě samému. „Já Jsem“ vás provází na každém kroku.
Jsem – Já jsem – Láska – Bůh – my, vy, oni i On. On Jediný.

BLÍŽE K VIBRACÍM LÁSKY

Vaši mrtví jsou dnes (v této době) přítomni na planetě Zemi a svojí zkušeností pomáhají čistit křivdy a utrpení mnoha generací.
Jako raketa při startu i vy potřebujete velmi silnou energii (vibračního pole lásky), aby celý transformační proces byl zdárně ukončen.
Pro váš každodenní další život to pak znamená, že s láskou budete jednat s vašimi nejbližšími. Zavládne ohleduplnost, tolerance, smích a radost.
Zvládnete, objevíte a začnete používat technologie šetrné k životnímu prostředí. Stanete se součástí živoucí sítě bytostí, pro které nenásilí a láska je na prvním místě. Veškeré vaše jednání vyplývá z touhy vědomostmi a znalostmi přispívat kolektivnímu snažení. Až tento váš přechod bude dokončen, Láska opět může doprovázet další galaktické uskupení k jinému, předem danému posunu.
Tak jako střídá den noc, myšlenka myšlenku, tak probíhá v obrovském rámci všehomíra i přeskupování galaktických celků… Ani čas, ani pohyb nemůže zastavit, co Bůh stvořil. Nikdo z vás nepřemůže tuto sílu, neboť byla stvořena láskou. Na věky věků… Láska

JAK PRACOVAT S LÁSKOU

Začněte vždy tím nejjednodušším.
Projevy lásky jsou: úsměv, tolerance, pochopení, soucítění, milost, odpuštění, radost, smích. Dávání ve všech podobách…
Rozhlédněte se u sebe doma. Má každý, co potřebuje? Jste vy v radosti a lásce spokojeni sami se sebou? Nezapomeňte, že dávat mohu, jen mám-li co. Tak vždy začněte u sebe. Až naplníte pohár po okraj, jste šťastni a spokojeni, nalévejte ostatním. Projevte lásku manželovi/manželce, partnerovi/partnerce, dětem/rodičům/psovi/kočce/kanárovi – všem domácím zvířatům/květinám/ obrazům. Pokud jste si jisti tím, že nikdo ve vaší bezprostřední blízkosti nestrádá, rozšiřte okruh svého působení přes chodbu svého bytu až na celý dům a všechny obyvatele v něm. Případně na ulici, obec, město, stát, zeměkouli.
A takhle pokračujte každý den. Rozšiřujte okruh svého myšlení o části a až se dostanete k celku, zjistíte, že částí celku jste byli odedávna, Jen chcete měnit vše a nedokážete pracovat s tím, čeho jste součástí. Tady a teď.
Takže znovu.
Obraťte svou pozornost sami na sebe. Zasloužíte si nejvyšší dobro, nejlepší práci, domov, sousedy, bydlení… Máte?
Tak pokračujte. Co naplní váš pocit absolutního štěstí? Sdílení? Nezapomínejte na lásku. Materiálních statků jste si užili dost a dost. Nyní jdeme o vibraci výš.
Sledujte své pocity. Rozčarování? Nedůvěra? Skepse? Zlost…?
Ne Láska. Láska k Bohu.
A důvěra. Důvěra v Něj. Důvěra v Boží řád, kde každý máme své místo, nezastupitelné místo, kde s láskou můžeme pomáhat naplňovat záměr Stvoření.
Žít v radosti, lásce a blahobytu. Bok po boku. Podílet se na úžasném božím záměru.

Každá proměna, přeměna, každý přechod, přerod je provázen obdobím, kdy staré již neplatí a nové dosud není ukotveno.
Například i čas do 21. 12. 2012 je měřen posloupností řádu Stvoření. Započaté změny nelze zastavit, jsou nevratné. Vy můžete pouze ovlivnit způsob vnímání reality, (co je pro jednoho dobré, druhý odsouvá jako nesmyslné).
Přechodným obdobím procházíte a čas na přerod, transformaci máte pouze díky inteligenci vaší matky, planety Země. To ona vás provází a pomáhá vám překonat všechny změny. Odměňte se jí láskou a ona vám odpustí všechny krutosti, které jste v zájmu evoluce prováděli.
Tíha i síla kolektivního vědomí je zakotvena i ve vašem vědomí. Máte si co odpouštět.
Poslední apel k člověku, jeho vědomí, jeho srdci: „Z lásky jsi vzešel, láska tě provázela, k lásce se vracíš. Neexistuje větší síly, než je síla Lásky. Toto vědomí vás provázej na cestě k Bohu.“

VŠE JE DOBRÉ

(… soud je v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Jan 16,11)

Vše spěje k dobrému,
I když to pochopíme
Mnohdy až později.
Až když si něco vytrpíme.

Někdo vás opustí
Je to dobré
Máte být silnější

Někdo vás nechce opustit,
Je to dobré
Máte být milosrdnější

Když se dítě rodí,
Strašně to bolí,
Je to dobré,
Přichází děťátko.

Když umíráme,
Strašně to bolí,
Je to dobré,
Duše se dere dál.

A najednou je to tu.
Aú!
Spadne mi květináč na nohu
Zlomí mi prsty,
Tak tohle není dobré!
Tohle mě bolí!

Neboje?
Byl jsem asi pyšný,
Chtěl jsem kázat,
Přečtu si tu raději
Tuhletu báseň,

A zkusím si říci:
Vždyť je to dobré.
Je, je, je to dobré,
Aú!
Jen ať to proboha,
Už tolik nebolí.

Děkuji.

DÍL V. – NOVÝ VĚK

NOVÝ VĚK

Kalendář Mayů končí datem 21. 12.2012. Je to datum, které vytvořilo pradávné učení moudrých kmene.
Toto datum mělo symbolizovat přechod Země na novou vibrační úroveň. Každá doba, každý systém vytváří zákonitosti, které vedou buď k rozkvětu, nebo rozkladu příslušné epochy.
Doba, která nyní přichází, je ve vesmírném rámci tvoření nazvána dobou Světla. Láska je opět přítomna na planetě Zemi. Vždy, když dochází k průchodu galaktickou branou, je tento jev provázen erupcemi jak na Slunci, tak na Zemi. Moře, oceány mění svůj tvar, pevnina bývá přeskupována. Změny v galaktických polích jsou provázeny změnami na planetě Zemi.
Pokud v této době není přítomna Láska, planety zanikají, vyhasínají a opouští svá uskupení, aby mohly vznikat nové a nové formy.
Vaše sluneční soustava prochází obrovským přerodem, kdy žádná z planet vaší soustavy nezůstane na svém místě ani v zaběhlém řádu. Planeta Země se v roce 2014 stává Sluncem pro novou galaxii. Všechny formy života na Zemi jsou nyní podrobovány změnám, které obyvatelům umožní zůstat v kontaktu s mateřskou planetou. Všechny ostatní systémy této sluneční soustavy jsou rovněž podrobovány zkoumání a přetváření na novou formu vyšší světelné vibrace, která vás vývojem bude provázet.
Je mnoho informací, mnoho vizí, mnoho „vyvolených“. Pravda je však jen jedna. Země není určena k zániku. Změní se pouze forma projevu veškerých rostlinných i živočišných forem. Vše je propojováno fotonovým paprskem s ostatními „stanicemi“ hvězdami vesmíru.
Celá tato složitá etapa má jen jeden účel. Převést celou vaši sluneční soustavu bezpečně do dalšího vývojového pásma planetárního nekonečného vědomí. Pokud je zde přítomna Láska, celý proces proběhne bez nebezpečného přetrhání vláken fotonového propojení. Vibrace Lásky je nejsilnější veličinou vesmírných projevů.
Připojit se může každý z vás, komu není lhostejný osud obyvatel této nádherné planety. Spojí-li se vědomí lidí v jeden okamžik, okamžik prozření, smete vaše síla veškeré nebezpečné (černé síly), nízké vibrace do tzv. červí díry. Zde probíhá neustálý výběr jedinců vracejících se odčinit v rámci galaktického procesu vše, co svojí činností způsobili.
Tzv. kolektivní vědomí dělá nejvíce práce v transformaci a učení duší. Protože, kdo se násilí a zlovůle lhostejně zúčastňuje, byť i jen tím, že nic nedělá, stává se součástí „kolektivní viny“. Celé zástupy duší jsou pak inkarnovány ve skupinách na místa, kde prožívají opačnou zkušenost. To je zkušenost duší, které v té době byly jejich utrpením zkoušeny.
Tento koloběh proměn může zrušit pouze Láska.
Proto se nyní na planetu Zemi vrací tolik duší dychtivých zúčastnit se přechodu na vyšší vibrační úroveň celého rámce Stvoření.
Proto se vám zdá, že vidíte jemněhmotné energie. Ano, váš pobyt zde na Zemi probíhá současně v několika dimenzích. A naplňováním a přeměnou transformačního pole se různé stupně prolínají.
Nevědomí vašeho století, kteří mají vládu a moc, se za každou cenu snaží udržet dění pod kontrolou. Je to stejné, jako když mravenec přemlouvá slona, aby ho nezašlápl.
Změna, kterou nyní procházíte, se dotkne každého jednotlivce bez ohledu na rasu, vyznání, místo pobytu a společenské postavení.
Jste ve vibračním pásu Lásky. Proto všechny změny přichází postupně a tak budete bezpečně provedeni galaktickou branou.
Jakýkoliv pokus o snahu navrátit starý pořádek je předem ztracen.
Milujte a děkujte za každý den, který vás přibližuje magickému dam 21. 12. 2012. Je to datum vašeho osvobození se ze závislosti na strachu, bídě, utrpení. Milujte a děkujte Bohu, že ve své neskonalé moudrosti dal možnost všem galaxiím celého všehomíra po přesně cyklické době transformovat stávající systém.

DOSLOV

Hodně lidí v dnešní době přijímá s nelibostí slovo Bůh. Přesto všichni víme, že existuje něco úžasného, většího, než jsme my sami. Je jedno, jestli pro svoji potřebu hledáte slova jako univerzum, moudrost, láska… I já se musela „poprat“ při zaznamenání channelingu se svým postojem k tvůrci této knihy. Možná vám pomůže to, co pomohlo mně. Představte si, že jste rodičem velké skupiny dětí. Máte neomezené bohatství a moc splnit jim jakékoli přání. Vidíte chyby, které dělají, ale nezasáhnete (chybami se učí). Strádají, lopotí se, nemají práci ani peníze. Rádi byste dali cokoli, aby byly šťastné, jsou to přece vaše děti. Ale ony nevidí vaši nataženou ruku. A když už konečně nabízenou pomoc přijmou, ani nepoděkují. Máte vše a chcete se podělit, není s kým. Jste sami. Bohatí, ale sami. Dokážete si představit jak velký a sám je Bůh? Je v nás a my ho nechceme vidět. Vše, co nám dal, vše, co kolem sebe máme, je jeho dílem! Církev a její přístup k nám lidem degradovala v mnoha myslích slovo Bůh. Sama za sebe říkám: „Kdyby nebyl už nikdo na světě, kdo by chtěl Bohu poděkovat za vše, co nejen tady na Zemi máme… Já nikdy děkovat nepřestanu.“ Při psaní této knihy jsem pochopila, jak obrovská je síla Lásky. Jak obrovská je síla, která vše stvořila. Jak nikdy nemůže zlo porazit lásku. Jak velký je Bůh a jak ohromnou úctu a lásku pociťuji. Boha nepoznáme rozumem, ale srdcem.
A.

PODĚKOVÁNÍ

Mé upřímné poděkování všem, kdo k vydání knihy přispěli. Všem přátelům a kamarádům, kteří naslouchali a pomáhali dotvářet jednotlivé kapitoly. Záměrně neuvádím jejich jména, abych opomenutím nikoho nezklamala. Jmenovitě děkuji korektorce Mgr. Janě Kutné, autorovi básní a částí proloženého textu Petru Ptáčníkovi a Milanovi Šimonovi z nakladatelství Onyx za cenné rady a pomoc při vydání této knížky.
Kniha vychází pod autorským jménem Askal. Sdělení, která mým prostřednictvím přišla mezi nás, jsou natolik závažná, že souhlasím s nekomerčním využitím textu při uvedení zdroje.

S úctou k Stvořiteli…
Askal DAR SVĚTLA
Vydalo nakladatelství ONYX www.onyxedition.com
Sazba Studioiq www.studioiq.cz zhotoveno v AMJ

Nakladatelství Onyx, 2010 ISBN 798-80-86788-84-5
ISBN 798-80-86788-84-5

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
23 253 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme