Celestínske proroctvo – film a kniha, ktorá už zmenila tisícky ľudských životov

Tento úryvok z knihy Celestínske proroctvo – voľne dopĺňa tri diely mojich poznámok pod názvom Chaos, bordel, panika…a ako z toho von. Táto kniha nie je nijakou novinkou, ale práve jej záver – deviaty vhľad – hovorí o dobe, ktorú žijeme a tak nezaškodí zopakovať si ho, pre lepšie pochopenie toho, ako to môže byť. Prináša totiž pohľad, ktorý všeobecné teórie o Zmene a Novej realite pomôžu naplno pochopiť. (EV)

ID-10088832

obrázok so súhlasom adamr / FreeDigitalPhotos.net

„Devátý vhled odhaluje náš konečný osud,” řekla Julia. „Pů­sobí, že všechno je křišťálově jasné. Opakuje, že jako lidé jsme kulminací celé evoluce. Mluví o hmotě, která začíná ve slabé formě a zvyšuje svoji komplexnost, prvek po prvku, pak biologický druh za druhem, a vždycky se po­zvedá do vyššího stavu vibrace.

Když se objevili primitivní lidé, pokračovali jsme v této evoluci nevědomky přemáháním jiných lidí, získáváním energie a posunováním se dopředu o malé kousky, a pak jsme zase byli přemoženi někým dalším a ztráceli jsme svoji energii. Tento tělesný konflikt pokračoval, dokud jsme nevynalezli demokracii, systém, který neskončil s konflikty, ale posunul je z fyzické úrovně na úroveň mentální.

Teď,” pokračovala Julia, „přivádíme celý tento proces k vědomí. Vidíme, že celá lidská historie nás připravila na to, abychom dosáhli vědomé evoluce. Teď dokážeme zvy­šovat naši energii a zakoušet shody okolností vědomě. Tohle nese evoluci kupředu rychlejším krokem a zvedá naše vibrace ještě výš.”

Na okamžik zaváhala, podívala se na nás na oba a pak zopakovala, co řekla: „Náš osud je v tom, že zvyšování naší energetické úrovně bude pokračovat. A když se naše energetická úroveň zvýší, úroveň vibrací v atomech na­šeho těla se zvýší také.”

Znova zaváhala.

„Co to znamená?” zeptal jsem se.

„To znamená,” řekla Julia, „že jsme stále lehčí, víc čistě duchovní.”

Podíval jsem se na Sancheze. Byl intenzivně soustře­děný na Julii.

„Devátý vhled,” pokračovala Julia, „říká, že jak my lidé pokračujeme ve zvyšování svých vibrací, začne se dít udi­vující věc. Celé skupiny lidí, jakmile dosáhnou určité úrovně, se najednou stanou neviditelnými těm, kteří ještě vibrují na nižší úrovni. Lidem na téhle nižší úrovni se bude zdát, že tamti prostě zmizeli, ale skupina sama to bude pociťovat, jako by pořád byli přímo tady – jenom se bu­dou cítit lehčí.”

Když Julia mluvila, všiml jsem si, že její obličej a tělo se nějak mění. Tělo na sebe bralo vlastnosti energetického pole. Její rysy byly ještě jasné a určité, ale už jsem se nedíval na svaly a kůži. Vypadala, jako by byla udělaná z čistého světla, které z ní vyzařovalo. Podíval jsem se na Sancheze. Vypadal stejně. K mému údivu všechno vypadalo takhle: pyramidy, kameny pod našima nohama, okolní les, moje ruce. Krása, kterou jsem dokázal vnímat, se zvýšila nade všechno, co jsem zažil předtím, dokonce i na tom vrcholku horského hřebene.

„Když lidé začnou zvyšovat své vibrace na úroveň, kde je ostatní nedokážou uvidět,” pokračovala Julia, „bude to signál, že překonáváme bariéru mezi tímto životem a jiným světlem, ze kterého jsme přišli a do kterého odcházíme po smrti. Toto vědomé přecházení je cesta, ukázaná Kristem. Otevřel se energii, až byl tak lehký, že mohl chodit po vodě. Překonal smrt na této zemi a byl první, kdo přešel bariéru a rozšířil fyzický svět do duchovního. Jeho život ukázal, jak to udělat, a když se spojíme se stejným zdro­jem, můžeme jít stejnou cestou, krok za krokem. V ně­jakém bodě bude každý člověk vibrovat dost na to, aby­chom mohli jít do nebe v naší původní podobě.”

Všiml jsem si, že Wil pomalu kráčí směrem k nám. Jeho pohyby se zdály nezvykle půvabné, jako by klouzal.

„Vhled říká,” pokračovala Julia, že většina jedinců do­sáhne během třetího milénia této úrovně vibrace ve sku­pinách sestávajících z lidí, se kterými jsou nejvíc spojeni. Ale některé kultury v historii už takových vibrací dosáhly. Podle Devátého vhledu Mayové přešli všichni společně.”

peru-machu-picchu-3835488_1920-freepixabay

Julia se náhle odmlčela. Za sebou jsme uslyšeli tlumené hlasy ve španělštině. Desítky vojáků vcházely do ruin, šly rovnou k nám. K vlastnímu údivu jsem necítil strach. Vojá­ci pokračovali v chůzi v našem směru, ale kupodivu ne přímo k nám.

„Nevidí nás!” řekl Sanchez. „Máme příliš vysoké vi­brace!”

Znova jsem se podíval na vojáky. Měl pravdu. Šli po naší levici a naprosto nás ignorovali. Najednou jsme uslyšeli hlasité výkřiky ve španělštině u pyramidy vlevo od nás. Vojáci, kteří k nám byli nejblíž, se zastavili a rozběhli se tím směrem. Snažil jsem se uvidět, co se děje. Další skupina vojáků se vynořila z lesa a držela paže dvou dalších mužů. Byli to Dobson a Phil. Pohled na jejich zadržení mě zdrtil a cítil jsem, že moje energetická úroveň prudce klesá. Podíval jsem se na Sancheze a Julii. Oba se dívali soustředěně na vojáky a vypadali stejně rozmrzelí.

„Počkejte!” zdálo se, že to křičí Wil z opačného směru. „Neztrácejte energii!” Cítil jsem slova stejně, jako jsem je slyšel. Byla mírně porušená.

Obrátili jsme se a uviděli jsme Wila, kráčejícího rychle k nám. Viděli jsme, že říká ještě něco, ale tentokrát byla jeho slova naprosto nesrozumitelná. Uvědomil jsem si, že mi soustředění dělá potíže. Jeho obraz se stával mlhavý, pokroucený. Postupně, zatímco jsem ho nevěřícně pozoro­val, zmizel úplně. Julia se obrátila k Sanchezovi a ke mně. Její energetická úroveň se zdála nižší, ale vůbec nevypadala vyděšeně. Jako by to, co se právě stalo, něco vyjasnilo.

„Nedokázali jsme udržet vibrace,” řekla. „Strach ohro­mně snižuje vibrace.” Podívala se k místu, kde Wil zmizel z pohledu. „Devátý vhled říká, že zatímco někteří jedinci mohou zřídkakdy přecházet bariéru, všeobecné nanebe­vzetí se nestane, dokud nezrušíme strach, dokud si nedo­kážeme udržet dostatečnou vibraci ve všech situacích.”

Juliino vzrušení rostlo. „Nevidíš to? Zatím to nedoká­žeme udělat, ale úloha Devátého vhledu je vytvořit tuto důvěru. Devátý vhled je vhled vědění o tom, kam míříme. Všechny ostatní vhledy vytvářejí obraz světa, který má neuvěřitelnou krásu a energii, a nás samých, kteří zvyšu­jeme své spojení s touto krásou prostřednictvím toho, že ji vidíme. Čím víc krásy dokážeme vidět, tím víc se vyvíjíme. Čím víc se vyvíjíme, tím vyšší máme vibrace. Devátý vhled nám ukazuje, že nakonec nás zvýšené vnímání a vibrace ote­vřou Nebesům, která jsou už před námi. Jenom to ještě nedokážeme rozpoznat. Kdykoli pochybujeme o své cestě nebo ztratíme pohled na celý proces, musíme se rozpomenout, směrem k čemu se vyvíjíme, jaká je podstata celého procesu života. Dů­vodem naší existence je dosažení nebes na zemi. A teď víme, jak se toho dá dosáhnout… jak toho dosáhneme.”

Na okamžik se odmlčela. „Devátý se zmiňuje, že exi­stuje Desátý vhled…

Do slovenčiny boli preložené knihy Knihy od Jamesa Redfielda Celestínske proroctvo, a pokračovania Desiaty vhľad Dvanásty vhľad.

Autor: ERIKA VINCOUREKOVÁ

Zdroj: www.2012rok.sk

Film Celestínské proroctví – CZ dabing:

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
5 069 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array