Vyliezajú gorily aj z horoskopu SR?

Horoskopy na každý deň Mgr. Miroslava Kostelnika

Ďalšie články od Mgr. Miroslava Kostelnika

Knihy o astrológii

K napísaniu tohto príspevku, zdanlivo patriaceho do plejády ďalších, ktoré sa dotýkajú prebiehajúcich spoločenských káuz, ma síce doviedla gorilia aféra, ale vrátil som sa v nej len k výkladu horoskopu vzniku Slovenskej republiky, ktorý som kedysi dávno, už je tomu skoro dvadsať rokov, vyrátal a zostavil, aj keď vtedy bez hlbokých skúseností s mundánnou astrológiou. Rozbor, ktorý tu ponúkam, je len mojím subjektívnym vysvetlením spoločenského diania, čiastkovým pohľadom cez prizmu hermetiky, ako som ju doteraz prijal a pochopil, nakoľko nie som politológ ani prognostik. Komplexný vstup do mandaly horoskopu by vyžadoval niekoľkonásobne väčší priestor.
(Kurzívou sú v texte označené časti, vzťahujúce sa na astrológiu, horoskop a mytologické odkazy.)

Tak, či tak som už svojím prvým výkladom vyvolal v roku 1993 u mnohých mojich známych značný rozruch, ba priam rozhorčenie. Neskôr mi tieto chvíle pripomenul Petr Frank, ktorý v knihe Česká metafyzika (1999) napísal: „Najmenej priaznivým znakom v horoskope Českej republiky (teda aj Slovenskej republiky, nakoľko obe vznikli v zhodnom čase, počas silvestrovskej polnoci 1992/93, ich rohové domy sú len málo voči sebe posunuté, čo vyplýva z rozdielnych zemepisných polôh hlavných miest) je fakt, že Slnko, najvyšší životodarný princíp, sa znížilo až k najnižšej úrovni Imum Coeli, kde sa spojilo s Uránom a Neptúnom, čo symbolizuje a predznamenáva možnosť spojenia vrcholných politických špičiek s tými, čo rozvracajú hospodárstvo, mravný i právny poriadok a kultúru …“ Slnko Slovenska sa pritom nachádza na posledných stupňoch tretieho domu, spojeného s učením sa, Slnko Českej republiky na prvých stupňoch domu štvrtého, ktorý je viazaný na korene, rodinu. V jednom i druhom prípade ide o logické prepojenie oboch oblastí spoločenského bytia.
Znamená to, že ani jeden z novovzniknutých štátov zrejme nebude mať predpoklad mimoriadne úspešného vývoja, „raketového“ štartu, že sa budú musieť predierať úskaliami problémov, ťažkostí, kríz?

pic1

Horoskop „narodenia“ SR, 1. január 1993, polnoc, Bratislava

Horoskop republík má podľa Franka priam „zlovestný“ charakter.

„Keby obdobne zlovestná figúra (konštelácie, usporiadanie horoskopu – pozn. mk) prislúchala napríklad horoskopu novorodenca, žiaden astrológ by nedal rodičom nádej, že sa dieťa môže dožiť puberty…“

Tieto slová sú, zdá sa, prisilné, lebo vývoj dieťaťa je, okrem energoinformačnej mapy – horoskopu – spojený aj so sociálnymi, rodinnými podmienkami, v ktorých vyrastá, taktiež s genetickým materiálom, ktorý získa po rodičoch. Neprichádza však s týmito predispozíciami na svet náhodou.

Vieme, aké potenciály sa do i od „ružového prevratu“ (pri súčasnom poznaní súvislostí a politického pozadia novembrových a následných udalostí sa mi viac pozdáva slovné spojenie „handrový prevrat“) v roku 1989 u nás rozvíjali. Po osobnostiach „nežnej revolúcie“ na ich miesto nastúpili ambiciózni pohrobkovia predošlého systému, nainfikovaní tými najhoršími „choroboplodnými zárodkami“ agresívneho nekontrolovateľného kapitalizmu, spojeného s kupónovou privatizáciou a jej aktérmi. Už tu vyliezli zo svojich brlohov primáti, síce jednoduchí svojím vulgárno-materialistickým myslením, ale so všetkými negatívnymi živočíšnymi vlastnosťami (zaraďujem tu „otca národa“ s  jeho politickou tlupou, žijúcou z prvej vlny kupónky). Na nich sa potom časom priliepali tí s podliezavými, priam rektofilnými sklonmi. A keď sme si ústavou (dnes vidíme, že je absolútne nevyhovujúca, ale takou bola už od počiatku) určili takzvanú „zástupnú parlamentnú demokraciu“ ako formu politokratického a partokratického účinkovania vlády, dielo skazy bolo dokonané. Západ od nás po roku 1989 očakával, s akými novotami vstúpime do prehnitého polofunkčného západného kapitalistického systému, my sme pritom prevzali tie najhoršie formy a vzory života jeho spoločnosti.

Alebo nám boli vnútené, aby sme sa z krajiny vyspelej, aj keď pomaly krachujúcej, stali postupne kandidátmi na vstup do „tretieho sveta“? Nie do Európy, ako to na svojich bilbordoch tvrdilo svojho času jedno z najúspešnejších politických zoskupení – v tej sme predsa odjakživa boli! – len do sveta úspešne upadajúceho pod kontrolou a „opaterou“ všetkých doterajších vlád a v súčasnosti i vládcov Európskej únie! Lebo nedovzdelaní, zato veľmi abiciózni stranícki nominanti nevstupujú na miesta štátnej správy so záujmom o veci verejné v prospech štátu a jeho obyvateľov, ale, a mnohé tomu nasvedčuje, len kvôli vlastnému prospechu. Taká je (z môjho pohľadu) naša mentalita odnepamäti. Pre väčšiu skyvu chleba sú mnohí ochotní zaprieť, ba obetovať otca, mater, rodinu, korene.

A premnohí z tých, čo na dôležitých postoch aj mali prijateľné vzdelanie, prijali tento primitívny – primátny spôsob myslenia za svoj, lebo im poskytuje osobný hmotný prospech a (bez)právnu ochranu. To však, popri už doteraz spomenutých hendikepoch (okrem „rodnej strany“ nesmieme zabudnúť ani na eštébé a ďalšie „chuťovky“), je dôsledne zaznamenané v horoskope „novorodenca“ z opojnej (opitej?) silvestrovskej polnoci 1993.

Svet noriem horoskopu

Najdôležitejší Olympan,  vládca nebies i zeme,  Jupiter-Zeus, sa nachádza v najosobnejšom bode horoskopu. V prevažne disharmonických aspektoch sa „vymaľoval“ z prvého domu vo Váhach predovšetkým v tých najnepríjemnejších farbách. Váhy sa prejavujú hlavne prostredníctvom zákonodarstva, partnerských a rodinných vzťahov. No a prvý dom hovorí o všeobecnom stave štátu, jeho mocenskej pozícii a štátnom zriadení, o ústave štátu, ľude, všeobecne o zdraví.

Ako by sme teda mohli charakterizovať vládcu Olympu na tomto mieste? Nuž asi tak, že pod jeho vplyvom sa budú „vládcovia“ správať až priveľmi pyšno a žoviálne, ich starostlivosť o štát bude často viacmenej formálna, protokolárna. Lebo patrón, Jupiter, je vo svojej „dôležitosti“ tým, ktorý vyžaduje plnenie právnych noriem a štátnického protokolu, sám ich navonok dodržiava iba v čase plnenia oficiálnych povinností. Potrebuje prostredníctvom „aparátčikov“ ukazovať a dokazovať, že sa stará okrem iného aj o náboženský život a život kléru, spravodlivosť, morálku, čo aj neustále a dôsledne zdôrazňuje. Ba bedlí veľkolepo i nad bankovníctvom. Vykonávatelia jeho „vôle a pokynov“ konajú často utajene, tak, aby sa ich činy ťažko dokázali. Veď ako by obstál Zeus pred Hérou, keby sa  ľudstvo, božská manželka a ostatní Olympania dozvedeli o všetkých jeho avantúrach. Ako by mohol poriadať veľkolepé hostiny a zábavy, keby nemal uliate nejaké tie „milióniky, miliardičky“, ako by si mohol na mnohých miestach sveta budovať okázalé paláce, reprezentujúce jeho neobmedzenú božskú moc!? Práve táto jeho vlastnosť – stavanie seba a svojho bohatstva na piedestál, je zhubným faktorom, ktorý nás všetkých postihuje. Svoju súčasnú „osobnú i národnú malosť“ nahrádzame vystatovaním sa („hrdinov národa“ sme si vytvorili napríklad z úspešných športových reprezentantov v cudzom svete), chválením sa cudzím perím, poukazujúc na hrdú minulosť, ktorú sme však zdeformovali a pokrivili podľa potrieb „vlád“ v zmysle starej pravdy – „históriu píšu víťazi“.

Právne normy, ktoré Jupiter ako normotvorca pomáha tvorcom zákonov vytvárať, sú poväčšine prispôsobované hŕstke „mocných nemocných“ a prostredníctvom ich posluhovačov vykonávané tak, ako je im vhod. Skutočnú vyváženosť energie Váh bude zrejme treba hľadať ešte veľmi dlho, alebo k nej bude môcť zrejme dôjsť v náhlych skokových spoločenských zmenách.

Jupiter vo svojej nadradenosti ponúka mnohým jedincom od justície a práva až petroniovský post „arbitrov elegancie“, určujúcich, čo je pre ľud vhodné a čo je určené len pre bohorovných. A takými sa aj stávajú pod jeho kuratelou naši politici a ďalšie takzvané celebrity, víajpí špičky. Stačí zhliadnuť zopár mediálnych vystúpení týchto bytostí, aby človek nadobudol dojem, že ich sa nič z nízkeho sveta netýka, lebo sa dotýkajú „božích chodidiel“, stávajúc sa tak poslami „pôvodcových“ ideí, ak nie priamo ním samým. Hrôza pomyslieť, koľko škôd tu doteraz títo nami zvolení a tolerovaní „pánbožkovia“ napáchali!

Ďalšie kontexty „Jupiterovho“ účinkovania

Jupiter disharmonicky aspektuje Slnko, Marsa i Lunu a je dynamicky ovplyvňovaný kvadratúrou Urána a Neptúnom, ktorých som bol spomínal na začiatku. Je to teda veľmi dôležitý archetyp a stojí za hlbšie povšimnutie.

Spoločne so Slnkom neharmonicky pôsobia na Lunu, zastupujúcu ľud krajiny, komunálne záležitosti, nízko postavených ľudí, manuálne práce, remeslá, zmeny a depresie, ale i vodné toky, vodné a pozemné stavby.

Spomenuté oblasti spoločenského života boli doteraz mnohokrát ťažko postihované. Ľud trpí manierami „vládcov“ – nezamestnaných máme z roka na rok viac, nízko postavené vrstvy obyvateľstva už nemajú kam hlbšie klesnúť, remeselná a ručná práca boli nahradené lacnotou z Číny a ďalších krajín (a u nás sa zrušili, sprivatizovali a vytunelovali štátom kontrolované zbrojné, textilné, obuvnícke a ďalšie fabriky, poľnohospodárske družstvá, štátne majetky, ich zamestnanci rozšírili mohutnejúcu vrstvu nezamestnaných). V školách sa neučia učebné látky, ktoré by zlepšovali pracovné návyky a zručnosti – stratili sa také predmety, akými boli ručné práce, práce v dielni a na pozemku, varenie. A deti, „produkty“ takejto macošskej Luny, sa učia aj pod vplyvom komerčne zameranej Venuše ekonomiku nákupov, aby si nemuseli nič vedieť zhotoviť, ak to dostať v hypermarkete. Zručnosti a jemná motorika prstov cibria mozog, skvalitňujú synapsie. Ťukanie do klávesnice počítača a klikanie myškou pri agresívnych hrách nepodporujú zjemňovanie ľudskej psychiky, prebúdzajú ale agresívne a militantné sklony.

Nechávame so sebou obchodovať, stávame sa lacným predajným artiklom v kontexte Európy (nielen!) – obyvateľstvo je teda zneužiteľné a zneužívané zahraničím – Luna sa totiž nachádza v siedmom dome, ktorý zodpovedá práve kontaktom s našimi obchodnými a politickými, či mocenskými partnermi, susedmi. Ľudia odchádzajú za prácou i rodinným životom do zahraničia. Má to svoje opodstatnenie – naše „žoviálne“ zákony stoja na strane tých, čo ich tvoria, nie sú tu pre ľud. Sociálne zameraná Luna-matka sa stáva pod kuratelou „mocných jupiterovcov“ asociálom, ktorý svojou starostlivosťou pomáha iným asociálom, nie však tým vrstvám ľudu, čo vytvorili podmienky, aby táto spoločnosť vôbec mohla dožiť tieto časy. Ľudia, ktorí tvorili hodnoty a svojou každodennou lopotou vybudovali väčšinu toho, čo okolo nás vidíme, sa stali „vyvrheľmi“, mnoho razy bez sociálnej podpory. Štátne orgány na základe zle postavených zákonov kŕmia darmožráčov, čo pre spoločnosť neposkytli žiaden úžitok – azda len pre politické strany, ktorým sa stávajú vďačnými voličmi. Kašlú pritom na mladý tvorivý potenciál absolventov stredných a vysokých škôl, ktorým neposkytuje žiadne výhody a dostáva ich do polohy spoločenských autsajdrov. Aj zo mňa na základe týchto zákonov urobili rovnako asociála, podieľajúceho sa na tejto nespravodlivosti. To môže pripustiť len macocha, nie dobrá starostlivá mater!
Zároveň v zmysle pomýleného multikulturalizmu dochádza neopodstatnene no podstatne k postupnej infiltrácii cudziny do nášho sociálneho, kultúrneho a ekonomického priestoru.

Jupiter, Slnko i Luna stoja v disharmonických aspektoch voči vrcholu neba, symbolizujúcemu spoločenský a medzinárodný úspech, sebaetablovanie národa, nájdenie vlastného poslania, a teda vytvárajú predpoklady k silnému trendu stať sa neúspešnými.

„Problémy ekonomiky“ – dom hodnôt v horoskope

V druhom dome radixového (základného, koreňového) horoskopu, viažucom sa na finančné podmienky štátu, majetok a majetnosť národa, rozpočet štátu, ministerstvo financií, finančné zbierky a pôžičky, ale i vyšší hodnotový systém nájdeme Pluta. Hades v gréckej a Pluto v rímskej mytológii je boh spojený s podsvetím, so všetkým, čo je tam skryté, utajované. Je považovaný za chtonický – podsvetný náprotivok Dia, Jupitera, najvyššieho boha Olympu. Bol uctievaný ako pán ríše mŕtvych, tiež však ako boh majetku, pretože všetky drahé kovy, drahokamy a bohatstvá sú ukryté v zemi. V mundánnej astrológii sa stará aj o spoločenstvá, manipulujúce so svetom (napr. OSN, MMF, WHO, ECB, …, finančná oligarchia, Penta, monopoly, mafia, …), propagandu, krízy, nezmernú túžbu po moci, fašizmus, prevraty, masové ničenie i sebaničenie, genocídu, masové ohrozenie, …

Pri pohľade na aspekty planét s týmto vládcom „temna“ dominujú dva – harmonický s Marsom do desiateho domu a napäťový s Venušou v piatom dome. Prvé spojenie je pomerne jednoznačné. Desiaty dom súvisí s hlavou štátu, vládnucimi kruhmi, mocou, hornými desaťtisícmi, ale aj s národnou cťou, vážnosťou a uznaním v zahraničí. Vidíme teda, s akými úrovňami sa jeho prostredníctvom stretávame. Pluto pomáha jednoduchému Marsovi, bitkárovi Aresovi, bojovníkovi za egoistické ciele, aby mohol dosiahnuť úspech v zmysle hesla „Čím vulgárnejší, primitívnejší a bojovnejší, tým úspešnejší!“

Musím však pripojiť ešte jednu poznámku k tomu, čo som bol nazval harmonickým vzťahom. Nakoľko vieme, s akými (temnými, podsvetnými) energiami Pluto narába, mnoho razy to, čo je preňho (a tých, ktorých v horoskope zastupuje) pozitívne, nemusí byť pozitívnym pre celú spoločnosť. Len to hovorí o schopnosti s touto energiou efektívne zaobchádzať. Vieme, ako sa s týmito silami od počiatku samostatnej republiky, ba dávno predtým, nakladalo u nás (vyrabované hospodárstvo na všetkých úrovniach je priamym svedectvom tohto planetárneho spojenia), ako sa s ním narába doteraz. Veď prečo, ak nie kvôli utajovanej rabovačke, sa odohráva boj politických strán, zaplatených primitívnymi „gorilami“ hmotnej plutokratickej moci? My občania, ako „malé ohlúpené opičky“, ktoré sú súčasťou veľkého primátieho stáda, sme sa týchto mocenských finančných hier „najsilnejších samcov“, dunivo sa tlčúcich do pŕs, bezmocne ale aktívne účastnili a zúčastňujeme (viď voľby).

Druhé prepojenie Pluta smeruje do piateho domu k Venuši. Dom detí, ako ho nazýva osobná astrológia, má na starosti pôrodnosť, populáciu, výchovu detí, školstvo, verejnú morálku, no i zábavu, hudbu, slávnosti, šouprogramy, divadlá, pohostinské zariadenia, hotely. Venuša sa stará takisto o umelecké dianie vo všetkých oblastiach, rada sa zabáva, stará sa o peniaze ako prostriedok pre získavanie hmotného majetku a všetkého, čo človeku poskytuje radosť. Rada sa pekne oblieka, fintí. Neharmonický aspekt ale posúva jej záujmy v dome do zvrhlej podoby. Na umenie povyšuje gýč a lacnú zábavu, poskytovanú komerčnými médiami, viac než potešenie z lásky ju zaujíma pudový sex a milostné aféry, skutočnú krásu zamieňa lacnými silikónovými a kozmetickými náhradkami.

Do škôl, ktoré prudkým znížením populácie (má predsa na starosti iné bezpohlavné erotické zábavky) obrala o deti, vstupuje s lacným nevkusom a nestará sa o hodnoty, o ktoré sme sa opierali a ktorými sme sa hrdili v zmysle slov Komenského – „Uč se synu moudrým býti!“ Nedostatok financií, pomôcok a učebníc priamo odporuje požiadavkám, ktoré vyslovil „učiteľ národov“ napríklad v reči prednesenej v úvode školského roku v roku1650: „… Povedal som, že kto má záujem o vzdelanie, musí si knihy ceniť viac než zlato a striebro. A právom. Knihy ho totiž môžu priviesť k cieľu jeho túžby, nie zlato a striebro… Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. No nemilovať múdrosť znamená stávať sa hlupákom. A to už smeruje k urážke Boha Stvoriteľa, ktorý chce, aby sme boli jeho obrazom. Chráňme sa teda toho! …“ K tejto múdrosti niet čo dodať!

V čase prechodnej populačnej recesie, spôsobenej hospodárskym a hodnotovým poklesom, kedy sme mohli využiť zmenu pomeru počtu žiakov k počtu učiteľov na prospech  skvalitnenia vyučovacieho procesu v zmysle – menej žiakov v triede = kvalitnejšia výuka – sme urobili veľmi kontraproduktívny krok. Rozpredali sme školstvo – učiteľov, budovy, majetok. Pre okamžitý tzv. ekonomický prospech. To urobí len hlúpy hospodár, nedívajúci sa do budúcnosti. Takýto krok nebol prvým ani posledným pri pretrvávajúcom stave vládnutia.

Ceny potravín a tovaru každodennej potreby patria takisto do sféry správy piateho domu. Venuša ich podriaďuje plutovským chúťkam po nezmernom bohatstve, pomáha štátu budovať obchodné a zábavné monštrá, megdonaldy, auparky, a „komerciou zdeformovaný priemerný návštevník“ ich považuje za paláce naplnené kultúrnymi a komerčnými hodnotami. Míňa v nich svoje ťažko (kto ako?!?) zarobené peniaze. Zábava a nákupy sa stávajú vysoko cenenými aktivitami práve pod kontrolou „božstiev“. Mamona (nahradil Pluta) a Spotrebu (postavila sa na miesto Venuše) – sme si ako nových bohov vybrali po zvrhnutí predošlých, tisícročiami overených a osvedčených. A oni dvaja vedia, ako ovplyvniť barnumskou reklamou ohlúpeného „huxleyovského spotrebiteľa“!

Pozitíva horoskopu

Jedinými planétami v horoskope SR, ktoré nie sú postihnuté disharmonickými energetickými väzbami, sú Merkúr a Saturn. Ten prvý, boh komunikácie, racionálny mladík Merkúr, sa nachádza v dome učenia a vzdelávania v Strelcovi.

Nabáda nás, aby sme sa nezastavili na svojej ceste získavania poznatkov o svete, no aj ich múdreho používania. Aby sme hľadali cez poznávací proces správnu filozofiu nášho života a sveta v ktorom žijeme. Zastupuje obchodníkov, dopravu, vedu a umenie, novinárov a rečníkov (no i politických hovorcov), učiteľov a všetkých mladých ľudí, rebelantsky sa stavajúcich proti konzervatívcom, signujúcim inakosť ich pohľadu na svet nálepkou zbytočného rebelstva a ich spôsob myslenia jednoducho znevažujúc ako puberťáctvo. Ale práve títo mladí sú v „horoskope“ najmenej postihnutí, takže poskytujú kladné východiská. Ich neviazanosť na krpčiarske tradície, na konzervatívne postupy, určujúce, „ako sa to má robiť!“ ich síce zdanlivo hendikepujú, stavajú ich do úlohy autsajdrov, zároveň cez nich máme možnosť urobiť „nekonfekčné“ zásahy do jestvujúceho spôsobu myslenia. Ekonomického, politického.

Ani Saturn nevystupuje v horoskope ako starý senilák, prísne trestajúci učiteľ. V piatom dome v oslobodzujúcom Vodnárovi má skôr charakter senexa v podobe Merlina, Gandalfa.

Jeho poloha je priam symbolická. Akoby práve spomedzi detí, lebo piaty dom je s nimi spojený, mala vyjsť v nich zakódovaná prirodzená slobodná kreatívna múdrosť, s ktorou musíme počítať, ak sa chceme pohnúť z hnilobných vôd spoločenského marazmu.

Židia počas exodu potrebovali na vstup do zeme zasľúbenej štyridsať rokov. Nevyhneme sa tomu ani my? (Tak som to predpokladal pri výklade horoskopu pred skoro dvadsiatimi rokmi.) Alebo dokážeme skôr urobiť zmeny, po ktorých túžil každý, kto v studených novembrových dňoch plných ohňa viery stál na námestiach so štrngotajúcimi kľúčmi v ruke, veriac, že ich vyzváňanie pomôže otvoriť dvierka tajomnej komnaty slobody!? Ak by sme spojili sily týchto dvoch, Merkúra a Saturna a nedovolili im, aby stáli vo vekovo antagonistickom protistoji, náš malý „svet“ by sa radikálne pohol dopredu.

„Plutovská“ súčasnosť

Čo sa teda z pohľadu astrologického v ostatných dňoch, týždňoch udialo a môže ešte stať?
Transformátorom situácie je, samozrejme, tranzitujúci Pluto (transformácia je jeho základnou doménou). Jednoznačne to vyplýva z jeho energetických archetypálnych „kompetencií“. Ten, ktorý načal krajec svetovej hodnotovej krízy kedysi začiatkom roku 2008, keď prekročil hranicu znamenia Kozorožca. Vládca podsvetia, archetyp, starajúci sa o zmeny v zmysle „umri, aby si mohol znovu prežiť!“, planéta, ktorá sa nachádza v horoskope Slovenska v dome hodnôt, peňazí, finančných podmienok štátu, majetku a majetnosti národa, rozpočtu štátu, ministerstva financií, finančných pôžičiek, ale i vyššieho hodnotového systému (repetitio est mater studiorum!) sa dostal v súčasnosti do tesnej blízkosti Slnka horoskopu narodenia SR (aj ČR)!

Tajné a utajované „podsvetné“ informácie sa dostávajú jeho prostredníctvom postupne na svetlo božie.

Aký to má účinok?
„Ekonomická džungľa“ postupne odkrýva svoje tajomstvá. „Plutovské gorily“, mocné a upravujúce zákony finančnej „divočiny“, vyliezajú z hmly prežívajúcich noriem. Ešte sa v nej túžia ukrývať, zahaľujúc sa ich pokrivenosťou, ale súc postupne odtajnené, pomaly strácajú svoju temnú moc. Ani kľučky paragrafov nie sú dosť pokrútené, aby prekryli ich nekalé praktiky. Pluto pri svojom transformatívnom procese upozorňuje, že ak my nebudeme dbať jeho zlomových úsilí, nebude on otáľať pripomenúť ich v oveľa deštruktívnejšej podobe v nasledujúcom období! V zimných a jarných mesiacoch 2012 sa do desiateho apríla približuje k Slnku „narodenia republiky“, aby umožňoval urobiť zmeny, ktoré ešte nemusia mať deštruktívny charakter. Potom už za seba neručí! V nasledujúcom roku „prevalcuje“ Slnko narodenia republiky trikrát. Začiatkom februára, koncom júna a začiatkom decembra roku 2013!

Ak nás medzitým postihne tohoročná (2012) sľubovaná „decembrová apokalypsa“  (s tou sa ešte stretávame predovšetkým na internete a stránkach bulváru), nemá zmysel o ďalších udalostiach uvažovať. Ak však nie, je obdobie, čo práve prežívame, štádiom totálnych, „kataklizmatických“ zmien našej lokálnej spoločnosti, ktoré musia, prízvukujem – musia – zmeniť beh nášho života. V opačnom prípade nás bude očakávať vládca podsvetia spolu s Cháronom na brehu rieky Styx so slavobránou.

Súčasný stav spoločnosti je dynamizovaný kvadratúrou tranzitujúceho Pluta, ktorý od vzniku SR prešiel z konca Škorpióna cez Strelca do Kozorožca, na Lunu horoskopu „narodenia“, čím sa zvýšila citlivosť reakcií ľudu, vyvolávajúc protichodné nálady a opatrenia, tlak verejnosti na parlament, ktorý svojou činnosťou poškodzuje stav spoločnosti, ľudu. Presným kvadrátnym aspektom prešiel Pluto druhého februára a vráti sa doň v retrográdnom pohybe v poslednej dekáde júna, aby sa toto napäťové spojenie opäť direktívne aktivizovalo začiatkom decembra tohto roku. Kvadratúrou však nepostihuje len Lunu – ľud, ale i ascendent horoskopu – stav štátu a jeho „mocných“.

Kto stojí na námestiach teraz (písané na prechode zimy do jari 2012)? Predovšetkým deti tých, ktorých túžba po novom svete hnala do ulíc pred vyše dvadsiatimi rokmi. V tom čase, medzi rokmi 1984 až 1995 sa Pluto, planéta transformácie, autenticity, hlbinného vciťovania do stavu Zeme a ľudskej spoločnosti, ale i nízkych pudov a vášne, presúval domovským znamením, Škorpiónom a vyvolal politické diskusie a dramatické udalosti, meniace politické usporiadanie sveta. Deti, ktoré sa v uvedenom období narodili, v sebe nesú spomínané energie a tendenciu voviesť ich do bežného života. Je to generácia mladých ľudí, ktorí vedia, že sú možno tými poslednými, ktorí takéto zmeny môžu a musia urobiť. A starých pohrobkov, potrimiskárov, ktorí sa pripútali ku korytu majetníctva, poslať na „smetisko dejín“, nechať ich pred „Jordánom“. Možno ich merkúrskej mladosti chýba dostatok skúseností, zato sú nositeľmi prirodzenej múdrosti senexa Gandalfa, múdreho čarodejníka, reprezentovaného Saturnom, ktorý pomôže dospieť k zničeniu „prsteňa moci“. Saturn v horoskope zrodenia republiky pozitívne vplýva na rozpínavého nadutého Jupitera, nechávajúc z pozície pána času veci života pomaly dozrievať.

pic2

Tranzitujúci Urán v konjunkcii s Lunou 25. júna 2012 o 22 hod. 02 min., Bratislava

Medzitým sa však onedlho aj Urán pokúsi o oslobodzujúci manéver. V júni tohto roku (2012) sa spojí v konjunkcii s Lunou a ponúkne neočakávané zmeny (k lepšiemu?). Len treba dať veľký pozor na jeho aktivity, lebo pri doteraz spomínaných planetárnych spojeniach sa bude chcieť zmeniť z revolucionára na explozívneho anarchistu! Výbušné nálady podrží v ľude počas celého tohoročného leta a na jar budúceho roka, kedy prekročí hranicu siedmeho domu s tendenciou výrazne prehĺbiť a rázne riešiť nesúlad v našich medzinárodných (nielen) vzťahoch.

Aj v sekundárnych direkciách vidíme mocnejúce napätie medzi retrográdnym Marsom v desiatom dome a Jupiterom na ascendente, zosilňujúce nebezpečenstvo nepokojov, povstaní až agresívneho charakteru, spojených s neúspechmi vládnej politiky.
Žiaľ, podiel archetypálnych energií na svetové dianie, ako to vysvetľuje astrológia, dnes berie do úvahy málokto, nakoľko kvazi-astrológovia sprofanovali túto hermetickú vedu do podoby zábavného vulgárneho bulvárneho veštenia. Alebo jej poznatky úspešne zneužívajú tí, ktorí sa presvedčili o sile astrologického výpovedného charakteru?
(Občas mám pocit „hlasu volajúceho na púšti“. Ale zrejme to bude púšťou a spúšťou v našich dušiach. Takže ani neviem, či má vôbec zmysel túto „správu o astrologickom stave spoločnosti“ zverejniť!)

(zima-jar 2012, upravované vo februári 2013, posledné úpravy 5. 1. 2014)

Horoskopy na každý deň Mgr. Miroslava Kostelnika

Ďalšie články od Mgr. Miroslava Kostelnika

Knihy o astrológii

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
4 146 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array