ODHALENÍ PRASTARÉHO TAJEMSTVÍ BYTOSTÍ ANUNNAKI — PRŮRVA V ČASE A SVĚTLO MEZI DIMENZEMI — ÚČEL LIDSTVA A MEČ ČASU (2012 – 2022) (1)

obrázok so súhlasom fotographic1980 / FreeDigitalPhotos.net

obrázok so súhlasom fotographic1980 / FreeDigitalPhotos.net

Nazrála doba ke zevřejnění zcela nových informací týkajících se celé řady témat, jež se v průběhu následujících deseti až dvanácti let stanou pro další směrování lidské civilizace na této planetě velmi zásadními. Tento ojedinělý materiál složený ze série volně na sebe navazujících reportáží si za svůj cíl klade jeden jediný úkol. Poskytnout aktuální a inspirativní informace z několika klíčových témat. Mezi nimi se nachází i problematika velmi vyspělé inteligence Anunnaki. Lidská společnost je nevědomky mnohými autory uváděna v omyl informacemi o humanoidních bytostech Anunnaki, a to z toho důvodu, že tyto informace jsou staré mnoho tisíc roků. Mezitím došlo uvnitř této inteligence k mnoha dramatickým, ale pozitivním změnám. Tyto změny jsou také součástí osudu našeho lidstva. V tomto materiálu budete mít k dispozici informace o tomto humanoidním druhu staré nanejvýš nekolik let. Naleznete zde také odpovědi na otázky, co se stane roku 2017 a poté v roce 2022. Tento seriál je také intelektuální přípravou na události, které lze očekávat v období let 2012 – 2022. Tento rozsáhlý materiál je součástí první vlny postupně uvolňovaných informací velmi důležité povahy.


Rok 2022 a planetární konvergence

Evoluční proces energetické a frekvenční synchronizace Země se svými vibračně pokročilejšími verzemi s sebou nese dalekosáhlé důsledky, které by měly postupně velmi výrazným způsobem pomoci lidské bytosti s návratem do původní vývojové pozice a pro lidskou bytost by tento faktor měl přinést zcela nové možnosti v souvislosti s vlivem (účinkem) 5. dimenze.

Konvergentní proces je také extrémně důležitý z toho důvodu, že by měl rozhodným způsobem napomoci ukončit dlouhodobě trvající manipulační praktiky aliance Zeta´s Greys, která velmi sofistikovaným způsobem manipuluje s vědomím člověka v různých paraleleních vibračních úrovních naší planety. Konvergentní účinky s čistým vlivem lidské bytosti by jednoznačně narušily tuto nekalou činnost civilizační skupiny Zeta´s Greys Dracos. Z tohoto důvodu se již řadu desetiletí snaží tyto potměšilé inteligence blokovat tento proces všemožnými prostředky.

Vše začalo v r. 1943, v době kdy vrcholila 2. světová válka. V tuto dobu byli s touto aliancí ve spojení jak Nacisté, tak Američané. Američané se v této době války snažili přijít s novou technologií, která by jim zajistila převahu nad nacistickým Německem. Skupina Zeta´s Greys, která si šla za svými vlastními zájmy, zneužila naivity amerických politiků a vědců a umožnila těmto lidem nalézt cestu, jak pracovat s extrémně silnými magnetickými poli. Oficiálním efektem bylo zneviditelnění hmotných prostředků.

Tak vzniká „Projekt Philadelphia“. Ve skutečnosti však Zeta´s Greys potřebovali pomocí těchto polí vytvořit trhliny mezi 3. a 4. dimenzí tak, aby mohli ve větší míře cíleným způsobem operovat v prostředí zemského schématu (trhliny jsou otevřeny vždy jeden rok – od srpna do srpna). Nikola Tesla intuitivně včas od projektu odstoupil, ale byl o několik měsíců později (červen r.1943) otráven. Projekt Philadelphia vyvrcholil na počátku měsíce srpna (r.1943), ke kýženému efektu nedošlo, ale díky vytvořivším se trhlinám v repulzní zóně mezi 3. a 4. dimenzí mohla aliance Zeta´s Greys a Reptilian´s daleko efektivněji operovat v prostředí naší planety a systematicky jít za svým cílem.

K tomuto bylo využíváno tzv. „planetárního energetického nádechu a výdechu“ (20 let), kdy vždy na počátku měsíce srpna planeta Země přechází z rytmu nádechu do rytmu výdechu a opačně. Na pozadí této masivní a intenzivní periody nacházíme ještě jednu jemnou, neznatelnou, ale také aktivní periodu nádechu a výdechu (tzv. ročního cyklu) s bodem obratu opět vždy na počátku srpna (proto se celá řada důležitých projektů a jiných aktivit odehrává právě v období na počátku srpna).

Od r.1943 (ve 20ti letých cyklech – 1963, 1983, 2003) aliance Zeta´s Greys provádí systematické bombardování našeho Slunce pomocí extrémně silných elektromagnetických pulzů vysílaných z prostředí Země, Měsíce a jiných planet naší sluneční soustavy.

Sluneční jádro je bránou do multidimenzionálního pohybu (vertikální výtah) mezi jednotlivými dimenzemi. A konvergence mezi Zemí a svými vyššími verzemi je v podstatě vibrační synchronizace 3. a 5. dimenze v energoinformačním poli naší planety. Narušením přirozené činnosti Slunce se naruší konvergentní proces.

Proto není náhodou, že o 20 let později (v r.1963 – na počátku srpna) vzniká projekt Phoenix, který později přechází v projekt Montauk, a ten vrcholí v r.1983 (opět o 20 let později). Vědění Ulema sděluje a podává důkazy o tom, že v roce 1983 došel proces elektromagnetické deformace sluneční činnosti tak daleko, že hrozilo aktuální přepólování Země. K němu nedošlo díky zásahu Annunaki. Od r.1983 lze také sledovat stále se prohlubující změny ve sluneční činnosti a slunečním záření.

Od roku 1983 byli Annunaki nuceni aktuálně se zapojit do systematické a řízené rekonfigurace (regenerace) našeho Slunce, a to z toho důvodu, aby byl konvergentní proces realizovatelný (fotografie podivných velkých objektů v blízkosti Slunce vysílajících do jeho centra jakési energetické paprsky, je oficiálně dokumentovaná činnost aktivní rehabilitace Slunce Annunaki).

V roce 1991 dochází k neúspěšnému pokusu obsadit území, kde se nachází strategicky nejdůležitější „Brána Průchodu“ (v místě starověkého Babylonu – v Iráku).

Teprve během druhé války s Irákem (v r. 2003) s masivní podporou cizí technologie skupiny Zeta´s Greys dochází k obsazení strategického území (k válce došlo v dubnu, ale energetické vyvrcholení celého procesu je opět nastaveno na počátek srpna 2003). Masivní použití mimozemské technologie v tomto období s paralelní aktivitou elektromagnetického bombardování Slunce způsobuje částečné narušení planetárního elektromagnetismu s následnými interaktivními účinky na globální elektrickou rozvodnou síť na planetě Zemi – dochází k sérii masivních výpadků elektrické energie na naší planetě.

V letech 2004-2005 Američané zjišťují, že jejich vědomosti a technické prostředky nejsou schopny zapečetit „Bránu Průchodu“. Nastává velké rozčarování a série konzultací se Zeta´s Greys.

Američané a jejich spojenci neví nic o záměrech Zeta´s Greys v rámci blokace konvergentního procesu, neví nic ani o procesu jako takovém. Ale bojí se příchodu Annunaki. Toho psychologicky Zeta´s Greys využívají a přesvědčí je o nutnosti zablokování Bran Průchodu. Ve skutečnosti si však Zeta´s Greys řeší své vlastní zájmy skrze systematické bombardování Slunce za účelem blokace konvergentního procesu.

Zeta´s Greys Američanům sdělují, že lze „Brány Průchodu“ zlikvidovat i jiným způsobem, a to formou přemodulování frekvence planetárního jádra Země. Ubezpečují je, že toto je neškodné a naopak z vědeckého pohledu (kvantová a elementární fyzika) nesmírně podnětné a inspirující.

Zeta´s Greys nemohou sami zlikvidovat Brány Průchodu a zároveň nechtějí dát Američanům a jejich spojencům informace o zbraních, které by ty brány zlikvidovat mohly, neboť se obávají, že by je Američané mohli někdy použít proti nim samotným. Proto volí třetí cestu – práce s planetárním jádrem.

Za tímto účelem se od r. 2005 začíná intenzivně pracovat ve výzkumném středisku CERN ve Švýcarsku na zařízení, které se jmenuje Large Hadron Cyber – LHC. Po několika letech (počátkem srpna r. 2008) je toto zařízení se snahou zlikvidovat Bránu Průchodu v Babylonu spuštěno. Po několika dnech energetického náběhu vstupují do hry Annunaki, kteří využijí reverzního energetického toku od Brány Průchodu do LHC a na dálku pomocí specifického energetického média zavirují tu část počítačové sítě, která je odpovědná za činnost obřích elektromagnetů.

Ty se v důsledku tohoto aktu začnou přehřívat a LHC musí být odpojeno z provozu (minimálně na několik týdnů, ne-li měsíců). V důsledku výronu energetického média z Brány Průchodu v Babylonu dochází v okruhu cca 1 km k ovlivnění biologických těl přítomných osob (vojáků) s výsledným efektem okamžité smrti a mumifikačního znetvoření jejich těl.

Vzhledem k tomu, že k dalšímu otevření trhlin mezi 3. a 4. dimenzí má dojít v r.2023, musí být konvergentní aktivita mezi Zemí a Tarou ukončena nejpozději v r.2022. Jde o to, že další elektromagnetické bombardování Slunce v r. 2023 by s největší pravděpodobností proces konvergence zablokovalo.

Teorie o Anunnaki a Nibiru – návrat

V současné době prudce narůstá zájem a debata ohledně tzv. „planety X“, která bývá často spojována s mytickým Nibiru. Říká se, že Nibiru je domovem našich předků, originálních tvůrců lidské rasy, o kterých se tak často zmiňuje Starý Zákon. Je Nibiru skutečná? Spisy Sumerských tabulek, jak předkládá badatel a spisovatel Zecharia Sitchin, popisují historii, která předchází nám známé lidské historii.

V tomto období mnoho osob hovoří o nadcházejících změnách naší planety. Na vlastní oči vidíme, jak se mění vzory chování klimatu, získáváme zkušenosti zemětřesení, které se blíží devíti stupňům na měřící škále, rozsáhlé bouře jsou stále častější a nelze opomíjet ani stále narůstající aktivitu vulkánů po celém světě.

Otázka existence cizí inteligence v současné době zůstává skutečně již jen otázkou. Skrze věky existuje ohromné množství důkazů, které podporují tezi o tom, že mimozemské rasy se aktivně podílely na ovlivňování našeho vývoje. V současné době prostě nemůžeme popřít, že tyto důkazy existují, i když pro mnoho z nás se budou tato fakta jevit jako těžko uvěřitelná. Například samotné studium Bible může odhalit mnoho velmi zajímavých objevů. Jistě že mnoho z těchto věcí může být silně diskutabilních, ale stále častěji se setkáváme s názory, že biblické příběhy, které byly sepsány kolem roku 200 n.l., jsou ve skutečnosti opisy příběhů, které se odehrály o mnoho tisíce let dřív.

Mnohé z biblických příběhů dokumentují sumerské texty z dob třetího tisíciletí př.n.l.

Ano, je tomu skutečně tak. Sumerské příběhy z doby zhruba tří tisíc let př.n.l. jsou opisnou metodou zaznamenány v Bibli. Poskytují jedny z nejlepších popisů událostí v rané Mesopotámii. Přesto naše náboženství manipuluje se společností systematickými přepisy naší historie prostřednictvím různých prostředků. Není žádným tajemstvím, že vysvěcená verze Bible císařem Konstantinem odstranila velké množství spisů příbuzného charakteru, ale i gnostického původu. Asi nejznámějším reprezentantem je „Evangelium Tomášovo“.

Pakliže se detailnějším způsobem podíváte na jednotlivé odnože křesťanství, zjistíte, že používají různé verze Bible. Některé křesťanské větve vložily výše uvedený typ spisů (nebo alespoň jejich část), zatímco jiné větve pokračují úspěšně v jejich ignorování, přičemž tvrdí, že nejsou legitimní povahy.

Můžeme si tedy položit otázku. Co když jsou události prezentované v Bibli více méně pravdivého charakteru?

Pojďme nyní zauvažovat tímto způsobem. Co když se události skutečně staly, ale v naší imaginární časové linii o hodně dříve, než jak Bible popisuje?

Dnes máme k dispozici údaje o tom, že některé z pyramid se budovaly již 11 000 let př.n.l. a toto číslo nemusí být zdaleka konečné. Jistě, v současné době bychom zřejmě byli schopni vybudovat takové velké kamenné struktury a zřejmě i v preciznosti provedení bychom mohli konkurovat. Ale 11 000 let př.n.l.? Podle našich dosavadních znalostí nemohla lidská společnost v tuto dobu takové stavby vytvořit.

Nyní se podívejme na Mayskou civilizaci a její kalendář. Její chápání astronomie a astrologie daleko přesahovalo její schopnosti porozumět hvězdám. Přesto měli Mayové k dispozici nesmírně přesné kalendářní systémy. Příklady podobného typu existují v mnoha podobách napříč naší historií, učenci zatím tyto fakta odmítají.

Nebude to tradiční věda, která přinese těmto skutečnostem nějakou pozornost. Na druhou stranu, proč by někdo jiný, kdo bude zkoumat tato fakta na základě své vlastní cesty, nemohl přijít s vlastními originálními závěry.

Tím, že zkoumáme fakta, měníme vše, v co jsme doposud věřili. Dříve či později se začneme ptát naší víry, protože zjistíme, že to, co jsme se učili, se ve skutečnosti neodehrálo.

Projděme tisíce let zpětně a najdeme alarmující trend používání náboženství ke kontrole společnosti!!

Většina lží tvoří základ toho, co se sděluje v souvislosti s minulostí. Často to byly i dobré úmysly, které nevědomky překroutily podstatu věci. Když složíme tyto střípky dohromady, zjistíme alarmující trend používání náboženství ke kontrole. Máme se na jedné straně Boha bát, když na straně druhé je Bůh dobrý? Zjistíme, jak náboženští vůdcové doslova tvořili cestu pro krále či jakéhokoliv jiného vladaře, aby ve společnosti dosáhl stavu božství. Tomu se říká apotheosa.

Faktem je, že pokud budete zkoumat podrobným způsobem biblické události, zjistíte, že popisují cosi, co se buď nestalo, nebo cosi, co se stalo, ale v podstatně starší době. Do tohoto kontextu spadají i „biblická fakta“ týkající se Ježíše, která jsou ve skutečnosti převyprávěním podstatně staršího pohanského mýtu. Vzpomeňme namátkou na Osirise, který prakticky slovo od slova supluje Ježíše. Takže pokud v našem tématu biblických textů budeme sledovat stopu v časové linii dozadu, nutně budeme muset narazit na příběhy zaznamenané na známých Sumerských tabulkách. Ale v tom případě začne dávat přítomnost „Sumerských tabulek“ našemu celku zcela jiný význam.

Sumerské příběhy jsou ve skutečnosti o zcela něčem jiném než tom, co je prezentováno v Bibli.

Podle oficiálních tvrzení je v Sumerských tabulkách zaznamenán příběh o stvoření světa i zahradě Eden. Velká povodeň je také stěžejní téma „tabulek“. Všechny tyto příběhy se nachází i v Bibli, ale v silně zmanipulované verzi.

Podle oficiální verze hovoří sumerské tabulky o Anunnaki, rase pocházející z Nibiru, kteří stvořili lidi, a to takovým způsobem, že zkřížili svou vlastní DNA s DNA mimozemských entit. Anunakiové byli velmi pokročilou rasou, přičemž vytvořili mnoho pravěkých umělých forem (památníků) na Zemi, Měsíci, Marsu i na jiných planetách naší Sluneční soustavy.

V sumerských tabulkách je prý také zadokumentováno, za jakým účelem byli lidé rasou Anunnakiů vytvořeni. Prý jako sluhové. Dalo by se podle těchto pramenů říci, že šlo o jedny z prvních otroků. Lidé byli používáni především pro důlní činnost související s těžbou zlata. Dodnes je zlato nesmírně ceněný kov.

A další otázka. Jsou biblické příběhy postavené na reálné skutečnosti?

Jsou biblické příběhy odkazy na reálné skutečnosti, nebo jsou padělkem? Odpověď na tuto otázku budeme průběžně rozvíjet. Ovšem je velmi pravděpodobné, že popisované události se v samém jejich jádru podstaty skutečně odehrály.

Abychom se mohli kvalitně dobrat pravdy, je potřeba postupovat pokud možno od co nejpřesnější časové linie. Tímto způsobem bychom snad dokázali uvést na pravou míru i spekulace ohledně orbity Nibiru a jejího cyklu 3600 let.

Neměli bychom se také odchylovat od zápisů, na které se budeme často odkazovat. Půjde o známé „Sumerské tabulky“. Měli bychom tedy zůstat věrni jádru jistých starobylých informací, jinak by naše odkazy byly vadné jako u Bible.

Existují věrohodně doložené informace, které však doposud nebyly oficiálními místy interpretovány, jež hovoří o tom, že pyramidální stavby na naší planetě byly vybudovány minimálně 11 000 let př.n.l. Jak se dozvíme později, tato skutečnost znamená, že Anunnaki tu v tuto dobu již museli být.

Předpokládejme tedy, že cyklus Nibiru trvá 3600 let s tím, že jistý počet těchto bytostí zůstal na planetě Zemi až do dalšího cyklu přiblížení uvedené planety. V některé z předchozích samostatných reportáží jsem o tom, že bytosti Anunnaki disponovaly velmi dlouhým životem, již hovořil, ale zdá se těžko představitelné, že by jejich život trval minimálně tak dlouho, jako délka cyklu Nibiru. V tomto ohledu bychom měli vzít v úvahu také dobu, kdy byla Nibiru dostupná ze Země. To znamená, že planeta samotná byla viditelná po dobu jen několika málo měsíců, ale dostupná byla v podstatně delším časovém horizontu několika let, ne-li stovky let.

Jaroslav Chvátal: www.matrix-2001.cz

Pokračovanie článku – 2. časť

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
15 420 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array