ODHALENÍ PRASTARÉHO TAJEMSTVÍ BYTOSTÍ ANUNNAKI – PRŮRVA V ČASE A SVĚTLO MEZI DIMENZEMI – ÚČEL LIDSTVA A MEČ ČASU (2012 – 2022) (2)

Obrázok so súhlasom Supertrooper / FreeDigitalPhotos.net

Obrázok so súhlasom Supertrooper / FreeDigitalPhotos.net

Pokračovanie článku Odhalení prastarého tajemství bytostí Anunnaki – I. časť

Historická praxe však ukazuje, že Oni prostě těmito znalostmi nedisponovali. Naopak, zdá se být mnohem pravděpodobnější, že v aktivní hře byly zcela jiné mimozemské bytosti jevící se na podstatně pokročilejší úrovni než Anunnaki. Ovšem hovořím na tomto místě v minulém čase. Zde bych měl upozornit na jednu velmi podstatnou změnu. Jak jsem již několikrát předeslal, za dobu od posledního setkání Anunnaki s lidskými bytostmi se toho v jejich prostředí velmi mnoho změnilo. V souvislosti s tím mohu zcela zodpovědně konstatovat, že v současné době i Anunnakiové disponují schopností, kterou bychom mohli nazvat „cestování v čase“. Toto tvrzení ovšem vytváří velmi zásadní implikace.

Je třeba brát v potaz, že i jiné mimozemské inteligence se pohybují v kosmickém prostředí

To samozřejmě znamená, že neustále existuje potenciální vliv ještě jiných mimozemských inteligencí na naše lidstvo. Ve hře tedy nejsou zdaleka pouze Anunnaki. Je zřejmé, že právě tito E. T. mohli vybudovat rozsáhlé základny na Měsíci i na Marsu. Se znalostmi všech těchto a dalších aspektů bychom mohli začít malovat obraz událostí tak, jak je popisovaný v Bibli, ale viděný zcela jiným pohledem.

Velmi často bývá diskutovaná otázka „narození Ježíše z panny“. Je skutečně velmi zajímavé sledovat, jak obtížené je pro člověka dnešní lidské společnosti přijmout toto pojetí. Je to o to překvapující, že právě dnes máme k dispozici technologie, prostřednictvím kterých je možné, aby žena otěhotněla bez pohlavního styku. Je možné, že podobná či analogická technologie mohla být použita v těchto starověkých dobách?

Paralela událostí a celé řady dílčích faktorů ze života Ježíše a Osirise jsou natolik zarážející, že přitahují pozornost mnohých autorů. U obou dvou osobností se to v jejich životě zázraky jenom hemží. Faktem je, že to co pro dnešního člověka by bylo zcela jednoduchou a v podstatě všední záležitostí, jevilo by se v dobách biblických jako skutečný zázrak. Ale to není zdaleka jediný problém, který nás na našich toulkách historií čeká.

V současné době se stále častěji spekuluje nad tím, zda Ježíš, ale i Osiris byli skutečně žijícími osobnostmi ve své době. Mnozí badatelé si lámou hlavu nad tím, zda ve skutečnosti nejde „pouze“ o vědomé významové kódy týkající se podstatně abstraktnějších záležitostí, jako jsou přírodní zákony, principy či jiné jevy takto podávané v personifikační podobě. Jde o téma, které je i v dnešní době v mnoha vrstvách společnosti stále velmi citlivé, takže hovořit o něm veřejně znamená narážet na mnohdy i velmi silné předsudky společnosti.

Zdá se, že skutečný problém je, ať již chceme nebo nechceme, spojen se současně prezentovanou a rozšiřovanou verzí Bible. Při bližším zkoumání tohoto písemného odkazu například zjistíme, že Bůh „Starého Zákona“ není zdaleka ten, který je prezentován prostřednictvím „Nového Zákona“.

Jedna verze Boha vládne „železnou pěstí“ a jiná zase oplývá soucitem a slitováním. Tento na první pohled významový konflikt je s největší pravděpodobností ukazatelem existence skutečného konfliktu, a to mezi silami, které v tehdejším lidském povědomí musely budit značný respekt.

Soustředit pozornost na mýty, které hovoří o „Ježíšově návratu“, zdá se být velmi důležité

Dalším faktorem, který bychom rozhodně neměli podceňovat, je mystická kauza pojednávající o tzv. „druhém návratu Krista“. Pakliže přidáme do této rovnice aspekt mimozemské bytosti „Kristus – E. T.“, pak s termínem „druhý příchod“ bychom měli brát zcela vážně v potaz potencionální návrat nějakého nám zatím neznámého druhu mimozemské inteligence.

Uvažovat nad tímto argumentem bychom měli o to více, pokud termín „Kristus“, tak jak je konec konců v této informační oblasti dobrým zvykem, je ve skutečnosti označením pro zcela konkrétní a nám doposud neznámý mimozemský druh. Myslet si, že půjde zrovna o Anunnaki, by bylo bez jakýchkoliv podkladů skutečně odvážné.

Na druhé straně ale, pokud budeme držet na paměti periodu cyklických návratů inteligence Anunnaki v režimu 3600 let, tak jak již bylo naznačeno, budeme muset brát v potaz i alternativu možného ovlivňování (po dobu jejich nepřítomnosti) ze strany jiných E. T. A k této situaci tu podle celé řady podpůrných důkazů také došlo. Zdá se, že propagandistický přístup ze strany jistých a člověku ne zrovna kladně nakloněných E. T. je evidentní.

V souvislosti s touto tezí musíme samozřejmě chtě nechtě předestřít otázku, která je dominantním předmětem rozsáhlých diskuzí a polemik. A tato otázka zní: „Jsou Anunnakiové naši přátelé, či nepřátelé?“ Odpověď na tuto otázku se potáhne celým tímto materiálem jako červená linka. V případě, že bychom přijali oficiální proklamace o tom, že my, lidé, jsme pouze otrockými výtvory tohoto mimozemského druhu, by rozhodně v souvislosti s jejich avízovaným návratem nebylo na co se těšit. Ale nepředbíhejme.

Otázka cestování v čase by měla být do naší speciální rovnice zařazena také

Vzhledem k charakteristice budoucích událostí by měla být otázka cestování v čase brána rovněž do úvahy. Mimochodem, co se týče této záležitosti, Bible (i když se to na první pohled tak nemusí jevit) je mimořádně zajímavým zdrojem na toto téma. Bohužel zároveň je nutno podotknout, že existují biblické pasáže, kterým prostě naše současné rácio nerozumí. Nejde ani tak o klasické nepochopení informací, jako spíše o to, že jisté úseky Bible jsou velmi dobře kódovány.

Dobře, ale ani to nám nemůže zabránit v položení následující otázky: „Mohli by Anunnakiové mít k dispozici schopnost cestování v čase?“ Vzhledem k tomu, že čtenář nemá zatím k dispozici dostatek informací (všichni ti, pro které toto tvrzení neplatí, mi prominou…), pokusím se odpovědět sám. Zdá se zatím vysoce nepravděpodobné, že by toho byli schopni. V opačném případě by totiž byli velmi dobře informováni o našem technologickém a duchovním pokroku.

Historická praxe však ukazuje, že Oni prostě těmito znalostmi nedisponovali. Naopak, zdá se být mnohem pravděpodobnější, že v aktivní hře byly zcela jiné mimozemské bytosti jevící se na podstatně pokročilejší úrovni než Anunnaki. Ovšem hovořím na tomto místě v minulém čase.

Zde bych měl upozornit na jednu velmi podstatnou změnu. Jak jsem již několikrát předeslal, za dobu od posledního setkání Anunnaki s lidskými bytostmi se toho v jejich prostředí velmi mnoho změnilo. V souvislosti s tím mohu zcela zodpovědně konstatovat, že v současné době i Anunnakiové disponují schopností, kterou bychom mohli nazvat „cestování v čase“.  Toto tvrzení ovšem vytváří velmi zásadní implikace.

Dobře. Může tedy v tomto tvrzení hrát nějakou roli termín spojený s rokem 2012? Připomeňme si ve velmi zjednodušené formě některá velmi podstatná fakta:

  • Jeden z nejdůležitějších mayských kalendářů končí rokem 2012, proroctví Hopiů jasně deklarují, jakou cestou bude potřeba se po roce 2012 vydat
  • Proroctví Inků naprosto analogickým způsobem poukazují na rok 2012, navíc velmi konkrétně popisují charakteristiku vibračního prostředí naší další existence. V tomto ohledu můžeme extrapolovat (analogicky rozvíjet), že toto bude „čas vzestupu“
  • Výzkum v této oblasti naznačuje, že onen „vzestup“ bude stav, který bude velmi podobný biblickému pojmu „extáze“. Tedy každý, kdo si bude vědomý svého konkrétního místa ve Vesmíru (toto není příměr, ale zcela konkrétní stav probuzeného lidského Vědomí), dosáhne zcela jasné nové kvality své existence
  • Ti, kteří jsou (a vědomě o tom nemusí vůbec tušit) spojeni s vlivem Tvůrců, stejně tak jako s materialistickým světem, budou schopni vidět návrat Anunnaki na konci jejich cyklu trvajícího 3600 let. (Přesně v tomto znění hovoří muslimské svaté texty a pokud dovolíte, rád bych se na tomto místě na chvíli zastavil neb si myslím, že bych měl původní text trochu více rozvinout a hlavně vysvětlit. Odpovězme si nejdříve na otázku, co se myslí termínem „spojeni s vlivem Tvůrců čili zde Anunnaki“? Ve skutečnosti jde o pojící genetické aspekty. Původní text vznikl před mnoha a mnoha tisíci lety a navazuje na zkušenosti ještě starší povahy. V současné době lze říci, že prakticky celé lidstvo je geneticky spojeno s „Tvořiteli“ čili Anunnaki. Z toho vyplývá předpoklad, že každý žijící člověk v inkriminované době (2017 – 2020) by měl projít přímou zkušeností návratu Anunnaki).
  • Pojďme se nyní podívat na další velmi výrazný biblický výraz – „tisíc let v míru“. Na tomto místě se zdá, že bez jakéhosi nezištného inspirativního vlivu výrazně pokročilé mimozemské inteligence to asi nepůjde. Spoléhat se na samovolnou civilizační vibrační vzestupnou transpozici by bylo zřejmě hodně naivní a neodpovídající skutečnému stavu věci. Aby k takové změně mohlo dojít, musela by energetická konstituce člověka být na takový proces připravena. Ale buďme v tomto ohledu kritičtí. Stačí se podívat na všední realitu naší společnosti kolem sebe, aby mnohé iluze vzaly za své.Jinými slovy řečeno. Ano, nasouváme se do období charakteristického významnými energetickými změnami na makro i mikrokosmické úrovni, které jsou pro lidskou bytost ohromnou příležitostí hromadně uskutečnit vibrační skok v evolučním rozměru naší civilizace. Ano, to je fajn a to je úžasné, ale problém spočívá v tom, že člověk prostě není doposud na tuto úžasnou příležitost energeticky připraven (mám tím na mysli samozřejmě i jeho psychickou a mentální stránku). Stav připravenosti je charakteristický vysokou mírou harmonické rezonance s takovou příležitostí, a to především na mentální a psychické úrovni člověka.V tomto ohledu je zřejmé, že již po položení několika otázek na výše uvedené téma směrem k veřejnosti se míra připravenosti či nepřipravenosti velmi rychle projeví. Nechci nijak předjímat výsledek, ale v tomto ohledu si nemusíme nic nalhávat. Takže? Lidstvo potřebuje silný a plošně působící inspirativní impuls od jiné autority (tedy mimozemské autority), která bude charakteristická nezištnými úmysly vůči lidské bytosti. Z tohoto důvodu se jeví jako velmi logický rámec načasování návratu Anunnakiů na období 2017 – 2020.
  • A je tu ještě jedna důležitá okolnost. Je více jak zřejmé, že pokud by Anunnakiové skutečně plánovali návrat (a tato alternativa se zdá stále reálnější), pak by si vybrali starou dobrou známou oblast bývalé Mesopotamie (dnešní Irák, resp. Irán). O této skutečnosti jsem několikrát hovořil s Maximillienem Lafayettem a ten tuto možnost potvrdil. Navíc, pokud se znovu obrátíme ke starobylým biblickým textům, zjistíme po bližším prostudování další zajímavou skutečnost. V jedné pasáži se hovoří o tom, že ve chvíli, kdy přijdou bytosti z nebe, obrátí se proti lidu Izraelskému národy v oblasti bývalé Mezopotámie. Vzhledem k dlouhodobé nevraživosti Iránu vůči Izraeli se tato biblická poznámka jeví ve velmi mysteriózním světle.

Takže pokud sjednotíme naše dosavadní poznatky do jednoho hlavního závěru, budeme se muset zeptat. Připravují se Spojené Státy Americké a jeho spojenci na možný návrat Anunnaki? Odpověď na tuto otázku naleznete na začátku příštího pokračování.

Pokračovanie článku – 3. časť

Jaroslav Chvátal: www.matrix-2001.cz

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
5 623 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array