Rezonance 2022 – II

polárna žiara

polárna žiara

Tekuté svetlo – 1. časť článku TU.

I/B TEKUTÉ SVĚTLO: Otřesy mezi dimenzemi

Prokázalo se také, že akumulace infrazvukového vlnění na vrcholcích těchto hor a kopců má extrémně silný konzervační účinek a způsobuje mumifikaci biologické tkáně. Voda, která pramení na těchto místech v důsledku zvýšeného elektromagnetického pole ve spojení s významným piezoelektrickým efektem, získává významné sterilizační a neutralizační účinky likvidující celou řadu patogenů (viry, bakterie, paraziti). Navíc, je-li tato voda dlouhodobě aplikována, dochází k posmrtnému efektu, kdy se tělo i dlouho po fyzické smrti nerozkládá. Tento jev byl velmi dobře popsán například u černošského mystika Simeona Toko, který zemřel v Luandě, Angola. Po přečtení výše uvedených informací, které jsem se snažil nastínit pokud možno v co nejjednodušší a nejkratší formě, předpokládám, že má nyní čtenář jasno v tom, proč existují posvátné prameny, které se ve většině případů nachází zrovna na vrcholech nebo úpatích posvátných hor a kopců.

Bylo mi řečeno, že posvátné hory každého historicky významného národa po celém světě byly označeny za posvátné, jelikož plnily roli konvergenčních bodů zachytávajících vlnění infrazvukové rezonance. Poznatky o těchto specifických vrcholech kopců nebo hor se předávaly moudrým toho či onoho národa v rámci té či oné lokality. V našem prostředí do skupiny těchto konvergenčních bodů patří například Říp, Blaník, Čantoryje nebo Kněhyně a na Slovensku například Babí Hora. Ve světě patří mezi nejvýznamnější himálajské duchovní tradice, a to především v oblasti Indie a Nepálu.

V tomto ohledu mám na mysli například horu Kailas, která je navíc spojována s mystickou postavou „Mahavatára Babádžiho“. V kontextu s bájnou Hyperboreou tu máme bájnou horu Méru, ve spojení s civilizací Inků pak Machu Picchu a ve spojení s domorodými indiány typu „pueblo“ (Hopi, Zuni, Anassazi atp) registrujeme horu Mount Shasta. Takto bychom mohli pokračovat ještě hodně dlouho.

Na vrcholech těchto kopců a hor a dle mého názoru i v jejich blízkosti dochází ke specifickému rezonančnímu bioenergetickému jevu, který je ve starověkých moudrých textech uváděn jako stav naprosté duchovní a fyzické čistoty. Ve své době byl prováděn na celosvětové úrovni hodně utajovaný experiment, v rámci kterého se měřila interakce fyzického vědomí s rezonančním faktorem daného prostředí. V průběhu tohoto experimentu se zjistilo, že kopce a hory, které patří do skupiny posvátných vrcholů, spojuje jeden nemírně zajímavý faktor. Během několika desítek minut docházelo u respondentů začleněných do experimentu k prudkému nárůstu delta vln. Ovšem to není zdaleka všechno.

Prokázalo se také, že akumulace infrazvukového vlnění na vrcholcích těchto hor a kopců má extrémně silný konzervační účinek a způsobuje mumifikaci biologické tkáně. Voda, která pramení na těchto místech v důsledku zvýšeného elektromagnetického pole ve spojení s významným piezoelektrickým efektem, získává významné sterilizační a neutralizační účinky likvidující celou řadu patogenů (viry, bakterie, paraziti). Navíc, je-li tato voda dlouhodobě aplikována, dochází k posmrtnému efektu, kdy se tělo i dlouho po fyzické smrti nerozkládá. Tento jev byl velmi dobře popsán například u černošského mystika Simeona Toko, který zemřel v Luandě, Angola.

Po přečtení výše uvedených informací, které jsem se snažil nastínit pokud možno v co nejjednodušší a nejkratší formě, předpokládám, že má nyní čtenář jasno v tom, proč existují posvátné prameny, které se ve většině případů nachází zrovna na vrcholech nebo úpatích posvátných hor a kopců. Samozřejmě že nejde o náhodu. Naši předci disponovali naprosto přesnými informacemi tohoto typu. Díky tomu mohli pro pozdější generace tato místa označit speciální symbolikou. Otázkou ovšem je, zda tušili, že jejich potomci budou tak slepí a nevědomí. Ovšem toto posuzovat rozhodně nechci a také ani nebudu.

Tři hlavní pyramidy v Gíze, které dominují na náhorní plošině, byly vytvořeny jako symbolické reprezentace tří hvězd pásu souhvězdí Orionu (i když v současné době probíhá celsovětová diskuze mezi teoretiky, zda pravda leží na Bauvalově hypotéze spojené s Orionem, nebo Collinsově hypotéze spojené s třemi hlavními hvězdami souhvězdí Cygnus (Labutě), ovšem zdá se, že tento spor nebude v dohledné době ukončen) a jsou navrženy tak, aby transdukovaly energie různorodého druhu, především pak slunečního typu a energie vyvěrají z geomagnetických bouří tak, aby produkovaly tři hlavní frekvence.

Jde o podprahové akustické frekvence, které jsou uspořádány v souladu s Fibonacciho poměrem. Komplexní vztahy mezi těmito třemi hlavními frekvencemi pak následně produkují kompletní sadu nelineárních skalárních vln, které se spojují se základní rezonanční kvalitou Země, jež odpovídá tzv. „Schumanově rezonanci“. Na tomto místě bych chtěl připomenout, že hodnota „Schumanovy rezonance“ se výrazným způsobem přibližuje frekvenci lidského srdce (nemám na mysli klasický tep srdce) v klidovém stavu, zároveň odpovídá rezonanci mozkových „alfa vln“. Násobkem této frekvence se dostaneme do slyšitelného frekvenčního pásma, jež odpovídá mantře „ÓM“.2

Pyramída

Pyramída

Takže si můžeme položit otázku: „Je toto všechno jen náhoda?“ Logická odpověď zní nikoliv a víme také proč.

Bylo mi řečeno, že infrazvukové vlny skalárního typu speciálně v prostředí Velké Pyramidy výrazně pozitivním způsobem stimulují frekvenci energetického jádra lidského srdce, které je někdy nazýváno výrazem „hot spot“. Jmenované frekvence v tomto prostředí stimulují mikroplazmatické výboje, které nejsou postřehnutelné lidským okem, ale dokáží roztrhat molekuly vody ve vodní páře přítomné v atmosféře dané lokality. Tímto procesem dochází k výrazné ionizaci okolního prostředí, které příznivě působí na lidský organismus.

Je otázka, zda byl zmíněný proces vázán ještě na nějaké další aktivity spojené s činností Velké pyramidy. V tomto ohledu je velmi pravděpodobné, že v současné době mnohé z funkcí této pyramidy mohou být vypnuty nebo převedeny do spícího či pasivního módu činnosti. Jak dalece to pak mohlo ovlivnit ionizační procesy, je otázkou a muselo by se to samozřejmě zjistit nejlépe fyzicky na místě. Pojďme se ale posunout ještě trochu dál.

Zlaté a stříbrné nanočástice byly klíčovým prvkem vysoké čistoty vody (k tomuto poznatku s velkou slávou docházíme opětovně v současné době s boomem koloidního stříbra a zlata, je třeba si však uvědomit, že jsme neobjevili absolutně nic nového, ve skutečnosti se vracíme k moudrosti staré desítky tisíců let). Pojďme se ale vrátit k Velké pyramidě. Dozvěděl jsem se, jak to vlastně fungovalo. Vzestupnými šachtami uvnitř pyramidy docházelo k průniku vodních par, které ve zcela konkrétních sektorech pyramidy interagovaly s frekvenčním rozhraním skalárních vln na infrazvukové bázi. Výsledkem bylo vybuzení mikroplazmatických výbojů, které dokázaly rozštěpit molekulu H20 a tím vytvořit silná oblaka iontů.

Do prostředí (komor) se silným ionizačním zářením byly umísťovány vodní substance obohacené o nanočátice zlata. Po přesně stanovené době expozice pak byla tato vodní substance požívána zasvěcenci, a to přímo uvnitř pyramidy. Ovšem obzvláště pak bych chtěl zdůraznit ještě další velmi specifický význam názvu onoho souhvězdí, se kterým tak sympaticky rezonuje pyramidový panteon v Gíze. Název „Orion“ je ve skutečnosti složenina dvou dalších specifických výrazů. Tím prvním je slůvko „ori“. Z hlediska významové, ale i etymologického jde v tomto případě o velmi interesující záležitost. Považte, že:

  • a) výraz „ori“ souvisí s počátkem replikace řetězce DNA3,
  • b) výraz „ori“ byl ve Starém Egyptě používán pro specifické molekulární přechodové stádium k monoatomickému zlatu,
  • c) výraz „ion“ pak souvisí přímo s ionizačními procesy.

Můžeme tak říci, že slovo „Orion“ v tomto slova smyslu znamená „Zlato-ion“ (ionizované zlato). Možná toto pro některé čtenáře bude velmi odvážná spekulace, ale dává to určitý smysl, a to především v kontextu s dalšími skutečnostmi, ke kterým se teprve ještě dostaneme. Každopádně však již nyní lze říci, že ionizované nanočástice zlata a stříbra mají elektroluminiscenční schopnost, která v interakci s organickou hmotou výrazně zesiluje fotonové záření lidské DNA.4 Nárůst fotonového vyzařování DNA pak úzce souvisí se stavy osvícení nebo povznesení vědomí na fyzické úrovni existence.

A to nás zpětně přivádí ke skutečnému účelu pyramidových staveb po celém světě a interním iniciačním procesům. Předpokládám, že čtenářům na tomto místě dochází již celá řada důležitých souvislostí, neboť pyramidy v Gíze, Chichén Itza, Uxmal, Etznah, Palenque atp., tedy všechna tato energetická centra měla jednu specifickou funkci, která úzce souvisí s restartováním či „nastartováním“ bioorganických zdrojů fotonové energie, které se na fyziologické úrovni lidského těla nachází na třech místech:

  • a) v mozku,
  • b) v srdci („hot spot“),
  • c) v nekódující sekvenci DNA.

K nastartování potřebných iniciačních procesů však byl velmi důležitý mikro-makro vztah mezi výše uvedenými oblastmi lidského organismu, specifickým energetickým prostředím pyramid, Sluncem a galaktickým jádrem neboli „Hunab-Ku“. Více na toto téma v další části.

Reference:

2. M. Červenka, M. Bednařík a P. Koníček: „Nelineární stojaté vlny v akustických rezonátorech s libovolnými koeficienty odrazu v jejich stěnách“, Vysoké Učení Technické v Praze 2003

3. http://cs.wikipedia.org/wiki/Ori

4. Kniha – narby-jeremy-kosmicky-had

Jaroslav Chvátal: www.matrix-2001.cz

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
3 995 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array