Rozhovor s Jaroslavem Chvátalem, autorem „Metody pozitivní stimulace bioenergetických torzních polí“ (1)

obrázok so súhlasom kraifreedom / FreeDigitalPhotos.net

obrázok so súhlasom kraifreedom / FreeDigitalPhotos.net

V měsíci květnu letošního roku proběhne první studijní setkání zájemců, kteří se chtějí naučit praktickým způsobem zacházet s poměrně unikátní metodou datové očisty a harmonizace energo-informačního prostředí své vlastní rodiny, ale i sama sebe s dosahem zpětně až do devátého stupně již prožitých životů. „Metoda pozitivní stimulace bioenergetických torzních polí“ (Method of Bioenergy Torsion Fields Positive Stimulation) upoutala pozornost i v zahraničí. Redaktor kanadského časopisu „The Fuure“ – Boris Debogorski před dvěma lety realizoval rozhovor, který byl později i oficiálně opublikován. Zájemci o tento certifikovaný kurz, který se může stát velmi zajímavým rozšířením praktických dovedností terapeutů alternativních metod, psychologů, regresních terapeutů a dalších, by si měli tento rozhovor přečíst stejně tak, jako další podorbné informace popisující obsah tohoto odborného kurzu a jeho praktický efekt, který se projeví již po 48 hodinách od první aplikace.

Boris Debogorski: Vznik tohoto rozhovoru měl poměrně zajímavý průběh. V letních měsících minulého roku vůbec poprvé umožnil Jaroslav Chvátal dvěma skupinám studentů projít v rámci dvou týdenních kurzů „Metodou pozitivní stimulace bioenergetických torzních polí“ (Method of Bioenergy Torsion Fields Positive Stimulation). I když tito lidé v podstatě na samém počátku nevěděli, do čeho jdou, velmi rychle však zjistili, že mají před sebou veskrze unikátní prostředek řešení celé řady různých druhů krizí nejen na fyzické, ale i duševní úrovni. Nejen na individuální, ale i rodové úrovni a v prostředí své vlastní rodiny. Sám jsem prožíval něco podobného. Nejvíce mne fascinovala doslova ultimátní forma pozitivních změn, které jsem byl schopen společně s mnohými ostatními sledovat již po 48 hodinách od započetí výcviku. S něčím podobným jsem se doposud ještě nesetkal. V případě výcviku této metody jsou, lidově řečeno, karty jasně rozdány – pozitivní efekt žádoucích změn se již dostavuje za 48 hodin, tedy ještě v době samotného školení. U 90% jedinců jsou pozitivní změny nezvratné trvalé povahy.

Je tedy logické, že se informace o této metodě velmi rychle rozkřikly a začali se ozývat zájemci o výcvik i mimo republiku. Autor metody, Jaroslav Chvátal se nakonec rozhodl seskupit nejdůležitější a nejzajímavější otázky a formou odpovědi na ně pak případným zájemcům maximálně přiblížit podstatu a hodnotu „Metody pozitivní stimulace bioenergetických torzních polí“, jelikož se stále více setkává s tím, že lidé prostě neví, co si pod tímto názvem představit. Následující informace by tedy tento handicap měly odstranit.

Má první otázka tedy zní, co všechno předcházelo vzniku této metody?

Jaroslav Chvátal: Již počátkem devadesátých let nastal velmi zásadní průlom v chápání kvantových procesů v prostředí mikrobiologickém a vůbec v prostředí biologické hmotné formy. Do té doby všeobecně známá kvantová fyzika slavila úspěchy především v rovině makrokosmických procesů (černé díry, časové fluktuace, teoretické popisy vícerozměrných procesů v rovině makrokosmické struktury Vesmíru atp.). Série „nahodilých“ experimentůdr. Garjajeva a dr. Poponina z Moskevské Akademie způsobily šokující průlom v chápání fyzikálních procesů na molekulární úrovni živé hmoty, která je prahem pro vstup do sféry tzv. „jemnohmotných těl“ ryze spirituální povahy.  Skupina dalších vědeckých expertů, která se shromáždila kolem výše uvedených vědců, velmi rychle prokázala opakovatelnost těchto procesů (nechci je zde zbytečně popisovat, neboť jde o poměrně odborné záležitosti, ale dohledatelné na internetu). Jedním z prvních velmi zásadních dopadů výše uvedeného procesu byla fáze konečného pochopení podstaty nekódující DNA.

Velmi zjednodušeně řečeno, to, o čem si vědecký svět dlouhou dobu myslel, že jde o„odpad“, nebo jakousi „spící“ část kódující oblasti DNA, se ukázalo jako nesmírně aktivní, a navíc dynamicky využívající procesy platné v kvantové fyzice. Bylo to v podstatě poprvé, kdy byly reálným způsobem prokázány jevy kvantové fyziky na mikromolekulární úrovni živé hmoty.

Zjistilo se, že v elektromagnetickém prostředí molekul nekódující DNA dochází prakticky v každé vteřině k vzniku a zániku ohromujícího množství „červích děr“ specifického charakteru s následným jevem, kterému se říká „Einstein – Roosenův most“. Jinými slovy, v každé vteřině našeho života prostřednictvím přirozené funkce nekódující DNA se nám nabízí možnost spojit se s kteroukoliv částí našeho Vesmíru v nekonečně krátkém okamžiku za účelem sdílení aktivovaného datového a energetického pole. Potíž spočívá v tom, že toto vše se děje neřízeným a jakýmsi divokým způsobem. Je to situace, kdy přirozeně vysoce sofistikovaný systém stále dokola na hlucho vytáčí různá náhodná telefonní čísla se snahou o spojení. Nebo, jinými slovy, jako kdyby se vaše osobní ID snažilo prostřednictvím vašeho počítače neustále opakovaně, leč marně připojit do internetové sítě.

Všem bylo jasné, že pokud by se tato přirozená velmi specifická a úžasná funkce nekódující DNA dostala pod vědomou kontrolu, resp. řídící proces lidského Vědomí, byl by to pro každého člověka ohromující skok směrem dopředu v rámci využití své přirozené evoluční výbavy. Myslím, že zhodnocující praktický dopad u takového datového energetického sdílení v rovině „kosmického internetu“ je každému zřejmý a pochopitelně byl zřejmý i mnohých vědeckým týmům, které se pustily do hledání nejefektivnější cesty, jak vložit do celého procesu určitý řád. Bylo zřejmé, že se musí najít nějaká cesta jak propojit schopnosti a potenciál lidského vědomí s platformou spojitého molekulárního systému uvnitř nekódující DNA.

Já jsem pochopitelně o všech těchto a mnohých dalších záležitostech vůbec nevěděl, ale od roku 1994 jsem systematicky pracoval na vývoji metody, kterou jsem nazval „Technika Lorean“ a kterou jsem poprvé představil zájemcům v roce 2001. Před tím však, než se tak stalo, jsem se rozhodl pro sérii konzultací s jedním maďarským odborníkem a v podstatě jedním z prvních vědců ve střední Evropě, který byl zapojen do instalace zcela nového vědního oboru, který se nazývá „kvantová biokybernetika“. Poté co jsem si prostudoval základní praktické principy fungování výše uvedené metody, jsem byl dotázán, jak dobře znám dr. Poponina, a já na to, že nevím, o koho jde.

V podstatě šlo o to, že jsem v této době více než šest let pracoval na metodě sofistikovaného propojení lidského fyzického vědomí s funkcí, kterou jsem nazvalhypervědomí, která reaguje na kódování jednoduchých geometrických symbolů, které jsou základem  velmi specifického druhu fraktálové rezonance a které ve své podstatě transformativně reprezentují podstatu specifických vibračních polí v rovině makro a mikro světa. Tato soustava reprezentuje projekci univerzálního programovacího kosmického jazyka tvoření.

Během vlastního výzkumu jsem objevil indicie, které naznačují, že před zhruba 12 000 lety došlo k přerušení kontinuální symbiotické spolupráce mezi fyzickým vědomím lidské bytosti a hypervědomím. Činitelem tohoto přerušení byly zásadní změny v autonomním elektromagnetickém poli amygdaly a hypocampu v rámci lidského mozku a ještě na jiných místech těla, které tu však nechci nijak detailně popisovat. Hlavním činitelem těchto změn byl posun zemských pólů, který primárně způsobil změny ve struktuře elektromagnetického pole Země, na které druhotně generativně reagovala lidská bytost s mutacemi výše popsanými. Tady tato záležitost je skutečně na velmi dlouhé povídání a nechci být v reakcích na otázky zbytečně rozvláčný.

Nicméně z výše uvedeného vyplývá, že základní podstatou „Techniky Lorean“ jest obnovení symbiotické funkce spolupráce mezi fyzickým vědomím a hypervědomím s následujícím praktickým využitím kosmického programovacího jazyka jakožto nástroje pro vytváření pozitivních změn uvnitř svého vlastního života. V průběhu dlouhého praktického zkoušení vyšlo najevo, že výše uvedený praktický konsenzus nelze zneužít, neboť každý uměle vytvořený program jakožto datový základ pro spuštění realitních změn podléhá jakési, lidově řečeno, „výstupní kontrole“ v rovině, nazvěme to, „božské moudrosti“, která prostě nepropustí do realizace žádné programy, které nejsou v souladu kosmickými principy tvoření.

Souběžně k Technice Lorean jsem vytvořil metodu, která se jmenuje „S.A.T.I.R.“(Sonicko – Asociační Tvorba Životní Reality), která svým praktickým potenciálem navazuje na Techniku Lorean. Hlavní praktický cíl metody „SATIR“ spočívá ve funkčním a trvalém symbiotickém spojení již propojeného celku (fyzické vědomí – hypervědomí) na vysoce sofistikovaný systém molekulárního energetického pole nekódující sekvence DNA a tak dosáhnout praktického zhodnocení vzácných schopností nekódující DNA v prostředí makro a mikrosvěta v každodenním profilu života člověka.

U této metody jsem byl vystaven základnímu problému, který spočíval v nalezení jednoduchého a pro člověka přirozeného mechanismu, prostřednictvím kterého by se daly na vědomé úrovni řídit procesy v rovině nekódující DNA  v rámci základního modelu datového a energetického propojení na mikroúrovně lidského těla a lidského vědomí s makroúrovní kosmického vědomí.

Zhruba po 58 měsících intenzivní práce jsem byl nakonec úspěšný a objevil hned dva takové nástroje. Jedním z nich je jistý druh speciálního asociačního kódování a druhý řídící nástroj je primární povahy a spočívá v jistém druhu akustického kódování, které připomíná frekvenční modely některých starověkých manter. Borisi, víš, jak jsem se nasmál, když jsem se dozvěděl, že ve stejné době, kdy jsem se doslova mořil s výše uvedenou problematikou, vědci v Rusku a Kanadě přišli na to, že sekvenční uzlové modely nekódující DNA jsou založeny na stejném modelu, jakým je lidská řeč.

Později se přišlo na to, že přirozený vývoj lidské řeči, resp. základní principiální platformy funkcí lidské řeči jsou ve skutečnosti kopií primárního vlnového rezonančního pole základních sekvencí datového rozhranní nekódující DNA. To mi samozřejmě okamžitě vysvětlilo, proč primárním nástrojem kódování uvedené části DNA je zvukové rozhraní samohlásek lidské řeči užitých ve specifických mantrických modelech speciálně vyvinutých pro metodu „SATIR“.

Rusové si tenkrát nakonec museli pro tuto část výzkumu přizvat dokonce i lingvisty. Výše uvedené objevy také objasňují, jaká byla hlavní funkce a charakter užití akustických mantrických systémů – šlo o vědomé programování přirozených schopností nekódující části lidské DNA s naprosto úžasnými pozitivními efekty v každodenním životě lidského jedince. V rovině tohoto poznání také dostává zcela jinou rovinu pochopení velmi známá věta:

„Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha……“.

A tak jsem na základě celé řady konzultací zjistil, a později mi to bylo i potvrzeno, že jsem celých šest až osm let pracoval na vývoji analogicky stejného mechanismu jako ti vědci v Rusku využívaje k tomu stejného druhu poznání, ale bez všech těch moderních vědeckých aparatur a vědeckého slovníku a vědeckých znalostí. Šel jsem na stejnou věc jiným způsobem – prostým selským rozumem pod vlivem silné a velmi mocné inspirace.

Osobně jsem přesvědčen o tom (a jisté indicie to naznačují), že v devadesátých letech bylo kolektivní vědomí lidské bytosti osloveno velmi mocným proudem originální inspirativní energie. Ty lidské individuality, které měly v danou chvíli předpoklady k rozvoji onoho inspirativního tématu, se chopily jeho realizace svou vlastní cestou na různých místech světa a různými prostředky. Těch cest je zajisté mnoho, ale všechny vedou k jednomu cíli. K podobným úkazům došlo v lidské historii již mnohokrát. Velmi zajímavým způsobem o tomto tématu hovoří prof.dr. Emil Paléš v unikátní knize „Angelologie dějin“.

Boris Debogorski: Takže chápu, Jaroslave, správně, že  „Metodě pozitivní stimulace bioenergetických torzních polí“ předcházela metoda „Techniky Lorean“ a navazující praxe v podobě metody „SATIR“?

Jaroslav Chvátal: Ano, přesně tak.

Boris Debogorski: Takže se pojďme nyní věnovat „Metodě pozitivní stimulace bioenergetických torzních polí“. Jak dlouho jsi na vývoji tohoto nového praktického nástroje pracoval?

Jaroslav Chvátal: Osm let. Tedy od roku 2002. V té době se již velmi dobře zaběhla„Technika Lorean“ a před vypuštěním do světa byla metoda „S.A.T.I.R.“. Shodou okolností minulý týden nastoupila do praktického studia „Techniky Lorean“ nová skupina studentů. Nyní mají za sebou první iniciační fázi a myslím, že jejich prvotní dojmy byly velmi dobré, ale hodnotit by měli asi spíše oni, kdyby příšlo na věc. Mně to nepřísluší. Nicméně „Metoda pozitivní stimulace bioenergetických torzních polí“ byla logickým navázáním na předchozí dvě metody, i když s nimi funkčně a prakticky nijak nesouvisí. Je zaměřena zcela jiným, ale velmi důležitým a v dnešní době hlavně velmi preferovaným směrem.

Pokračovanie článku na stránke autora

Prevzaté so súhlasom autora: www.matrix-2001.cz

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
3 465 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array