Prognózy – horoskopy na rok 2017

Pohľad na vývinové tendencie roku 2017 – prognózy pre SR s využitím solárneho, tranzitného a direkčného horoskopu očami astrológa Mgr. Miroslava Kostelnika

Je ťažké v tejto neurčitej prechodnej „tekutej“ dobe písať akékoľvek prognózy, lebo spoločnosť s filozofiou neoliberalizmu skoro stratila kontakt so sebou a s energiami Univerza, so zemou, zdá sa, že i s tradíciami, národnými koreňmi, a teda aj s prítomnosťou a potenciálnou budúcnosťou. Namiesto stabilizujúcej cyklicity, ktorá nás napĺňa istotami, sme si vybrali lineárny spôsob života, kde matéria a životný štýl „ tu a teraz“ nenúti k zodpovednosti, lebo zajtrajšok sa stráca v hmlách neurčitosti.

Ďalšie predpovede pod článkom

Mnohé z toho sa naplno začalo rozvíjať v čase, kedy vstúpil Pluto na svoju púť Kozorožcom v poslednej dekáde januára roku 2008. V polovici júna sa síce v retrográdnom pohybe vrátil do Strelca, ale od posledných novembrových dní už znamenie štruktúrovanej zeme neopustil – a bude ním putovať do novembra roku 2024. V januári 2017 sa približuje do opozície oproti miestu, kde sa nachádzal v čase objavenia 18. februára 1930. Prvá opozícia nastane 25. januára, druhá pri retrográdnom pohybe 23. júla a tretia v posledných dňoch novembra 2017. V čase objavu prechádzal Pluto, planéta transformácie, regenerácie, kolektívneho a individuálneho nevedomia znamením Raka (v rokoch 1913 – 1939), spojeným s rodinnou tematikou (rodina poškodená vojnami).

Kozorožcovská energia je spätá so spoločenským, štátnym životom. Základnou témou súčasnej polohy by teda mala byť konfrontácia rodiny so spoločenským životom, starostlivosť štátu/štátov/systému o rodinu. Vidíme však, že systém, ako sme ho za hlavne ostatných šesťdesiat – sedemdesiat rokov poznali, sa rúca, prechádza krízou. Systémovou – hodnotovou krízou, a téma starostlivosti o rodinu sa rozpadá aj na neoliberálnych postojoch meinstrímom manipulovanej society, vo vytvorenej migračnej a ekonomickej kríze, či na ďalších poškodzujúcich faktoroch. Sociálne štruktúry, vytvárané priemyselnou revolúciou, reformami v čase vlády Márie Terézie v Uhorsku, Kataríny II v Rusku, vyhlásením nezávislosti Spojených štátov (predošlý prechod Pluta Kozorožcom v rokoch 1761 – 1778) prechádzajú počas súčasného tranzitu Pluta veľkými zmenami. Nefunkčné sa rozpadajú, pevné upevňujú. Na zdanlivo nedôležitých miestach spoločnosti nachádzame transformatívne osobnosti, na podstatných postoch sa striedajú či upevňujú si pozície často nedôležité bytosti, oplývajúce nadbytočným, materiálnom poškodeným egom.

Saturn v Strelcovi však hovorí, že by to malo byť akosi inak, ak chceme smerovať vpred. Ako hovorí astrológ M. Jehle: „Čo je najviac potrebné, sú predovšetkým morálne integrálne vzory a autoritatívne osobnosti, ktoré vidia ďaleko za obvyklý horizont. Menej žiaduci sú skostnatení dogmatici a hlásatelia morálky. … je potrebné klásť si morálne, etické a náboženské otázky a hľadať na ne so všetkou vážnosťou premyslené odpovede. S úctou a rešpektom je potrebné zaoberať sa závažnými existenciálnymi problémami, a to so zreteľom na dlhodobejšiu perspektívu.“ Pritom je nevyhnutné odmietať falošné recepty na jednoduché riešenia nastolených problémov. Žiaľ aj v týchto oblastiach každodenná prax značne pokuľháva na mundánnej i lokálnych úrovniach, lebo namiesto toho, aby sa v politike a hospodárstve presadili dôveryhodní ľudia, schopní kritickej sebareflexie, usádzajú sa na dôležitých postoch prospechári, mysliaci predovšetkým na úzke osobné záujmy.

Najsilnejšou, najprovokatívnejšou a najproblematickejšou planetárnou konfiguráciou prvej tretiny roka 2017 bude T-kvadratúra, ktorú tvoria Jupiter vo Váhach, Pluto v Kozorožcovi a Urán v Baranovi.
Jupiter vo Váhach má ambície optimálne riešiť vzniknuté medzištátne problémy. Jeho opozícia s Uránom provokuje k hľadaniu originálnych oslobodzujúcich východísk zo vzniknutej situácie, aj keď poloha Urána v Baranovi má priveľmi nevyspytateľný, agresívny a výbušný charakter. Najbrilantnejšími ukážkami uránskej „originality“ na bojovom poli (Baran – armáda, zbrojný priemysel, Urán v znamení od marca 2011) sú vojenské operácie s využitím najnovších technológií, nová forma vedenia vojny – tzv. hybridná vojna, využitie elektronických prostriedkov, pri ktorých je priama účasť človeka v boji vystriedaná riadením techniky na diaľku, náhly vznik množstva bojových konfliktov, … Nakoniec sa zdá, že pri spomínanej opozícii planét nedokážeme problémy riešiť inak než silou a podľa zákona silnejšieho.

Bojovať na medzinárodnom poli sa dá však aj iným spôsobom než len cestou ničenia. Ukážkou toho sú povedzme výsledky našich športovcov vo svetovom zápolení (radixový i tranzitujúci Jupiter v prvom dome horoskopu SR a Urán v siedmom). Potvrdzuje sa pritom stará pravda, že odvážnemu šťastie praje.

Aktuálne lunárne kalendáre – klik na obrázok

Tranzitujúci Jupiter bude v tomto dôležitom, šťastie i pýchu povzbudzujúcom priestore prvého domu horoskopu republiky do novembra 2017.

Opozícia Jupitera s Uránom má vplyv aj na iné prekvapujúce zmeny, týkajúce sa etiky i náboženstva, nových vývinových trendov celej spoločnosti, nových paradigiem.

Pocit šťastia, vyplývajúci zo spomínaných novôt, kalí kvadrátny aspekt oboch planét s Plutom, ktorého sme spomínali na začiatku, nakoľko ich zafarbuje temnotou, manipuláciou, deštrukciou, zabíjaním, ale aj nádejou, že z popola skazy sa zrodí nový vták Fénix, z krízovej situácie povstane nový život. Nádeje a úzkosti, vrcholy a hlbiny, šťastie a smola sa často vyskytujú tesne vedľa seba!

V roku 2017 dochádza k ukončeniu dlhodobého, pôsobenia napäťových energoinformačných faktorov ostatných rokov a aj pod vplyvom celoročného harmonického vzťahu medzi Saturnom (minulosť) a Uránom (budúcnosť) sa silová situácia upokojuje. Mohol by to byť rok prechodovej fázy medzi starým a novým chápaním (i usporiadaním) sveta, počas neho by bolo z astrologického hľadiska možné pripraviť prechod od minulosti k budúcnosti.

Závisí len od nás, obyvateľov Zeme, či planetárne výzvy prijmeme, pochopíme a aj napriek tlaku systému „premeníme na drobné“, vovedieme do praktického života.

Solárny horoskop Slovenska postavený na čas, kedy sa Slnko nachádza na mieste, kde bolo v čase zrodu republiky, má silne rozvojový charakter. Ascendent v Levovi dáva predpoklady kreatívneho rastu, Slnko – vládca horoskopu je v kreatívnom piatom dome obklopené Plutom a Merkúrom, čo vytvára predpoklad intelektuálneho rastu a schopnosti prejsť veľkou premenou. Spomínané zoskupenie planét okrem Pluta je s ďalšími planétami spojené v harmonických aspektoch. Jupiter, spoluvládca horoskopu SR, má vlastnosti, ktoré popíšeme v nasledujúcom texte a môžeme ho považovať za rozvojový prvok horoskopu, ak nepodľahneme jeho vplyvu pyšného patróna, ktorý by chcel manipulovať s verejnou mienkou, intelektom obyvateľstva, ale prijmeme ho ako provokatívneho optimalizátora spoločenského vývoja.
V horoskope SR stoja Urán a Neptún v Kozorožcovi na mieste spojenom s polohou Pluta v čase jeho objavenia. Práve týmto priestorom prejde tranzitujúci Pluto, ako sme to spomenuli, v roku 2017 trikrát. Spomínaná rodinno spoločenská téma je v horoskope Slovenska o to silnejšia, že sa tento energetický uzol nachádza v dome rodiny/vlasti, tak výrazne hospodársky a politicky pošramotenej za ostatných vyše dvadsať rokov. Urán v konjunkcii s Neptúnom tu fungovali predovšetkým vo svojej poškodzujúcej podobe, aj keď systém neustále tvrdí opak. Zlý sociálny poriadok, rodinní príslušníci pracujúci v zahraničí, bezdomovci, vysoká nezamestnanosť a iné faktory sú však nevyvrátiteľným dôkazom toho, že sa v svete rodiny mnohé zopsulo. Uvidíme, aké rozhodnutia „mocných“ prinesie tranzit Pluta, lebo sa dokáže v zmysle protikladu „všetko alebo nič“ prikloniť na ktorúkoľvek jeho stranu.

Saturn v harmonických väzbách prechádza tretím domom, spojeným predovšetkým so vzdelávaním. Tranzit je dobrý pre systém školstva, ktoré sa v mnohom opäť začalo prikláňať k dobrým tradíciám (tzv. duálne školstvo, materské školy, …), s ktorými sme mali v minulosti veľmi dobré skúsenosti a v rámci neplánovaného neoliberálneho prístupu k riadeniu spoločnosti sme ho nezmyselne opustili. V dome sa stretáva s Merkúrom, nositeľom princípu vzdelávania. Obidve planéty sú v horoskope zrodu republiky jediné nepoškodené, takže ich súčasné stretnutie by mohlo naznačovať možný konštruktívny dialóg skúseností staršej generácie a nekonvenčnej modernosti mládeže.

Jupiter vstúpil koncom roku 2016 do prvého domu horoskopu republiky, aby tam po druhom dvanásťročnom cykle prešiel cez svoju natívnu polohu, predznamenajúc úspechy v mnohých oblastiach sebarealizácie štátu (spomínal som napríklad vynikajúce úspechy športovcov). Týmto miestom prejde opäť v máji počas retrográdneho pohybu a v direkcii začiatkom júla. Ako štát máme opäť možnosť ukázať, že s nami treba počítať. V opozícii voči Uránovi provokuje k púšťaniu sa do nových revolučných projektov a zmien paradigiem vo vzťahu k sebe – štátu a svojim zahraničným partnerom.

Urán v dome zahraničných vzťahov nás utvrdzuje v tom, že naša zahraničná politika sa má uberať cestou nezávislosti, inakosti, originality a nepodliehať nezmyselným nariadeniam štruktúr, ktoré nechápu národné špecifiká štátov Európy a chcú im vnútiť, zatiaľ bez valného úspechu, princípy straty jedinečnosti nahradené direktívnymi globalizačnými tendenciami. Urán vytvára voči spomínanému Merkúrovi a Saturnovi v dome školstva a vzdelávania, kultúry, komunikácie a dopravy harmonický trigón, pomáhajúci ísť cestou modernizácie všetkých spomenutých oblastí.

Neptún v dome detí ešte vždy neumožňuje dostatočne realisticky chápať význam zvýšenia populácie pre stabilizáciu spoločnosti a budúcnosť štátu, aj keď bez disharmonických aspektov by sme ho mohli chápať ako zdroj duchovného pochopenia dôležitosti udržiavania populačnej rovnováhy, ktorá sa v ostatných vyše dvadsiatich rokoch značne narušila aj z dôvodov zlého sociálneho zabezpečovania rodiny a spomínanej túžby užívania si „tu a teraz“ bez prijatej zodpovednosti za budúce vývojové cykly spoločnosti.

Chirón sa pohybuje domom zdravia, ktorého stav v spoločnosti sa takisto v prvých desaťročiach dvadsiateho prvého storočia značne zhoršil. Upozorňuje ako prírodný liečiteľ na potrebu opätovného príklonu k prírodným regeneračným prípravkom a prostriedkom (reflexológia, aku- a manupresúra, masáže, arte- a etokoterapia, …), ktoré nemajú na rozdiel od mnohých chemických preparátov a technických aparatúr poškodzujúci charakter, ale vedú k postupnej náprave zdravia a kvality žitia.
Filozofia firmy Energy spadá práve do tejto chirónskej kategórie. Pri pohľade do tranzitového horoskopu firmy nájdeme Jupitera v dome spojenom s financiami, kde sa stretáva s liečiteľom, terapeutom Chirónom, aby spolu umožnili finančný úspech všetkým členom Energy. Ten sa dá dosiahnuť rôznymi cestami, aj zlepšením cenovej politiky firmy. K tomu sa prikláňa takisto Urán v opozícii, v dome podnikateľkého prostredia, kde sa stretol v ostatných rokoch viackrát so Saturnom, naznačujúc potrebu odkloniť sa od prijatej tradície a hľadať úplne novú cestu.

Nech je pre nás všetkých rok 2017 naplnený množstvom úspechov a svetla, umožňujúceho nachádzať optimálnu cestu života.

Autor: Mgr. Miroslav Kostelnik

Richard Stříbrný, Superpředpověď na rok 2017 from Cesty k sobě on Vimeo.

2017 – rok ohnivého Kohouta

Rok Kohouta bude ve stylu „úklidu před vlastním prahem“, a ve stylu nejen politického hašteření a „harašení“. Půjde o soupeření na vlastních územích, leckde i na vlastních „smetištích“, neboť Kohout má rád spolehlivost, pořádek a řád. Čím větší „smetiště“, tím „divočejší jízda“ se dá předpokládat! Kohout má sice křídla, ale nelétá v oblacích, je více uzemněn, než bláhově povznesen. Mířit v tomto roce příliš vysoko se nemusí tak docela vyplatit. Nepromyšlené a unáhlené, případně sebestředné jednání může přinést zmatek, konflikty a zklamání. Kohout je především správce a hospodář, nejlépe na vlastním písečku, zda dobrý či špatný hospodář, to ukáže příští rok. Vyplatí se „nehrabat pouze pod sebe“, ale zaměřit se na dobré investice, nejen co se týče majetku a podnikání, vyplatí se investovat také do vztahů, a to na všech (mezilidských) úrovních. Kohout není volnomyšlenkář, je spíše konzervativní, někdy až staromódní. Pravidelně vstává za svítání, rozhlédne se, bystrým zrakem zjistí, co je potřeba udělat, a spát chodí za soumraku. Konzervativnost, obzvláště ta pedantská, ale nemusí být předností, nejedna konzerva může na povrchu vypadat dobře, ale uvnitř může být pěkně zkažená.

Optimistický náhled do roku 2017 – podle čínského horoskopu bude vládnout pilný, precizní, přičinlivý a zvědavý Kohout (od 28. ledna 2017 do 15 února 2018)pokračovanie článku

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
4 694 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array