Rovnica sveta – kto sme a prečo vlastne existujeme

„ROVNICA SVETA“ alebo zákon REALITY

Ľudstvo už preniklo k vrcholu poznania – stačí si uvedomiť, že ho máme priamo pred očami.

Kam vedie vývoj našej vlastnej inteligencie?

Inteligencia je schopnosť učiť sa, teda vyvíjať sa duševne. Ak určitý proces – v tomto prípade vývoj našej vlastnej inteligencie – trvá dostatočne dlho, potom je možné určiť kam tento proces smeruje.

Z hľadiska ďalšieho smerovania vývoja našej vlastnej inteligencie sme sa dostali k zlomovému bodu, ktorým bola myšlienka vytvoriť umelú inteligenciu a nie len to, my ľudia sme už aj vytvorili systémy, ktoré sú schopné samostatne sa učiť, teda vyvíjať sa.

Z toho logicky vyplýva, že každá inteligencia zákonite dospeje do štádia, keď sa rozhodne vytvoriť ďalšiu inteligenciu.

Ak sa zamyslíme nad tým, akou cestou sa bude uberať vývoj našej inteligencie ďalej, tak nie je ťažké predstaviť si, že sa v budúcnosti pokúsime pomocou genetických zásahov vytvoriť živé inteligentné bytosti podobné nám.

Skúsme si položiť otázku, čo si budú o nás myslieť tieto nami vytvorené bytosti, keď dospejú vo vývoji svojej inteligencie do štádia, keď si začnú klásť otázky o svojom pôvode, teda stvorení?

Budú nás pokladať za Bohov, ktorí ich stvorili.

Pripomína Vám to niečo?

A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril (kniha Genezis 1 veta 27)

Ako ďaleko sme od poznania, že nás vytvorila vysoko vyvinutá inteligencia, ktorú nazývajú mnohí z nás Bohom? …

Čítaním tejto knihy podstupujete riziko, že sa vám otvoria oči

… Ak je niekto o jeden krok pred ostatnými, považujú ho za génia. Ak je niekto dva kroky pred ostatnými, považujú ho za čudáka alebo blázna.

rovnica-sveta-pavol-nemes

Kniha – Rovnica sveta
klik na obrázok

Predstavte si kmeň domorodcov niekde v džungli, ktorý sú nedotknutí civilizáciou a jej vymoženosťami. Predstavte si, že by ste zobrali jedného, alebo dvoch členov z tohto kmeňa, naučili ich reč a priviedli ich napríklad do Európy a počas dvoch mesiacov by ste ich zoznamovali s tým, ako funguje internet, mobilné telefóny, televízia a tak ďalej.

Následne by ste ich vrátili späť k ich kmeňu a oni by ostatným členom rozprávali čo všetko zažili a videli. Myslím si, že sa zhodneme na názore, čo by si ostatní súkmeňovci o týchto dvoch ľuďoch mysleli. V lepšom prípade by ich vysmiali a mali za čudákov a v horšom prípade by ich vyobcovali zo svojho kmeňa.

Ak by niekoho, z tohto istého kmeňa, napadlo naostriť hranu kúska skaly o inú skalu a používať tento primitívny nôž na rezanie napr. mäsa, tak by ho všetci členovia kmeňa považovali za génia a zrejme by sa stal aj kmeňovým náčelníkom.

Obyvatelia vyspelých krajín majú presvedčenie, že všetko podstatné už bolo vymyslené a to majú spoločné s obyvateľmi domorodého kmeňa nedotknutého našou civilizáciou. Všetko mimo ich chápania považujú za nezmysel, podvod, klamstvo, alebo to pripisujú nadprirodzeným silám, teda vytvoria z toho náboženstvo.

Čo by ste si mysleli o človeku, ktorý vám tvrdí, že dokáže na základe výpočtov a logických záverov predpovedať, čo sa stane v budúcnosti?

Znie to ako sci-fi, ale určite poznáte spisovateľa Julesa Verna, ktorý bol svojho času považovaný za utopistu a odborná verejnosť z oblasti fyziky ho považovala za úplného magora a vysmievali sa jeho dielam, lebo v nich popisované technické zariadenia považovali za výplody jeho nereálnej fantázie.
Ako príklad môže slúžiť jeho román v ktorom popisuje let balónom, ktorý bol vydaný v čase, keď platil fyzikálny zákon hovoriaci o tom, že nič, čo je ťažšie ako vzduch nemôže lietať a toho sa držali páni fyzici aj napriek tomu, že každodenne sa stretávali s dôkazom nezmyselnosti tohto zákona vo forme lietajúcich vtákov, ktorí predsa sú ťažší ako vzduch a napriek tomu lietajú dnes, tak ako tomu bolo aj vtedy.

Lenže, je tu lenže… Dnes obdivujeme tohto vizionára a ľudia nechápu, ako mohol tak podrobne popísať technické detaily, ktoré sa dnes bežne používajú a bez ktorých si svoj život ani nevieme predstaviť.

Jules Verne nebol žiadny duchovný vodca obdarený nadprirodzenými schopnosťami. Bol to človek, ktorý dokázal vidieť logické súvislosti tam, kde ich učenci z oblasti fyziky odmietali čo i len tušiť obmedzovaní svojím presvedčením o platnosti a neomylnosti fyzikálnych zákonov, ktorým podriadili všetko svoje vedenie a svoje skúsenosti.

Stále znova sa stretávame s fenoménom takzvaného „zaucha“, ktoré je uštedrované práve tým, ktorí si zakladajú na svojom vzdelaní a vedomostiach. Vždy príde niekto, kto ani netuší, aké spletité zákutia sa nachádzajú v tom ktorom odvetví napríklad niektorého z vedných odborov a možno práve vďaka tomuto dokáže vidieť úplne jasne súvislosti, ktoré učencom ponoreným do problematiky unikajú.

Len ak sa oslobodíme spod vplyvu autorít, môžeme dosiahnuť to, čo tieto autority pokladajú za nemožné.
(Pavol Nemeš)

… Takže inteligencia vytvorila tento svet a v ňom život. Hm, človek vytvorený touto inteligenciou je inteligentný, takže inteligencia vytvorila inteligenciu! Ale prečo? Prečo by nejaká inteligencia, ktorá je schopná vytvoriť celý vesmír a ktovie čo ešte, potrebovala vytvoriť ďalšiu inteligenciu? S inteligentným myslením je úzko spojené logické myslenie, takže to musí mať logické riešenie! Ak teda inteligencia vytvorí inteligenciu, majú obidve tieto inteligencie spoločné logické myslenie a to znamená, že sú si podobné! Takže naše myslenie je podobné mysleniu inteligencie, ktorá nás vytvorila a preto je logické, že my ľudia musíme mať podobné túžby, ako táto inteligencia! Po čom teda túži každý človek? Musí to byť túžba spoločná všetkým ľuďom, či sú to primitívni divosi, alebo aj duševne chorí ľudia. Takže čo máme všetci spoločné? Predsa túžbu uspokojiť svoje potreby! To je základná túžba všetkých živých organizmov, potrebná na prežitie, či sú to rastliny (ak rastlinu umiestnime na tmavé miesto, je schopná zmeniť spôsob a formu svojho rastu tak, aby sa dostala čo najbližšie k svetlu, pretože svetlo je jej potrebou k prežitiu a ona je schopná túto svoju potrebu uspokojiť), zvieratá, alebo inteligentní ľudia. …

Každý má svoju pravdu a keď ich chceš všetky poznať, musíš sa za nimi aj do pekla vybrať.

Ja som tam bol niekoľkokrát.

Ak nevidíš hviezdy na oblohe, lebo ťa oslepuje slnko svojím jasom a núti ťa vnímať len jedinú hviezdu a takto ti vnucuje svoju pravdu, potom zlez na dno hlbokej studne a keď sa pozrieš hore, uvidíš ostatné hviezdy a pochopíš ich pravdy.

Informácie sú silnou zbraňou, teda zdrojom moci a preto v knihe „Rovnica sveta“ je informácia, ktorá predstavuje možnosť získania absolútnej moci zakódovaná takým spôsobom, že nájsť ju síce môže každý, ale použiť ju dokáže len ten, kto je toho hodný. Tento stav sa podobá legende o meči kráľa Artuša „Excalibur“, ktorý bol síce k nájdeniu pre každého, ale vytiahnuť ho zo skaly v ktorej bol zabodnutý ho dokázal len ten, kto ho bol hodný. …

rovnica-sveta-pavol-nemes-

Rovnica sveta, pokračovanie za poznaním

… My ľudia, ako vytvorená inteligencia sme sa dostali do fázy vývoja našej vlastnej inteligencie, že sme sa sami rozhodli vytvoriť inteligenciu. Zatiaľ sa jedná o takzvanú umelú inteligenciu, ale dokážeme si pomerne ľahko predstaviť aj to, že vytvoríme v budúcnosti inteligenciu podobnú nám.

Tým sa teda potvrdzuje, že vývoj inteligencie vedie k vytvoreniu ďalšej inteligencie, ktorou sme v našom prípade my ľudia a my sme už tak ďaleko, že sa pokúšame vytvoriť ďalšiu novú inteligenciu.

Je ťažké si predstaviť, že tak, ako my zasahujeme do vývoja nami vytvorenej umelej inteligencie, ktorú sme vytvorili, zasahovala a stále zasahuje aj inteligencia, ktorá vytvorila nás do nášho vývoja?

Toto poznanie vyplýva z Rovnice sveta. Ak si uvedomíme jeho zmysel a hlavne dosah, objasňuje všetko dianie okolo nás.

Úžasné na tomto poznaní je hlavne to, že takýmto spôsobom je možné dosiahnuť v tomto procese vyvíjania a vytvárania ďalších a ďalších generácií inteligencie, stále vyššiu úroveň takto vytváraných inteligencií.

Dokážeme zistiť, koľkou generáciou v poradí tohto procesu sme my?

Pozrime sa na to, či máme dostatok známych veličín na to, aby sme objasnili túto neznámu veličinu, teda otázku, ktorou generáciou vytvorených inteligencií sme my ľudia.

Pri tomto zisťovaní nám môžu pomôcť informácie, ktoré poznáme z histórie nášho vývoja. ony poukazujú na to, či a akým spôsobom zasahovala inteligencia, ktorá nás vytvořila, do nášho vývoja.

Ak je správny predpoklad, že inteligencia vytvára ďalšiu inteligenciu, ktorá má mať vyššiu úroveň, potom je nevyhnutné, že samotný tento proces musí začať vytvorením vhodných podmienok pre vývoj prvej generácie inteligencie.

Takéto vhodné podmienky, ale je schopná vytvoriť len inteligencia, ktorá dospela vo vývoji na úroveň, na ktorej je takéto niečo vôbec možné.

Keďže vytvorená inteligencia sa vyvíja, teda učí – je vysoko pravdepodobné, že táto prvá generácia vytvorenej inteligencie sa dopustí chýb pri vytváraní ďalšej generácie inteligencie, ale druhá generácia inteligencie, keďže je vytvorená tak, aby dosiahla vyššiu úroveň, by mala byť schopná tieto chyby rozpoznať a neopakovať ich, teda sa z týchto chýb poučiť a vytvoriť ďalšiu generáciu inteligencie tak, aby táto mohla dosiahnuť ešte vyššiu úroveň.

Prirovnať by sme to mohli k procesu tvorenia umeleckého diela, napríklad sochy. Tvorca musí mať v prvom rade inšpiráciu, potom musí nájsť vhodný materiál z ktorého bude túto sochu vytvárať.

Následne začne hrubým opracovaním materiálu, potom jemnejším a prepracuje sa postupne až k najmenším detailom svojho diela tak, aby toto dielo bolo dokonalé.

Podobným spôsobom sa rozhodla superinteligencia, ktorá tento proces spustila vytvoriť ďalšie superinteligencie, ktoré by jej boli rovné a dokonca, keďže všetko poukazuje na to, že hlavným účelom tohto stvoriteľského procesu je vytvorenie lásky, bude táto superinteligencia vyvyšovať takto vytvorenú inteligenciu na vyššiu úroveň, ako je ona sama, podobne ako my vyvyšujeme nad seba tých, ktorých milujeme, keďže láska spôsobuje stavy, keď nás uspokojuje práve to, že pod vplyvom tohto najsilnejšieho citu môžeme uspokojovať potreby tých, ktorých milujeme, či už sú to naše deti, alebo iní nám blízki ľudia, tak ako sme si to vysvetlili pri opisovaní procesu vytvárania Rovnice sveta. …

Autor: Pavol Nemeš – blog autora

V tejto knihe je ukrytý kód. Prvý človek, ktorému sa ho podarí rozlúštiť získa odmenu vo výške 1.000,- €.

Prvá indícia pre nájdenie kódu ukrytého v knihe:
Ponor sa do deja a nájdi najprísnejšie pravidlo, podľa ktorého je kniha písaná. Toto pravidlo použi pri hľadaní kódu.

Druhá indícia:
Gramatické chyby ti napovedia viac.

Tretia indícia:
Nezáleží až tak na výške IQ, to skôr EQ privedie k úspechu.

Dňa 28.5.2022 prebehne v Košiciach prezentácia prototypu generátora na voľnú energiu – viac info

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
1 147 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array