Archanjel Michal

V jedné z knih Starého zákona, v Knize Danielově, se uvádí, že archanděl Michael se opět zjeví v celé své slávě v době, ve které bude náš svět strádat skutečně závažnými problémy. Jelikož byl stanoven duchem a vládcem času planety Země právě v probíhající éře lidské historie, je možné, že kritické údobí již nastalo… Stále častěji totiž navštěvuje v různých částech světa množství otevřených lidských bytostí najednou a vstupuje skrze ně do kontaktu i s ostatními – s těmi, kdož ještě neuvěřili…

Jméno nebeského knížete Michaela znamená v překladu „Kdo je jako Bůh?!“, což je určitá forma bojového pokřiku, jímž nebeský generál andělských šiků srážel z nebes Luciferovi zastánce i Lucifera samotného. V kumránských svitcích od Mrtvého moře vystupuje ve vojně synů světla se syny temnoty jako bojovník s drakem a jeho přemožitel. Předpokládá se, že Židé postavu archanděla Michaela převzali z chaldejské víry, v níž byl dobrým ochranným duchem a božstvím. Již tehdy jeho hrdinské činy zaměstnávali lidskou obrazotvornost mnohem víc, než skutky kteréhokoli jiného anděla.

Archanděl Michael stojí na nebesích nejblíže Nejvyšší bytosti, přímo po její pravici, stejně tak však na Zemi po pravici každého člověka. Na rozdíl od toho, co nám skýtá náš pozemský svět a dnešní doba, tvoří zcela sám jakousi neuplatitelnou, mravně nezkorumpovatelnou nebeskou „hradní stráž“ – nikoli pouze reprezentativní, okrasnou a provázenou skandály, nýbrž zcela funkční, příkladnou a následováníhodnou…

Je nejvyšším božím poslem lásky a milosti. Byl určen patronem katolické církve, avšak také německého národa. Pod jeho záštitu se uchylují vojáci, bojovníci, lékárníci, krejčí, skláři, malíři, pekaři, kupci, výrobci vah a měřicích přístrojů, slévači olova a cínu, pozlacovači, ale i takové moderní profese, jakými jsou soustružníci, bankovní zřízenci či radiomechanici. Ochraňuje kromě jiného před blesky, nečasem a nepohodou.

Michael je archandělem Slunce podobně, jako je Gabriel archandělem Měsíce. Z kalendářního týdne mu přislouchá neděle, den, kdy Hospodin odpočíval po Stvoření světa. Z ročních období mu podléhá podzim, čili čas, ve kterém je z nebeského andělského hlediska na naší planetě vše v nejvyšší možné a dosažitelné harmonii a rovnováze, včetně dne a noci…

V islámské tradici z jeho slz prolitých za hříšníky povstali cherubové.

V Bibli se s archandělem Michaelem potkáváme poměrně často. Zjevil se Mojžíšovi v podobě hořícího keře a v průběhu jeho pohřbívání se přel o jeho tělo se Satanem. Byl jedním ze tří mužů, kteří navštívili Abraháma a později zadržel jeho ruku, když chtěl obětovat svého syna Izáka. Byl také poslem Izákova narození. Za jedinou noc sám porazil armádu asyrského krále Senacheriba, obléhajícího Jeruzalém, čítající 185 tisíc mužů. Stál po boku proroka Daniela a vnuknul Kýrovi, vládcovi Persie, aby osvobodil Izrael. S velkou pravděpodobností vedl a ochraňoval biblickou Juditu při odvážném počinu: setnutí hlavy vůdce nepřátelského vojska Holoferna, jenž obléhal její město…

Panně Marii zvěstoval vystoupení na nebesa a připravoval ji na smrt i na brzké shledání s tím, kdo je „veliký a nádherný“. Provází zážitkem umírání a smrti taktéž lidské bytosti: v křesťanství bývá označován za anděla smrti.

V novějších dobách se zjevil Konstantinovi Velikému, s mečem v ruce papeži Gregorovi Velikému (čímž ukončil v Římě mor, načež dal papež umísit Michaelovu sochu na bývalé Hadrianovo mausoleum, proto dnes známé jako Andělský hrad). V jednom z nejznámějších poutních míst Itálie po Římě a Loretu, v jeskyni na vrchu Gargano v Apúlii, se v pátém století objevil dokonce třikrát. Vedl jako duchovní vůdce Johanku z Arku… A stal se předobrazem rytířů Svatého Grálu i všech rytířů vůbec…

V den Posledního soudu povede andělské zbory, aby porazil draka – symbolizujícího ďábla, se kterým již několikrát podle biblických textů sváděl lítý boj.

Michael dodává odvahu a smělost ve velkých i úplně malých zkouškách jakéhokoliv typu, avšak pouze za podmínky, že jsme prosti zloby, hněvu, pudové vášnivosti, chtivosti, ješitnosti, urážlivosti, pýchy, lakoty, ziskuchtivosti a prospěchářství. Lidská srdce, jež se mu bezpodmínečně otevřou, naplní hořící tvořivou vůlí dobra, sebeobětavou touhou proniknout ke podstatě pravdy, mravní sílou, rozvahou, moudrostí a skutečnou láskou. V jeho jménu můžeme své duše i životy zbavit všeho bezcenného a bezvýznamného. Náš správný úsudek se vlivem jeho zlatavě zbarvené energie stane nezávislý na jakékoliv sympatii či antipatii…

Michaelův zásah do našich životů nemusí být vždy z našeho omezeného lidského hlediska nejlaskavější, určitě však je neúčinnější a nejrychlejší.

Archanděl Michael bývá zpodobován se štítem a mečem (což samé o sobě naznačuje způsob, jakým může zasáhnout i do naší existence), případně s kopím. Někdy bývá zobrazován také s vahami, což však na symbolické úrovni neodpovídá zcela jeho nebeskému úkolu. Váhy totiž představují posuzování a souzení, což připadá pouze Nejvyšší bytosti, rozhodnutí které je Michael nejvyšším vykonavatelem.

Svátečním dnem archanděla Michaela, prvního z nebeských knížat, je 29. září, kdysi výroční den zasvěcení baziliky sv. Michaela u římské cesty Via Salaria. Předtím byl každému ze tří „zachovaných“ křesťanských archandělů vyhrazen osobitný den svěcení, později pak byl určen na tentýž společný den, čili 29. září. Chcete-li co nejvíce pocítit energii nejvyššího rytíře všech rytířů nebeských i pozemských, věnujte se meditacím s archandělskými motivačními texty právě v tomto termínu.

Ať vás tato úžasná, nádherná bytost, krásná tak, až to vyráží dech, provází všemi dny vašeho života a ať poznáte milost jejího andělského zásahu.

Autor: Judita Peschlová, zdroj: instruct.cz

Autorku môžete vidieť na ezoterickom festivale Dni zdravia. 25. -26. 3. 2011

14. – 15. 5. 2011Kurz anjelskej reinkarnačnej terapie pre laikov i terapeutov

Pozrite si aj náš sortiment archanjelských sviečok a anjelských kariet.

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
5 672 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array