CO SE BUDE DÍT PŘI PŘECHODU DO 5. DIMENZE?

Na Zemi je již mnoho těch, jež našli svou cestu ke světlu, duchovně vyspělých bytostí, které se o svých zážitcích ve světě světla nebojí vyprávět. Bílí andělé připravují lidstvo na přechod do 5. dimenze v různých oblastech. K Zemi jsou vysílány energetické vlny, jež značně zvyšují její vibrace a ovlivňují i frekvence lidí. Cílem vyšších vibrací je vyladění, přiblížení frekvencí pozemšťanů na vibrace světelných bytostí, aby se ulehčila komunikace. Zvýšením frekvencí prožije lidstvo krok za krokem obrat ve vědomí. Začne se rozšiřovat a umožní mu množství nových poznatků. Lidé se více otevřou novým vibracím a jejich frekvence se budou krok za krokem zvyšovat. Vědomí se bude otevírat, a to způsobí, že k nim prosákne poznání o jejich božském původu – že jsou obrazem Božství a přišli na svět jako poslové nejvyšší moci.

ziara-telo

Nejdříve půjde o to vytvořit spojení s Pramenem. Pak poteče mezi centrem Stvoření a hlavami lidí přímý energetický proud a pomalu ale neustále v nich bude vytvářet úplně nové vědomí, zrcadlící velkolepost Božství. Je to nepřetržitý proces, jenž započal již dávno a nyní se blíží k vyvrcholení. Stále více lidí se otevírá světlu a přestávají se vidět odděleně od ostatního. Chápou a uvědomují si, že vše dobré nebo zlé, co učiní jiným, se jim okamžitě vrací zpět. Každý nositel tohoto vědomí změní chování vůči sobě, jiným i přírodě.

Kromě toho budou mít lidé stále méně strpení s machinacemi a intriky mocných a bohatých, neboť pochopí, že obohacování se jednoho na úkor jiného již nemůže fungovat. Jejich odpor bude narůstat, a o co více otevřeného a rozšířeného vědomí bude na Zemi, o to méně se udrží i existující společenská forma.

Od tohoto okamžiku se začne spirála otáčet a stále víc bude tlačit na mocné a donutí je přejít do defenzivy. Potrvá to tak dlouho, dokud tlak nenaroste do té míry, že se vlna provalí a doposud koncentrovaná moc se rozdělí přiměřeně na všechny. To znamená, že dnes existující tlaky ve formě peněz, moci a násilí uvolní místo větší a mnohem silnější moci. Moc jednoty je v univerzu nejmocnější sílou!

Dokud se však shodnete na jednotě, vláda peněz toho ve vašem světě ještě mnoho zničí. Na povrch se dostanou další a další machinace vlivných současníků, bude odkryto mnoho skandálů a mocenské struktury se začnou rozpadat. Pozice přeberou nové, zodpovědnosti si vědomé síly a rozdělí moc i zodpovědnost vůči člověku, přírodě i planetě. Společnost zachvátí ohromná revoluce vědomí a nenechá kámen na kameni. Zdali to proběhne klidně, závisí na tom, jestli se mezitím najdou umírnění lídři, kteří by se nebáli ztráty moci nebo majetku ve prospěch společnosti.

S jakými změnami musí svět předtím počítat? To je centrální otázka, kterou bychom si chtěli zde zodpovědět. V malém rámci začínají změny již v každém podniku, v kterém silné osobnosti vyvíjejí nepřímý tlak na firemní management. Požadují spravedlnost, aby se dával větší důraz na ekologické aspekty a aby firmy poskytovaly lidem služby podporující vzájemný respekt. Za tyto osoby, jež působí na pozadí, poskytující jim bezpečnost a ochranu vůči bezprávým útokům, se postaví celé osazenstvo firmy. Kooperativně a každopádně s konkrétním a jasným cílem před očima, budou usilovat o spravedlivé rozdělení moci. Firmy si uvědomí, že obchody, jejichž skutečným cílem je vykořisťování a bohatnutí na úkor ostatních, již nebudou fungovat.

Z nevysvětlitelných důvodů, jinak jak tomu bylo možná předtím, nenajde předražené zboží odbyt. Spotřebitelé vycítí, kdo jedná upřímně a je motivován dobrem pro ostatní. Počet těch, kteří se odvrátí od machinací bohatých, bude narůstat a budou se stále víc bouřit.

V politice se ze základny stran budou tlačit nahoru nové zodpovědné osobnosti, zbaví mocipány jejich pozic a zadostiučiní spravedlnosti. Využijí bohatství na přípravu nové společenské formy. Jejím nejvyšším cílem které bude důstojný život lidstva uprostřed zdravé přírody. Mohou se spolehnout na podporu širokých mas obyvatelstva, a to jim umožní uskutečnit nutné reformy bez obav, že ztratí na moci nebo image. Pro tuto politiku nebude důležitá moc nad něčím nebo někým, zodpovědné osobnosti budou mít ale sílu na to, aby posunuli vývoj k lepšímu. Nebudou se obávat kritiky jejich práce, přijmou ji a budou se snažit svůj výkon pro společnost vylepšovat. Tito lidé jsou již podporování ze světelných světů a dostávají přes sílu světla instrukce a povzbuzení. Mají spojení s Pramenem, které se každým dnem posiluje.

Vašemu světu ještě vládne moc peněz. Tím, že jsou exorbitantně nespravedlivě rozděleny. Otázka je, jak se to dá vyrovnat? Většina peněz se dnes vydělává se surovinami, na burzách se s nimi obchoduje za horibilní ceny. Osoby, které jsou zde činné, produkt, jenž kupují nebo prodávají, vůbec neviděly. Je to škoda, neboť kdyby měli lidé vztah ke svým výrobkům, věděli by víc i o jejich reálné hodnotě. Vědomí o skutečné hodnotě výjimečnosti těchto ušlechtilých kovů, vyskytujících se na Zemi ve velmi omezeném množství, se výrazně změní. Jejich hodnota se bude posuzovat ze zcela nového aspektu. Tím naroste význam alternativ a důležitost šetření vzácných zdrojů.

Moc peněz, předtím než evidentně ztratí na významu, bude krátkodobě stoupat. Pak se začne měřit podle toho, co to přináší pro společenství. Budou zavedena různorodá měřidla hodnot a konečným cílem nebude kritérium hospodárnosti. Vytvoří se individuální systém hodnocení, jehož součásti budou aspekty přírody a nové společenské formy. Peníze jako cennost ztratí smysl, neboť do systému, ve kterém se zásadně nebude hodnotit, začnou vstupovat faktory daleko vyššího řádu. Pouze se zváží, která alternativa slouží kolektivu více a s jakými negativními doprovodnými symptomy je třeba počítat, pokud se nenajde správné řešení. Tento systém hodnot se nedá porovnat s dosavadním. Zákonem budou nejvyšší hodnoty, a jimi se bude měřit každá snaha a aktivita.

Dnešní společnost je vybudovaná na individualizaci. Každý žije pro sebe, oddělený od ostatních(ho). To je i důvodem nespočetných single domácností. Mladí lidé, kteří zůstanou u rodičů déle, než je obvyklé, jsou vystavěni posměchu a jsou podceňování. Staří, stanou-li se zátěží a potřebují každodenní pomoc, jsou odstrčeni do útulků a považováni za nadbytečné a bezcenné. Vyřazeni a bez jakýchkoliv životních cílů tam čekají na svůj konec. Avšak právě moudrost starých, jejich životní zkušenosti a odlišné pohledy, jsou pro mladší generaci velmi cenné. Tuto okolnost si lidé, když se u všech rozšíří vědomí, všimnou a poté začnou žít ve vícegeneračních domácnostech. Budou se zakládat nejrůznější společenské formy a nové spolužití vzájemného respektu. Lidé si pomalu uvědomí svou jednotu a v tomto procesu znovuzískané jednoty vytvoří úplně nový společenský systém.

Příroda trpí drancováním surovin, mýcením obrovských ploch pralesů (=plíce Země) a excesivním zemědělstvím, jež zanáší do stále méně a méně úrodné půdy nesmírná množství umělých hnojiv a pesticidů. Jednou z velkých změn bude odklon od výroby umělých potravin. Přírodní, biologické potraviny produkované za nejpřísnějších kritérií, nebudou v budoucnu pouze trendem ale samozřejmostí. Postupně se změní i chov zvířat, jenž si dnes vyžaduje k produkci krmiva obrovské plochy orné půdy. V Chováte velké množství zvířat, které pak porážíte a stravujete se jejich masem. Když se změní vědomí lidstva, budete úplně jinak hodnotit i užitková zvířata. Uvědoměním si jednoty nejen s lidmi, Bohem a univerzem, ale i s říší zvířat a rostlin, přehodnotí člověk i své stravovací návyky. Pak se sice ještě ojediněle najdou i zvířata v maštalích, ale jen v nepatrném množství a v žádném případě jako zdroj potravy. Zvířata budou užitečná pro lidstvo i nadále jako pomocníci při jistých pracích ale člověk pozvolna přejde na vegetariánskou stravu.

Mluví-li se dnes o společnosti, myslí se tím vzájemně kooperující státy, země, obce a skupiny, jež mají centrální vládou přidělené úkoly. Snaží se řídit osud státu a hospodářství a dosáhnout dle možností co nejvíce výhod vůči konkurujícím sousedům a zbytku světa. Velkým cílem je takzvaný blahobyt, hojnost pro zemi, což by mělo znamenat, že žádný obyvatel nezemře hlady. Je však velkým omylem, když někdo věří tomu, že alespoň bohaté státy dosáhly toho, aby jejich obyvatelé mohli žít bezstarostně! Společenská forma upřednostňující jednotlivce, kteří, aby vůbec vydělali peníze, musí ukázat, co všechno mají a co umí, se bude evidentně měnit. Kdo dnes z nějakého důvodu nemůže nebo dokonce vůbec nechce pracovat, neboť považuje tento systém za nepřiměřený, dostává almužnu a je odsunutý na okraj společnosti s razítkem – nehodnotný. Nové vědomí jednoty naproti tomu považuje za stejně hodnotného i člověka, kterému se možná v jistém okamžiku vůbec nechce pracovat. Možná je to však velký myslitel, který jednoho dne dostane velkolepý nápad, z něhož pak může nesmírně profitovat celý svět. Postupně se ukazuje, že dosavadní společenská forma je stále méně upotřebitelná, a lidé ji začínají měnit v souladu vědomé jednoty se vším. Přestane se hodnotit a každému se dostane stejného respektu – bez ohledu na povolání, původ nebo barvu pleti.

Rány, jež způsobuje lidstvo přírodě, jsou enormní, člověka to ale zajímá relativně málo. Průmyslové státy sice znovu a znovu organizují summity s cílem odvrátit klimatické změny. Ve skutečnosti se zde potkává příliš mnoho velmi protichůdných zájmů, které jim nedovolí dohodnout se na radikálním kroku. Účastní se jich ale všichni, aby se o nich pak nemluvilo jako o ekologických hříšnících, kteří zavírají oči, a proto aby se nestali objekty výsměchu. Pokud bude však každý usilovat jen o vlastní výhody, ke shodě nedojde.

Lidé s novým vědomím, kteří vyrostou ze základen politických stran, jsou iniciátoři nové éry. Na mezinárodní scénu uvedou zásadní změny ekologických standardů. Tito noví myslitelé mají moc a energii světla, aby v poslední vteřině dosáhli změny v celosvětovém myšlení.

Svět hledá stabilitu. Nenajde ji však ani v penězích, ani ve zlatě nebo moci – v ničem, co platilo dodnes. Všechno se rozpadá a uvolňuje se místo pro úplně nový systém. Ten se ale musí nejdříve zformovat, a proto lidstvo jistý čas setrvá ve stavu dezorientace. Právě tento stav však způsobí, že budou v mozku osloveny nové areály rozšířeného vědomí a člověk objeví nové pohledy a ideje k řešení společenských úkolů. Do popředí se dostanou noví lidé, kteří předloží spoluobčanům svého regionu myšlenky a návrhy, jak organizovat dosavadní nebo nové formy spolužití.

Tito lidé navrhnou i vytvoření rady expertů pro klíčové oblasti společenského života. Tato rada zabezpečí krátkodobě přežití všech a postará se i o další fungování důležitých oblastí každodenního života, jako je např. dostatek potravin pro obyvatelstvo. To bude první krok procesu vytvoření nové společnosti. Radě expertů se dostane uznání a postupně i důvěry. Zpočátku bude mít prioritu pokračovat v nejdůležitějších pracích, jež zabezpečí svět potravinami a energií. Ti, kteří v těchto oblastech pracovali, se ke svým profesím vrátí. A pozvolně i všichni ostatní najdou radost v provádění nějaké činnosti. Každý, dle své kvalifikace, si bude hledat úkoly zabezpečující chod nového systému. Nikdo za to nebude placen, ale všichni budou rádi, že můžou přispět k společnému a být pro ostatní přínosem.

Tak bude mít obyvatelstvo to nejnutnější a pozvolna se začne zpevňovat i struktura zřízení. Bude ještě optimalizováno mnohými korekturami a lidé si začnou pomalu užívat znovuzískané svobody. Budou mít pro sebe mnoho času a začnou vznikat nové společné podniky, a to s cílem vytvářet smysluplné. Bystré hlavy, jež se musely dosud podřizovat tlaku peněz, se nyní mohou rozvíjet a vynacházet nové věci. Povede to k velkému technickému pokroku a v průběhu dalších let zrevolucionují život na Zemi.

Lidé v sobě objeví schopnosti tvořit myšlenkami a začnou experimentovat s každodenním vytvářením nové reality. Stále rychleji se budou jejich myšlenky realizovat v hmotě a člověk pochopí a uvědomí si, že tvorbu vlastního života má ve svých rukou a nemusí se spoléhat na organizace a denně pro ně pracovat, aby si vydělal peníze potřebné pro šťastný život. Nově nabytou svobodu budou lidé více a více využívat na svůj individuální vývoj i na vývoj celé společnosti. Uvolní se tím síly, jež pozvednou národy, kontinenty a nakonec i celý svět na úroveň chápání, jehož dosah dnes člověk ještě vůbec není schopen odhadnout.

Nový svět se začne spojovat a všechny národnosti a národy sjednocovat. Země bohaté na přírodní zdroje si pozvolna uvědomí, že s nimi musí zacházet opatrně. Jednak proto, že je jich málo, a také proto, že musí zohledňovat ekologická kritéria při těžbě těchto surovin, dopravě, zpracování a použití hotových produktů. Tohle vědomí způsobí zpočátku nedostatky v zemích závislých na těchto surovinách. Krátkodobě je to trochu zpomalí ve vývoji, na druhé straně však podpoří tvorbu ekologicky přijatelných alternativ. Rozhýbe se kompletní inovační cyklus s enormním vývojovým potenciálem. Jeho cílem bude poskytnout světu ekologicky přijatelné alternativy, které se budou vyvážet do celého světa a k tomu – bez protislužby!

Vznikne burza inovací, ze které si může každý kdykoliv vybrat a nemusí za to nic poskytnout. Nové vědomí pohne člověka k tomu, aby již nemyslel jen na sebe a vlastní výhody. Bude samozřejmostí, že jednotlivec poskytne své kompletní vědomosti ostatním, aby z nich měli všichni užitek.

V centru snažení je dobro celého lidstva, přírody a všech bytostí. To bude přijato za nejvyšší dobro a tím se bude řídit každé snažení. Začne se šířit radost z konání. Každý si uvědomí svůj osobní potenciál a naplněn láskou ho poskytne všem. Zúčastní se prací potřebných pro společenství, postará se o to, aby všichni mohli pokračovat ve svém osobním vývoji, a nabídne pomoc.

Vše se mnohem zjednoduší. Lidé pochopí, že s principem dobrovolnosti roste ochota angažovat se a odvádět nadmíru kvalitní práci. Každý se jí bude věnovat s velkou radostí a inovace budou třískat jako z pramene.

Administrativní práce přetrvají jen v malé míře, správa financí a účetnictví úplně vymizí. Nespočetné síly, jež se tím doposud zaměstnávaly, budou k dispozici pro hodnotnější činnosti a mohou masivně podporovat vývojové procesy společnosti. Dojde-li někdy k napětí a neshodě názorů, vyřeší se uvnitř společenství, a poté bude každý pracovat s láskou pro dobro celku.

Rodiny se začnou rozrůstat, avšak méně formou nově narozených. Spíše se bude znovu žít pospolitě, v jedné domácnosti se promíchá více generací. K tomu přibydou přátelé, staří i noví, jež budou přijímáni do těchto společenství. Oddělenost skončí a okamžitě začne platit kolektiv. Ten si každodenní úkoly přerozdělí dobrovolně a bez donucení a umožní mnoho z toho, co platilo doposud jako nepředstavitelné.

Politika v existující formě ztratí jakoukoliv moc a význam. Staří vůdcové se navrátí ke svým rodinám a povedou životy, které se od ostatních členů společnosti v ničem nebudou lišit. Nikdo se na ně nebude ani zlobit ani je za jejich činy soudit. Budou jednoduše respektováni a hodnoceni jako ostatní členové společnosti. Odsouzení, které společnost vyloučila, se navrátí do jejího řádu, vězení budou zrušena a poslouží jiným účelům.

Všechny skutky budou prominuty, neboť nové vědomí lidstva vyléčí i ty, jež prožívali zkušenosti v rolích obětí i viníků. Lidé budou moci každý den přispět do společenství svým podílem; podle toho, co komu nejvíce dělá radost a v čem vidí pro celek největší smysl. A když se někdo rozhodne věnovat se svému osobnímu rozvoji a jistý čas nebude aktivně přispívat k dobru společnosti, i to přijme každý bez toho, aby o tom soudil.

Církve a všem dosavadním náboženstvím se dostane pozornosti dle jejich původního poslání – formou vděčnosti za to, že byly lidem oporou v dobách před rozšířením vědomí a vedly je. Víra se však praktikovat nebude. Zkušenosti oddělenosti jsou pro lidstvo výstražným památníkem. Náboženství budou coby strážci těchto zkušeností, které poslouží lidstvu daleko v budoucnosti, pro jeho kolektivní svědomí, jako výstraha.

Společnost se bude neustále radikálně měnit. Téměř denně se budou objevovat nové poznatky, které se formou změn budou velice rychle integrovat do nové společnosti. Vše proběhne v zásadě mírumilovně. Přirozeně, zpočátku  vyvstane i jisté napětí, jako následek strachu z nejistoty, kterého se ještě mnozí nebudou schopni zbavit. Za podpory ostatních však strach pomalu ustoupí a na jeho místě se rozhostí příjemný pocit pohody a vědomé pochopení jednoty lidstva. Postupně se rozvine soužití, jehož základem nebude vše určující výkon. Jediným cílem bude sloužit s láskou společnosti.

Pro skeptiky je možná nutné poznamenat, že tato revoluce nejdříve proběhne v hlavách lidí a nebudou ji okamžitě následovat činy. Změna myšlení je proces a proto potřebuje k zjevné manifestaci nějaký čas.

Každý pak začne konat a široká masa lidí bude následovat své nové vůdce, neboť pozná, že jejich úmysly slouží dobru společnosti a že nehledají osobní výhody. Lidstvo sesadí staré vůdce. Když nastoupí nové síly, začne se s přestavbou společnosti. Nejdříve se rozpustí vlády a vytvoří se lokální rady moudrých, jejichž prvním úkolem bude zabezpečení obyvatelstva potravinami. Všichni budou pomáhat při realizaci rozhodnutí rady. Zpočátku snad trochu chaoticky, ale poté vše dostane systém. Lidstvo se nemusí obávat toho, že část bude hladovět, je dostatek pro všechny. Jde pouze o způsob rozdělování. A tomu poslouží i v budoucnu dosavadní distribuční struktury.

Průmyslovou výrobu potravin zamění krok za krokem biologické, organické zemědělství a vytratí se i chutě po živočišné stravě. Význam nabude biologické a rostlinné stravování. Zanedlouho lidé usoudí, že nová potrava má mnoho výhod, neboť se drasticky vylepší zdravotní stav všech obyvatel Země. Bez tlaku výkonu a závislosti na pracovním místě přestane být člověk duševně zatížen. Všichni si svobodně vydechnou a budou se věnovat činnostem podle svých představ, které poslouží všem.

Armáda i vojáci budou přihlížet tomuto vývoji s klidem a nezasáhnou, neboť změny proběhnou i v jejich hlavách. Žádný z velitelů ozbrojených sil nezatouží po tom, aby nějakým způsobem utlačoval obyvatelstvo, především i proto, že tyto změny proběhnou nenásilně. Vojáci celý proces podpoří a rozhodující mírou ovlivní přerozdělování potravin vytvořením zásahové jednotky sloužící celku.

Jen těžko si mohu představit, že by se na jedné straně mocnáři dobrovolně vzdali své moci a na straně druhé, že by se v méně demokratických zemích nechopili příležitosti a nepřevzali pak vládu vojenští hodnostáři?

Důvodem změn mocenských struktur v jednotlivých zemích je nové vědomí lidí o jednotě. Když budou všichni jednotou, každý bude dbát o to, aby se jeho vlastní obraz, v nejrůznějších převedeních a vzhledu, měl co nejlépe. Mírumilovná revoluce vědomí v sobě ukrývá nesmírně mnoho lásky, a proto nikoho ani jen nenapadne bránit lásce v jejím projevu! Všichni se nechají strhnout a unášet vlnou náklonnosti a na tomto povznášejícím pocitu se bude rychle etablovat i forma nového soužití.

Rovněž si stěží dokážu představit, že by vše proběhlo pokojně bez rabování a podobných věcí! Lidé mají přece strach o existenci a hromadí vše, co jim padne do rukou…

Z pohledu dneška je tomu možná tak. Když si však nové vědomí najde cestu k lidem, změní své postoje, i co se týče existenčních obav. Když si vše uvědomí, uvěří, že tvoří s Bohem jednotu, a bude jim jasné, že jsou nesmrtelní! I když každý ví, že život na Zemi má svůj biologický konec, člověk si uvědomí, že žije věčně. Když chce, může se kdykoliv vrátit na Zemi a pokračovat zde v sbírání dalších zkušeností. S novým vědomím již lidé nepocítí strach, a proto nebude potřebné, aby něco hromadili, neboť je tady hojnost pro všechny. Každý přispěje k optimálnímu průběhu rozdělování. Jakýkoliv nedostatek na této Zemi byl doposud vytvářen uměle, a to se už více nestane!

V které zemi nebo kontinentu započne revoluce společnosti?

Vědomí se změní na celé Zemi současně. V některých zemích, z aspektu jejich duchovního vývoje, budou možná probíhat větší přípravné aktivity. Pokud budeme ale vycházet z globálního rozšíření vědomí, nedá se říci, která země nebo oblast bude předcházet ostatním. Každopádně někde dojde k iniciačnímu zážehu, kterému budou pak následovat ostatní. Kde se to stane, je nemožné předpovídat, neboť člověk má svobodnou vůli. První skupinu, která se rozhodne provádět změny, budou následovat ostatní.

Na internetu jsem četl, že se naše duše v průběhu přechodu do páté dimenze údajně vrátí do regionů světla a vymění je další, výše vyvinuté duše. Krátkou dobu by pak naše tělo zůstalo jaksi bez duše. Je to pravda?

Mnohé z toho je třeba číst s odstupem. To je dobrá příležitost principiálně vyjasnit, že přechod do páté dimenze není žádnou nadpřirozenou událostí. Znamená to, že vaše duše zůstanou tam, kde patří – u vás. A zůstane tam, dokud to budete považovat za správné. Kdy se duše vrátí do světelných regionů, o tom rozhoduje jen ona sama. V procesu přechodu se pouze uvolní přístup k areálům lidského mozku, které umožní rozšířit vědomí lidstva a tím nabyde tvořitelská prasíla – myšlenka, úplně nový rozměr. Lidé si začnou více uvědomovat, že jsou schopni svým myšlením ovlivnit vlastní realitu.

Přejdou do pátého rozměru všichni lidé anebo někteří, jež nejsou ochotni duchovně se otevřít, zůstanou ve třetí nebo čtvrté dimenzi?

Vzestup do páté dimenze se bez výjimky týká všech. Každý bude mít stejnou možnost skrze rozšířené vědomí nově vytvářet svůj svět a šťastně žít v znovuzískané jednotě všech a všeho. Nikdo nezůstane v jiné dimenzi a ani si to nebude přát!

Co za jev jsou indigové děti, které se již jistou dobu rodí na Zemi?

Indigové děti, jak je nazýváte, se rodí již řadu let. Jsou to úplně normální děti s výrazně vyvinutou schopností vnímat energie a z toho důvodu jsou mnohem citlivější než staří lidé. Jejich citlivost jim umožňuje rychleji a bezpečněji určit, jestli jim převládající energie dělá dobře nebo ne. Lépe rozpoznají úmysly jiných, neboť intuitivně používají svou zvýšenou citlivost, vnímají energie, jež k nim lidé vysílají, a vědí, zdali jim lidé chtějí předat energii dobrou nebo špatnou. Tato sensibilita se může projevit i jako jasnovidnost nebo jiné tzv. nadpřirozené fenomény. Tyto děti jsou úplně normální, avšak již od narození mají přístup k vyšším vibracím (=energiím). Přechod do páté dimenze pro ně nebude žádnou velkolepou událostí, neboť již od narození mají schopnosti, které ostatní lidé musí v sobě teprve objevit. Úlohou indigových dětí je, aby svými vjemy a rozšířeným vědomím pomohli lidstvu svými radami. Oni jsou tvůrci nové společnosti, jež se již brzy začne formovat.

Kdy, časově, nastane přechod do nového rozměru, nebo kdy se rozšíří naše vědomí?

Vzestup započal již dávno, zvyšují se vibrace a frekvence energie Země i člověka. Tento proces trvá již mnoho let a na sklonku roku 2012 bude u konce. K tomuto datu však nedojde k okamžité anebo úplné změně ze dne na den. Přechod je pozvolným procesem a ten již započal. V této knize je vzestup popsán  po etapách tak, jak se projeví v konkrétních oblastech společnosti. Mluvíme zde o změnách po skončení procesu zvyšování frekvencí a skicujeme scénáře formování společnosti s novým vědomím.

Mnoho jsme se dověděli o věčném životě, vracení se na Zemi po fyzické smrti, naší duši, o původu i smyslu života… Můžeš to prosím shrnout – jak probíhá a funguje život?

Ano, velice rád! Lidská rasa byla stvořena proto, aby části Božstva, jež ona ztělesňuje, dostaly možnost poznat samy sebe – tedy jako části Božstva. Za tímto účelem bylo stvořeno i drama života na planetě Zemi, aby tyto části Boha prostřednictvím duše, jež drží pohromadě fyzické tělo, mohly projít všemi fázemi procesu života. Aby zde sbíraly zkušenosti a našly cestu nazpět k jednotě s Božstvím i prostřednictvím částí jejich bytosti (=ego pozn. překl.), kterými nejsou.
Znamená to, že zapomenutím svého (božského) původu činí lidé v průběhu mnohých existencí nespočetná rozhodnutí a prožívají situace, jež jsou vyjádřením antiteze, čili protikladu Božství. Tyto zážitky vnímá člověk často velmi dramaticky, a proto se jich obává. Duše se však na to dívá méně emocionálně než člověk a učí se těmito zkušenostmi najít cestu nazpět k jednotě s Bohem. Duše patří do různých věkových stupňů. Každá z nich, projde-li patřičným počtem inkarnací, může jako stará duše ukončit inkarnační cyklus, existovat v jemnohmotném stavu a vyvíjet se sbíráním dalších zkušeností k nejvyšší formě, kterou je jednota s Božstvím. Takhle život nikdy nekončí, mění pouze formu a vývojový stupeň. Cílem pobytu na Zemi je získanými zkušenostmi a poznatky nabýt moudrosti – dojít k mistrovství. Momentálně je na Zemi mnoho vyspělých, starších duší, moudrých a zkušených, které si přejí přechod do páté dimenze nejen zažít, ale při něm i pomáhat.

Nyní následují k této kapitole se hodící poselství, jež jsem přijal před a v průběhu psaní této knihy a které publikuji na své webové stránce:

Svět vstupuje do nové éry. Bude to pro vás zkušenost, která není srovnatelná s ničím, co doposud znáte. Energetické vibrace se neustále zvyšují a když každý zvýší své frekvence, může nastat přechod do páté dimenze. Rozšíření vědomí vám umožní žít a prožívat vaši božskost a povede tento svět úplně jiným směrem. Otevřou se vám nespočetné možnosti a budete se dívat na svět a formovat jej z aspektu přírodních zákonů.
Váš svět nabyde další dimenze (=rozměr) tvořené prvkem jednoty se vším a vzpomínkou na vaše dosavadní inkarnace. Těšte se na tuto zkušenost, neboť se vám dostane milosrdenství od Božství! Vše, co se doposud stalo, bude prominuto a ve zpětném pohledu na všechny vaše zážitky a prožitky si uvědomíte, že jste se pro ně rozhodli a vytvářeli je (jen) vy sami! Všechno se rozplyne v pocitu zalíbení a s radostí začnete nový život a já vás budu na této cestě doprovázet!

Lidstvo, vyslanci Božství, bude to nádherná doba! Zbavíte se všeho omezujícího, co vám brání v tom, abyste se projevili jako tvůrci. Představte si, že vám nikdo a nic nebrání okamžitě vyjít si do světa a navštívit místa, po nichž jste vždy toužili a všude zůstat tak dlouho, jak se vám zalíbí. Bez povinností, jež by vám to nedovolovaly, bez finančních omezení anebo jiných důsledků – prostě dělali byste to, nač máte právě chuť. Nikdo by vás neposuzoval, nesoudil, jen byste si vychutnávali všechny možné svobody. Zanedlouho pocítíte velkolepost celého stvoření a budete žít šťastně úzce spojeni s univerzem. Abyste tam dospěli, potřebujete mít představu o tom, kdo, co vlastně jste – části Božství! S tímto vědomím si můžete vytvořit všechno, co postrádáte, a žít šťastným a naplněným životem. Připravte se na to, připusťte to ve svých myšlenkách a integrujte to do svého obrazu!

Svět se vydává na cestu, jež nemá obdoby – vše doposud obvyklé se rozpustí v libost. Pod rozpuštěním se rozumí, že všechny vyšlapané chodníky a vzory chování je nutné přehodnotit a nahradit je novými. Ty jsou postaveny na nových principech jednoty a rovnoprávnosti všech. Nově se vytvářející společnost nepotřebuje žádné zákony. Moudrost a životní zkušenosti budou základem principiálních rozhodnutí. Zvolená rada moudrých bude pravidelně rozhodovat o rozdělování a použití životně důležitého zboží. Luxus, v klasickém smyslu, jako prostředek ukazování vlastního bohatství, ztratí smysl. Užitečné zboží vyrobené za nejvyšších kritérií ekologické přijatelnosti bude přirozeně k dispozici i nadále. V oblasti technických inovací dojde k enormnímu pokroku. Bude to pro vás nádherný zážitek!

Zažijete na této cestě zajímavou změnu vědomí, která na vás udělá výjimečný dojem. Celé lidstvo začne jinak myslet a člověk se projeví jako bytost plná dobra a milosrdenství. Čeká vás úplně jiný druh spolužití, jehož základem je srdce. Nikdy víc již nezatoužíte způsobovat utrpení jiným! Každý si sice uvědomí svou individualitu, ale bude vědět, že pochází z jednoho pramene, tak jako i ostatní. Úplně nový pocit, jenž posune život na Zemi do diametrálně jiného světla! Začnete se respektovat navzájem, tolerovat svět kolem vás a žít s jediným smyslem a cílem – být výrazem Božství na Zemi.

Obyvatelé Země, každým dnem se blížíte ke zkušenosti vstupu do nové epochy. Již jste se začali spojovat s materií nového. Frekvence vašich vibrací se pozvolna blíží bodu, v němž se začnou měnit světlé body vaší bytosti. Máte jich v sobě nespočetně mnoho a každý z nich je napájen informacemi, které budou nyní krok za krokem nově programovány. K těmto změnám dochází prozatím nepozorovaně, ale výsledek začnete postupně pociťovat skrze změnu uvědomování si samých sebe. Je to pomalý proces, jenž nějaký čas potrvá. Nejdříve se lidé začnou mírumilovněji chovat a konflikty se budou častěji řešit u rokovacích stolů. Všechny formy spolupráce budou fungovat lépe než doposud. Člověk rozvine svou sociální stránku, což je prvním krokem do další dimenze.

Lidé této nádherné planety, kteří jste na cestě do páté dimenze, je mi velkou ctí, že vás mohu doprovázet! Když nasloucháte sobě a řídíte se tím, co vám hovoří hlas vašeho nitra, víte, že jste Božství velmi blízko. Vnitřní hlas je jedna z vašich částí, jež je v neustálém spojení s Bohem a ukazuje vám cestu. Dávejte pozor na všechny signály, které vám posíláme. Mohou to být bleskově se objevující myšlenky, spontánní nápady, vnuknutí anebo se vás zmocní možná jistý pocit. Každou vteřinu, den a noc jsme při vás a ukazujeme vám cestu ke světlu. Pozorně naslouchejte, řiďte se dle toho a jste na správné cestě! Bůh vás povede cestou, jež odpovídá vašemu bytí a původu – vnímejte to a dojdete naplnění. Život se velmi rychle mění, všímejte si signálů a uvědomíte si, že změny již naplno probíhají. Radujte se, neboť tato cesta vás vede ke světlu!

Těší mě, že mohu vidět, jak se stále víc a víc lidí obrací ke světlu a dává sbohem všemu, co vás v minulosti tížilo – nenávisti, pohrdání a podceňování jiných. Evidentně se rozšiřuje nové vědomí vztahu k blízkým a boj lidí mezi sebou se mění v laskavou sounáležitost. Lidé se vidí z aspektu jednoty, jednoty s Bohem, a mění ve vztahu k ostatním své chování. Tato změna vědomí má dalekosáhlé konsekvence, neboť každý sám se nově definuje a touží po novém světě bez omezení mocí a penězi a po tom, aby se dostaly do popředí vyšší hodnoty. Formuje se jiný svět, jež umožní člověku vytvářet si život sám bez strachu a obav a dělat přesně to, co pociťuje sám(a), že je správné. Svobodný svět bez předpisů a donucení je založen na dobrovolnosti a slouží nejvyššímu cíli – žít šťastně v láskyplné společnosti a zdravé přírodě.

Být člověkem, znamená být Bohem a nosit v sobě veškerou tvořitelskou sílu! Po ukončení procesu bude toto rozšířené vědomí v každém člověku. Ten již započal a měsíc co měsíc se zrychluje. Už počátkem roku se znatelně zvýší vibrace energie Země a způsobí reakci, odezvu. Podnítí člověka vnímat své blízké v jiném, změněném světle. (2011; pozn. překl). Vědomé vnímání ostatních se pak rozšíří do všech částí Země a člověk začne být kritičtější k existujícímu systému. Dostanou se na světlo nesrovnalosti a v čele některých zemí se objeví osobnosti, jež budou pracovat na ukončení válek na Zemi, bojů jednoho proti druhému. Tyto nové postavy již nosí v sobě změněné vědomí a začnou ve svých zemích měnit struktury moci. Umírnění vůdcové hledající konsenzus a stále více upřednostňující vzájemnou spolupráci. Podporujte je, potřebují vaši pomoc!

Na Zemi nyní probíhá kvantum zajímavých vývojových procesů. Na jedné straně v hlavách mnohých roste vědomí požadující odklon od společnosti výkonu, na straně druhé se tvoří nové vědomí ve vztahu k přírodě, neboť mezi oběma je bezprostřední souvislost. Když společnost výkonu přestane existovat ve své aktuální formě a nikdo nebude požadovat peníze, pak zvítězí příroda! Všechno, co doposud přimělo člověka k činu, mělo něco společného s penězi. Když to skončí, zbyde vám více času a budete jinak hodnotit i přírodu, pro dobro celé planety a všeho co ji obývá! Těšte se na tuto změnu, neboť život na Zemi dostane nový rozměr – dimenze jednoty se všemi a vším. Tato jednota vám umožní zažít celou nádheru a velkolepost božského stvoření!

Buďte pozdraveni obrazy Božství, žehnejte hodině, ve které se více dozvíte o budoucnosti, jež na vás čeká! Svět se pozvolna a permanentně mění. Vědomí lidstva se vyvíjí k bodu, kdy si člověk stále více uvědomuje, že v nejrůznějších projevech pochází z Boha, je jeho obrazem a v každém ohledu jednotou. Jednotou všeho a všech -lidí, zvířat, veškeré přírody, planety Země a celého univerza. Tato jednota je základem každé úvahy o formování budoucnosti. To má dalekosáhlé důsledky, protože člověk již není ochoten trpět mnohá omezení. Dožaduje se svého práva na svobodný život, oproštěn od jakýchkoliv společenských donucení. Postaví se proti mocným a bohatým, jež utláčejí tento svět. Tato revolta proběhne mírumilovně a způsobí, že se moc v zemích spravedlivě rozdělí mezi vše. Noví zástupci lidu, rada moudrých, nahradí dosavadní vládní formy a ve svých rozhodnutích bude ztělesněním nejvyšších zákonů o ochraně lidstva a přírody. Můžete se těšit na to, že již nikdy nebudete k něčemu přinuceni proti své vůli! Užívejte si těchto časů a buďte připraveni, neboť tento okamžik se blíží mílovými kroky. Již v roce 2012 začne lidstvo s novým vědomým rozmýšlet o životě úplně jinak!

Dnešní den je jedním z těch, kdy mozaiku obohatí nový kamínek dotvářející celkový obraz – spektrum lidského soužití se rozšíří o kámen moudrosti. Do poznání lidí pronikne moudrost z jejích dřívějších inkarnací. K této moudrosti budete mít pozvolný přístup a můžete se těšit na to, že, tak jako nikdy předtím, pochopíte komplexní souvislosti života. Podle plánu, jenž jste si vytvořili před narozením, pro vás bude mnohem lehčí kráčet po cestě šťastného života. Budou vám k dispozici zkušenosti z dob oddělenosti, provázející vás do epochy jednoty. Budete-li stavět na těchto informacích, může být váš život plný lásky a pochopení ve vztahu k jiným i přírodě. Buďte pozdraveni ve světě jednoty s Božstvím a všemi bytostmi univerza!

Když svět odloží závoj, který jej dělí od jednoty, začne se společnost měnit. První náznaky jsou již citelné, neboť jako první se změní váš vztah k penězům a moci. Nažhavený a již dlouho přepjatý peněžní systém kolabuje a blokuje fungování finanční trhů a bank. Hlavy všech zemí se s velkým nasazením pokoušejí systém stabilizovat, ale to již nebude možné. U těch, jež svou moc doposud stavěli na hromadění majetku, se začne šířit velký strach. Hrozí jim, že úplně ztratí moc a vytvoří se nová struktura, v rámci které se moc přímo rozdělí mezi všechny členy lokálních komunit. Toto společenství bude velmi rychle reagovat a rozhodne se v budoucnu již finanční systém nevytvořit. Tím se osvobodíte od hodnocení dle peněz nebo jiných materiálních hodnot.

Váš svět se zásadně mění! Proces takových změn se v této formě ještě na Zemi neuskutečnil! V univerzu je to velmi zřídkavá událost, a proto se bude konat velká slavnost. Potkají se na ní všichni a budou slavit vzestup lidstva do páté dimenze – archandělé, vzestoupení mistři, všichni andělé i duše, dlející na úrovních mezisvětů, čekají na okamžik své příští inkarnace. Všichni vás budou doprovázet, když učiníte tento velký krok k rozšíření vašeho vědomí a získáte tak pohled na váš život ze zcela nového úhlu. Bude to pro vás nádherný proces, neboť z vlastního přesvědčení začnete stále více odmítat věci, jež jste vytvořili s vědomím oddělenosti. Stále více budete klást důraz na to, aby vše vznikalo z pohledu jednoty. Tato změna již probíhá a viditelně se zrychluje. Čím rychleji se blíží datum 21. 12. 2012, o to intenzivněji to začněte pociťovat – jste jeden celek, jednota a všichni dohromady jste vznešenost, velkolepost samotná. Okamžitě si pak uvědomíte, že tuto velkolepost můžete společně budovat i dál, neboť objevíte svůj (s)tvořitelský potenciál a budete jej používat k dobru vlastního druhu i vaší planety. Radost, kterou prožíváme my, když pozorujeme změny na vaší planetě, pronikne i vámi a budete žít šťastně.
Děti člověka, přecházíte do fáze velkého přelomu. Zanedlouho vaší planetu nepoznáte – tak převratně se změní váš život! Dnes si důsledky vzestupu do páté dimenze nedokážete představit. Stojíte před etapou změn, které vám otevřou dosud nevídané možnosti – vykročíte na cestu nového věku. Těšte se na toto období, neboť ve vás probudí veškerou lásku a tvořivost a tím radost. Otevře se vám svět z vašeho pohledu podobný ráji. Budete disponovat nejrůznějšími technickými vymoženostmi, které vám výrazně ulehčí život a vaše okolí vám poskytne možnosti individuálního vývoje, o jakém jste doposud jen snili. Budete to pociťovat tak pozitivně, že se nebudete toho moci dočkat a chtít to uvidět ihned! Budu vás doprovázet a jsem tu pro vás vždy!

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
28 733 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array