Transformace mužské sexuální energie

Záznam přednášky Vladimíra Böhma – Transformace sexuální energie + povídání o terapii tmou. Transformace sexuální energie je určena zejména pro muže, kteří chtějí rozvíjet svoji energii a potencionál.

Zdroj: vladimirbohm.cz

„Jakmile najdete životní styl, který vám vyhovuje, vaše sexuální problémy okamžitě zmizí. Sexuální problémy máte jen proto, že žijete způsobem, který vás netěší. Až jednoho dne začnete dělat něco, co se vám líbí, budete překvapeni, jakou vám to přinese radost.“  Osho … pokračovanie článku

Knihy s danou tematikou

VARLATOVÉ DÝCHÁNÍ: JEDNOTLIVÉ KROKY – úryvok z knihy Mantak Chia

 1. Seďte vzpřímeně na kraji židle, chodidla rovně na podlaze asi tak na šíři ra­men od sebe. Noste volné spodní prádlo nebo na sobě nemějte nic od pasu do­lů, takže vše může doslova viset.“1″ Necvičte nazí v chladném pokoji, nebo ztra­títe mnoho čchi. Když kolem dolní části vašeho těla obíhá vzduch, začnete si přirozeným způsobem více uvědomovat své „soukromí“. Nechte svou pozornost soustředit se na šourek mezi dvěma varlaty a můžete být překvapeni, až obje­víte, že dole je opravdu chladno, neboli jin. Přesvědčte se, že jste opravdu uvol­něni. Jste-li napjatí, proveďte strečingová cvičení nebo jděte na procházku, aby jste rozptýlili napětí.

  Mantak Chia

  Mantak Chia

 2. Pomalu se nadechněte a vtáhněte varlata nahoru, zadržte na chvíli dech, pak pomalu vydechujte a nechte poklesnout varlata. S tím, jak vdechujete, myslete na to, že dech jde do varlat a naplňuje je. Zároveň s dechem pozvedněte varla­ta. Jemně pokračujte ve vdechu a výdechu varlaty až do doby, kdy pocítíte chladnou energii v šourku. Můžete to provést v jednom kole devětkrát, potom si odpočiňte a procvičte opět tři až šest kol.
  Stáhněte životodárný vzduch až k samému kořeni těla. S poklesem varlat vy­dechněte nahromaděné odpadní látky. Vytvořte silný proud energie, aby rychle oběhl krví pánve. K pohybu varlat nahoru a dolů používejte pouze mysl – ne­hýbejte penisem ani konečníkovými svaly.
  Budete-li takto cvičit týden či dva, můžete začít pozorovat skutečný vzestup či pokles varlat během cvičení. Tento pohyb potvrzuje, že dýcháte správně. Až budete obratnější, dolní část břicha se začne pohybovat méně. Bude to téměř ne­viditelný pohyb v samotném šourkovém váčku. Taneční pohyby varlat mohou být sledovány v zrcadle a mohou se zdát humornými.
  Pokud není uvedeno jinak, veškeré dýchání má být prováděno nosem. Nosní dýchání vám umožňuje lepší kontrolu nad vdechovaným vzduchem. Nos filtru­je a otepluje vzduch a dodává životní sílu dobře vyvážené kvality.
  Celé tělo musí být uvolněno. Nechte ze svého těla odejít všechno napětí, ja­ko kdybyste meditovali. K pohybu směrem vzhůru a dolů používejte pouze mysl. S tím, jak budete cvičit, naučíte se odlišit chladnou ťing čchi, uskladněnou v šourkové oblasti.
 3. Veďte onen „chladný“ pocit ze svého šourku do oblasti hráze tak, že budete vdechovat a lehce vytlačovat nahoru varlata. Zároveň pociťujte chladný tok ně­kolik palců u hráze, jev, který je vyvolán tím, že přemístíte svou mysl k hrázi a budete ji tam držet. Vdechněte a vydechněte několikrát varlaty, abyste vytvo­řili více energie. Zadržení ťing čchi u hráze je velmi důležité, neboť jestliže uvolníte pozornost, chladná energie klesne dolů k šourku anebo vyteče. Je to stejné, jako když srkáte stéblem tekutinu. Dojde-li vám dech nebo když se na chvíli zastavíte, musíte být pozorní a držet prst na trubičce. Jestliže ho uvolní­te, tekutina spadne dolů a vy budete muset začínat znovu. Provádějte cvičení po několik dní, dokud je nezvládnete.
 4. Začněte vytahovat sexuální energii nahoru z varlat zadním kanálem, jako kdybyste srkali trubičkou. Vždy začínejte varlatovým dýcháním, vdechujte a vy­dechujte, dokud nepocítíte, že energie ťing je připravena. Vdechněte, stáhněte „chlad“ k hrázi a potom ho táhněte do kostrče, nejspodnějšího konce své páte­ře. Je tam oblast, něco málo od samého konečku vaší páteře, která je nazývána hiatus – sakrální otvor. Jestliže táhnete chladné ťing nahoru k hrázi a potom ke kříži, nepatrně ohněte dolní část zad směrem ven, jako kdybyste stáli zády pro­ti stěně a chtěli se s ní srovnat. Nakloňte křížovou kost směrem dolů a držte ji dole, abyste pomohli aktivovat činnost pumpy, která bude dále zesílena, jestli­že jemně zpevníte zadní část krku a lebeční kosti. Pozdržte na okamžik energii v křížové oblasti, potom vydechněte, ale držte pozornost v křížové oblasti.
  Nechte křížovou kost a krk znovu se uvolnit do jejich normální polohy – to vám pomůže aktivovat dvě pumpy: sakrální a lebeční pumpu. Zároveň prová­dějte varlatové dýchání. Veďte energii nahoru do křížové oblasti, podržte ji tam, dokud nepocítíte, že se křížová oblast otevřela a že energie postupně jde smě­rem nahoru. Ve skutečnosti můžete cítit chladnou energii, která se v tu dobu ta­ké trochu pohybuje nahoru. Máte-li problémy s tím, abyste ji pocítili, pokuste se zakývat dopředu a dozadu v kříži a potom zůstaňte v klidu a pozorujte dů­sledek tohoto pumpování.
  V křížové kosti existují zářezy a to je místo, kam stáhnete svoji „chladnou“ energii varlat. S touto zvláštní oblastí se obvykle trochu obtížně pracuje, proto­že spermiová energie je hustší nežli čchi a musí být vypumpována. A proto zde vstupuje do činnosti pumpa. Někteří lidé zakoušejí bolest anebo chvění, zvoně­ní či bodání jehel, když „chlad“ vstupuje do křížového kanálu – sakrálního otvoru. Takže nebuďte vylekaní, jestliže se vám to stane. Budete-li mít potíže, můžete si usnadnit průchod kostrčí tak, že budete čas od času jemně masírovat oblast hedvábnou tkaninou.
 5. Jestliže se vám podařilo projít kostrčí, věnujte následující týden vytahování chladu k T-ll ve středu vašich zad (jedenáctý hrudní obratel). Opět stejným způsobem vdechujte a vydechujte do varlat a provádějte srkání chladu „brčkem“ nahoru vaší páteří k hrázi, kosti křížové, T-l1 (naproti solar plexus, u posledního neupevněného žebra). Vytáhněte a zadržte chlad u T-ll, dokud ho nebudete cítit tak plný a nepřerušený, aby se mohl pohybovat nahoru sám. Znovu platí, že spermiová energie je hustší nežli čchi a musíte se tomu přizpůsobit tím, že se v daném úseku páteře ohnete a zpět napřímíte. To umožní volnější průchod „chladné“ energie.
  U T-ll je energetické centrum nadledvinek, které jsou umístěny nad vašimi ledvinami. Při taoistickém cvičení to považujeme za minipumpu: vaše ohnutí vytvoří volný prostor k tomu, aby energie mohla být vytlačena výše.
 6. Vaší další zastávkou bude nefritový polštář. Je na zadní části vaší hlavy me­zi Cl a patou lebky. Postupujte stejným způsobem, jako je popsáno u vdechu a výdechu varlaty a udržujte pumpování energie nahoru k hrázi, kříži, T-ll a patě lebky. V této oblasti je místo k uskladnění energie pro další používání.
 7. Vaší další zastávkou je paj-chuej na temeni vaší hlavy. Postupujte stejným způsobem, jenomže tentokrát budete srkat stéblem až k vrcholu. Nakloňte kří­ žovou kost dozadu, abyste trochu narovnali zakřivení páteře a pomohli aktivo­vat pumpy. To umožní, že dolní pumpa bude pracovat. Zároveň zastrčte bradu a stlačte zadní část lebky, bude tím aktivována horní lebeční pumpa. Stále po­kračujte v protlačování proudu nahoru k bodu mrtvého středu na vrcholu hlavy.
 8. Když energie konečně vstoupí do hlavy, muži budou mít velmi specifický po­cit, že rotuje a že obvykle rotuje ve směru hodinových ručiček. Budete-li po­zorní, můžete napočítat 36 otočení. Měl by to být příjemný a osvěžující pocit. Přebytečná energie by vám měla pomoci k tvůrčí síle a měla by zlepšit vaši pa­měť. Jste schopni jasněji myslet a nacházíte se na počátku fáze kontroly svých sexuálních tužeb či pocitů marnosti. Tato energie spermie je později při taoistické józe přeměněna do čchi, původní životní síly. Když lidé zestárnou, obvykle již použili tolik své čchi, že energie mozku a páteřní tekutina je po­stupně vytažena a vysušena a zbyly po ní pouze dutiny. Varlatové dýchání pře­náší sexuální energii, která vyplňuje dutiny a oživuje mozek. Taoisté považují sexuální energii za velmi blízkou energii mozkové.
 9. Konečně můžete dovést sexuální energii z varlat k hlavě pomocí jednoho sladkého srknutí stéblem, jediným čistým vdechem. Zpočátku můžete postupo­vat od zastávky k zastávce, pokud nebudete cítit, že zadní kanál (vládnoucí ka­nál) je otevřenější. Nakonec budete schopni umístit mysl do varlat a na vrcho­lek hlavy a pouze mentálně pohybovat sexuální energií z varlat a po celé cestě až k mozku.
 10. Udělejte si čas na to, abyste opravdu pocítili „chlad“, když cvičíte. Nespě­chejte a vždy udržujte tyto pumpy v chodu během vdechu a výdechu. Používej­te spíše mysl nežli fyzický pohyb, když všechno toto provádíte. Nechte pocit „chladu“ stát se vaším vůdcem. Budete-li na tom pracovat příliš houževnatě, oteplíte „chladné“ ťing. Nebudete schopni bezpečně uskladnit tuto horkou ener­gii v mozku.
Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
5 563 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme