Tajné dejiny Slovenov a Uhorska

V slovenských národných dejinách sú pojmy Uhorsko a uhorský vnímané ako čosi cudzie, ako nie naše, ako nie slovenské. Avšak ešte v 18. storočí sa pomenovanie „Uhor“ vzťahovalo na obyvateľstvo Uhorska hovoriace slovenskými nárečiami. Medzi nich patrili nielen nárečia na území dnešného Slovenska, ale všetky dnes už neexistujúce panónske dialekty, cez slavónske až po slovenské (slovinské) nárečia na juhu. Slovenskými nárečiami rozprávali Valasi na dnešnej Morave, na Slovensku aj v Rumunsku. Počas politického a spoločenského prevratu, ktorý prebehol v Uhorsku v priebehu 18. a 19. storočia sa pojem „uhor“ v zmysle Sloven-Sclavónec zmenil na Uhor v zmysle Maďar.

meč-790815_1920-freepixabay

Tento spoločenský „premet“ spočíval v jazykovom prechode Slovenov-Uhrov z uhorského sclavónskeho jazyka na maďarčinu, o ktorej formujúca sa maďarská administratíva propagandisticky tvrdila, že je jazykom pôvodných Uhrov, pre ktorých vznikol krycí názov „starí Maďari“. Vysoký podiel slovenských nárečových slov v tomto novom maďarskom jazyku bol prvkom, ktorý takéto mylné tvrdenie staval do roviny určitého stupňa prijateľnosti. Takýmto spôsobom slovensky hovoriace obyvateľstvo, ktoré samo seba nazývalo Uhrami, v prevažnej miere pod tvrdým nátlakom prijalo maďarčinu ako svoj jazyk, čím sa stali Maďarmi, avšak naďalej zostali aj Uhrami. Vznikla tak paradoxná situácia, ktorú možno zhrnúť slovami: „ Uhri boli naozaj Sloveni, ale neskôr Uhri boli vskutku aj Maďarmi“. Tento jazykovo-spoločenský galimatiáš bol vyšperkovaný hľadaním pôvodu Maďarov, sťaby Uhrov, niekde medzi ugrofínskym obyvateľstvom dnešnej Jugry, v oblasti severného Uralu.

Najnovšie výskumy z oblasti genetiky však túto úsmevnú, ale zároveň aj tragikomickú situáciu vzájomného vzťahu Maďarov a Slovákov, ktorí majú spoločných slovenskými nárečiami hovoriacich predkov, so slovenským rodom a slovenskými menami, stavajú do reálneho svetla, ktoré vypovedá o tom, že Maďari sú geneticky identickí so Slovákmi. Tento fakt triezvo zmýšľajúceho človeka núti prehodnotiť súčasne zaužívané historické a spoločenské dogmy a hľadať odpovede, ktoré by spĺňali kritériá genetiky, jazyka, toponýmie ako aj historických zdrojov. Preukázateľných dôkazov je tak veľké množstvo, že je priam nepochopiteľná zarytá pasivita oficiálnych historických inštitúcií na Slovensku. Pasivita je tak intenzívna, že v podstate o Uhroch, ich pôvode a etnogenéze v rámci Slovenska nevyšla žiadna ucelená publikácia. A aj keď je pravdou, že v poslednom období boli pokusy interpretovať dejiny Uhorska nielen ako dejiny Maďarov, ale už ako spoločné dejiny dvoch dominantných „uhorských“ národov – Maďarov a Slovákov, stále je citeľná chybná a nešťastná historická šablóna Uhor-Maďar. Je treba otvorene a naplno povedať, že Uhri boli výsostne slovenské a slovanské obyvateľstvo, vybavené jazykom nekompatibilným s jazykom dnešných Maďarov. Je absolútne vylúčené spájať historických Uhrov so spojením „starí Maďari“. Dejiny Maďarov v podstate začínajú až zaužívaním mena Maďar v zmysle „meno národa“ niekedy v 16 až 17. storočí, pričom ešte aj samotné meno „maďar“ má slovenský a slovanský pôvod.

tajne-dejiny-slovenov-a-uhorska-cvengrosh

viac info o knihe
klik na obrázok

Celé dejiny Uhorska sú dejinami Slovenov – Slovákov. Maďari si tieto dejiny Uhrov jednoducho bez ostychu privlastnili. Takticky sa zamlčuje, že až na zopár nepresných interpretácií sa nikde v historických zdrojoch neuvádza, že Uhri boli Maďari, avšak existuje množstvo záznamov z rôznych historických období, exaktne vypovedajúcich o tom, že Uhri boli Slovania – Sclavónci. Aj preto vznikla táto kniha, ktorej cieľom je odstrániť historické dogmy, ozrejmiť a vysvetliť skutočný pôvod Uhrov a na základe jednoznačných dôkazov zreteľne deklarovať ich slovenskosť a slovanskosť. Je nevyhnutné doplniť informačnú medzeru na tomto poli histórie.

Kniha prináša nový pohľad na už známe historické zdroje, a v súlade s modernou genetikou podáva ich úplne odlišnú interpretáciu. Okrem toho prináša absolútne nové, prekvapivé a doposiaľ nikde nepublikované objavy, ktoré výrazným spôsobom odhaľujú nielen skutočný pôvod a slovanskosť Uhrov, ale vyzdvihujú ich dôležitosť pri budovaní etnogenézy dnešných slovanských národov. Možno dokonca povedať, že príchod Uhrov do Karpatskej kotliny je práve ten nikde historicky nezaznamenaný príchod Slovanov, ktorí geneticky prevrstvili pôvodné, Rimanmi už značne zdecimované, slovanské osídlenie Európy. Skutočná história Uhrov sa takto stáva kľúčovou históriou nielen vo vzťahu k dejinám dnešných Slovákov a Maďarov, ale je mimoriadne dôležitým prvkom, ktorý prispieva k poodhaleniu pôvodu dnešných Slovanov, ako aj k znovuobjaveniu pôvodnej histórie Európy vôbec.

Úryvok z knihy so súhlasom autora Tajné dejiny Slovenov a Uhorska – Oskár Cvengrosch

Rozhovor s Oskárom Cvengroschom:

Súvisiace články:

Obsah knihy TAJNÉ DEJINY SLOVENOV A UHORSKA

 • Predhovor
 • MAĎARI – FANTÓMOVÉ ETNIKUM
 • Gény vyvracajú vykonštruované historické schémy
 • Neugrofínsky pôvod „maďarskej“ mtDNA
 • Maďari sú Európania a v prevažnej miere Slovania
 • OPIS VPÁDU UHROV NA MORAVU A ICH VÝBOJE V HISTORICKÝCH ZDROJOCH
 • Constantine Porphyrogenitus De administrando imperio (AI)
 • Gesta Hungarorum (GH)
 • Kronika uhorských kráľov zvaná Dubnická (DK)
 • Uhorsko – poľská kronika (UPK)
 • Správy dominikána brata Juliána o starých Uhroch a Tartaroch z rokov 1237 a 1238
 • Dejiny Uhrov Šimona z Kézy (ŠzK)
 • Radziwillský letopis (RL)
 • Ďalšie zdroje
 • Sibírske zdroje (SZ)
 • STREDNÁ A VÝCHODNÁ EURÓPA NA POČIATKOCH DEJÍN
 • Kto sú Slovania?
 • Migrácia slovanskej haploskupiny R1a
 • Západoeurópska predstava o pôvode a migrácii slovanskej haploskupiny R1a
 • Východoeurópska (slovanská) interpretácia o pôvode a migrácii haploskupiny R1a
 • Konfrontácia západného a východného vnímania genetických podkladov
 • Slovanská védická India
 • Slovanskí bohovia ako predobraz indických božstiev alebo ako sa v indických védických tradíciách zachovalo staré slovanské náboženské poznanie
 • STREDOVÝCHODNÁ EURÓPA PRED „PRÍCHODOM UHROV“
 • Slovanské osídlenie stredovýchodnej Európy nazývané tiež germánske
 • Sarmatsko-germánske kmene boli súčasťou „slovanského sveta“
 • Peucini zvaní Pečenehi, neskôr známi ako Rusíni
 • Venetti
 • Viatiči
 • Severania pochádzajú z kráľovstva, z ktorého vzišli všetci Slovania
 • Venettský tandem: Viatiči a Severania
 • Severskí Chorváti zvaní Kriviči
 • Sarmatskí Feni
 • Kumáni
 • Genetické prekvapenie. Uhorskí Kumáni boli Európania!
 • Kumáni neboli etnikom, ale námezdnou armádou
 • Slovanské kmene Karpatskej kotliny označované tiež ako kelto-germánske a ilýrske
 • Marava zaberala celú Karpatskú kotlinu
 • Suebska a sarmatská Marava
 • Uhri v predarpádovskej Marave
 • Sarmatská časť Maravy obývaná Marharmi bola známa ako Marava „horná“
 • Pojmy ako zásadný historický problém. Marhari raz ako germánski Vandali, inokedy ako sarmatskí Jazygi
 • Merehani – obyvatelia dolnej Maravy
 • Svätoplukova Marava
 • UHRI
 • Uhrov nachádzame v slovanských krajinách aj mimo karpatského Uhorska
 • Ugrania, Etelkuz alebo Uhorsko na Ukrajine
 • „Uhorské“ toponymické názvy v Poľsku
 • Pôvod mena Uhor
 • Uhri, Užania, Bužania
 • Mytologické zviera ako predobraz Uhrov
 • Kde ležali Uhorské vrchy zvané Rhipaey?
 • Európske rozvodie – kraj úhorov
 • Uhri a Bieli Chrobati. Dve mená pre jeden kmeň alebo dva kmene jedného etnika?
 • Tajomné slovo „biely“
 • Krajina slovanských Alanov
 • Od Tungrov pochádza meno Germáni a Tungri neboli nik iný než slovanskí Ungri (Uhri)
 • Rozvodie nekončí v krajine Alanov
 • Bieli verzus Červení
 • ANALÝZA PRÍCHODU UHROV NA MARAVU
 • Húni boli Slovania!
 • Slobodné slovanské bojové spoločenstvo zvané Huni alebo Venetti
 • Slovania ako Bieli Húni v Indii
 • Stopy hunských vojenských aktivít v Európe sa prekrývajú so slovanským osídlením
 • Sarmatskí Alani
 • Kde bola pravlasť Uhrov?
 • Kde bol Etelkuz?
 • Vpád do Karpatskej kotliny
 • Vojenské operácie 1. hunskej (slovanskej) invázie – germánske (suebske) spojenectvo
 • Vojenské operácie 2. hunskej (slovanskej) invázie v Karpatskej kotline – príchod Čiernych Uhrov
 • Arpádovská dynastia bola dynastia slovanských kráľov. Podľa mena i podľa rodu.
 • JESTVOVALA AJ TRETIA HÚNSKA (SLOVANSKÁ) INVÁZIA V KARPATSKEJ KOTLINE TZV. TARTARSKÁ?
 • Občianska vojna v Uhorsku nesprávne opisovaná ako Tatársky vpád
 • Pôvod Tartarov alebo prečo meno Mangali nemožno stotožniť s dnešnými Mongolmi
 • Tartari – spojenecké slovanské vojská oslobodzujú Uhorsko spod útlaku
 • NEMAĎARSKÁ SVÄTOŠTEFÁNSKA KORUNA
 • AKO SA Z NÁŠHO UHORSKA STALO CUDZIE MAĎARSKO
 • Inštalovanie Maďarska. Z pôvodnej Maravy sa stáva „Marava iná“ – Mačarsko
 • Politicko-spoločenská situácia v Uhorsku v 18. storočí
 • Maďarizácia
 • Zlom nastal počas jednej generácie
 • Maďarizácia pokračuje dodnes
 • PREŠOV  – MÝTUS JEDNÉHO NÁZVU
 • Nemaďarské slovo „eper“
 • Nárečové šipar (epar) značí šípová ruža
 • Ďalšie mestá menom Prešov
 • Rakúsky Epuries
 • FANTÓMOVÉ DEJINY
 • Spoločný jazykový pôvod historických mien Uhri a Venetti
 • Uhorskí Chatti
 • Bieli Húni ako historickí Árijci v Indii
 • Vandali, Venetti a Húni boli jedno a to isté. Staroveký svet sa dramaticky scvrkáva
 • Slovanskí bojovníci zvaní „Boji“
 • Dáci neboli etnikom ani kmeňom. Dacia bolo územím slovanských vojvodstiev
 • Bol výbojný Svätopluk nazývaný aj Kritasir a Burebista bolo iné meno Arpáda?
 • Sarmatskí Jasi
 • Sú na Biatekoch zobrazené mená slovanských inváznych kmeňov?
 • Geobitzas – Gabinus – alias Aba
 • Germánski Thervingi ako predobraz uhorských Tourkoi
 • ZHRNUTIE
 • Doslov

Oskár Cvengrosch bude prednášať aj na:

Regenračné centrum

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
2 645 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
 • Array