Jesenná rovnodennosť a kosmická konvergencia – 23. 9. 2011

Kosmická Konvergence ve dnech 23. – 26. září 2011

Carl Johan Calleman – 31. července 2011 (2 Chuen)

(První den Pátého Dne Deváté vlny)

ID-1002943

obrázok so súhlasom Tom Curtis / FreeDigitalPhotos.net

V době, kdy toto píšu (31. července 2011), se nacházíme na začátku Pátého Dne Deváté Vlny a velmi rychle se blížíme ke konci a završení celého Mayského kalendáře dne 28. října 2011. Ještě nám zbývají další Tři Dny (v průběhu následujících tří kalendářních měsíců), kdy se působení silného transformačního procesu směrem k Jednotnému Vědomí Deváté vlny ještě zintenzivní. I když každý můžeme mít svou představu o tom, jak tato Transformace k Jednotnému Vědomí proběhne, žádná lidská bytost přesně neví, jak to nakonec dopadne. Sedíme v čekárně kosmického doktora a nevíme jakým způsobem bude On nebo Ona pacienta léčit.

Během celého přechodového období Deváté vlny se konaly různé inspirující události a setkání a nyní vše vrcholí plánovanými akcemi směřujícími nejen ke středu posledního Sedmého Dne – 21. 10. 2011 – a k jeho konci – 28. 10. 2011 –  ale i ke Gregoriánskému datu 11:11:11 – neboli 11. 11. 2011. I když posledně zmíněné datum není založené na Mayském kalendáři, tak z numerologického hlediska význam tohoto kalendáře posiluje a je to den, kdy budeme oslavovat přechod z Konce Času a vstup do Nového Světa, který stvoříme. Chci povzbudit všechny takovéto přechodové a oslavné aktivity, zvláště pokud hlouběji objasňují lidem skutečný význam Mayského kalendáře a cyklicitu jeho Dnů a Nocí. Nicméně, zároveň cítím potřebu konání těch akcí, které podporují práci tolik potřebnou v současné době.

Proto cítím, že existuje jedno důležité přechodové období, které si zaslouží naši plnou pozornost – a to je začátek Šesté Noci. A to z toho důvodu, že začátek Šesté Noci dne 23. září 2011 spadá zároveň do krátkého období, kdy se tedy nejen významně posouvají energie Mayského kalendáře, ale také samozřejmě máme Podzimní Rovnodennost a navíc očekáváme průlet komety Elenin mezi Zemí a Sluncem.

Malá kometa Elenin vyvolala obrovský zájem na internetu a je spojována s více či méně temnými předpověďmi. Její jméno můžeme číst např. jako EL + LENIN (Bůh + Antikapitalistická revoluce), nebo jako ELLEN IN (jména Ellen, Helen nebo Elaine znamenají světlo) nebo El enin (Bůh + obráceně „nine“ – devět – odkazující na dokončení božského plánu Devíti Podsvětí). To jediné, co o ní ale vlastně doopravdy víme je, že je sesynchronizována s koncem Mayského kalendáře dne 28. 10. 2011. Jako součást Deváté Vlny, nazývané též Vesmírné Podsvětí, přináší vesmírné souvislosti do lidského života způsobem, jaký jsme dosud nezažili. Jinými slovy, lidské bytosti procházejí Vesmírným Podsvětím, aby se staly občany Vesmíru a posun vědomí vedl ke zvýšenému zájmu o záležitosti mimo-zemské. Možná, že tento posun je tu pro nás, abychom se řídili svým kosmickým původem a Kosmická Konvergence je takovou pozvánkou k jeho plnému prožívání na začátku Šesté Noci. Slovo „Kosmický“ je zde ale myšleno spíše v Mayském významu než ve významu všezahrnující inteligence.

Cítím, že je třeba dostatečně zdůraznit, že Mayský kalendář je vyjádřením skutečného Kosmického, ale také Božského časového plánu. Je to proto, že víme, že je smysluplný a přívětivý. Mnozí z těch, kteří nedokázali poznat, že tento kalendář popisuje Božský plán vyvíjející se ve vlnách 7 Dní a 6 Nocí riskují, že dokončení tohoto plánu prožijí v beznaději nebo v přesvědčení, že přišel konec světa. (Chybějící spojení s Božským plánem je skutečným důvodem proč falešná pop kultura stanovila konec Mayského kalendáře na den 21. 12. 2012).

Mayský kalendář popisuje právě božské pozadí tohoto plánu, které vysvětluje, že nic ve vesmíru se neděje náhodně. Všechno má svůj smysl a roli v naplnění záměru Kosmického plánu, činí jej smysluplným, nehledě na strádání a výzvy, které je možné očekávat v následujícím čase. Z tohoto hlediska můžeme přemýšlet o tom, co nám Bůh chce sdělit prostřednictvím komety Elenin, a obzvláště o tom, co je třeba udělat na začátku Šesté Noci, ale také v průběhu Sedmého Dne Deváté Vlny. Koneckonců komety jsou označovány jako prorocká znamení, která jsou součástí řeči, kterou používá Bůh, aby k nám promlouval na Konci Věků.

Další věc, kterou víme o Deváté Vlně a její Šesté Noci a Sedmém Dni, je to, že nám přináší změnu polarity vědomí, jak je ukázáno na obr. 1. Na kometu Elenin je možno také pohlížet jako na posla konečnosti tohoto významného Posunu (Vzestupu). Dnes také často slyšíme názory o nadcházejícím posunu pólukteré nás vracejí do minulosti k takovým jasnovidcům jako je Helena Blavatská a Edgar Cayce.  Samozřejmě většina, pokud ne všichni, profesionálních geofyziků bude argumentovat, že není důvod očekávat změnu pólů v blízké budoucnosti. Potom je pravděpodobnější, pokud tedy Blavatská ani Cayce nebyli obeznámeni se změnou polarity vědomí, kterou sebou přinášejí různé Vlny podle Mayského kalendáře a pokud neznali jazyk jak toto popsat, pak toto prostě jen mylně vyložili jako změny elektro-magnetického pole Země. Nasvědčuje tomu například i to, že Cayce předpovídal „změnu pólů“ na rok 2000. To se, jak víme, nestalo, ale stalo se to, že proběhla změna polarity vědomí jako Osmá Vlna Mayského kalendáře, která byla aktivována v roce 1999, a to bylo pravděpodobně to, co viděl Cayce ve stavu transu a vyložil to jako posun pólů.

Obr. 1

Posun vědomí v rámci polarit se děje synchronně na několika úrovních Univerza – kosmické, galaktické, heliosférické, planetární a lidské – podle příslušných Vln Mayského kalendáře. Devátá Vlna, ve které se nyní nacházíme, přináší změnu polarit, která vytváří Jednotné Vědomí (Vědomí Jednoty). Potom se musíme ptát, co máme dělat, pokud vůbec něco, jestliže se máme jako jednotlivci zúčastnit tohoto posunu a odstranit všechny temné filtry ze svých myslí. Avšak k dispozici máme pouze bezprostřední možnost a sílu transformovat sebe sama a potom naději, že se vše bude vyvíjet v souladu s názorem velkého indického vůdce a mudrce Mahátmá Gándího, který řekl: „Staň se tou změnou, kterou chceš vidět okolo sebe ve světě.“

Co konkrétněji by mohla nést tato Kosmická Konvergence? Obecným pravidlem pro vlny Mayského kalendáře je, že energie Nocí a Dnů se jedna k druhé vztahují jako „vnitřní příprava“, po které následuje „vnější manifestace“. To platí zvláště, pokud se to týká posledního páru těchto energií na schématu celého Mayského kalendáře – Šesté Noci a Sedmého Dne mezi 23. zářím a 11. říjnem Deváté Vlny.

Toto střídání mezi energiemi by znamenalo, že nám Šestá Noc může poskytnout vhodné podmínky pro naši vnitřní práci jako je modlitba, rozjímání a meditace, zatímco Sedmý Den nabízí lepší podmínky pro celosvětové ceremoniály, které projeví navenek vnitřní změny, které proběhly během Šesté Noci. Ceremoniály a rituály posvátného charakteru jsou velmi účinné nástroje k projevení našich vnitřních změn navenek.

Obr. 2

(Tento obrázek ukazuje pohyb „vlny“ energií během Deváté Vlny s odpovídajícími daty, kdy se odehrají. Na obrázku také vidíme vztah mezi kometami Honda a Elenin a Šestou Nocí a Sedmým Dnem Deváté Vlny dle Mayského kalendáře. A – znamená kometu Honda nejblíže Zemi. B – ukazuje průlet komety Elenin mezi Zemí a Sluncem. C – ukazuje Elenin nejblíže Zemi.)

V bodě B na obrázku č. 2 nám kometa Elenin signalizuje, že bychom se měli vzdát svého Ega ve prospěch všezahrnující kosmické inteligence a také že je to naše poslední šance stát se součástí posunu polarit směrem k Jednotnému Vědomí, nebo chcete-li – k Jednotě nebo Božskému Vědomí. Bude to také znamenat test integrity našich dnešních „vůdců vývoje“, nemluvě o tzv. „expertech na rok 2012“. Elenin bude poslední výzva k probuzení, kterou uslyší i mnoho těch, kteří nevědí naprosto nic o Mayském kalendáři nebo o tom, co znamená Božský plán.

A nakonec, Šestá Noc přinese poslední energii, kterou můžeme nasměrovat do svého nitra, abychom se připravili na posun polarity vědomí. Protože jakmile začne Sedmý Den, nová polarita se uzamkne a začne se vyvíjet ke svému konečnému projevení.

Tato konečnost ukazuje, proč je Kosmická Konvergence 23. – 26. září 2011 natolik odlišná od předcházejících akcí, jako byla například Konvergence Vědomí 17. – 18. července 2010, jejímž smyslem bylo rovněž manifestovat Jednotu Vědomí. Během Kosmické Konvergence bude také nutné vyvinout usílí, aby se tento záměr mohl manifestovat. Je to čas ke spojení s Božstvím, pro sebezkoumání a duchovní hledání. Spojení s Božstvím se může uskutečňovat prostřednictvím intenzivní modlitby nebo dalšími duchovními praktikami. Abychom mohly zůstat ve spojení s božským plánem a být součástí této změny polarity vědomí, rád bych vám sdělil několik následujících doporučení či povinností jako základ pro Kosmickou Konvergenci:

  1. Nechte se důsledně vést Božským vedením místo svým Egem při rozhodování a směrování svého dalšího života.
  2. Vyhlaste naši nezávislost na temných silách a vzdejte se i svého práva použít temnou sílu proti temné síle v druhých.

(Termínem „temné síly“ nemyslím nějaký druh věčné temné moci, ale spíše něco jako formu důsledků temných filtrů nižších Vln dle Mayského kalendáře, jak vidíme na obr. 1)

Akce Kosmická Konvergence je tudíž v zásadě o tom, že se ujistíme, že se všichni jako jednotlivci „staneme tou změnou, kterou chceme vidět ve světě.“ To může být velmi nepříjemné, pokud máme hodně nevyřízených věcí ze své minulosti. Přitom to zcela jistě není o tom klást vinu za stav na naší planetě na jiné lidi nebo nějaké síly. Je to o tom přijmout vlastní zodpovědnost. Myslím, že všichni potřebujeme jít do hloubky svého nitra a zjistit, kde jsme jako jednotlivci ubližovali druhým nebo naší přírodě. Nějak jsme si zvykli stěžovat na všeobecné násilí a války ve světě nebo na plenění přírody. Ale jedna věc je stěžovat si, obviňovat druhé nebo jen tak říkat „tak to prostě je“ a něco úplně jiného je vidět jak my sami jako jednotlivci jsme dělali rozhodnutí, která přispěla k celosvětovému rozpadu a zkáze. Tato myšlenka znamená pochopit a uznat taková rozhodnutí a volby v našem životě, ale zároveň neuvíznout v pocitech viny a spíše hledat cestu k nápravě změnou svého chování. Protože jsme velmi často potlačovali a odmítali jakoukoli osobní odpovědnost za směřování vývoje událostí na této planetě, tak bychom skutečně měli ve svých modlitbách vzpomenout na takové případy. Jestliže tedy opravdu chceme vytvořit posun polarit ve svém vědomí a jsme skutečně ochotni přijmout závazky uvedené výše, je přirozeným důsledkem, že začneme hledat ve své Duši, abychom rozpoznali, kdy jsme v minulosti nejednali v souladu s těmito závazkyJestliže tak neučiníme, tak části temných filtrů („temné síly“) nás nepřestanou ovládat a posun polarit v našem vědomí neproběhne zcela a úplně.

Kosmická Konvergence je tedy o lidech, kteří přijmou zodpovědnost za svou transformaci směrem k Vědomí Jednoty a budou to dělat s oddaností. Samozřejmě, že to mohou být těžké úlohy, ale pokud neprojdeme tímto posunem k Jednotnému Vědomí, tak kdo to udělá za nás? Kosmická Konvergence nám tedy opravdu poskytuje velkou příležitost, která nám může přinést nezvratnou změnu a trvalý posun polarit v našem vědomí. Ačkoliv to může být velmi těžké ihned žít podle tohoto závazku, tak pokud to budeme brát vážně, tak to může mít i velmi mocné následky (pozitivní). Na druhé straně je to ale užitečné, protože abychom získali odpovídající vedení do nového světa, je možné, že takovýto silný závazek k Jednotnému Vědomí je prostě nezbytný.

Co se mne týká, já se při této příležitosti zúčastním mírového festivalu ve Francii společně se staršími z rodu Mayů a Hopiů (www.lothlorienfestival.com/EN), kde o tom budeme meditovat. Přirozeně to vyžaduje vnitřní práci, která však samozřejmě může probíhat i individuálně nebo ještě lépe v malých skupinkách, které zajišťují bezpečné prostředí pro sdílení. Doporučuji, abychom zpracování své minulosti a své přítomnosti dělali v ovzduší sebezkoumání, smíření a nápravě svého jednání na pozadí kolektivní energie Kosmické Konvergence na celém světě.

Součástí může být např. zapálení svíček na důkaz posvátného potvrzení těchto závazků, příslibů a povinností vyplývajících z našich Božských poslání. Skupinky nebo jednotliví účastníci, kteří se připojí k oslavě Kosmické Konvergence, mohou pochopitelně volit vlastní způsob vyjádření, ale závazek transformace směrem k Vědomí Jednoty by měl být společným jmenovatelem.

Během Kosmické Konvergence se po nás chce, abychom se zcela vzdali všech svých vlastních požadavků a osobních potřeb. Znamená to žít v souladu s naším závazkem (povinností, posláním). Přítomnost komety Elenin nám poskytne přirozené propojení do kosmické dimenze během této události a zároveň nám přidá prožitek společného osudu lidstva. Každý jednotlivec, který tak učiní, dá vzniknout a pomůže rozšířit světlo a naději pro všechny okolo. To vše bude zřejmě potřeba, protože mohou být kladeny značné nároky na naše pohodlí.

Kosmická Konvergence ve dnech 23. – 26. září 2011 je míněna jako slavnostní a pokorná událost, která má umožnit všem lidem Jednotného Vědomí spojit se na velice hluboké úrovni, ať jsou kdekoli na naší planetě.

Cítím, že toto je skutečně poslední šance Lidstva a že den zúčtování je zde. Cítím, že závazek (povinnost, poslání) k posunu polarit k Jednotnému Vědomí není pouze vstupenkou do nového světa, který se zrodí, ale také jediná naděje pro přežití světa. Temné filtry ovládaly lidstvo po celá tisíciletí a neposkytovaly žádné východisko. Jestliže lidské bytosti neučiní takový pevný závazek, pak skutečně nemáme žádný důvod očekávat, že svět přežije. Proto chci povzbudit každého, aby udělal maximum pro rozšiřování této zprávy a povzbudil ostatní, aby každý vážně učinil závazek posunout se k Jednotnému Vědomí (Vědomí Jednoty). My jsme ti, na které jsme čekali. A je to opravdu jen na nás.

Jestliže chceme poznat naši velikost, neměli bychom ji hledat v odmítání nebo za každou cenu vyhýbaní se všemu, co vzbuzuje strach, ale s odvahou přímo čelit tomu, co jsme vytvořili a co se nyní projevuje na Zemi. Devátá vlna skutečně přináší pole změny na kosmické úrovni, které se můžeme zúčastnit, ale nestane se tak bez hlubokého a vážného závazku ze srdce našich duší.

ZDROJE:

© Carl Johan Calleman –  v angličtině – www.calleman.com

© Daniela Viplerová – český překlad – www.astrohry.cz

Poznámka ke kopírování:

„Pro web www.astrohry.cz přeložila Daniela Viplerová. Tento překlad je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále šířit a kopírovat nekomerčním způsobem, pokud bude uvedena u textu celá tato poznámka a všechny zdroje včetně aktivních odkazů. Děkuji“.

Tu si môžete vybrať z kníh o roku 2012 a transformácii

Tu si môžete vybrať z kníh o astrológii

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
4 595 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array