Kurkumín-fosfolipidový komplex – najefektívnejšia klinicky dokázaná forma kurkumínu

Kurkumín je jedným z najlepšie skúmaných prírodných produktov: viac ako 9 000 predklinických a klinických štúdií bolo venovaných výskumu tejto prírodnej látky. Stále viac klinických štúdií dokazuje účinok kurkumínu ktorý je v podobe kurkumín-fosfolipidového komplexu. Celkovo bolo vykonaných 24 pozitívnych klinických štúdií na 1800 účastníkov.

kurkuma-free-pixabay

Klinické štúdie s kurkumínom vo fosfolipidovom komplexe

Klinicky preukázaná účinnosť kurkumín-fosfolipid komplexu sa dokázala pri nasledovných zdravotných problémoch:
osteoartritída (bolesť, zápalové markery, flexibilita)
• bolesť (podobné účinky ako paracetamol)
• rakovina (okrem iného úľava od vedľajších účinkov a únavy)
ochorenia oka (okrem iného diabetická retinopatia, recidíva uveitídy, glaukóm)
neurobiologické poruchy (periférna neuropatia, depresia)
• nealkoholická tuková pečeň (zlepšenie rizikových faktorov a súvisiace znaky)

Osteoartritída

V dvojito zaslepenej štúdii (dvojito zaslepená štúdia je taká kde sa jednej časti účastníkov podáva účinná látka a druhej skupin neúčinná látka. Pritom tí, čo látky užívajú, netušia či majú účinnú alebo neúčinnú látku) kurkumín-fosfolipid komplex významne zlepšil symptómy bolesti, zápal a pohyblivosť pri osteoartritíde. 50 pacientov dostalo denne 1 g kurkumín-fosfolipidového komplexu (ekvivalent 200 mg kurkumínu/deň – 2 tobolky denne Dr.Jacobs Kurkumin fosfolipidový komplex) počas troch mesiacov. Skóre WOMAC, ktoré meria bolesť, stuhnutosť a obmedzenie pohybu, kleslo v priemere o 58%. Vzdialenosť chôdze sa zvýšila zo 76 m na 332 m, hladina CRP klesla z 168 na 11,3 mg / l v podskupine so zvýšeným CRP (Belcaro et al., 2010a). Štúdia pokračovala so 100 pacientmi počas ôsmich mesiacov s ďalšími veľmi dobrými výsledkami (Belcaro et al., 2010b).

Obzvlášť výhodná pre pacientov s osteoartritídou je kombinované podávanie kurkumín-fosfolipid komplexu s glukozamínom. V štvormesačnej štúdii dosiahla táto kombinácia lepšie výsledky ako osvedčené používanie chondroitín sulfátu a glukózamínu (Belcaro et al., 2014a). Osteoartritída je často liečená kortizónom. Nedávna štúdia ukazuje, že kurkumín inhibuje zápalové procesy v bunkovom modeli rovnakým spôsobom ako kortizón, ale bez toho, aby spôsoboval rovnaké vedľajšie účinky (Hoppstädter et al., 2016).

Bolesť

Ďalšia štúdia poukazuje na analgetický účinok kurkumín-fosfolipid komplexu: tento účinok sa pozoroval s 2 g kurkumín-fosfolipid komplexu (ekvivalent k 400 mg kurku-mínu – 4 tobolky denne Dr.Jacobs Kurkumin fosfolipidový komplex) a bol porovnateľný s účinkom 1 g analgetického paracetamolu. Za to zodpovedá protizápalový účinok kurkumínu (Di Pierro et al., 2013). Aj forma oneskoreného nástup bolesti svalov bola tiež zmiernená 2 x 1 g kurkumín-fosfolipidového komplexu (ekvivalent 2 x 200 mg kurkumínu) (Drobnic a kol., 2014).

Rakovina

V štúdii so 160 pacientmi s nádorovým ochorením sa užívaním kurkumínu fosfolipi-dového kompelxu podarilo zmierniť vedľajšie účinky chemoterapie alebo rádioterapie (Belcaro et al., 2014b). V ďalšej štúdii zlepšil kurkumín fosfolipidový komplex účinnosť liečiva oxaliplatiny, ale bez toho, aby ovplyvnil mechanizmus jeho účinku (Howells a kol., 2011). V prípade chronickej lymfocytovej leukémie (CLL) sa dennou dávkou 2g kurkumín fosfolipidového komplexu počas šiestich mesiacov dosiahlo zníženie počtu absolútnych lymfocytov o viac ako 20% u štyroch z 21 účastníkov (20%) (Golombick et al., 2015). Zároveň tieto výsledky ukazujú, že kurkumínfosfolipidový kompelx nie je liekom proti rakovine, ale má sa používať komplementárne (doplnkovo).

Očné choroby

Kurkumín-fosfolipidový komplex je tiež účinný pri rozvoji retinopatie (retinopatia je ochorenie, pri ktorom dochádza k poškodeniu ciev zásobujúcich sietnicu a následnému nedostatočnému zásobeniu kyslíkom a živinami. Retinopatia býva najčastejšie zapríčinená cukrovkou – diabetom, ale výnimkou nie je vysoký krvný tlak alebo vysoká hladina krvných tukov) pri diabetes mellitus (Kowluru a Kanwar, 2007) a trvalo zabraňuje ďalšiemu výskytu uveitídy u pacientov s autoimunitnou uveitídou (Uveitída je zápal prebiehajúci kdekoľvek v uveálnom trakte, ktorý sa skladá z dúhovky, riasnatého telieska – závesný aparát šošovky, a cievnatky – strednej vrstvy oka od riasnatého telieska až k očnému nervu), herpetickou uveitídou a uveitídou iného pôvodu. To vyplynulo zo štúdie so 106 pacientmi, ktorí denne užívali 2 x 600 mg kurkumín-fosfolipidového komplexu (ekvivalent 240 mg Kurkumín / deň). U viac ako 80% pacientov sa symptómy zlepšili po niekoľkých týždňoch. Možno predpokladať, že kurkumín-fosfolipid komplex je tiež účinný pri zápalových a degeneratívnych očných ochoreniach, ako je suché oko, makulopatia, glaukóm a diabetická retinopatia (Allegri et al., 2010). V štúdii na pacientoch s akútnym alebo chronickým poškodením sietnice oka (retinitis centralis seroza) sa po 6 mesiacoch podávania kurkumín fosfolipidovového kompelxu u 39% pacientov stabilizovala ostrosť videnia a u 61% sa dokonca zlepšila. U 78% očí sa znížilo odlúpenie (neuro) retinálneho pigmentového epitelu, u 11% sa stabilizovalo (Mazzolani, 2012).

Neurobiologické poruchy

Zdá sa, že kurkumín má neurobiologický účinok, pri periférnej neuropatii a depresii – Franceschi a kol., 2015 (Periférna neuropatia je porucha nervov prejavujúca sa ako brnenie, stŕpnutosť, nezvyčajné pocity, slabosť, bolesť v postihnutej oblasti). V štúdii na myšiach s periférnou neuropatiou, častého následného ochorenia diabetes mellitus, bol pozorovaný pozitívny účinok podávaním kurkumín-fosfolipid komplexu (Patzko et al., 2012).

Dôležitým faktorom pri vzniku depresie je chronický zápal (Berk a kol., 2013). Medzičasom sa dokázalo, že dobre známy liek – SSRI (selektívny inhibítor spätného vychytávania serotonínu), ktorý sa používa pri liečbe depresie, má aj protizápalové účinky (Walker, 2013). Vo vyššie spomínanej štúdii Belcaro a kolegovia (2014), kde sa použil kurkumín ako kurkumín-fosfolipidový komplex s glukózamínom, sa popri zlepšení osteoartrózy, tiež zistilo významne zlepšenie celkovej nálady. Toto pozorovanie je v súlade s mnohými ďalšími výsledkami štúdií, ktoré naznačujú pozitívny účinok kurkumínu na depresiu (Kulkarni et al., 2009). Nedávna meta-analýza hodnotila použitie kurkumínu na depresiu pozitívne: celkove v šiestich štúdiách, ktoré zahŕňali 377 pacientov, sa u pacientov podávaním kurkumínu významne zlepšili depresívne symptómy. V troch z týchto štúdií boli tiež opísané vlastnosti zníženia úzkosti s kurkumínom (Ng a kol., 2017).

Nealkoholová tuková choroba pečene (NAFLD)

Kurkumín-fosfolipidový komplex môže byť tiež prínosom aj pri nealkoholovej tukovej chorobe pečeni (NAFLD). Pacienti s NAFLD dostávali denne počas 8-týždňovej štúdie buď 2 x 500 mg kurkumín-fosfolipidový komplex alebo placebo. V skupine s kurkumínom, sa významne znížili sérové hladiny celkového cholesterolu, LDL cholesterolu, non-HDL-cholesterolu, triglyceridov a kyseliny močovej. Všetky tieto parametre predstavujú všeobecné rizikové faktory pri NAFLD a sprievodné znaky NAFLD (Panahi et al., 2016). V rámci rovnakej štúdii sa v skupine s kurkumínom pozorovalo tiež zníženie indexu telesnej hmotnosti (BMI) a obvodu pása. Taktiež sa zlepšili ultrazvukové nálezy pečene u 75% pacientov s kurkumínom v porovnaní s 4,7% pacientov v kontrolnej skupiny. Okrem toho v priebehu štúdie poklesli sérové hladiny pečeňových enzýmov aspartátaminotransferázy a alanin-amintransferazy poklesol v skupine s kurkumínom, zatiaľ čo v kontrolnej skupine sa zvýšili (Panahi et al., 2017).

Biologická dostupnosť a využitie kurkumínu

curcumin-phospolipid-dr-jacobs

Kurkumín-fosfolipid
klik na obrázok

Pri rôznych výrobkoch s kurkumínom sa využívajú rôzne spôsoby ako zlepšiť vstrebávanie kurkumínu. Medzi najčastejšie spôsoby sa používa aj extrakt z čierneho korenia piperín. Toto je však spojené zo znížením aktivity enzýmov podieľajúcich sa na detoxikácii – tzv. CYP enzýmy (fáza I a fáza II). Takýmto spôsobom sa okrem iného ovplyvní aj vstrebávanie a metabolizmus liekov (Atal et al., 1985, Bhardwaj et al., 2002, Franceschi a kol., 2015 Gurley a kol., 2012). Pre vysvetlenie, zníženie enzýmov detoxikácie môže viesť k preťaženiu organizmu liekmi.

Kurkumín-fosfolipidový komplex nevykazuje tento vedľajší účinok. Navyše štúdie poukazujú na to, že kurkumín v kombinácii s extraktom z čierneho korenia pravdepodobne nie je absorbovaný lymfou, ale priamo do krvného obehu. Pri tejto forme podávania je pravdepodobné metabolizovanie kurkumínu v pečeni ešte pred dosiahnutím miesta pôsobenia v tele. To zníži množstvo kurkumínu dostupného pre bunky.

Kombinácia kurkumínovej molekuly s fosfolipidom vo forme komplexu je vysoko účinnou metódou. Kurkumín ako kurkumín-fosfolipid komplex dosahuje 29-násobne vyššiu biologickú dostupnosť (čím vyššia biologická dostupnosť tým telo dokáže viac kurkumín využiť) ako bežný kurkumín (Cuomo a kol., 2011 – takto sa označuje v článku odkaz na štúdiu, ktorá bola vykonaná). Užívaním kurkumín fosfolipidového komplexu sa dosiahli mimoriadne vysoké hladiny kurkumínu v krvi.

Pri kurkumínových výrobkoch sa často uvádza, o koľko násobne vyššia je biologická dostupnosť konkrétneho kurkumínového prípravku porovnaná s bežným čistým kurkumínom. Tieto čísla však závisia od mnohých faktorov, ako napríklad dávka kurkumínu, čas podávania ako aj čas a zloženie nasledujúceho jedla. Navyše okrem biologickej dostupnosti je dôležitá najmä účinnosť. Preto je vhodné podrobne preskúmať štúdie. Treba vziať do úvahy aj dávku kurkumínu odporúčanú výrobcami rôznych výrobkov.

Kurkumín vo fosfolipidovom komplexe má 29-násobne vyššiu biologickú dostupnosť ako bežný kurkumín.

Užitím 209 mg kurkumínu vo forme fosfolipidového komplexu sa v štúdii dosiahla hodnota AUC 640,2 ng / ml, príjmom 376 mg sa do-siahla hodnota 1336 ng / ml (Cuomo a kol., 2011 ). Hodnota (AUC) opisuje, koľko kurkumínu príde do krvi. Pre účinnosť kurkumínu vo fosfolipidovom komplexe v súčasnosti existuje 24 úspešných klinických štúdií zahŕňajúcich viac ako 1 800 účastníkov.

Štúdia, v ktorej bol podávaný kurkumín s piperínom, vykazuje dávka 2000 mg kurkumínu 20-násobne vyššiu biologickú dostupnosť, keď sa podáva s piperínom (Shoba et al., 1998). Avšak sérové hladiny dosiahnuté týmto spôsobom boli výrazne pod hodnotami dosiahnutými kurkumínovým fosfolipidom !!! (pozri tabuľku).

Kurkuminoidy [mg] AUC [ng/ml] Cmax [ng/ml]
Kurkumin s piperinom (Shoba et al. , 1998)  2 000 mg 80 1
Kurkumin bez piperinu (Shoba et al. , 1998) 2 000 mg 4 6
Kurkumin-Phospholipid komplex vysoká dávka (Cuomo et al. , 2011) 376 mg 1336 206,9
Kurkumin-Phospholipidový komplex normálna dávka (Cuomo et al. , 2011) 209 mg 640,2 68,9
Prirodzený Curcumin (Schiborr et al. , 2014) 500 mg 28,6 3,4

Autor: Andrej Medveď

Literatúra
• Allegri P, Mastromarino A, Neri P (2010): Management of chronic anterior uveitis relapses: efficacy of oral phospholipidic curcumin treatment. Long-term follow-up. Clin Ophthalmol; 4: 1201-1206.
• Atal CK, Dubey RK, Singh J (1985): Biochemical basis of enhanced drug bio-availability by piperine: evidence that piperine is a potent inhibitor of drug me-tabolism. J Pharmacol Exp Ther; 232(1): 258-262.
• Belcaro G, Cesarone MR, Dugall M, Pellegrini L, Ledda A, Grossi MG, Togni S, Appendino G (2010b): Efficacy and safety of Meriva®, a curcumin-phosphatidylcholine complex, during extended administration in osteoarthritis patients. Altern Med Rev; 15(4): 337-344.
• Belcaro G, Cesarone MR, Dugall M, Pellegrini L, Ledda A, Grossi MG, Togni S, Appendino G (2010a): Product-evaluation registry of Meriva®, a curcumin-phosphatidylcholine complex, for the complementary management of osteoar-thritis. Panminerva Med; 52(2 Suppl 1): 55-62.
• Belcaro G, Dugall M, Luzzi R, Ledda A, Pellegrini L, Cesarone MR, Hosoi M, Errichi M (2014a): Meriva®+Glucosamine versus Condroitin+Glucosamine in patients with knee osteoarthritis: an observational study. Eur Rev Med Phar-macol Sci; 18(24): 3959-3963.
• Belcaro G, Hosoi M, Pellegrini L, Appendino G, Ippolito E, Ricci A, Ledda A, Dugall M, Cesarone MR, Maione C, Ciammaichella G, Genovesi D, Togni S (2014b): A controlled study of a lecithinized delivery system of curcumin (Meriva®) to alleviate the adverse effects of cancer treatment. Phytother Res; 28(3): 444-450.
• Berk M, Williams LJ, Jacka FN, O’Neil A, Pasco JA, Moylan S, Allen NB, Stu-art AL, Hayley AC, Byrne ML, Maes M (2013): So depression is an inflamma-tory disease, but where does the inflammation come from? BMC Med; 11: 200.
• Bhardwaj RK, Glaeser H, Becquemont L, Klotz U, Gupta SK, Fromm MF (2002): Piperine, a major constituent of black pepper, inhibits human P-glycoprotein and CYP3A4. J Pharmacol Exp Ther; 302(2): 645-650.
• Chandran B, Goel A (2012): A randomized, pilot study to assess the efficacy and safety of curcumin in patients with active rheumatoid arthritis. Phytother Res; 26(11): 1719-1725.
• Chassaing B, Koren O, Goodrich JK, Poole AC, Srinivasan S, Ley RE, Gewirtz AT (2015): Dietary emulsifiers impact the mouse gut microbiota promoting co-litis and metabolic syndrome. Nature; 519(7541): 92-96.
• Cuomo J, Appendino G, Dern AS, Schneider E, McKinnon TP, Brown MJ, Togni S, Dixon BM (2011): Comparative absorption of a standardized curcu-minoid mixture and its lecithin formulation. J Nat Prod; 74(4): 664-669.
• Di Pierro F, Rapacioli G, Di Maio EA, Appendino G, Franceschi F, Togni S (2013): Comparative evaluation of the pain-relieving properties of a lecithin-ized formulation of curcumin (Meriva(®)), nimesulide, and acetaminophen. J Pain Res; 6: 201-205.
• Drobnic F, Riera J, Appendino G, Togni S, Franceschi F, Valle X, Pons A, Tur J (2014): Reduction of delayed onset muscle soreness by a novel curcumin delivery system (Meriva®): a randomised, placebo-controlled trial. J Int Soc Sports Nutr; 11: 31.
• Dützmann S, Schiborr C, Kocher A, Pilatus U, Hattingen E, Weissenberger J, Geßler F, Quick-Weller J, Franz K, Seifert V, Frank J, Senft C (2016): Intra-tumoral Concentrations and Effects of Orally Administered Micellar Curcumi-noids in Glioblastoma Patients. Nutr Cancer; 68(6): 943-948.
• Franceschi F, Togni S, Appendino G (2015): Curcumin and Neurological/Brain Disorders. In: Watson RR, Preedy VR (Hrsg.): Bioactive Nutraceuticals and Food Supplements in Neurological and Brain Disease: Prevention and Thera-py. Chapter: 21: 197-204. Academic Press.
• Golombick T, Diamond TH, Manoharan A, Ramakrishna R (2015): The Effect of Curcumin (as Meriva) on Absolute Lymphocyte Count (ALC), NK Cells and T Cell Populations in Patients with Stage 0/1 Chronic Lymphocytic Leukemia. J Cancer Ther; 6: 566-571.
• Hoppstädter J, Hachenthal N, Valbuena-Perez JV, Lampe S, Astanina K, Kunze MM, Bruscoli S, Riccardi C, Schmid T, Diesel B, Kiemer AK (2016): In-duction of Glucocorticoid-induced Leucine Zipper (GILZ) Contributes to Anti-inflammatory Effects of the Natural Product Curcumin in Macrophages. J Biol Chem; 291(44): 22949-22960.
• Howells LM, Sale S, Sriramareddy SN, Irving GR, Jones DJ, Ottley CJ, Pear-son DG, Mann CD, Manson MM, Berry DP, Gescher A, Steward WP, Brown K (2011): Curcumin ameliorates oxaliplatin-induced chemoresistance in HCT116 colorectal cancer cells in vitro and in vivo. Int J Cancer; 129(2): 476-486.
• Kocher A, Bohnert L, Schiborr C, Frank J (2016): Highly bioavailable micellar curcuminoids accumulate in blood, are safe and do not reduce blood lipids and inflammation markers in moderately hyperlipidemic individuals. Mol Nutr Food Res; 60(7): 1555-1563.
• Kowluru RA, Kanwar M (2007): Effects of curcumin on retinal oxidative stress and inflammation in diabetes. Nutr Metab (Lond); 4: 8.
• Kulkarni S, Dhir A, Akula KK (2009): Potentials of curcumin as an antidepres-sant. ScientificWorldJournal; 9: 1233-1241.
• Kuptniratsaikul V, Dajpratham P, Taechaarpornkul W, Buntragulpoontawee M, Lukkanapichonchut P, Chootip C, Saengsuwan J, Tantayakom K, Laongpech S (2014): Efficacy and safety of Curcuma domestica extracts compared with ibuprofen in patients with knee osteoarthritis: a multicenter study. Clin Interv Aging; 9: 451-458.
• Mazzolani F (2012): Pilot study of oral administration of a curcumin-phospholipid formulation for treatment of central serous chorioretinopathy. Clin Ophthalmol; 6: 801-806.
• Ng QX, Koh SSH, Chan HW, Ho CYX (2017): Clinical Use of Curcumin in De-pression: A Meta-Analysis. J Am Med Dir Assoc; 18(6): 503-508.
• Panahi Y, Kianpour P, Mohtashami R, Jafari R, Simental-Mendía LE, Saheb-kar A (2016): Curcumin lowers serum lipids and uric acid in subjects with non-alcoholic fatty liver disease: A randomized controlled trial. J Cardiovasc Phar-macol; 68(3): 223-229.
• Panahi Y, Kianpour P, Mohtashami R, Jafari R, Simental-Mendía LE, Saheb-kar A (2017): Efficacy and Safety of Phytosomal Curcumin in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: A Randomized Controlled Trial. Drug Res (Stuttg); 67(4): 244-251.
• Schiborr C, Kocher A, Behnam D, Jandasek J, Toelstede S, Frank J (2014): The oral bioavailability of curcumin from micronized powder and liquid micelles is significantly increased in healthy humans and differs between sexes. Mol Nutr Food Res; 58(3): 516-527.
• Shoba G, Joy D, Joseph T, Majeed M, Rajendran R, Srinivas PS (1998): Influ-ence of piperine on the pharmacokinetics of curcumin in animals and human volunteers. Planta Med; 64(4): 353-356.
• Viennois E, Merlin D, Gewirtz AT, Chassaing B (2016): Dietary emulsifier-induced low-grade inflammation promotes colon carcinogenesis. Cancer Res; [Epub ahead of print].
• Walker FR (2013): A critical review of the mechanism of action for the selec-tive serotonin reuptake inhibitors: do these drugs possess anti-inflammatory properties and how relevant is this in the treatment of depression? Neuro-pharmacology; 67: 304-317.

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
5 183 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array