AHCC a jeho účinek na ostatní nemoci

ID-10081037

Predchádzajúci článok obrázok so súhlasom Jomphong / FreeDigitalPhotos.net

Predchádzajúci článok

Většina z výzkumů, které se týkaly účinků AHCC, bylo prováděno v Japonsku. V poslední době se ale tyto výzkumy rozšiřují také do dalších teritorií a zemí včetně USA na University of California at Davis, Yale University, M.D. Anderson Research Center at the University of Texas atd. Narůstá také stále větší počet klinického využívání AHCC v každodenní medicínské praxi. Dr. Dan Kenner z Kalifornie (jeho brožura již byla přeložena do češtiny dříve) prováděl neformální výzkum mezi lékaři v USA, kteří používají velké množství AHCC ve svých klinických praxích. Vedle používání AHCC pro léčbu rakoviny, se zvyšuje také jeho využívání pro hepatitidu typu C. Jeden lékař, který patří k specialistům přes bolest, upozornil na to, že u řady pacientů závislých na metadonu dochází k rozvoji hepatitidy. Lékař dávkoval 4,5 gramů AHCC denně a redukoval tak virovou zátěž u více než poloviny pacientů užívajících metadon, kteří měli hepatitidu C, někdy toto virové břemeno kleslo dokonce až na nezjistitelnou úroveň. Další klinické indikace zmiňovaly i chronický únavový syndrom, který je často virovým onemocněním. Alergická rinitida, chronické infekce dutin, pediatrická infekce dýchacího ústrojí, ekzém, nachlazení a chřipka patří k dalším potížím, které lékaři začínají spojovat s AHCC. Někteří lékaři AHCC doporučují také při posttraumatické stresové poruše, přičemž AHCC využívají k ochraně NK buněčné aktivity, jelikož NK buněčná aktivita stresem
a traumatem klesá. Dokonce u vojenských zaměstnanců došlo v případech posttraumatické stresové poruchy ke zlepšení díky AHCC. Nejen, že bylo patrno zlepšení jejich celkového zdraví, ale také bylo zjištěno zmírnění symptomů, které PTSS doprovázejí.

Vliv na diabetes

Diabetes je zapříčiněn nedostatkem slinivkou produkovaného inzulínu (typ 1) nebo metabolickou hyposensitivitou (pomalá reakce) na inzulín (typ 2). Výsledkem je chronické onemocnění, ve kterém roste hladina krevního cukru, protože nemůže být v krvi metabolizován. Byla zaznamenána řada situací, kdy došlo k poklesu hladiny krevního cukru
u diabetických pacientů a ke zmírnění komplikací díky užívání AHCC.

Při testech na zvířatech byly zjištěny preventivní vlivy AHCC u diabetu typu 1. Zvyšování hladiny krevního cukru bylo u myší potlačeno po aplikaci AHCC.

  • Skupina 1 – kontrolní skupina
  • Skupina 2 – diabetický model s poškozením slinivky a podáváním streptozotocinu (STZ)
  • Skupina 3 – ústní podávání 3% tekutého roztoku AHCC spolu se STZ

Tyto 3 skupiny byly sledovány dva týdny a poté porovnány. Došlo ke zvýšení váhy skupiny 1, zatímco došlo k váhové redukci a zhoršení srsti u diabetického modelu skupiny 2. Zatímco bylo sledováno nepatrné zvýšení hladiny krevního cukru u diabetického modelu skupiny 3, hladiny zůstávaly v normálním rozsahu a redukce váhy byla kontrolována. Při mikroskopickém zkoumání tkáně slinivky, v diabetickém krysím modelu byly poškozeny buňky Langerhansových ostrůvků produkujících inzulín, zatímco ve skupině s podáváním AHCC došlo k zamezení poškození těchto buněk. Tento výzkum poukazuje na možnost chránit buňky produkující inzulín pomocí AHCC včetně normalizování stavu inzulinu.

Vliv AHCC na poškození jater

AHCC bylo podáváno myším, kterým byl postupně podáván tetrachlometan
k navození poškození jater. AHCC chránilo proti poklesu hladiny detoxikačního metabolického enzymu glutathion S-transferáza (GST) v játrech. Při mikroskopickém hodnocení jaterní tkáně byla zjištěna snížená destrukce jaterních buněk.  Lze tedy konstatovat, že AHCC ochránilo játra před poškozením oxidací toxickou substanci tetrachlormetanem.

Pokud je zničena spousta jaterních buněk náhlým jaterním selháním (prudké zhoršení jaterní funkce bez předcházející přítomnosti jaterního onemocnění), míra poškození je vysoká. Prudce vzplanuvší jaterní poškození může být experimentálně navozeno u myší podáváním lipopolysacharidu (LPS) a galaktosaminu. Profesor Masatoshi Yamazaki z Teikyo University‘s Department of Pharmacy zjišťoval ochranný vliv AHCC na játra. Provedl pokus na myších, kterým bylo nejdříve podáváno AHCC a následně galaktosamin a LPS. Další skupině myší AHCC podáváno nebylo. Ve skupině myší, kterým nebylo podáváno AHCC, během 24 hodin zahynuly 3 z 10 myší. Ve skupině s AHCC k žádnému uhynutí nedošlo. Jasně se projevilo, že AHCC má preventivní vliv na játra, dokonce při extrémních podmínkách náhlého poškození jater léky.
AHCC také působí proti jaternímu poškození, které je zapříčiněné chemoterapií, rovněž také působí při poškození jater alkoholem. Játra jsou vystavena každodenním negativním vlivům prostřednictvím léků, alkoholu, potravinářských aditiv, viry apod. Díky svému preventivnímu vlivu může být AHCC používáno pro udržení zdraví.

AHCC chrání před oportunními (doprovodnými) infekcemi

Oportunní infekce se vyskytují u pacientů s oslabenou imunitou. V posledních letech je největším problémem neléčená nemocniční infekce zvaná MRSA (methicillin rezistentní Staphylococcus aureus). K dalším druhům oportunních infekcí patří moučnivka (přemnožená kvasinka Candida albicans), pseudomonádová infekce (Pseudomonas aeruginosa) a další infekce, které někdy ohrožují samotný život pacienta. Tyto oportunistické infekce se léčí velice těžko pouhými antibiotiky. Je výzvou pro medicínu, aby se v těchto případech pokusila o posílení oslabené imunity.

Profesor Shigeru Abe z Research Center for Medical Mycology at Teikyo University experimentoval na myších a potvrdil, že AHCC bylo nepochybně účinné v prevenci a léčbě oportunistických infekcí. Profesor Abe vytvořil „infekční model“, kdy podáváním protirakovinného léku cyklofosfamidu v peritoneální dutině myší došlo k poklesu imunity
a došlo k jejich náchylnosti k infekcím. Poté pokračoval jejich infikováním různými mikroby při jejich snížené imunitě, přičemž jejich náchylnost k infekci byla na vysoké úrovni. K infikování myší byly použity bakterie Pseudomonas aeruginosa, MRSA a Candida. Ve všech případech infekce byl přinejmenším rozdíl v čase přežití a často v preventivním vlivu AHCC, pokud bylo podáváno.

Lidé s nízkou hladinou imunity a chemoterapeutičtí pacienti musí být opatrní na výše uvedené infekce. Velké riziko je také u starších osob. U lidí nad 65 let může mít např. bronchitida rapidní vývoj směrem k život ohrožujícímu zápalu plic, který je nejčastější příčinou úmrtí. Zdravé starší osoby mohou redukovat toto riziko a zvýšit svoji odolnost díky užívání AHCC.

AHCC chrání před virovými infekcemi

Zjistilo se, že AHCC chrání při různých typech virových infekcí. AHCC zvyšuje poměr přeživších mladých myší nainfikovaných virem chřipky. Myši, kterým bylo aplikováno AHCC, ztratily během nemoci méně váhy. U této skupiny myší byla snížena virová hladina
v plicích a plicní tkáň vykazovala rapidní známky zhojení slizničních membrán. Studie preventivního potenciálu AHCC na ptačí chřipku byla vedena v the College of Veterinary Medicine at the South China Agricultural University. Myši léčené AHCC byly srovnávány s neléčenými myšmi. AHCC významně zvýšilo míru přežití a i po opětovném vystavení myší viru 24 a 28 dní po léčbě, míra přežití zůstala na 20-30%. Jiná studie, ve které byly myši infikovány západonilskou horečkou, vykázaly podobné výsledky. Myši léčené 7 dnů předem pomocí AHCC měly zvýšenou pravděpodobnost přežití a 4 dny po infekci došlo ke snížení virové zátěže.

AHCC chrání před infekcemi snížením vlivu stresu

Vztah mezi stresem a imunitou byl intenzivně studován pomocí různých druhů stresorů. Stres kromě dalších dopadů spolehlivě snižuje aktivitu NK buněk. AHCC nejen že zvyšuje aktivitu NK buněk, ale má také přímý vliv na redukci stresu tím, že snižuje hladinu se stresem souvisejících hormonů. Jeden z mimořádných stresů je testován ve vesmírných podmínkách. Vědci z Morehouse School of Medicine použili model nazvaný the Hindlimb Unloading Model, který simuluje vesmírný let s myšmi. Jeden z důsledků stresu způsobených vesmírným letem je snížení imunitní odpovědi a odolnosti na infekci. Myši byly vystaveny těmto podmínkám a byly infikovány bakterií Klebsiella penumoniae (bakterie způsobující zápal plic a další nemoci). Je také často odolná vůči antibiotikům. Klebsiella má tendenci objevit se u osob s oslabenou imunitou či s chronickými onemocněními jako jsou např. oportunistické infekce. Opět skupina neléčených myší AHCC byla srovnávána s myšmi dostávajícími AHCC. Myši s AHCC dosahovaly nižšího stupně úmrtnosti infekcí Klebsielly než druhá skupina. Větší efekty AHCC byly objeveny u myší, které měly potlačenou imunitu. Myši, které dostávaly AHCC, byly chráněny s větší intenzitou než normální myši. Toto vede k závěru, že AHCC může být efektivnější dokonce v případě, kdy je imunitní systém oslaben.

Protizánětlivý efekt AHCC

Zánět představuje obrannou reakci, která se pokouší eliminovat škodlivou stimulaci bakteriálních patogenů a je charakteristická reakcí imunitního systému. V případě, že tato reakce je extrémní anebo se projeví jako neopodstatnělá, tělo je reakcí poškozeno. Do této kategorie spadá řada alergických onemocnění: atopická dermatitida, pylová alergie a astma patří k nejčastějším alergickým onemocněním; autoimunitní onemocnění jako např. revmatická artritida či lupus představují také reakci imunitního systému podobnou alergickým reakcím, které mohou poškodit tkáně.

Všeobecně platí, že při léčbě již zmíněných alergických onemocnění jsou používány steroidní a nesteroidní protizánětlivé léky. Tyto léky jsou často neúčinné a jejich vedlejší účinky často způsobují rozsáhlé škody. Dr. Satoshi Yui z Teikyo University‘s Department of Pharmacy pozoroval stupeň zánětu tím, že měřil množství peritoneálních bílých krvinek myší, u kterých byl zánět uměle vyvolán. Srovnával skupinu myší, kterým byla podávána tekutina s AHCC se skupinou, kterým byla podávána jen čistá voda. Koncentrace zánětlivých cytokinů TNF-α (faktor nádorové nekrózy) v séru byla u myší s AHCC snížena. Z tohoto závěru vyplývá, že AHCC udržuje zánětlivé stavy pod kontrolou.

AHCC jako mnohostranný imunomodulátor

Imunomodulátor je látka, která upravuje, potlačuje či posiluje imunitní systém. AHCC má o hodně širší vliv než tradiční imunomodulátory, jelikož má tzv. normalizující regulační efekt. To znamená, že stimuluje imunitu v případě potlačené odpovědi, ale také zklidňuje extrémní imunitní reakce. Schopnost AHCC kontrolovat extrémní imunitní reakce byly taktéž potvrzeny ve výše uváděných studiích při zánětech. Přesvědčivou ilustrací je vliv AHCC na rakovinu. Tvorba jednoho z cytokinů TNF-α je stimulována pomocí AHCC. Jak jeho název naznačuje, faktor nádorové nekrózy povzbuzuje rozklad nádorů. V případě rakoviny jde o hodnotný impulz důležitý pro léčivý proces. Na druhou stranu jedním z léčebných cílů u revmatické artritidy je redukovat či eliminovat přítomnost TNF-α, jelikož jde o protizánětlivý cytokin. V případě rakoviny usilujeme o jeho protizánětlivý účinek, ale v případě revmatické artritidy tomu je právě naopak. Je zajímavé, že v případě revmatické artritidy se AHCC chová tak, že stimuluje redukci TNF-α. Tento normalizační účinek se jeví jako výsledek AHCC posilující funkce imunitního systému. AHCC také snižuje hladinu dalšího protizánětlivého markru – kalprotektinu. Jako TNF-α, také kalprotektin čelí rakovině. U pacientů s rakovinou, dochází
k nárůstu kalprotektinu a TNF-α a v případě zánětlivých ložisek dochází k poklesu hladiny kalprotektinu.

Dr. Mitsuaki Iwamoto z the Enzahnkai Medical Corporation v Sapporo v Japonsku uvedl případy, kdy došlo k zlepšení příznaků u pacientů s revmatoidní artritidou, a to v případě, že trvale užívali AHCC.  O revmatoidní artritidě víme, že je chronickým autoimunitním zánětlivým onemocněním. Můžeme tedy na základě zkušeností a testů používat AHCC při léčení příznaků atritidy.

MycelCaps-300x300

Význam účinků AHCC na mechanismus zánětlivého procesu

Dalším protizánětlivým markrem je C-reaktivní protein CRP. Vědci v National Cancer Institut v Bangkoku v Thajsku podávali pacientům se smrtelnou rakovinou jater 3 gramy AHCC denně v regionu v Thajsku, kde je nejvyšší míra rakoviny jater na světě. Po šestiměsíčním užívání AHCC se vrátila hladina jaterních funkcí u těchto pacientů do normálu. Navíc hladina CRP se vrátila do normálu, ale opět se zvýšila v momentě, kdy bylo přerušeno užívání AHCC. CRP je vysoký v případě infekcí, zánětlivých onemocnění střev, pankreatitidy a některých nádorů. Existuje silné propojení mezi cirkulujícím CRP a kardiovaskulárními onemocněními. Krevní hladiny CRP jsou indikovány zvýšeným nebezpečím srdečního infarktu a mrtvice. AHCC představuje schopnost redukce zánětů a také redukce vysokých hladin CRP. Je pravděpodobné, že protizánětlivé vlastnosti AHCC mohou být použity v prevenci kardiovaskulárních onemocnění.

Několik studií odhaluje, že AHCC může zvýšit produkci oxidu dusnatého (základní chemický posel vyráběný tělem uvnitř oběhového systému – rozšiřuje cévy, podílí se na nervovém přenosu, na vzniku paměti, imunitních dějích, na metabolismu železa apod.). V případě kardiovaskulárních onemocnění přináší vznik oxidu dusnatého významné užitky. Oxid dusnatý chrání hladké svalstvo cév před škodlivým zúžením. Umožňuje flexibilitu potřebnou pro cirkulaci krve v případě nižšího tlaku. Reguluje funkci krevních destiček a chrání před krevními sraženinami. Oxid dusnatý také redukuje tepenné tromby. Jako antioxidant snižuje výchozí zánět, který způsobuje ukládání destiček a prostřednictvím antioxidační aktivity oxid dusnatý snižuje také hladinu cholesterolu. Jde o odlišný mechanismus, kterým AHCC může chránit organismus před kardiovaskulárními chorobami.

AHCC zvyšuje hladiny protizánětlivého hormonu nazývaného leptin. Kromě protizánětlivé aktivity leptin hraje také klíčovou roli v tukovém metabolismu a při regulaci chuti. Tyto předběžné experimentální pokusy poukazují na to, že AHCC představuje příslib při léčbě zánětlivých onemocnění, při kardiovaskulární ochraně a dokonce při váhovém managementu.

Výzkum antioxidačních vlastností AHCC

Oxidanty v životním prostředí a v potravě, toxiny v ovzduší a protirakovinné léky, toto všechno zvyšuje aktivitu kyslíku v našem organismu. Stres působící na naši mysl a tělo tento proces oxidace zvyšuje také. Buňky tkání a krve jsou v těle poškozovány zvyšující se oxidací. Zmíněné skutečnosti patří k důležitým faktorům v procesu stárnutí a při různých onemocněních jako jsou nádory a nemoci vyplývající z životního stylu jako diabetes a srdeční onemocnění.

Profesor Shigeru Matsuzaki z Dokkyo University School z Medicine’s Biochemistry Department studoval antioxidační účinky AHCC. Zjišťoval jaký druh účinku má AHCC na aktivní kyslík, který se vytváří při užívání protirakovinných léků. Popis experimentu je popsán dále.

Apoptóza (programovaná buněčná smrt) buněk brzlíku, které způsobily rozklad DNA buněk brzlíku, byly sledovány ve skupině myší, kterým byl podáván glukokortikoid (steroid) dexametazon. Brzlík je místem, kde zrají T buňky. Rozklad DNA nebyl pozorován u myší, kterým bylo předem podáváno AHCC a buněčná smrt buněk brzlíku byla také kontrolována. Poněvadž dexametazon způsobuje poškození orgánů tím, že vytváří aktivní kyslík, antioxidační aktivita AHCC byla zřejmě zodpovědná za ochranu brzlíku před poškozením. Měli bychom brát také v úvahu potenciál AHCC pro obnovení imunity, která se užíváním steroidů snižuje.

AHCC také představuje ochranný vliv v případě poškození ferric nitrilotriacetata (FNT), který představuje další silný oxidant. Po podání FNT myším došlo ke zvýšení markerové látky v moči, která svědčí o poškození DNA (8-OH-dG). U myší, kterým bylo podáváno AHCC nedošlo ke výšení FNT. Játra poškozující markery v krvi – GOT a GPT a CPK (kreatinfosfokináza) marker narušující aktivitu svalů – také byly navýšeny díky podávání FNT, ale v případě podávání AHCC markery jaterních funkcí byly udržovány na normální hladině. Taktéž lipidová peroxidace jako výsledek škodlivé oxidace a CPK aktivita se pohybovaly v normálních hladinách.

Na základě výše uvedených závěrů profesor Matsuzaki dospěl k závěru, že AHCC redukuje karcinogenní a orgánové poškození způsobené degradací DNA a potlačením biomembránové oxidace. Nebyl schopný dospět k přesvědčení, zda AHCC samo o sobě je efektivní nebo zda jsou enzymy spolu s antioxidačními efekty v těle stimulovány užíváním AHCC. Profesor Matsuzaki poukázal na to, že AHCC má schopnost ovlivnit enzymy, které eliminují aktivní kyslík jako superoxid dismutáza (SOD).

Oxidace je charakterizována jako degenerace či stárnutí tkáňových buněk. Stárnutí tkáňových buněk přichází ve formě nejrůznějších onemocnění. AHCC, které má antioxidační efekt, je příslibem pro efektivní prevenci a léčbu mnoha chronických onemocnění včetně rakovin.

AHCC redukuje stres a přináší rovnováhu mysli a těla

Endokrinní, imunitní a nervové systémy se vzájemně ovlivňují s cílem udržet rovnováhu v našem organismu. V případě tlaku na nervový systém dojde k ovlivnění endokrinního
a imunitního systému a k narušení rovnováhy, což má za následek fyzické obtíže
a onemocnění. Pokud je naše tělo podrobeno stresu, hypotalamus posílá signály do kůry nadledvinek. Zvýší se vylučování hormonu kortikosteronu. Kortikosteron způsobuje odumírání (atrofii) orgánů spojených s imunitou jako brzlík a plíce, snižuje počet imunitních buněk
a snižuje tvorbu různých cytokinů, což vede ke snížení imunitní kompetence.

Profesor Shigeru Matsuzaki z Dokkyo University School of Medicine prováděl testy na myších, které byly stresované „uvězněním“. Jedné skupině aplikoval AHCC a druhá byla bez AHCC. U neléčených myší se zvedla hladina cukru díky zvýšenému vylučování adrenalinu (způsobeno vysokou mírou stresu). U myší s AHCC nedošlo ke zvýšení krevního tlaku, i když byly pod stresem. Dokonce byla u této skupiny pod kontrolou také hladina adrenalinu. Díky těmto závěrům lze konstatovat, že AHCC zmenšuje stres a přispívá k vyvážené rovnováze mysli a těla. V tomto slova smyslu můžeme říci, že AHCC faktorem, který reguluje rovnováhu imunity, nervové odpovědi na stres a endokrinního systému. Tato vlastnost redukce stresu je důležitým faktorem v prevenci a léčbě většiny onemocnění.

Použití AHCC ve veterinárních indikacích

V nedávné době byly prezentovány informace o onemocněních spojených s životním stylem
a o zhoubných onemocněních psů a koček. Zhoubná onemocnění a pokles kvality života, obzvláště u starých psů a koček, se staly vážným problémem pro všechny majitele domácích zvířat. Asistent profesor Masato Kuwahara z Nihon University‘s Department of Veterinary Radiation Research testoval vliv AHCC a žraločí chrupavky na rakovinu prsních žláz u psů. AHCC (50 mg/kg) používal jako stimulant imunity a žraločí chrupavku (100 mg/kg) používal jako inhibitor (zpomalovač) vývoje krevních a lymfatických tkání – AHCC a žraločí chrupavka byly podávány dvakrát denně s jídlem 62 psům. Inhibitory vývoje krevních a lymfatických tkání chrání cévy, a proto nádory trpí hladem díky nedostatku krevních cest přinášející výživu pro jejich přežití. Dávky AHCC a žraločí chrupavky byly podávány 62 psům po dobu 60 dní
a výsledky byly následně analyzovány. Ve 29 případech (což činí 46,8%) byl zjištěn protinádorový efekt zvolené kombinace a zvýšení kvality života u 45 psů (72,6%).

V roce 1996 veterinář Dr. Toshihiko Okamoto z Yokohamy odstranil smíšený epiteliální nádor
a vazivový sarkom v nosní dutině středně velkého psa a poté předepsal jako pomocný prostředek AHCC a žraločí chrupavku spolu s protirakovinným lékem. Bylo nutné operaci provést opakovaně, ale o šest let později nebyl po nádoru v nosní dutině památky
a popisovaná kvalita života psa byla vynikající.

Další veterinář Dr. Mizobuchi odstranil zhoubný nádor na prsu u feny psa
a indikoval AHCC dvakrát denně. Následně referoval o tom, že nedošlo k návratu rakoviny ani po roční kontrole. Od té doby veterinář standardně léčí nádory prsu u psů pomocí AHCC
a všechny jeho výsledky jsou ohromující. V těchto případech se nevyskytovaly žádné vedlejší příznaky a jednoznačně bylo pozorováno zlepšení chuti k jídlu a taktéž kvality života, i když šlo o smrtelné případy.

Veterinář Dr. Miura používá AHCC jako pooperační rakovinnou léčbu. Malé feně psa odstranil zhoubný prsní nádor. Feně je tři roky podáváno AHCC, rakovina se již nevrátila a fena je ve vynikajícím zdravotním stavu.

Řada veterinářů potvrzuje, že v případě podávání AHCC zvířatům dochází k viditelným změnám během několika týdnů a každý týden navíc zvyšuje kvalitu života. Existuje studie
o tom, že AHCC působí efektivně proti nemocem způsobeným stárnutím zvířat a také při redukci šedého zákalu u starých psů.

AHCC fin Mycelcaps – výživový doplnok – 80 kaps.

Pokračovanie článku

Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
4 631 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array