Prestol – Energetické centrá Slovenska

Priatelia, zdravím Vás.

Keď som rozmýšľal ako začať tento úvod a na to som mal dosť času, napadlo mi, že po poriadku. V lete sa k nám dostal materiál od našich českých priateľov, ktorí nadviazali nie tradičný kontakt s Michaelou. O nej nájdete bližšie informácie v texte. Podobne aj ďalších našich priateľov tato téma zaujala. Ide totiž o skúmanie energií našej Matky Zeme.

Mnohí ľudia pociťujú zmeny na planéte, vnímajú aj zmeny v sebe samých. Iní majú v tejto oblasti oveľa viac skúseností. Nadviazali sme kontakt s priateľmi na Morave a v Čechách. Po priateľskom stretnutí v Kysuckom Novom meste, kde k nám prišli informácie podrobnejšie, sme sa rozhodli doplniť energetické centrá aj na Slovensku, tak že ich navštívime osobne a precítime energie, ktoré v daných lokalitách je možné pocítiť a precítiť. Už v aute sme spriadli plán a prediskutovali postup, ktorý sme v mesiacoch október a november zrealizovali.

Na východe Slovenska jestvuje energetický systém, ktorý sa začína zobúdzať pod vplyvom vnútorných aj vonkajších činiteľov a javov. Jeden z bodov a to ten najdôležitejší – Kojšovská hoľa už pracovala niekoľko rokov skôr, možno aj vďaka aktivitám ľudí, ktorí na úrovní podvedomia tieto zmeny vycítili. Svoj projekt zavŕšili oslavou v spolupráci s Japonskom. Na „kojšovku „ako ju zvykneme volať prišli japonskí duchovní a niektorí z nás sme zažili ich obrad posvätenia a príliv energií pri osadzovaní „stĺpov mieru“. Tie sú tam dodnes. Toto miesto sa od vtedy volá aj Hora mieru. Stĺpy hlásajú:

Nech je mier na Zemi. Nech je mier na Slovensku. Toto vrcholové centrum je centrálne v systéme čakier Slovenska.

Druhý systém energetických centier sa nachádza v obciach a mestách tiež na východe Slovenska s centrom v Košiciach v dóme svätej Alžbety. Obidva systémy pracovali každý v svojom udržiavacom režime. V jeseni v tomto roku, sa systémy akoby preladili na rozhodne aktívnejšiu úroveň. V každom z bodov oboch systémov došlo ku synchronizácii a harmonizácii nielen miesta kde sa tieto body nachádzajú ale aj v širšom okolí. Celý systém centier sa akoby zobúdzal a vrchol jeho činnosti bude do konca roka 2016.

Je tu treba vyjadriť poďakovanie všetkým zúčastneným na jednotlivých centrách ale aj za duševnú podporu mnohých, ktorí pre zaneprázdnenosť nemohli fyzicky prísť. Nebyť zápalu všetkých, dnes by sme nemali výsledky nášho snaženia. Pomoc a ich názory nám umožnili, aby sme úlohu, ktorú sme si stanovili, splnili.
Koniec novembra 2015

Prestol Slovenska

Informácie o tom, že na východe Slovenka dojde k vzniku energetických centier, ktoré budú mať vplyv nielen na Slovensko ale aj na celú Európu nám od Michaely archanjelky sprostredkoval publicista a lektor pán Jaroslav Chvátal, začo mu patrí naša vďaka.

Na znak toho, že táto udalosť má velký význam pre Slovensko a slovákov sme zvolili staroslovenské pomenovanie „Prestol Slovenska“.

Prestol Slovenska

Prestol Slovenska

V posledných mesiacoch dochádza vo svete aj v oblasti Európy k veľmi zásadným zmenám, ktoré sú súčasťou osudového globálního plánu, ktorý bude s najväčšou pravdepodobnosťou iniciovať výrazné zmeny v doterajšom energetickom a silovom rozdelení nášho sveta.

Súbežne s týmito aktivitami dochádza k prudkým zmenám v energetickej geografii, keď celý rad doteraz aktívnych energetických žriedel sa uzatvára a naopak začínajú sa otvárať celkom nové energetické centrá, ktoré majú často aj veľmi odlišný charakter čo sa týka štruktúry, ale aj čo sa týka energetickej stránky a povahy veci.
V nasledujúcich mesiacoch a rokoch možno očakávať, že Slovenské centrum, podobne tak ako Kráľovské centrum na poľsko-českých hraniciach a neskôr centrum v Rakúsku, bude mať veľmi výrazný vplyv nielen na priľahlé štáty, ale v podstate na celý Európsky región.
Základná trojnásobná štruktúra vytvorí spolu energetický kvet Strednej Európy.

Poslanie Prestolov je podrobne rozpísané v materiáli o Stolici Krolewskej.

Pri údajoch umiestnenia centier podľa GPS je uvedená len ich informatívna kvalita, pretože ich skutočnú kvalitu zistí každý až priamo na mieste, pri ich návšteve, intuitívnym kontaktom s miestom. Dáta zistené priamo na mieste majú prednosť a sú v danej chvíli jedinečné.
GPS preto označuje pracovné miesto centra, ale meditačné centrum bude niekde v okolí a každý si ho musí nájsť intuitívne sám.

Štruktúra Slovenského prestolu je trochu iné ako u Kráľovskej Sliezskej Stolice (kde je 9 a 9 + 1 centier), tu je 12 centier kopcových a 12 centier mestských (sídelných) a jedno hlavné centrum.

Kráľovská Sliezska Stolica sa prebudila ako prvá a už je celá aktívna, ale jej sila bude narastať ešte 5 rokov. Aj keď miestne obyvateľstvo v jej oblasti je ešte teraz rezistentné na jej energie, v budúcnosti, nárastom rokov, bude sa čoraz viac ľudí „prebúdzať“ a budú hľadať informácie.

Význam týchto troch Prestolov – stolíc a dôvod ich vzniku – podľa oznámenia Michaely archanjelky (AM): v budúcich rokoch bude zažívať Európa ako celok veľmi hektické, veľmi ťažké a veľmi smutné obdobie. Malo by to byť najťažšie obdobie za posledných 400 rokov. Existuje celosvetový globálny záujem štrukturálne a energeticky maximálne oslabiť Európu, ako celok. Tých síl je celý rad, pôsobia rôznym spôsobom, napr. TTIP-Americko – Európsky ekonomický projekt, ktorý je extrémne nevýhodný pre Európu, pretože prudko oslabí potenciál európskych firiem a podnikov v prospech amerických, … a pod.

Ďalším problémom sú imigranti, nie je to prirodzený fenomén, je to fenomén vytvorený umelo, umelo naplánovaný, pripravený a riadený za účelom zničiť a zlikvidovať kultúru jednotlivých národov v Európe. Niečo také je možné dosiahnuť alebo vojnou – čím by zlikvidovali celý národ, alebo dlhodobým spôsobom tým, že do toho národa včlení iné odlišné etnikum, odlišné mentálne, odlišné geneticky, ktoré sa bude s národom asimilovať. Viaceré skúsenosti z histórie ukazujú, že vždy keď dôjde k asimilácii medzi “menej“ vyspelým a rozvinutejším etnikom, vždy na to doplatí „vyspelejšie“ etnikum. To je to, čo sa v súčasnej dobe v priestore Európy začína postupne diať.

Pritom už postupným tlakom na výchovu mládeže a v školách sa im podarilo znížiť úroveň vedomostí a záujmu o svojich predkov a energiu, ktorú nám tu zanechali a ktorá od nich plynie a tryská na našich územiach. Postupne takto strácame vrodenú silu.

A tu z hĺbok vesmíru prichádzajú od Stvoriteľa energie, ktoré iniciujú vznik týchto troch energetických centier, ktoré majú za úlohu energeticky posilňovať, podporovať a vitálne pozdvihovať región Strednej Európy, ale postupne aj celú Európu.zemegula
Boli vybudované v miestach, ktoré vysoké duchovné a spirituálne Sily vyhodnotili ako energeticky najsilnejšie lokality v Európe.

Na viac tieto energie sú podporované aj treťou infrazvukovou stacionárnou vlnou, ktorá vychádza z pyramídového komplexu v Gíze a ako najsilnejšia prechádza celou planétou. Táto vlna prechádza Rakúskom, časťou južnej Moravy a južnou časťou Slovenska. V rámci Prestolu Slovenska sú pod jej vplyvom tieto centrá: Prakovce, Gelnica, Moldava nad Bodvou, Košice, Sečovce Trebišov a tiež horské centrá : Lastovičí vrch, Ostrý vrch, Kojšovská hoľa, Bogota, Hradisko, Bradlo – Skalka. Infrazvuková stacionárna vlna pracuje v pásme 1,24 – 1,28 Hz a jej šírka je zhruba 40 km.

Viac o tejto problematike sa dočítate v článkoch publicistu a lektora pána Jaroslava Chvátala:

Prestol Česko-sliezky Kráľovská Stolica má jangový náboj
Prestol Slovenská má jinový náboj
Prestol Rakúska bude mať nulový, neutrálny náboj

Každý Prestol bude fungovať na dvoch úrovniach:
Na národnej úrovni svojho národa

  • daný národ bude energeticky zásobovať energiou a bude pôsobiť ako ochranný energetický element,
  • bude harmonizovať mentálnu a emočnú úroveň, poskytovať zdroj inšpirácie, vízií a dôležitých ideí.

Na ktorýkoľvek z Prestolov sa môže napojiť akýkoľvek človek, akejkoľvek národnosti a určite mu bude dopriate vnímať ich energiu.

Prestol Slovenska je štrukturálne zložitejší ako Kráľovská stolica a lebo bude z hľadiska energetického výraznejší a silnejší. Okrem národnej úlohy bude v rámci paneurópskeho regiónu jeho úlohu pracovať najmä s Ukrajinou, čo vzhľadom na súčasnú situáciu obyvateľov na Ukrajine bude náročná úloha.

Úlohou tohto centra bude tiež harmonizovať a vitalizovať ukrajinský národ, neutralizovať akékoľvek militantné extrémne egoistické, zákerné idei a plány a výrazne posilňovať Ducha Ukrajinského národa.

Okrem toho bude zahŕňať aj Maďarsko, kde z hľadiska energetického a dátového sa bude z dlhodobého hľadiska snažiť o podstatne vyššiu mieru harmónie medzi slovenským a maďarským národom s neutralizáciou nacionalistických tendencií na obidvoch stranách.
Z pohľadu slovenského národa sa toto centrum stane od jari 2017 najsilnejším energetickým centrom na Slovensku a aj najsilnejším zdrojom vitálnej životnej energie pre celý slovenský národ.

Keďže ide o jinové centrum ďaleko viac budú na tieto energie vnímavejšie a progresívnejšie čakry 2. 4. 6.

Následne sa bude vyvíjať množstvo meridiánov, ktoré sa budú napájať na ďalšie slovenské významné centrá. Meridiány budú vystupovať zo srdca Prestolu, ktorým je Dóm Svätej Alžbety v Košiciach.

Štruktúra Prestolu Slovenska

Na rozdiel od Kráľovskej Stolice, ktorá má len jeden energetický prstenec, Prestol Slovenska má dva prstence: vonkajší a vnútorný.

Vnútorný prstenec (ide pohorím od Prešova) – smer toku energie proti smeru hodinových ručičiek, od Kapušian dolu k Slanskému priesmyku, potom odtiaľ hore, až ku Kapušanom, tvorí vertikálny ovál, vnútorný prstenec má hrúbku cca 1,5 km,
– rýchlosť je rôzna, niekde to bude 5 metrov/sekundu, ale v Slanskom priesmyku to bude až 30 m /sek.

Vonkajší prstenec tvorí horizontálny ovál, energia v ňom prúdi po smere hodinových ručičiek, vonkajší prstenec má hrúbku cca 3 km.
Platí pravidlo, že ak sú dve protismerné riečištia energií, tak medzi nimi sa generuje obrovské množstvo energie a práve v tom pásme medzi nimi sa budú nachádzať tzv. mestské (sídelné) centrá.

mapa, košice, prešov

Strážne miesta vonkajšieho prstenca

Strážne miesta vonkajšieho prstenca:

– cez Zemplínsku Šíravu pri nej je Kaluža – Vinné – k Zálužiciam a Michalovciam- Čečov-Lastomír – Budkovce – Trebišov (tiež strážne mesto) Nižný Žipov – v podzemí (na hraniciach s Maďarskom) by sa mala nachádzať veľká jaskyňa (ktorá by mala byť ďalším strážcom) je to Tokajská oblasť – neďaleko Slanskej Huty sú dve jazerá (Izra, …) – medzi Čaňou a hranicou – medzi Šacou a Seňou – smerom na Čečejovce a Moldavu nad Bodvou a tu sa obracia smerom navrch – prechádza Medzevom smerom na Prakovce, Gelnicu, medzi Žakarovcami a Jaklovcami, medzi Margecanmi a Kokavou, tu sa začne mierna stáčať mierne doprava na Chminiansku Novú Ves – neďaleko je Šarišský hrad (bude významné vyžarovacie centrum) – cez Košická Stráž – Chmeľov na Kapušany, kde sa bude dotýkať vnútorného prstenca – Giraltovce k priehrade Domaša, kde ju v severnej časti bude pretínať na Jankove, tu sa bude stáčať doľava na Humenné a Vinné.

Veľmi dôležité sú vnútorné vrcholové body prstenca západný bod okolo Gelnice a východný bod okolo Zemplínskej Šíravy, severný vrchol nad Prešovom pri Kapušanoch, južný vrchol Zemplínska Teplica a Slanec.

Všetky mestské – sídelné a horské centrá by mali byť aktívne k 21.12. 2015. Ale Prestol Slovenská ako celok, so všetkými meridiánmi a prepojeniami navzájom by mala byť kompletne 100% aktívna na prelome I. a II. mesiaca 2016.

V jarných mesiacoch 2016 sa budú postupne aktivovať meridiány prepájajúce Prestol Slovenska a Kráľovskú Stolicu. Ide celkom o 26 meridiánov vo zväzku, ktorý bude mať priemer 60 km, pričom hlavný koridor pobeží cez oblasť Spiša, Vysokých Tatier a Oravy.
Súbežne budúci rok na jar sa začnú aktivovať energetické centrá mestského charakteru, kopcového charakteru a Mariánskych zjavení v Rakúskej Stolici. V letných mesiacoch budúceho roku by mal byť Prestol Rakúska plne aktívna. Na jeseň budúceho roku sa začnú vytvárať meridiány medzi Prestolom Slovenska, Prestolom Rakúska a Kráľovskou Stolicou tak, aby do 21.12. 2016 vykvitol energetický kvet troch stolíc uprostred Európy.
Jednotlivé dolaďovanie a synchronizácia jednotlivých segmentov tohto energetického kvetu bude prebiehať ešte dva roky do 21.12.2018.

Postup:

  • najprv urobiť mestské centrá až potom centrá horského typu,
  • zvláštnu pozornosť treba venovať Kráľovskému mestskému centru – Dómu Svätej Alžbety v Košiciach a kardinálnemu centru kopcových centier Kojšovskej holi,
  • každé centrum by sa malo prejavovať svojim symbolom, ktoré by mala prijať skupina strážcov – dobrovoľníkov pripravených k otvoreniu a pracovaniu s centrami,
  •  miera vnútornej harmónie a súladu jedinca bude určovať aj mieru celkovej úspešnosti na tejto púti

Astrologický archetyp Kozorožca, posvätná veta:

„ Ja som hora života, ktorá sa otvára každému pútnikovi, ktorý po mojom tele kráča a k môjmu srdcu smeruje.“

Každú jednu cestu k centru, sídelnému aj horskému, je potrebné brať nie ako prechádzku či turistickú cestu, ale ako mystérium, mystickú iniciáciu, kedy robíme kus práce pre ostatných, pre národ, ale pritom sami individuálne podstupujeme vnútornú iniciáciu ako odmenu za prácu, ktorú tam budeme robiť. Čiže je to mystická iniciačná cesta, mala by to byť pre každého účastníka tejto práce „svätá púť“.

Michaela archanjelka oznámila, že na sviatok Márie Magdalény 25.7.2016 by malo byť posvätné prepájanie centier Kráľovskej stolice a Prestolu Slovenska formou obradu. Obrad prepojenia by sa mal začať Kráľovskej Stolici a po ňom „púťou“ (ale autami) po meridiánovom koridore by sa mala skupina strážcov presunúť na Prestol Slovenska– Kojšovskú hoľu, kde bude urobená druhá polovica obradu. Týmto rituálne sa potvrdí posvätné energetické prepojenie obidvoch prestolov a tým bude zavŕšená aj spoločná práca obidvoch skupín, ktorého by sa mali obidvoch obradov spoločne zúčastniť.
Táto trojlistová kvetina bude energeticky zásobovať celú Európu.
Viaceré štáty v Európe aj na svete majú svoje Prestoly, ale takáto trojitá kombinácia je jediná na svete.

Autori: Skupina strážcov

Viac informácii a celý dokument si môžete stiahnuť vo formáte PDF.
Fotogalériu, mapy a symboly si môžte stiahnuť TU (Heslo: prestol)

  • Podobná literatúra od autora – Ernsta Muldaševa
  • Ďalšia literatúra s tematikou záhad TU
Ak sa Vám článok páčil, vopred ďakujeme za jeho zdieľanie:
10 685 pozretí

Všetky informácie uvedené na stránkach Znanie sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov a za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú nevyhnutnú lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov. Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie. E-press dáva priestor na slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. čl. 26 Ústavy SR.>
...Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu...

Ak kliknete ľavou myšou na ľubovoľné na modro zafarbené slovo, otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budeme radi, ak nám o tom napíšete na [email protected] Ďakujeme
  • Array